SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 23

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er også påvirket af valgkampen. Du kan læse artikler om beskatning af og fradrag for bidrag til valgkampen.

På regelområdet er de fremsatte men ikke vedtagne lovforslag bortfaldet pga. udskrivningen af valget. Det gælder bl.a. lovforslaget om ændrede rentesatser for selskabsskat mv.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2015
Skattefrie lejlighedsgaver til medarbejdere
Lovforslag bortfaldet på grund af valget
Hæftelse for skat af vederlag til underleverandør
Beskatning af valgkampbidrag
Skattelypakke
Fri bil og sommerferie
European Taxation: 6 - 2015
International Transfer Pricing Journal: 3 - 2015
Bidrag til valgkampen
Folketingsvalg 18. juni 2015
Bidrag til valgkampen
Folketingsvalg 18. juni 2015
Husk registrering i ejerregisteret
SKAT har fokus på deltids skov- og landbrug
Hvordan skal du lade dig beskatte?

Bindende svar
Underskudsbegrænsning - tomt selskab
Fast driftssted - server
Udnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse

Domme
Driftsomkostninger – rådgiverydelser – salg af selskab
Rette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst
Betalingskorrektion - rette omkostningsbærer
CVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
World Trade Organization (WTO)
World Customs Organization (WCO)


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150601' AND [SkatteraadChanged] <= '20150607') OR ([LSRChanged] >= '20150601' AND [LSRChanged] <= '20150607') OR ([ByretChanged] >= '20150601' AND [ByretChanged] <= '20150607') OR ([LandsretChanged] >= '20150601' AND [LandsretChanged] <= '20150607') OR ([HojesteretChanged] >= '20150601' AND [HojesteretChanged] <= '20150607')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2015

I denne udgave:

 • Partnerships - Are We There Yet?
 • Decentralization of the Tax Legislation Process in New Caledonia - Originality, Impact and Limitations
 • Partnerships
 • The Limited Force of Attraction Rule
 • Issuance of the 2015 Singapore Transfer Pricing Guidelines
 • The Cloud, E-Commerce and Taxable Presence
 • Loss Utilization

BDO

Skattefrie lejlighedsgaver til medarbejdere

Lejlighedsgaver i anledning af private mærkedage er skattefrie, når værdien ikke overstiger det niveau, der er det naturlige for sådanne. Der gælder ikke nogen fast beløbsgrænse.

BDO

Lovforslag bortfaldet på grund af valget

Når der udskrives valg til Folketinget, bortfalder alle verserende lovforslag. Det gik denne gang ud over 3 lovforslag fra skatteministeren. De vedtages derfor kun, hvis de genfremsættes efter valget.

BDO

Hæftelse for skat af vederlag til underleverandør

Virksomheder kan ikke frigøre sig for hæftelsen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag til konsulenter og andre underleverandører ved blot at hævde, at disse er selvstændige.

BDO

Beskatning af valgkampbidrag

Individuelle valgkampbidrag skal håndteres med forsigtighed, hvis de ikke skal udløse beskatning hos modtageren. Og virksomheder kan ikke give økonomisk støtte, uden at det får skattemæssige konsekvenser for ejerne.

Beierholm

Skattelypakke

Læs om lovændringen (L167), der indeholder en udmøntning af aftale fra december 2014 om en styrket indsats mod skattely.

Deloitte

Fri bil og sommerferie

Det er ikke unormalt, at arbejdsgiveren i nogle tilfælde begrænser råderetten over firmabilen på sådan en måde, at feriekørsel i udlandet er for den ansattes egen regning. Når du selv skal betale benzinudgifterne mv. ved kørsel i udlandet, kan den skattepligtige værdi af din firmabil reduceres med et tilsvarende beløb.

