SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 10

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder ikke nogen nye regler. På afgørelsesområdet er de mest interessante under "Ikke offentliggjorte kendelser", hvor over halvdelen vindes af skatteyderen, helt eller delvist.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKAT sætter fokus på mellemstore og store virksomheder
Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2015
Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation
Aconto selskabsskat 2015
Kursgevinstloven – væsentlige ændringer
Negative renter er fradragsberettigede
Ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag
Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet vedtaget
Ændring af skattesatser for renter og royalty
Skat af negativ rente
Flere firmabiler til rådighed
Årsopgørelsen for 2014
Pas på skatten, hvis du stiller sikkerhed

Styresignaler
Skattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank

Bindende svar
Tonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning
Uderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget
Lille vandværk skattepligtig ved opsætning af solcelleanlæg
Almennyttig boligforening - solcelleanlæg
Afvisning - samme spørgsmål verserer ved Landsskatteretten
Fagforeningskontingent - ekstraordinære bidrag
Udenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab

Domme
Ejendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej
Proces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning
Bankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150302' AND [SkatteraadChanged] <= '20150308') OR ([LSRChanged] >= '20150302' AND [LSRChanged] <= '20150308') OR ([ByretChanged] >= '20150302' AND [ByretChanged] <= '20150308') OR ([LandsretChanged] >= '20150302' AND [LandsretChanged] <= '20150308') OR ([HojesteretChanged] >= '20150302' AND [HojesteretChanged] <= '20150308')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

SKAT sætter fokus på mellemstore og store virksomheder

SKAT vil fremadrettet fokusere på mellemstore og store virksomheder. Store selskaber og internationale koncerner er fortsat et fokusområde. Det fremgår af SKATs netop offentliggjorte aktivitetsplan for 2015.

Beierholm

Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2015

Denne information er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over reglerne for anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoordningen. Herudover vil informationen ved eksempler give et overblik over mulighederne for anvendelse af ordningen.

Dansk Revision

Aconto selskabsskat 2015

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest d 20. november.

Deloitte

Omvurderede ejendomme 2014 og omvurderede ejerboliger 2013 – Klagefrist 1. juli 2015

Det er muligt at klage over omvurderinger for 2014 for alle typer ejendomme og over omvurderinger for ejerboliger for 2013. Klagefristen udløber den 1. juli 2015.

PwC

Kursgevinstloven – væsentlige ændringer

Folketinget har vedtaget væsentlige ændringer til de regler, som gælder for tidspunktet for beskatning af kursgevinst og -tab. Ændringerne berører både personer og selskaber.

PwC

Negative renter er fradragsberettigede

Som følge af det faldende renteniveau opleves der nu negative rentesatser på blandt andet realkreditobligationer og indlånskonti i pengeinstitutter.

PwC

Ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag

Folketinget har både lempet og skærpet de såkaldte rentefradragsbegrænsningsregler for selskaber, der har kurstab på fordringer. Der gives mulighed for at bruge de nye regler med tilbagevirkende kraft.

PwC

Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet vedtaget

Der er nu vedtaget en ændring af selskabsskatteloven, der skal sikre, at danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber ikke opnår dobbelt ikke-beskatning ved udbytteudlodninger.

PwC

Ændring af skattesatser for renter og royalty

Skattesatserne for kildeskat på rente og royalty mv. samt skattesatsen for renter for begrænsede skattepligtige selskaber bliver nedsat til 22 %.

Revisionsinstituttet

Skat af negativ rente

SKAT bekræfter at negative renter på gæld er skattepligtig, og at der er fradrag for negative renter på indlånskonti.

