SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 08

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyheden om offentliggørelsen af SKATs årlige plan for kontrolaktiviteter, hvor SKAT i 2015 vil øge og effektivisere indsatsen mod blandt andet skattely, sort arbejde og social dumping. Det viser planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2015.

En anden nyhed er implementeringen af dele af ”skattely-pakken” på erhvervsområdet. Regeringen har i november 2014 præsenteret en ”skattelypakke” med titlen ”Styrket indsats mod skattely - bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner”, og Erhvervsstyrelsen har nu udsendt et høringsudkast til et lovforslag til implementering af dele af ”skattelypakken” på erhvervsområdet. Det foreslås bl.a., at der fremover ikke skal være mulighed for at udstede ihændehaveraktier, ligesom der skabes hjemmel til, at også kommanditselskaber og andre selskabsformer omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, f.eks. interessentskaber, kan blive en del af det offentlige ejerregister..

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny selvangivelsesfrist og nyt om underskudsregistret
Regeringen skærper kampen mod skattely
Implementering af dele af ”skattely-pakken” på erhvervsområdet
Hvad kontrollerer SKAT i 2015?
Nyt vedrørende solceller og boligorganisationers skattefrihed
Hiring-out of labour
International Transfer Pricing Journal: 1 - 2015
Global Forum on Transfer Pricing
Årsopgørelsen 2014 – husk at kontrollere dine fradrag
Acontoskat for selskaber - 2015
Tax Alert February 2015

Bindende svar
Skattefrie fusioner - modregning af underskud
Fast driftssted i Danmark
Skattepligt - fraflytning - fast driftssted

Kendelser
Opgørelse af henstandsskat
Bindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D
Dødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt
Tvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom
Regulering af balancepost

Domme
Driftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning
Ejendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering
Skønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150216' AND [SkatteraadChanged] <= '20150222') OR ([LSRChanged] >= '20150216' AND [LSRChanged] <= '20150222') OR ([ByretChanged] >= '20150216' AND [ByretChanged] <= '20150222') OR ([LandsretChanged] >= '20150216' AND [LandsretChanged] <= '20150222') OR ([HojesteretChanged] >= '20150216' AND [HojesteretChanged] <= '20150222')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Ny selvangivelsesfrist og nyt om underskudsregistret

Skatteministeren vil ændre selvangivelsesfristen for indkomstårene 2014 og 2015 og lempe konsekvenserne ved for sen indberetning af underskud.

Bech-Bruun

Regeringen skærper kampen mod skattely

Stiftere af udenlandske fonde skal betale skat af fondens indkomst. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, regeringen har sendt i høring. Det får konsekvenser for både stifteren og arvinger. Højesteret har dog i en ny afgørelse slået fast, at skattepligten ikke i alle tilfælde overgår til stifterens arvinger

Deloitte

Nyt vedrørende solceller og boligorganisationers skattefrihed

Nyt fra Skatterådet

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 1 - 2015

I denne udgave:

  • The OECD’s New Transfer Pricing Documentation Standard: An Overview and UK Implementation
  • BEPS Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles and the Need for Substance and Transfer Pricing Documentation
  • Transfer Pricing Provisions Not Applicable to Allotment of Shares
  • Developments Regarding the Transfer Pricing Method for Exports of Commodities
  • Landmark Case on the Ability of Tax Authorities To Disregard and Recharacterize Transactions
  • Transfer Pricing Audits of Manufacturing Companies in Indonesia: Quo Vadis?
  • Unresolved Issues Surrounding Transfer Pricing Legislation: The Anti-Avoidance Purpose and Penalty Protection - Part 1
  • Transfer Pricing Implications of Second-Brand Strategies in the Pharmaceutical Industry in Light of the OECD Report on Action 8 of the BEPS Action Plan
  • Turkish Perspective on OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting
  • Profit Shifting and the United Kingdom

OECD

Global Forum on Transfer Pricing

On 16 and 17 March 2015, the OECD hosts the Fourth Annual Meeting of the Global Forum on Transfer Pricing in Paris. This meeting is part of a series of Global Forum Meetings dedicated to the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). The 4th Annual Meeting of the Global Forum on Transfer Pricing will focus on the BEPS work already undertaken and the deliverables to be finalised in 2015 relating to transfer pricing.