European Taxation (ET)

European Taxation: 6 - 2015

I denne udgave:

 • The General Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive
 • Reflections on the Scandinavian Model: Some Insights into Energy-Related Taxes in Denmark and Sweden
 • Taxation of Digital Supplies in the European Union and United States - What Can They Learn from Each Other?
 • Commission
 • Court of Justice
 • CFE Forum 2015: Tax Governance and Tax Risk Management in a Post-BEPS World
 • The Tax Treatment of Hybrid Financial Instruments
 • King’ s College London International Tax Conference
 • New Italian Tax Regime for Non-Commercial Trusts and Foundations

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 3 - 2015

I denne udgave:

 • Investigations by European Commission into Transfer Pricing Underlying Certain Tax Rulings in the European Union
 • Transfer Pricing in a BEPS Era: Rethinking the Arm’s Length Principle - Part I
 • Outcome Testing: Why Year-End Adjustments Cannot Be the First Choice to Bring Intercompany Margins to an Arm’s Length Level
 • Allocation of Income and Deductions among Taxpayers under Section 482 of the United States Internal Revenue Code: Alerting the Courts to the Role of Contractual Interpretation Law in the Transfer Pricing Arm’s Length Comparability Analysis
 • Prioritizing Transfer Pricing Methods: An Indian and Global Perspective
 • Advance Pricing Agreements
 • Permanent Establishment Regulations for Banks and Insurers
 • Impact of New Transfer Pricing Requirements
 • Amended Thin Capitalization Rules
 • Transfer Pricing Guidance Issued by Ministry of Finance
 • Revised Transfer Pricing Guidelines
 • Proposal for Country-by-Country Reporting
 • Adoption of Substantial Amendments to Transfer Pricing Legislation

Redmark

Bidrag til valgkampen

I forbindelse med et valg kan man forestille sig, at økonomisk støtte til et opstillet parti kan være til gavn for en virksomhed eller for virksomhede...

Redmark

Folketingsvalg 18. juni 2015

Statsministeren udskrev som bekendt folketingsvalg for en uge siden. Der skal føres valgkamp på alle fronter, og der er derfor ikke tid til det almind...

Revisorgruppen Danmark

Bidrag til valgkampen

Fradragsberettiget driftsomkostning?

Revisorgruppen Danmark

Folketingsvalg 18. juni 2015

Statsministeren udskrev som bekendt folketingsvalg for en uge siden. Der skal føres valgkamp på alle fronter, og der er derfor ikke tid til det almindelige folketingsarbejde.

Skatteministeren har udsendt en pressemeddelelse om, at lovforslaget om ændrede rentesatser for selskabsskat mv. er bortfaldet.

Revisorgruppen Danmark

Husk registrering i ejerregisteret

Senest 14. juni 2015 skal registreringen være på plads

SEGES

SKAT har fokus på deltids skov- og landbrug

SKAT rejser for tiden en række sager mod ejere af deltidsbrug. Hvis skov- eller landbruget ikke er erhvervsmæssigt drevet er der ikke fradrag for underskud, ligesom virksomhedsordningen ikke kan anvendes.

SEGES

Hvordan skal du lade dig beskatte?

Når du skal aflægge dit skatteregnskab, kan du bl.a. vælge, om du vil beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Underskudsbegrænsning - tomt selskab

SKM2015.371.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 12 D, stk. 2

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke indtrådte underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, i A A/S ved den påtænkte overdragelse af 51 % af selskabskapitalen.

Skatterådet lagde til grund, at der mellem D ApS og E ApS bindende var aftalt en samlet plan for dispositionerne 1-4 og overdragelsen af A A/S. Det indgik i det således aftalte forløb, at for at overdrage underskudsselskabet A A/S og undgå en underskudsbegrænsning skulle dispositionerne 1-4 gennemføres først.

Skatterådet lagde vægt på, at med disposition 2, hvor E ApS udlånte 4.840.000 kr. til A A/S, og til sikkerhed for lånet gav D ApS til långiver underpant i dennes ejerandel på 51 pct. af A A/S. Idet O og P ikke var interesseforbundne parter, lagde Skatterådet til grund, at underpanten alene blev givet for at sikre den endelige gennemførelse af overdragelsen af ejerandelen på 51 pct. i underskudsselskabet A A/S fra D ApS til E ApS.