Revisorgruppen Danmark

Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat

Revisorgruppen Danmark

Årsopgørelsen for 2014

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

SEGES

Pas på skatten, hvis du stiller sikkerhed

Næsten alle landmænd bruger virksomhedsordningen, når de selvangiver deres indkomst.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Skattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank

SKM2015.168.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36

SKAT har givet tilladelse uden vilkår til skattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank A/S, således at kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank (bortset fra Nordjyske Bank A/S) kan apportindskyde deres kapitalandele i A/S Nørresundby Bank mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i Nordjyske Bank A/S samt en kontant udligningssum. Hver Nørresundby Bank aktie vederlægges med en Nordjyske Bank aktie samt en kontant udligningssum på kr. 335. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

 

Bindende svar: Tonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning

SKM2015.180.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 1 Tonnageskatteloven § 1 Kildeskatteloven § 2

Skatterådet afviser at svare på anmodningen om bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

 

Bindende svar: Uderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget

SKM2015.179.SR

Vedrører: Afskrivningsloven § 2, § 14 og § 25

Spørger driver bed & breakfast fra en lejet ejendom. Spørger har opført et uderum, som en del af fællesfaciliteterne for gæsterne. Skatterådet kan ikke bekræfte, at uderummet kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at spørgers virksomhed med bed & breafast kan sidestilles med hotel, således af uderummet kan afskrives som accessorisk bygning til dette.

 

Bindende svar: Lille vandværk skattepligtig ved opsætning af solcelleanlæg

SKM2015.178.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk., 1, nr. 4a og § 1, stk., 1, nr. 2e

Spørger er et lille vandværk, og derfor skattefritaget efter selskabsskatteloven§ 3, stk. 1, nr. 4a.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger vil kunne opretholde skattefriheden, hvis der opsættes et solcelleanlæg, uanset af elproduktionen ikke giver overskud. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at spørger kun vil blive skattepligtig af den solgte mængde el.

 

Bindende svar: Almennyttig boligforening - solcelleanlæg

SKM2015.177.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 6. Statsskatteloven § 4, § 6, stk. 1, litra a, ll og § 8 P

Spørger er en almennyttig boligorganisation, der ønsker at opsætte solcelleanlæg. Skatterådet kan bekræfte, at Spørger alene bliver skattepligtig af el solgt til nettet. Skatterådet kan også bekræfte, at Spørger ikke vil være skattepligtig af værdien af el leveret til nettet, hvis solcelleanlægget tilsluttes efter modellen, hvor der ikke sker betaling for levering til nettet. Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger vil være skattepligtig af betaling for levering af el opkrævet over huslejen. Skatterådet kan bekræfte, at Spørger ikke vil være skattepligtig af et fiktivt beløb, hvis det undlades at opkræve betaling for el leveret til beboerne, eller skattepligtig af den indirekte betaling i form af opkrævning af dækning af udgifterne til solcelleanlægget via huslejebetalingen. Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan bevare sin skattefritagelse såfremt solcelleanlægget udlejes til beboerne. Skatterådet kan bekræfte, at det er Spørger, der er skattepligtig af indtægter ved salg af el fra solcelleanlægget, dog således, at indkomsten skal opgøres som summen af indkomsten opgjort særskilt for hvert anlæg. Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger ved opgørelse af indtægt fra solcelleanlægget kan fratrække en fiktiv leje af taget, hvor anlægget er opsat, men vil kunne fratrække den del af finansieringsudgifterne, der kan opgøres som vedrørende den solgte mængde el. Skatterådet kan bekræfte, at lejerne ikke vil være skattepligtig af den besparelse de opnår ved ikke at skulle betale Spørger for at modtage el fra solcelleanlægget, og samtidig vil der så ikke være mulighed for at de skal anvende ligningsloven § 8 P, da det er Spørger, der er rette indkomstmodtager vedrørende indkomst ved salg til nettet.

 

Bindende svar: Afvisning - samme spørgsmål verserer ved Landsskatteretten

SKM2015.170.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Skatterådet afviste at behandle en anmodning om bindende svar, idet det taler afgørende imod en afgivelse af et bindende svar, at der verserede en sag for Landsskatteretten, der reelt omhandler samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering af samme (løbende) disposition. Der er herved henset til, at Landsskatteretten er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet. Dette gælder uanset, at der ikke er tale om samme periode.