PwC

Årsopgørelsen 2014 – husk at kontrollere dine fradrag

SKAT udsender årsopgørelserne for 2014 fra og med den 9. marts 2015. Skal du have håndværkerfradrag, befordringsfradrag eller har du betalt børnebidrag i 2014, er det vigtigt at kontrollere, om SKAT har medtaget dine fradrag korrekt.

Revisorgruppen Danmark

Acontoskat for selskaber - 2015

Overblik over regler og muligheder

RSM plus

Tax Alert February 2015

Tax Alert er et nyhedsbrev fra RSM plus' internationale samarbejdspartner, som følger op på de væsentligste ændringer i skatteforholdene i Europa.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattefrie fusioner - modregning af underskud

SKM2015.130.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 8, stk. 6, og 7. Selskabsskatteloven § 31, stk. 4 og stk. 5, 1.-3. pkt. Lov nr. 591 af 18. juni 2012 § 11, stk. 4

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gennemførelsen af to påtænkte fusioner med virkning pr. 1. januar 2014 ikke medførte begrænsninger i mulighederne for at fremføre skattemæssige underskud til modregning i de modtagende selskabers fremtidige positive indkomster. Skatterådet fandt, at selskabsskattelovens § 31, stk. 4, medførte, at D A/S' underskud fra 2009 og 2010 ikke ville kunne modregnes af A ApS efter fusionen.

 

Bindende svar: Fast driftssted i Danmark

SKM2015.129.SR

Vedrører: Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 med Tyskland, jf. lov nr. 492 af 12. juni 1996, art. 5

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et tysk selskab ville undgå at få fast driftssted i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. Selskabet havde indgået en aftale med B. Som led i aftalen udførte selskabet arbejde i Danmark. Selskabet ville være til stede i perioder på ca. 2-90 dage ad gangen over ca. 2-3 år. De midlertidige afbrydelser af arbejdet havde ikke en sådan karakter, at der kunne afviges fra hovedreglen om, at midlertidige afbrydelser skulle regnes med ved beregningen af 12 måneders fristen.

 

Bindende svar: Skattepligt - fraflytning - fast driftssted

SKM2015.121.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, § 2, § 5, § 8 A og § 10. Statsskatteloven § 4. Lov om særlig indkomstskat § 3, stk. 2 og § 5 A. Afskrivningsloven § 40. Virksomhedsskatteloven § 2 og § 15 c. DBO mellem Danmark og USA, art. 4, 5,6 og 25 og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 49 og 63

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgernes fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, vil ophøre som følge af, at spørgerne flytter til USA.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgerne i henhold til DBO' -en mellem Danmark og USA skal anses for skattemæssigt hjemmehørende i USA.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgernes skattepligt til Danmark jf. kildeskattelovens § 1 vil ophøre som følge af, at spørgerne flytter til USA, såfremt spørgerne udelukkende benytter sommerhuset til ferieophold og således uden undtagelse bor på hotel, når spørgerne deltager i møder i Danmark med deres danske forretningsforbindelser.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne ikke vil blive beskattet af danske royaltyrettigheder i forbindelse med spørgernes fraflytning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne ikke vil blive beskattet af udenlandske royaltyrettigheder i forbindelse med spørgernes fraflytning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne ved deres aktiviteter i forbindelse med udlejningen af kontorfællesskab i Danmark bevarer et fast driftssted i Danmark, hvilket bevirker, at spørgernes opsparede overskud under virksomhedsskatteordningen ikke beskattes i forbindelse med spørgernes fraflytning fra Danmark.

 

Kendelse: Opgørelse af henstandsskat

SKM2015.134.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens § 39 A. Lov nr. 906 af 12. september 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven m.fl. § 7

Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til opgørelsen af beholdningsoversigt og henstandssaldo pr. 30. maj 2008 i forbindelse med udbytteudlodning, jf. reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 39 A og overgangsreglerne i lov nr. 906 af 12. september 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl. Se tillige SKM2014.729.LSR .

 

Kendelse: Bindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D

SKM2015.132.LSR

Vedrører: Afskrivningsloven § 3

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar om, at selskabets produktionsudstyr ikke kunne anses for omfattet af afskrivningslovens § 5 D. Betingelserne i afskrivningslovens § 3, nr. 1-3, ansås således for opfyldte forud for den 30. maj 2012.

