SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 18

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af den nye retssikkerhedspakke samt nye bindende afgørelser om bl.a. virksomhedsskatteordningen.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lovarbejdet er gået i stå
13. maj 2016 bliver skæringstidspunkt for ny praksis
P-afgifter ved kundebesøg kan ikke dækkes skattefrit
Skattefradrag for forudbetalte omkostninger
Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf
Indberetning til SKAT af kontante betalinger over 10.000 kr.
Køb kunst og få fradrag
Retssikkerhedspakke II – Om Ombudsmand, Skattelovråd og Skattely

Udkast til styresignal
Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - udkast til styresignal

Bindende svar
Investeringsforeningsafdeling - overflytning til afdeling i værdipapirfond
Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner
Om fast driftssted i Dannark
Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandskonto ved fraflytning omfattede udbytter.
Spørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.
Spørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160502' AND [SkatteraadChanged] <= '20160508') OR ([LSRChanged] >= '20160502' AND [LSRChanged] <= '20160508') OR ([ByretChanged] >= '20160502' AND [ByretChanged] <= '20160508') OR ([LandsretChanged] >= '20160502' AND [LandsretChanged] <= '20160508') OR ([HojesteretChanged] >= '20160502' AND [HojesteretChanged] <= '20160508')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-05-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 April 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Lovarbejdet er gået i stå

De af regeringen varslede lovforslag om nedsættelse af bo- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder og om skattemæssig succession ved overdragelse til fonde fremsættes alligevel ikke i denne samling.

BDO

13. maj 2016 bliver skæringstidspunkt for ny praksis

Den nye praksis, hvorefter SKAT ikke længere vil godkende fradrag for tab, som private lider, når virksomheder går konkurs, samt for tab ved erstatning for svie og smerte, træder i kraft den 13. maj 2016.

BDO

P-afgifter ved kundebesøg kan ikke dækkes skattefrit

Hvis du får skattefrie kørepenge, når du er på kundebesøg eller til møder ud i byen, kan du ikke få dækket eventuelle p-afgifter skattefrit. De er nemlig indregnet i satsen for den skattefrie kørselsgodtgørelse.

BDO

Skattefradrag for forudbetalte omkostninger

Forudbetalte driftsomkostninger kan fradrages ved indkomstopgørelsen for betalingsåret, hvis forudbetalingen ikke dækker en periode på over 12 måneder, og udgiften angår to indkomstår.

BDO

Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf

Selvom det kan være bøvlet, så er det vigtigt at bogføre momsen af rejseudgifter på den rigtige måde. Der er nemlig ikke skattefradrag for den del, der kan fratrækkes som købsmoms eller refunderes i udlandet.

Dansk Revision

Indberetning til SKAT af kontante betalinger over 10.000 kr.

Siden 2012 har det været et krav til selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber m.v., at for at få fradrag for kontante betalinger af varer eller ydelser over 10.000 kr., skal de foretage elektronisk indberetning til SKAT. Denne ordning har man i et nyt lovforslag valgt at tilpasse i forhold til selvangivelsesfristen, da revisor dermed stadig har mulighed for at sørge for, at indberetning sker og dermed sikre virksomhedens fradragsret.

Homann

Køb kunst og få fradrag

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

Hulgaard Advokater

Retssikkerhedspakke II – Om Ombudsmand, Skattelovråd og Skattely

Retssikkerhed for de enkelte skatteborgere har mange facetter, og Retssikkerheds-pakke II har fat i adskillige af dem.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - udkast til styresignal

13-0095074

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende kildeskattelovens § 8, stk. 2 og udenlandske studerendes skattepligt, som følge af det bindende svar SKM2015.685.SR.

 

Bindende svar: Investeringsforeningsafdeling - overflytning til afdeling i værdipapirfond

SKM2016.190.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 C. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, litra 5 c

Skatterådet bekræftede, at påtænkte overflytninger af afdelinger i en minimumsbeskattet investeringsforening til afdelinger i en minimumsbeskattet nyetableret værdipapirfond, ikke udløste beskatning, hverken på afdelingsniveau eller for de respektive deltagere (investorerne) i de nævnte afdelinger, når det blev lagt til grund, at der ikke skete ændringer af henholdsvis afdelingens aktiver og passiver. Skatterådet bekræftede desuden, at afdelingerne efter overflytningen kunne videreføre deres hidtidige status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, som om der ikke var sket en overflytning, når de opfyldte betingelserne i LL § 16 C, stk. 10.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

