SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 27

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en omtale af en afgørelse fra Skatterådet, hvor en virksomhed fik at vide, at den ikke har skattefradrag for det tab, den led, da den sidste sommer blev udsat for såkaldt CEO Fraud. Den type bedrageri, hvor en medarbejder i en virksomhed lokkes til at overføre store pengebeløb til udlandet på baggrund af e-mails, der synes sendt af virksomhedens direktør. I det konkrete tilfælde var tabet på over 13 mio. kr. - BDO mener det er en "ommer".

Dette er den sidste SkatteMail inden sommerferien. Vi er tilbage den 7. august. Helt ferie holder vi ikke - jeg er ved at bygge os en ny motor, og dele af den, skal implementeres, mens udsendelsen af nyhedsbrevene ligger stille. Når den nye motor er helt færdig, åbner der sig en verden af nye muligheder for både TaxCon og vores kunder.

Jeg håber alle vores læsere får en god sommer.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Det må være en ommer
Højesteret: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede
Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser
Højesteret begrænser virksomheders fradrag for lønudgifter
Bliver din bedrift ramt af nyt skatteindgreb overfor 10-mands projekter?

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170703' AND [SkatteraadChanged] <= '20170709') OR ([LSRChanged] >= '20170703' AND [LSRChanged] <= '20170709') OR ([ByretChanged] >= '20170703' AND [ByretChanged] <= '20170709') OR ([LandsretChanged] >= '20170703' AND [LandsretChanged] <= '20170709') OR ([HojesteretChanged] >= '20170703' AND [HojesteretChanged] <= '20170709')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-07-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juni 2017
10-07-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Juni 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Det må være en ommer

Skatterådet har for nylig meddelt en virksomhed, at den ikke har skattefradrag for det tab, den led, da den sidste sommer blev udsat for såkaldt CEO Fraud.

Bech-Bruun

Højesteret: Ikke alle lønomkostninger er fradragsberettigede

Højesteret har netop fastslået, at udgifter i form af løn til medarbejdere, der arbejder med virksomhedsopkøb, ikke er fradragsberettigede.

Horten

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Hulgaard Advokater

Højesteret begrænser virksomheders fradrag for lønudgifter

Løn til de ansatte kan trækkes fra i virksomhedens skattepligtige indkomst. Sådan har det hele tiden været, og sådan er det for det meste fortsat.

SEGES

Bliver din bedrift ramt af nyt skatteindgreb overfor 10-mands projekter?

Et indgreb i skattelovgivningen vil ud over at ramme anpartsprojekter også gøre det mindre attraktivt for en passiv investor at investere i landbrug gennem et I/S.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning

17-0554867

SKAT har hidtil praktiseret at lade sambeskattede selskaber, der kommer under tvangsopløsning, forblive i sambeskatningen.

SKAT har nu vurderet, at den bestemmende indflydelse i et datterselskab mistes, når et selskab kommer under tvangsopløsning. Når den bestemmende indflydelse mistes, er en af betingelserne for sambeskatning ikke længere opfyldt. Udtræden af sambeskatning skal ske, når selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at indgå i sambeskatning. Udtræden af sambeskatning skal efter SKATs opfattelse ske i forbindelse med tvangsopløsning ske på det tidspunkt, hvor selskabet ikke længere kan genoptages - dvs. når der er forløbet tre måneder fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

SKAT sender derfor et styresignal i høring om, at et sambeskattet selskab, der kommer under tvangsopløsning, fremover udtræder af sambeskatningen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0055544
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i på SKAT foranledning på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 5 og § 27, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2017

Journalnr: 14/3249078
Fradrag for husleje
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2017

Journalnr: 16/1870291
Indbetaling til pensionsordning
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indbetaling til pensionsordning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2017

Journalnr: 14/4324544
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte i form af møbler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2017

Journalnr: 14/4324487
Møbler og parkering
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til køb af møbler og leje af parkeringsareal. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2017