 

Kendelse: Dødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt

SKM2015.128.LSR

Vedrører: Dødsboskatteloven § 58, stk. 1, nr. 4 og stk. 5. Dødsboskifteloven § 103 og § 105 Retsplejeloven § 389

Et dødsbo kunne ikke skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i dødsboskattelovens § 58, stk. 5.

 

Kendelse: Tvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom

SKM2015.131.LSR

Vedrører: Afskrivningsloven § 45, stk. 3. Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 6. Kildeskatteloven § 33 C og § 33 D

Beregningen i henhold til kildeskattelovens § 33 C af nedslag i handelsværdien og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.

 

Kendelse: Regulering af balancepost

SKM2015.124.LSR

Vedrører: Kursgevinstloven § 25 og § 33. Skatteforvaltningsloven § 26

Finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstlovens regler om beskatning efter lagerprincippet udgjorde ikke balanceposter, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.

 

Dom: Driftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter

SKM2015.137.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a. Ligningsloven § 2

I sagen, der var henvist til landsretten, havde sagsøgeren, en produktionsvirksomhed, ekstraordinært opsagt en 10 år lang licens- og distributionsaftale indgået med et interesseforbundet distributionsselskab et år før aftalens oprindelige udløb. Distributionsforpligtelserne blev overdraget til et andet interesseforbundet selskab, der efter det oplyste overtog det opsagte selskabs underdistributører og dermed benyttede det samme distributionsnetværk. Det nye distributionsselskab påtog sig som "successor in interest" til sagsøgeren at betale et "termination fee" til det opsagte distributionsselskab. Beløbet blev betalt af sagsøgeren.

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt dette "termination fee" blev afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvorefter produktionsselskabet ville have fradrag for afskrivninger herpå. Landsretten udtalte, at da udgiften var afholdt mellem interesseforbundne parter, påhvilede der sagsøgeren en skærpet bevisbyrde. Sagsøgeren fremlagde ikke oplysninger til belysning af, om den modtagne distributionsydelse var den samme før og efter opsigelsesaftalen, ligesom selskabet ikke havde fremlagt oplysninger til belysning af, om prisen for distributionsaftalen var den samme før og efter opsigelsesaftalen.

Efter en samlet vurdering fandt retten herefter, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en direkte og umiddelbar forbindelse mellem betalingen af "termination fee" og indkomsterhvervelsen, at sagsøgeren havde ret til fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning

SKM2015.136.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, § 17 og § 18

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende §§ 17-18 for udgifter til etablering af vand- og varmeforsyningsanlæg internt på sagsøgerens ejendom samt for yderligere fradrag for udgifter til etablering af kloakanlæg og eltilslutningsafgift.

Herunder var det et spørgsmål i sagen, om sagsøgeren havde ført bevis for at have afholdt udgifter til etablering af vandforsyningsanlægget.

Endelig drejede sagen sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til et nedslag i grundværdien, jf. vurderingslovens § 13, som følge af dårlige jordbundsforhold.

For så vidt angår spørgsmålet om fradrag for udgifter afholdt til etablering af forsyningsanlæg fandt retten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag - hverken faktisk eller retligt - for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering.

Tilsvarende fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte Landskatterettens vurdering af grundværdien i relation til jordbundsforholdene.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering

SKM2015.126.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 6 og § 13

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte grundværdiansættelsen af skatteyderens ejendom for vurderingsårene 2001-2003, herunder om jordens beskaffenhed var af en sådan karakter, at der var behov for ekstrafundering, og om ansættelsen af grundværdien ikke svarede til grundens handelsværdi, således at skatteyderen er berettiget til et nedslag i grundværdien.

I sagen var der opført en etageejendom i op til seks etager på grunden.

Retten fandt, at skatteyderen ikke ved den fremlagte geotekniske erklæring eller på anden måde havde dokumenteret, at der har været behov for en ekstrafundering, ligesom skatteyderen ikke havde dokumenteret, hvilke funderingsarbejder, der konkret har været udført.

Retten fandt endvidere, at skatteyderen heller ikke havde godtgjort, at grundens værdi var under den ansatte grundværdi, hvilket skatteyderen kunne have forsøgt ved afholdelse af syn og skøn.