SKM2016.189.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1 og 3, § 4a, § 5, stk. 1 samt § 10, stk. 6-9. Vurderingsloven § 35, stk. 5

Skatterådet kunne bekræfte, at et nyt privat lån med pant i en blandet benyttet ejendom er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8. Ejendommen, som ejes af et K/S, hvori spørger er komplementar og eneste kommanditist, anses for omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 5, om vurderingsfordeling og dermed af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der fra en virksomhedsordning, hvor en ejendom udlejes til et kontrolleret selskab, kunne ske udlån til selskabet uden, at udlånet anses for en hævning i hæverækkefølgen efter virksomhedsskattelovens § 5.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at dels en pr. 10. juni 2014 eksisterende og dels fremtidig sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningens aktiver for gæld optaget af selskabet kan anses for foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7.

Skatterådet kunne bekræfte, at der uden skattemæssige konsekvenser kunne optages lån i virksomhedsordningen, når låneprovenuet anvendes til udligning af indehaverens mellemregningstilgodehavende eller hensættelse til senere hævning i virksomhedsordningen.

 

Bindende svar: Om fast driftssted i Dannark

SKM2016.188.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk.1, litra a. OECD modeloverenskomstens artikel 5

Spørger ejer et nyoprettet dansk anpartsselskab, der vil etablere et datacenter i Danmark. I datacenteret vil befinde sig servere og noget udstyr. Det danske selskab vil ansætte it-medarbejdere og rekvirere leverandører til driften af datacenteret. Serverne og udstyret vil blive anvendt af det danske selskab til at hoste websteder, data og applikationer på vegne af spørger. Skatterådet bekræftede, at den aktivitet der skulle udføres af det danske datacenter ikke medførte fast driftssted i Danmark for spørger, og som følge heraf ville spørger ikke blive begrænset skattepligtige her i landet efter selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a.

 

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen

SKM2016.187.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 og 7

Skatterådet bekræftede, at spørgernes kaution vedrørende en kassekredit for et indirekte ejet selskab ikke anses for en sikkerhedsstillelse efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6.

Skatterådet bekræftede, at en sikkerhedsstillelse i form af pantsætning af egen ejendom over for direkte og indirekte ejede selskaber er en sikkerhedsstillelse eftervirksomhedsskatteloven § 10, stk. 6, men ikke at sikkerhedsstillelsen er forretningsmæssigt begrundet efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7.

Skatterådet kunne bekræfte, at værdiansættelsen af sikkerhedens størrelse maksimeres til ejendommens værdi med respekt af anden foranstående pantesikret gæld.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgernes egen gæld har en fortrinsstilling og/eller at virksomhedernes aktiver kan fragå i opgørelsen af sikkerhedsstillelsens værdi.

Skatterådet kunne ikke bekræfte at sikkerhedsstillelsen kan opgøres til 0 kr.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandskonto ved fraflytning omfattede udbytter.

SKM2016.191.SANST

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens § 38 og § 39

Ved sikkerhedsstillelse efter ABL § 39 i anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, er krav om, at sikkerhedsstillelsen for at være betryggende tillige skal omfatte beregnet skat af udbytte, anset ikke at stride mod ABL § 39, stk. 3.

 

Afgørelse: Spørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.

SKM2016.184.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 1, 6 og 6 b

Klager havde modtaget beløb, der bl.a. var benævnt kommission i kontoudtog. Henset til, at de oplyste lånevilkår var meget usædvanlige, at et gældsbrev først var udfærdiget lang tid efter låneforholdets etablering, og at betalingerne også skete fra andre selskaber end den oplyste långiver, fandt LSR det ikke godtgjort, at der var tale om et reelt lån, hvorfor betalingerne ansås for at udgøre skattepligtig indkomst.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.