 

Bindende svar: Fagforeningskontingent - ekstraordinære bidrag

SKM2015.169.SR

Vedrører: Ligningsloven § 13. Pensionsbeskatningsloven § 20

En fagforening har fra 1. januar 2014 opkrævet et særskilt bidrag fra hvert medlem ud over et ordinært fagligt kontingent pr. måned. Det ekstraordinære bidrag er øremærket til foreningens konfliktkasse.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at medlemmerne har ubegrænset fradragsret for den øremærkede andel af de indbetalinger til fagforeningen, som tilføres konfliktkassen til brug for skattepligtige udbetalinger af dagpenge, konfliktstøtte mv. i fremtiden. Det samlede opkrævede beløb er omfattet af fradragsbegrænsningen i ligningslovens § 13.

Skatterådet kan endvidere ikke bekræfte, at udbetalinger af dagpenge fra konfliktkassen kan fritages for beskatning helt eller delvist efter en analogi til regelsættet i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4 og 5.

 

Bindende svar: Udenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab

SKM2015.167.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Skatterådet bekræftede, at y-landske sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") ydet af A A/S' y-landske filialer til to y-landske selskaber, der indirekte ejede A A/S, K, og I, ikke ville blive anset som skattepligtige udbytter i A A/S. Der forelå ikke et aktionærforhold mellem A A/S og dets y-landske filialer. Der var derfor ikke grundlag for at kvalificere betalingen af koncernbidrag fra de y-landske filialer som udbytte for A A/S.

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en let forkortet form.

 

Dom: Ejendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej

SKM2015.176.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til fradrag i grundværdien for grundforbedringer i form af en ekstern vej. Skatteyderen gjorde gældende, at denne indirekte havde betalt for den eksterne vej.

Retten bemærkede, at det hverken fremgik af det betingede skøde eller det i øvrigt fremlagte, at skatteyderen havde afholdt denne udgift.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at skatteyderen havde afholdt den pågældende udgift, og frifandt på den baggrund Skatteministeriet.

 

Dom: Proces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning

SKM2015.175.BR

Vedrører: Forvaltningsloven § 24. Skatteforvaltningsloven § 19, stk. 1. Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt en Landsskatteretskendelse var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl, samt om sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien efter den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18 for udgifter til tilslutningsafgift vedrørende varmeforsyning.

Retten fandt, efter en konkret vurdering, at Landsskatterettens begrundelse var mangelfuld, og at denne mangel var væsentlig, hvorfor Landsskatterettens kendelse blev ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling ved Landsskatteretten. Dommen er anket til landsretten.

 

Dom: Bankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab

SKM2015.166.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, stk. 1 og § 5 litra b

Sagen angik i første række, om skatteyderen var skattepligtig af en række bankoverførsler (ca. kr. 1,5 mio.) foretaget i perioden 2004-2007 til skatteyderens private bankkonto fra henholdsvis et selskab på Gibraltar samt skatteyderens stedmor.

Byretten fandt, at der som udgangspunkt var tale om skattepligtige overførsler til skatteyderen.

Skatteyderen gjorde i anden række gældende, at han ikke var indkomstskattepligtig af de pågældende beløb men alene gaveafgiftspligtig, idet midlerne - hvis de blev anset for overført til ham - i givet fald var overført fra hans far og stedmor. I den forbindelse gjorde skatteyderen gældende, at det var hans far og stedmor, der var ejere af selskabet på Gibraltar.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen lagde retten til grund, at skatteyderens forældre var de reelle ejere af H2 Ltd.

Retten afsagde derfor dom i overensstemmelse med ministeriets subsidiære påstand om betaling af gaveafgift af samtlige overførsler på ca. kr. 1,5 mio., idet retten hverken efter retsplejeloven eller skatteprocessuelle regler fandt grundlag for at afskære ministeriets påstand herom.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg

SKM2015.165.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag i grundværdien for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til landinspektør og varmetilslutningsbidrag samt til yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg og internt kloak- og vandforsyningsanlæg.