Derudover fandt retten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at Landskatterettens skøn var foretaget på et forkert eller mangelfuldt grundlag.

Retten fandt endeligt, at Landsskatterettens begrundelse ikke var mangelfuld eller på anden måde led af mangler, der kunne have haft en væsentlig indflydelse på ansættelsen af ejendommens grundværdi.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte

SKM2015.125.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 5, stk. 3. Ligningsloven § 16 A

Skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens personlige indkomst skønsmæssigt for indkomstårene 2006 og 2007 på baggrund af en række indsætninger og hævninger på konti direkte eller indirekte tilhørende skatteyderen via selskaber, der deltog i en art momskarrusel. Skattemyndighedernes skønsmæssige opgørelse var ikke bestridt under sagen. Derimod var sagens tvistepunkt, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde kvalificeret indtægterne som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, eller om indtægterne i stedet skulle kvalificeres som aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1.

Byretten havde ved dom af 14. august 2013 ( SKM2013.665.BR ) frifundet Skatteministeriet, idet byretten fandt, at de omhandlede indtægter måtte betragtes som personlig indkomst. Byretten lagde herved vægt på, at der på intet tidspunkt havde været driftsaktiviteter i skatteyderens selskaber, og at selskaberne udelukkende blev benyttet som led i organiseret momssvindel. Endvidere tillagde retten det betydning, at skatteyderen personligt havde medvirket til momssvindel ved blandt andet at foretage hævninger af kontante pengebeløb, som han efter forudgående instrukser afleverede til bagmændene, og at skatteyderen som betaling herfor modtog kontante pengebeløb.

For landsretten gjorde skatteyderen som ved byretten gældende, at indtægterne måtte betragtes som aktieindkomst i form af maskeret udbytte fra selskaberne, og at forhøjelsen af hans personlige indkomst derfor skulle bortfalde. Skatteministeriet gjorde heroverfor som for byretten gældende, at indtægterne udgjorde personlig indkomst i form af løn fra enten bagmændene eller hans selskaber. Ved landsretten præciserede skatteyderen, at såfremt det blev lagt til grund, at skatteyderen var i et ansættelsesforhold til de såkaldte bagmænd, var der tale om en så fundamental anderledes konstruktion, at sagen måtte hjemvises til fornyet behandling.

Landsretten fandt, af de grunde som byretten havde anført, at det havde været berettiget at anse det skøn over udeholdt indkomst, som skattemyndighederne havde foretaget, som personlig indkomst for skatteyderen.

Herefter, og da det for landsretten anførte ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten byrettens dom.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.127.SANST Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og renter

Vedrører: Forvaltningsloven § 19, stk. 1. Forældelsesloven § 3, stk. 1, § 18, stk. 4 og § 19, stk. 6, 2. pkt. Inddrivelsesloven § 17. Kildeskatteloven § 62, stk. 3. Skatteforvaltningsloven § 19, stk. 1 og stk. 5, nr. 4, § 20, stk. 1 og § 35 b, stk. 3, 1. pkt.

En klage over SKATs modregning i klagerens overskydende skat til dækning af gæld vedrørende boligsikring, restskat, renter og gebyr blev afvist af Skatteankestyrelsen for så vidt angår modregningen til dækning af gæld vedrørende boligsikring og gebyr til Udbetaling Danmark og i øvrigt stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0074088
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001, 2003, 2004, 2005 og 2006. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 14/0256879
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ikke imødekommet anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2007-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 14/2133339
Beskatningsret til ATP
Klagen vedrører, om Danmark har beskatningsret til ATP. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2014

Journalnr: 14/0000734
Ejendomsavance
Sagen vedrører, om en eventuel fortjeneste ved afståelsen af en ejerlejlighed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 09-01-2015

Journalnr: 14/4811419
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har af egen drift genoptaget og reguleret rentekorrektionen i skatteansættelserne, jf. SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810. SKAT har imidlertid nægtet klageren at forøge hensættelsen til senere hævninger med tilsvarende beløb i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomståret 2006 med henblik på at forøge hensættelser til senere hævninger og den personlig indkomst fra virksomheden.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 12/0272862
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2008 og 2009 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 07-01-2015