SKM2016.182.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 4

Advokatomkostninger, der var afholdt i forbindelse med en retssag om mangler ved en fast ejendom, kunne ikke fradrages ved avanceopgørelsen vedrørende salget af ejendommen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6723666
Skat af befordringsgodtgørelse
SKAT har imødekommet anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009 og 2010, men har ikke fundet grundlag for at ændre afgørelsen af 1. november 2011, hvor SKAT forhøjede klagerens skattepligtige indkomst med udbetalt skattefri godtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/0215851
Afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist klage over SKATs afgørelser af henholdsvis 27. april 2012 og 30. maj 2012, idet klagen er indgivet for sent, jf. den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 36, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/5464920
Beskatning af indestående på konto - projekt Money Transfer
SKAT har fra Money Transfer projektet modtaget oplysninger om, at klageren har modtaget beløb fra Ltd, Panama og beskattet disse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 15/0605080
Bindende svar om ejendomshandel
Klagen vedrører bindende svar om handelsværdi af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 14/3533738
Fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og og for ejendomsskatter i kapitalindkomst
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed og for ejendomsskatter i kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 13/0247657
Lønmodtagerfradrag og fradrag for underskud
Klagen vedrører nægtet lønmodtagerfradrag, fradrag for underskud på olie- og gasrettigheder samt ansættelse af overskud på anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 13/0120288
Omvalg
Der klages over, at SKAT har givet afslag på at foretage omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6640318
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6721337
Skat af befordringsgodtgørelse mm.
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse, skat af A/S' betaling af private udgifter og nægtet forhøjelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6764813
Skat af befordringsgodtgørelse mm.
Klagen vedrører beskatning af værdi af lav husleje, beskatning af befordringsgodtgørelse samt nægtet forhøjelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6764817
Skat af befordringsgodtgørelse mm.
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og nægtet forhøjelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6764818
Skat af befordringsgodtgørelse mm.
Klagen vedrører beskatning af diverse godtgørelser samt nægtet forhøjelse af befordringsfradrag.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 14/0187855
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdien af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 14/0689875
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2016

Journalnr: 13/0074158
Valutaswaps tilknytning til landbrugsvirksomhed
Sagen drejer sig om, hvorvidt en valutaswap og flere valutaterminsforretninger har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-03-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet  

Udkast til betænkning Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde  

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fælles retningslinier, efter hvilke der kan udarbejdes transfer pricing-dokumentation  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens § 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely, der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, gælder det så alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 28. april 2016

L 149 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Bilag 9

Henvendelse af 3/5-16 fra Kromann Reumert

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

L 149 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Bilag 9

Henvendelse af 3/5-16 fra Kromann Reumert

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Bilag 9

Henvendelse af 3/5-16 fra Kromann Reumert

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 3

Svar på mundtligs spørgsmål fra Mikkel Dencker (DF) om prisfastsættelsen i forbindelse med handlen mellem DONG og Energinet.dk om aktiverne

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).

Bilag

Bilag 1

1. udkast til betænkning

Bilag 2

Betænkning afgivet den 3/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget PSO-betalere vil spare ved afskaffelse af 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om den forventede PSO-udgift til de 4.320 MW solceller pr. MW i forhold til den forventede PSO-udgift pr. MW i Krigers Flak Havvindmøllepark og det kystnære udbud, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der i de ansøgte 4.320 MW ”almindelige” anlæg under 500 kW med solcellelaug indgår almene boligforeninger og kommuner - og i hvilket antal og anlægsstørrelser, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, i hvilket omfang der er anlæg, som omgår 500 kW-begrænsningen og på hvilken måde, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvem der er investorer og øvrige interessenter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om formulering af en lovændring, der forhindrer omgåelse af 500 kW-grænsen, men ikke afskaffer hele 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor meget solcellestrøm bør udgøre af det samlede elforbrug i fremtidens vedvarende energiforsyning og hvor meget PSO-støtte der skal ydes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om de samfundsøkonomiske beregninger ved at gennemføre de ansøgte solcelleanlæg i forhold til at støtte elproduktion med havvindmøller, landvindmøller og biogas, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der forhindrer, at flere 500 kW-anlæg kan etableres på jorden på samme lokalitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en udbygning der er aftalt under ordningen, og hvor stor bliver udbygningen, hvis loven vedtages i dag, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorvidt ministeren har en forpligtelse til at komme med forslag, der sikrer, at den aftalte udbygning nås, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilke tanker ministeren har gjort sig om en ny ordning, der sikrer, at målet nås, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvornår ministeren vil indkalde til forhandlinger om en ny ordning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om et ændringsforslag, der viderefører ordningen - dog med en begrænsning på den effekt, der samlet kan gives støtte til svarende til det aftalte, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt der skal åbnes for at ansøge om timebaseret nettoafregning uden pristillæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke ændringer i markedet der vurderes at have skabt det voldsomme skift i interessen for 60/40-ordningen fra årets første måneder til april 2016, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm. om, hvor mange forskellige ansøgere der står bag april måneds ansøgninger, og hvordan fordelingen er i størrelse og type af de ansøgte anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorvidt der findes et internationalt, anderkendt index over prisen på solcelleanlæg, som afspejler købsprisen for et anlæg til installation i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 186