 

Bindende svar: Fast driftssted - server

SKM2015.369.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a og § 8, stk. 2 samt OECD's modeloverenskomst artikel 5

Skatterådet fandt ikke, at det forhold, at selskabet afvikler sine spil på servere i udlandet, medførte, at selskabet fik et fast driftssted i det pågældende udland, således at indkomsten herfra ikke skulle medregnes ved den danske indkomstopgørelse i henhold til selskabsskattelovens § 8, stk. 2.

 

Bindende svar: Udnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse

SKM2015.367.SR

Vedrører: Ligningsloven § 28

Skatterådet bekræfter, at spørger kan udnytte en tegningsret i henhold til en værdiansættelse af selskabet efter discounted cash flow-metoden på 4.100 t.kr.

 

Dom: Driftsomkostninger – rådgiverydelser – salg af selskab

SKM2015.373.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Spørgsmålet var, om et selskab havde driftsomkostningsfradrag for indkøb af rådgivningsydelser efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten udtalte, at selskabet ikke havde løftet bevisbyrden for, at indkøbet af rådgivningen blev iværksat som led i en sædvanlig overvejelse omkring driften af selskabet for at sikre det hidtidige indtjeningsgrundlag.

Landsretten fandt på baggrund af en samlet vurdering, at rådgivningen overvejende havde til formål at tilgodese aktionærernes interesse i forbindelse med bestræbelserne på at sælge selskabet. Landsretten fandt derfor, at selskabet ikke havde fradragsret for rådgiverudgifterne i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at selskabet før salget havde iværksat enkelte af de tiltag, som rådgivningen anbefalede, og som i øvrigt kunne gavne selskabet i den fremtidige drift uanset salget.

Østre Landsret gav således Skatteministeriet medhold i påstanden om, at selskabet ikke havde fradragsret for rådgivningsydelserne. Skatteministeriet havde indbragt sagen for byretten, som havde henvist sagen til behandling ved Østre Landsret.

 

Dom: Rette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst

SKM2015.372.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Appellanterne i sagerne var begge overlæger med speciale i x-kirurgi og hjemmehørende i Sverige. Sagerne drejede sig om, hvorvidt appellanterne var personligt skattepligtige af vederlaget for arbejde som læger på et privathospital, eller om vederlaget kunne henføres til deres selskaber.

Byretten havde efter en samlet vurdering fundet, at vederlaget fra privathospitalet skulle bedømmes som lønindkomst. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at appellanterne såvel før som efter den omhandlende periode var ansatte som x-kirurger i et sædvanligt ansættelsesforhold på privathospitalet. Landsretten fremhævede endvidere, at uanset at der er sket væsentlige ændringer i appellanternes arbejdsforhold og ansvarsområde i den relevante periode, indgik arbejdet fortsat som en integreret del af privathospitalets kerneydelse. Da appellanterne herudover alene havde dokumenteret afholdelsen af driftsudgifter i mindre omfang, fandt landsretten, at den yderligere økonomiske risiko, som appellanterne måtte have påtaget sig i perioden, ikke var så betydelig, at de ikke længere kunne betragtes som lønmodtagere.

 

Dom: Betalingskorrektion - rette omkostningsbærer

SKM2015.370.ØLR

Vedrører: Ligningsloven § 2, stk. 1 og stk. 5

I forbindelse med at to anpartshavere købte en fast ejendom af deres anpartsselskab, afholdte anpartsselskabet udgiften til skødeomkostninger mv. SKAT anså anpartshaverne som rette omkostningsbærere, jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Anpartshaverne anerkendte, at skødeomkostningerne mv. skulle have været afholdt af dem, men anmodede om betalingskorrektion ved at refundere anpartsselskabet de afholdte udgifter, jf. ligningslovens § 2, stk. 5.