Journalnr: 13/0074367
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/0074390
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074464
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2000, 2002, 2007, 2008 og 2009 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomstårene 2000, 2002 og 2007 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 13/0074470
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074611
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomstårene 2000 - 2011 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0074617
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 14/0479492
Rentefradrag
Klagen vedrører bindende svar om rentefradrag for lån ydet mellem andelsboligforening og andelshavere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2015

Journalnr: 14/4980035
Rentefradrag
Klagen vedrører bindende svar om rentefradrag for lån ydet mellem andelsboligforening og andelshavere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2015

Journalnr: 13/0074036
Skat af beløb modtaget fra virksomhed i udlandet - projekt Money Transfer
Som led i projekt Money Transfer har SKAT modtaget oplysninger om følgende pengeoverførsler fra England til klagers bankkonto, og anset klager for skattepligtig af disse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0217515
Skattelempelse
Klagen vedrører beregning af lempelse vedrørende løn for arbejde på et norsk indregistreret skib, der befinder sig i farvandet ud for Angola. SKAT har nægtet dig lempelse efter exemptionsmetoden i henhold til den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/4280452
Tab på finansielle kontrakter
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren kan fratrække tab på indgåede finansielle kontrakter ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 14/4994964
Tonnagebeskatning
Klagen vedrører opgørelse af den tonnagebeskattede indkomst i henhold til tonnageskattelovens regler. SKAT har for indkomståret 2009 ansat selskabets skattepligtige tonnageindkomst til 1.032.111 kr. Denne afgørelse stadfæstede Landsskatteretten ved kendelse af 24. oktober 2013. Sagen er efter anmodning fra selskabets repræsentant genoptaget af Landsskatteretten i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter selskabets skattepligtige tonnageindkomst for indkomståret 2009 til 397.776 kr.
Afsagt: 23-12-2014

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

European Commission lays the foundation for a fairer and more transparent approach to taxation in EU

 

Nyt fra Parlamentet

Skatteafgørelser: hjælper medlemslandene uretfærdigt multinationale selskaber til at betale mindre i skat?

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Pressenyhed

Dialog om skat: Advokater og SKAT i nyt samarbejde


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)  

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område  

Høringsportalen

Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning
Oprettelsesdato: 18-02-2015
Høringsfrist: 18-03-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).

Bilag

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet 19/2-15

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Internt dokument

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-15 fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren kan bekræfte, at konsekvensen af Skatterådets afgørelse 2015.40.SR i forbindelse med L 98 betyder, at forbrugerejede fjernvarmeværkers levering af opvarmet vand til procesformål vil være skattepligtig, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren er enig i, at hvis et forbrugerejet fjernvarmeværk leverer opvarmet vand til procesformål, så vil hele fjernevarmeværkets aktiviteter være omfattet af skattepligt, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren mener, at det administrativt er muligt at udskille levering af opvarmet vand til procesformål i et selvstændigt selskab, og vil ministeren i givet fald sørge for, at der udarbejdes grundige vejledninger herom, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 380

Spm. om at vurdere provenutabet ved at gøre BoligJob-ordningen permanent fra og med 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 404

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til den 15. septe...   Svar  

Spm. 405

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet, der direkte eller indirekte vedrører energi, i pe...   Svar  

Spm. 407

Spm. om, i hvilket omfang de aktioner, som SKAT har gennemført på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der fremgår af finanslo...   Svar  

Spm. 408

Spm. om, i hvilket omfang SKAT, på baggrund af initiativerne til modvirkning af social dumping, der fremgår af finansloven for henholdsvis 2012, 2013 ...   Svar  

Spm. 409

Spm. om at redegøre for, hvor mange aktioner, eventuelt i samarbejde med Arbejdstilsynet og Politiet, SKAT har gennemført på baggrund af de initiative...   Svar  

Spm. 412

Spm. om grunden til, at SKAT nedprioriterer indsatsen imod socialt bedrageri, til skatteministeren  Svar  

Spm. 424

Spm. om at sikre, at de, der har udlignet ulovlige aktionærlån til selskabet i perioden 14/8 2012 - 3/12 2014, får samme retstilling, som dem, der udl...   Svar  

Spm. 435

Spm. om, hvad en bankdirektør, der årlig har en indkomst på 13,8 mio. kr. eksklusiv pension, vil få i årlig skattelettelse i kr., hvis topskatten afsk...   Svar  