Journalnr: 14/4860771
Skattepligt til Danmark - skat på pensionsafkast
SKAT har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af skat på pensionsafkast, fordi SKAT ikke har anset det for dokumenteret, at klageren ikke var fuld skattepligtig til landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-06-2016

Journalnr: 17/0637446
Udbetalinger fra pensionsordning
Klagen vedrører afgørelse i medfør af pensionsbeskatningslovens § 48 om, at udbetalinger fra en pensionsordning ikke vil være skatte- og afgiftsfrie. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2017

Journalnr: 14/3554706
Udlodning - udeholdte indtægter
Klagen vedrører beskatning af udeholdte indtægter i selskab, der er anset for udloddet til anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-07-2017 - 08-08-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 13-07-2017 indstilling i C-292/16 Etableringsfrihed A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel anmodning - skatteret - virksomhedsbeskatning - fusionsdirektivet (direktiv 90/434/EØF) - tilførsel af et hjemmehørende selskabs udenlandske driftssted til et udenlandsk selskab - omgående beskatning i grænseoverskridende situationer i modsætning til manglende beskatning i nationale situationer - kontrol af afledt ret ud fra de grundlæggende friheder - sammenlignelighed med exitbeskatning - proportionalitet ved omgående beskatning ved reduktion af skattebyrden

Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Dom
Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Indstilling
Tidligere dokument: C-292/16 A - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

KOMMISSIONENS HENSTILLING af 29.6.2017 om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP)

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets ændringer af 4. juli 2017 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2017 om forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

eIndkomst: Indberetningsvejledning

eIndkomst: Teknisk vejledning

Nyt fra Skatteministeriet

Skatteøkonomisk Redegørelse 2017

Ny analyse: Svensk boligjobordning målrettet serviceydelser har større effekt end dansk ordning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 237

Evaluering af den svenske boligjobordning, fra skatteministeren

Bilag 238

Orientering om revideret retssagsvejledning, fra skatteministeren

Bilag 239

Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov m.v.) samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 240

Forslag til Skatteindberetningslov samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 241

Forslag til Skattekontrollov samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 242

Yderligere besvarelse i forbindelse med samrådsspørgsmål AK og AL, fra justitsministeren

Bilag 243

Grund- og nærhedsnotat om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, fra skatteministeren

Bilag 244

Orienteirng om et endeligt kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT, fra justitsministeren

Bilag 245

Henvendelse af 4/7-17 fra Poul Erik Hjerrild-Nielsen, Lyngby om juridiske problemer med forslaget om de syv styrelser

Spørgsmål og svar

Spm. 454

Ministeren bedes opgøre, hvor mange danskere, der bor i en husholdning, hvor mindst en person betaler topskat, herunder antallet af mindreårige.  Svar  

Spm. 455

Ministeren bedes opgøre antallet af offentlige ansatte, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 456

Ministeren bedes opgøre antallet af kvinder, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 464

Ministeren bedes opgøre antallet af henholdsvis topskatteydere og ikke-topskatteydere, der giver gaver til velgørende foreninger.  Svar  

Spm. 512

Ministeren bedes redegøre for reglerne vedrørende fradrag for finansieringsomkostninger før og efter stramningen i 2014 med særligt fokus på beløbsgrænser, og fradragsberettigelsen, herunder særligt hvad grænsen for fradraget er i forhold til finansieringsomkostningernes andel af den samlede værdi af selskabets aktiver og andelen af den skattepligtige indkomst, som kan nedbringes ved fradrag for finansieringsomkostninger.  Svar  

Spm. 513

Ministeren bedes redegøre for reglerne vedrørende fremførelse af underskud i forhold til selskabsskattebetaling med særligt fokus på beløbsgrænser og satser samt perioden, hvor det er muligt at fremføre underskud.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1354

Om små deltidslandbrug.

Spm. S 1355

Om grundskyldssats.

Spm. S 1370

Om besvarelse af Skatteudvalgets spørgsmål nr. 340 (alm. del).