Transfer Pricing-redegørelse 2015

Bilag 188

Henvendelse af 26/4-16 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende ejendomsvurderinger

Bilag 189

Oversendelse af Transfer pricing-redegørelse 2015, fra skatteministeren

Bilag 190

Indtægtsliste for januar måned 2016

Bilag 191

Ministerredegørelsen på baggrund af Rigsrevisionens beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Spørgsmål og svar

Spm. 325

Spm. om, hvordan det harmonerer, at Jyske Bank og Nordea er SIFI-certificeret og dermed har en implicit statsgaranti samtidigt med, at disse banker ti...  Svar  

Spm. 326

Spm. om danske banker er blevet straffet for medvirken til skatteunddragelse, og i bekræftende fald hvilke straffe bankerne er blevet idømt, til skatt...  Svar  

Spm. 328

Spm. om, at SKAT i juli 2015 kursfastsætter den samlede restancemasse på 73,3 mia. kr. til en værdi af 29,5 mia. kr. - ministeren bedes på den baggrun...  Svar  

Spm. 330

Spm. om at redegøre for brugen af de indgåede DBO’er og informationsudvekslingsaftaler siden 2008 med jurisdiktioner, der betragtes som skattely eller...  Svar  

Spm. 333

MFU spm. om ministeren kan redegøre for, hvilke procedurer for afgørelse om, hvorvidt en retssag skal føres, evt. føres videre eller ej, der er i SKAT...  Svar  

Spm. 334

MFU spm. om ministeren kan redegøre for, hvad der lå til grund for SKATs beslutning om at rejse samt videreføre sagen mod Peer Kølendorf, til skattemi...  Svar  

Spm. 335

MFU spm. om, hvilke muligheder har SKAT for at få anden rådgivning end fra Kammeradvokaten i forbindelse med retssager mod borgerne, til skatteministe...  Svar  

Spm. 336

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig person i hvert indkomstdecil betalte i skat i henholdsvis 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010 og 2015 (alternativt...  Svar  

Spm. 339

Spm. om at redegøre for, hvad Skatteministeriet hidtil har gjort for at skærpe kontrollen med religiøse foreninger, der ikke bakker op om danske værdi...  Svar  

Spm. 340

MFU spm. om at oplyse, om alle de selskaber samt underselskaber, der kører fjernbus i Danmark og henter tilskud via Transport- og Bygningsministeriets...  Svar  

Spm. 341

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om sort arbejde den 8. april 2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 342

Spm. om der ud fra en faglig vurdering findes virkemidler i den nuværende lovgivning og de nuværende regler som SKAT ikke anvender i bekæmpelsen af so...  Svar  

Spm. 343

Spm. om der ud fra en faglig vurdering er kendskab til virkemidler til bekæmpelse af sort arbejde som SKAT ikke har til rådighed i dag, der kunne være...  Svar  

Spm. 344

Spm. om Skatteministeriets definition af sort arbejde ift. borgere (jf. definitionen på slide 3 fra den tekniske gennemgang) stemmer overens med Rockw...  Svar  

Spm. 348

MFU spm. om, hvor mange personer der har registreret indkomst, som de har tjent via Uber, til skatteministeren  Svar  

Spm. 349

Spm. om, hvilke nye initiativer til bekæmpelse af sort arbejde ministeriet arbejder på, til skatteministeren  Svar  

Spm. 361

Spm. om afskrivning og skattefradrag ved leje og leasing, til skatteministeren  Svar  

Spm. 436

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-16 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende ejendomsvurderinger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 438

Spm. om, hvordan SKAT fremover vil opgøre de offentlige restancer fordelt på henholdsvis inddrivelige og ikke-inddrivelige og i forlængelse heraf oply...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1068

Vil ministeren kommentere artiklen i Jyllands-Posten den 30. april 2016 med overskriften »Når skatten overstiger 100 pct.« og oplyse, om det beskrevne...