Landsretten fandt, at SKAT ikke havde foretaget korrektion af pris eller vilkår vedrørende anpartsselskabets salg af ejendommen til anpartshaverne efter ligningslovens § 2, stk. 1, men alene skattemæssigt henført udgiften vedrørende anpartsselskabets afholdelse af skødeomkostninger mv. til anpartshaverne som rette omkostningsbærere. Da der således ikke var foretaget ændringer i den skatte- eller udlodningspligtige indkomst i henhold til ligningslovens § 2, stk. 1, kunne der ikke foretages betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: CVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato

SKM2015.368.VLR

Vedrører: Lov om det centrale virksomhedsregister § 2, stk. 1, nr. 1, § 3, stk. 1, nr. 1 og § 11, stk. 1, nr. 3

Landsretten var enig med Skatteministeriet i, at det afgørende kriterium for, om en personligt drevet virksomhed, der ikke er arbejdsgiver, skal registreres i CVR-registeret, er, om virksomheden er erhvervsdrivende i CVR-lovens forstand.

Modsat byretten fandt landsretten efter en samlet vurdering, at appellanten fortsat var erhvervsdrivende i CVR-lovens forstand i perioden fra den 31. december 2000 til den 1. juli 2004.

I overensstemmelsen med appellantens påstand fandt landsretten derfor, at startdatoen for appellantens virksomhed i CVR-registeret skulle ændres fra den 1. juli 2004 til den 27. juni 1984.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0191524
Forældelse
Skatteankenævnet har - angående en køberet til aktier i et A/S - som er udnyttet i 2008 med aktiesalg i samme år - anset SKATs reguleringer af 6. maj 2010 for indkomstår 2008 med konsekvensnedsættelse for indkomstår 2003 for gyldigt foretaget, uanset en afgørelse fra et andet skatteankenævn af 13. februar 2008. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse, hvorefter SKATs reguleringer for indkomstårene 2003 og 2008 er gyldigt foretaget. Ved afgørelsen er der ikke taget stilling til sagens materielle indhold.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0148808
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ikke imødekommet anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 12/0191280
Indholdelsespligt
Klagen vedrører selskabets pligt til at indeholde kildeskat på aktieudbytte i forbindelse med udlodning af udbytte til fond og selskabets hæftelse herfor. Spørgsmål om forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2015

Journalnr: 13/6625194
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og hævet opsparet overskud som følge af, at landbrug ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-04-2015

Journalnr: 12/0210037
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster hæftelsen, men hjemviser sagen til fornyet beløbsopgørelse.
Afsagt: 30-04-2015

Journalnr: 12/0192071
Maskeret udbytte mv.
Skatteankenævnet har for så vidt angår indkomståret 2007 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst i form af maskeret udbytte i forbindelse med ejendomsprojekt med 30.313.698 kr. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse på dette punkt. Skatteankenævnet har for så vidt angår indkomståret 2008 forhøjet klagerens aktieindkomst med 3.700.000 kr. på baggrund af en negativ privatforbrugsopgørelse. Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse på dette punkt, således, at forhøjelsen nedsættes til 0 kr., og klagerens personlige indkomst for 2008 forhøjes med 5.432.302 kr.
Afsagt: 06-05-2015

Journalnr: 07/0207408
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at forhøjelser af selskabs skattepligtige indkomst samtidigt er anset som udloddet til hovedaktionær. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0168804
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 11/0301169
Skat af befordringsgodtgørelse mv.
SKAT har anset de skattefrie befordringsgodtgørelser, som selskabet i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. august 2010 har udbetalt til 10 af selskabets ansatte for skattepligtig A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 14/3099264
Skat af opsigelsesgodtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt af godtgørelse modtaget i forbindelse med opsigelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0063595
Skattepligt for pc
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt for privat anvendelse af pc. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0211035
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 07/0207407
Udeholdt omsætning
Klagen skyldes beskatning af udeholdt omsætning i selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-04-2015

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission prepares an Action Plan for fairer and more growth-friendly tax systems in Europe

Fighting tax evasion: EU and Switzerland sign historic tax transparency agreement

 

Nyt fra Parlamentet

Vores guide til skattespørgsmål: Ordbog

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

World Customs Organization (WCO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

SKATs Informationsmøde d. 18. juni 2015 vedr. Årsultimoindberetningen 2015, er aflyst


Indholdsfortegnelse