Spm. 439

Spm. om at redegøre for det konstaterede provenu som følge af, at arbejdsgivere betaler for medarbejdernes medlemskaber af fitnesscentre og idrætsklub...   Svar  

Spm. 440

Spm. om, hvor mange ansatte der i dag får betalt medlemskab af et fitnesscenter eller en idrætsklub af arbejdspladsen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 441

Spm. om, hvor mange danskere vurderes at ville få betalt et medlemskab af et fitnesscenter eller en idrætsklub af arbejdspladsen, hvis dette var skatt...   Svar  

Spm. 442

Spm. om, Hvor mange danskere der i dag har skattefrit adgang til at benytte et motionslokale på arbejdspladsen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 480

Spm. om, at oplyse det årlige antal af virksomheder, som i forbindelse med et generationsskifte har flyttet penge til udlandet og skabt baggrund for a...   Svar  

Spm. 481

Spm. om, hvor stor en procentdel udgør de generationsskiftesager, hvor virksomheder har flyttet penge til udlandet sammenlignet med alle de generation...   Svar  

Spm. 482

Spm. om, hvor stor en andel af de familieejede virksomheder i Danmark, der har været igennem et generationsskifte de sidste 2 år, er gennem brug af ku...   Svar  

Spm. 483

Spm. om, hvornår regeringen første gang blev bekendt med, at virksomheder kunne benytte sig af formueskattekursen og konsekvenserne heraf, til skattem...   Svar  

Spm. 484

Spm. om, at redegøre for, om, og i givet fald hvordan den formueskattekurs, ministeren har betegnet som et skattehul, er blevet ændret siden dens indf...   Svar  

Spm. 485

Spm. om, hvad ministeren gjorde for at oplyse Folketinget om beslutningen, der betyder, at danske familieejede virksomheder skal betale mere i skat ve...   Svar  

Spm. 487

Spm. om, hvor meget beskæftigelsen øges varigt, såfremt BoligJobordningen gøres permanent fra og med 2015, jf. svaret på SAU alm. del - spørgsmål 380,...   Svar  

Spm. 488

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at SKAT opererer med en skjult liste over personer med bestyrelsesansvar, som, uden at der foreligger subjektive ...   Svar  

Spm. 489

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at personer, der optages på en sådan liste, ikke orienteres herom, til skatteministeren  Svar  

Spm. 490

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at professionelle erhvervsledere, der påtager sig bestyrelsesopgaver for banker eller private ejere i selskaber, ...   Svar  

Spm. 491

Spm. om skattelettelser, hvis topskatten afskaffes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 492

MFU spm. om SKAT inden for de sidste 10 år har haft en relativ stigning i antallet af ansvarssager mod bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber som føl...   Svar  

Spm. 493

MFU spm. om der år for år i perioden 2004 til 2014 har været en relativ stigning i antallet af forlig set i forhold til antallet af indledte ansvarssa...   Svar  

Spm. 494

MFU spm. om, hvad ministeren statistisk kan oplyse om perioden 2004-2014, for så vidt angår, om der er indgået flere eller færre forlig i ansvarssager...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 713

Vil ministeren redegøre for bevæggrundene bag, at valgmenigheder ikke længere kan få oplyst medlemmers skattepligtige indkomst elektronisk?

Spm. S 718

Mener ministeren, at skatteformuekursen har været en kendt og accepteret del af dansk skattelovgivning i mere end 20 år?

Spm. S 719

Hvilke gode modeller for generationsskifte henviste ministeren til, at der kan indføres, i indslaget på TV2 Syd den 12. februar 2015?

Spm. S 720

Hvad mener ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 af manglende skattebetaling fra det italienske firma C...

Spm. S 721

Hvad vil SKAT gøre, for at forholdene i forbindelse med det italienske firma Cipa på Metro-byggeriet kommer i orden, jf. dagbladet Politikens afslørin...

Spm. S 722

Er ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 om det italienske firma Cipa enig med spørgeren i, at der fra ...

Spm. S 730

Synes ministeren, at det er rimeligt, at SKAT opererer med en skjult liste over personer med bestyrelsesansvar, som skulle udgøre en særlig risiko i f...

Spm. S 732

Vil ministeren redegøre for, om det er rimeligt, når frivillige borgere og foreninger indsamler penge, f.eks. til støtte til en hal, at når de overdra...