For så vidt angår spørgsmålet om fradrag for varmetilslutningsbidrag og yderligere fradrag for eksternt vejanlæg, fandt retten, at det ikke var sandsynliggjort, at vurderingerne hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige. Skatteministeriet blev derfor frifundet for denne del af sagen.

Vedrørende spørgsmålet om udgifter til landinspektør fandt retten, at det i fornøden grad var sandsynliggjort, at sagsøgeren havde haft fradragsberettigede udgifter til landinspektør. Retten fandt, at kravet skulle hjemvises til fornyet vurdering hos vurderingsmyndighederne.

For så vidt angår spørgsmålet om yderligere fradrag for kloak- og vandforsyningsanlæg, fandt retten, at der ved det udøvede skøn havde været udeladt betydelige ledningsstykker, som med al overvejende sandsynlighed kan have haft betydning ved fastsættelse af det skønsmæssige anerkendte fradrag og medført et åbenbart urimeligt resultat. Retten fandt, at denne del af sagen skulle hjemvises til fornyet behandling ved vurderingsmyndighederne.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5120640
Afskrivninger på køretøj og gyldighed
Klagen vedrører gyldighed og fradrag for erhvervsmæssig andel af afskrivninger på Mercedes-Benz E 350 CDI Coupe. LST ændrer afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 12/0200345
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, om der indtrådte fuld skattepligt for klageren den 1. august 2002 i forbindelse med tilflytning til Danmark, herunder om skatteansættelserne for indkomstårene 2002 - 2005 er ugyldige på grund af forældelse. Landsskatteretten finder, at klageren ikke er fuld skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i perioden fra 1. august 2002 til 31. juli 2005.
Afsagt: 12-12-2014

Journalnr: 12/0265714
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, om klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte den 12. januar 2003 i forbindelse med fraflytning til Schweiz, herunder om skatteansættelserne for indkomstårene 2003, 2004, 2005 og 2006 er ugyldige på grund af forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 12/0265716
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, om klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte den 12. januar 2003 i forbindelse med fraflytning til Schweiz, herunder om skatteansættelserne for indkomstårene 2003, 2004, 2005 og 2006 er ugyldige på grund af forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 12/0191295
Fradrag for rejse
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til rejse til Norge. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 13/6764901
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører fradrag for renteudgifter i forbindelse med skilsmisse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 12/0255390
Genvundne afskrivninger mm
Klagen vedrører genvundne afskrivninger og tab i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 13/0074169
Gruppeliv og salg af selskaber
Klagen vedrører skattepligtig præmie til gruppelivsforsikring, beskatning af fortjeneste ved salg af udenlandske selskaber og fradrag for udgifter til køb af udenlandske selskaber til videresalg. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 12/0191455
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/3168922
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af værdi af golfcertifikat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 13/3169487
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af værdi af golfcertifikat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 13/6764950
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/0103686
Skat af fri bil
Klagen vedrører skat af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 12/0191294
Skat af fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører skat af fri bil og maskeret udlodning vedrørende rejse til Norge. Landsskatteretten nedsætter værdien af fri bil til nul og stadfæster vedrørende rejse.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 12/0221279
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/5300657
Skattepligtig gaveværdi
Klagen vedrører værdi af gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/0074662
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten på grund af negativt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 12/0190763
Værdi af anparter
Klagen vedrører bindende svar om værdiansættelse af anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2014

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation explained: Read "Promoting the internal market and economic growth"

 

Nyt fra Parlamentet

Fratagelse af banklicens for finansielle institutioner, der faciliterer skatteunddragelse  

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetning til Pensionsstatistik for indkomståret 2014

Indberetning af negativ rente i eKapitals rentesystemer


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Feltlåsnings-, Ligningsfrist- og Årsopgørelsesbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 03-03-2015
Høringsfrist: 29-03-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for den kreds af skatteydere, der med en vedtagelse af L 88 utilsigtet vil blive ramt af indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber, herunder hvor stor en gruppe, der er tale om, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan SKAT rent praktisk aktuelt fører kontrol med udenlandske kommanditselskabsdeltageres skattebetalinger, og herunder oplyse, hvilke praktiske problemer der kan være i forbindelse med denne kontrol, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber har mulighed for at gemme sig bag en ejerstruktur, så de reelt er de ultimative ejere af kommanditselskabsandelene uden reelt at fremstå som sådan og på denne måde kan undgå dansk beskatning, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 443

Spm. om SKAT har ændret opkrævningsprincipper over for kommunerne således, at kommunerne skal betale A-skat den første dag i måneden frem for den sids...   Svar  

Spm. 447

Spm. om at redegøre for årsagerne til faldet i antallet af taksationer mellem indkomstårene 2011 og 2012 for henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende...   Svar  

Spm. 448

Spm. om at oplyse for indkomståret 2013 fordelt på henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende, hvor mange der var skattepligtige i indkomståret, hvor m...   Svar  

Spm. 449

Spm. om at bekræfte, at taksationer af selskaber og erhvervsdrivende for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 er sket inden for fristen for rettidig taksa...   Svar  

Spm. 450

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger at igangsætte for at sikre, at SKAT foretager rettidige taksationer af henholdsvis selskaber og erhv...   Svar  

Spm. 451

Spm. om, for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 at oplyse fordelt på henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende, hvor mange taksationer måtte opgives som...   Svar  

Spm. 452

Spm. om, for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 at oplyse fordelt på henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende, hvor stort henholdsvis det statslige og ...   Svar  

Spm. 466

MFU spm. om kommentar til den kritik, der fremføres i artiklen "Ekspert: SKATs metode strider mod menneskerettighederne", der blev bragt på tv2.dk den...   Svar  

Spm. 515

Spm. om at redegøre for reglerne for indekskontrakter, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 516

Spm. om kommentar til anonym henvendelse vedrørende indekskontrakter, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 519

Spm. om, hvor mange erhvervsdrivende, der har været påvirket af SKATs svigtende systemer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 520

Spm. om, hvad provenutabet vurderes at være, hvis der indføres skattefrihed for alle arbejdsgiverbetalte helbredsundersøgelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 525

Spm. om det begrænsede kendskab til HSBC, til skatteministeren  Svar  

Spm. 526

Spm. om HSBC-dataene har været nævnt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 527

Spm. om, hvilke oplysninger vurderingen baseres på ift. kendskab til lækket fra HSBC, til skatteministeren  Svar  

Spm. 528

Spm. om, hvor og hvem i systemet der har haft en ikke-konkret viden om listen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 529

Spm. om, hvordan det kan konkluderes at der ikke er nogen i Skat der har forholdt sig til databasens betydning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 530

Spm. om, hvori bestod den første henvendelse i HSBC-sagen fra pressen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 531

MFU spm. om problemer med www.skat.dk og regeringens ønske om øget digitalisering, til skatteministeren  Svar  

Spm. 532

MFU spm. om, hvad ministeren påtænker at gøre for at nedbringe de meget lange ventetider i forbindelse med opkald til SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 533

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan reguleringer fordeler sig i op- og nedadgående retning for de enkelte år med henblik på beregning af prov...   Svar  

Spm. 534

MFU spm. om skattelovgivningen giver mulighed for, at private husejere – der på grund af naturkatastrofer mister hele eller dele af deres værdi i f.ek...   Svar  

Spm. 535

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 5/3-2015 fra Stærmose Industry vedrørende indbetaling af virksomhedsskat og rentesatser hos Skat, til...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 833

Vil regeringen være med til at lette skatten for de lavestlønnede, så de får mere ud af at gå på arbejde?