SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 10

Kære Læser

Artiklerne i denne uges SkatteMail bærer meget præg af vi er på den tid af året, hvor der skal udarbejdes selvangvielser.

Herudover er der i denne uge debut til vores nye nyhedspunkt, nemlig høringssvar til SKATs styresignaler. Høringssvarene ligger sidst i afsnittet med "Nye afgørelser mv. offentliggjort af SKAT".

Endelig er der også nyheder fra EU.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder
Hvad gør du, hvis du har glemt et fradrag i et tidligere år?
Snyd ikke dig selv i skat – tag fradragstesten
Nedtælling til årsopgørelsen for 2015
Gunstige regler for medarbejderaktier genindføres
SKAT er som hovedregel bundet af 15 % reglen ved værdiansættelse af fast ejendom
Fremtidens skattelandskab: Base Erosion and Profit Shifting
Ny grøn BoligJobordning vedtaget for 2016 og 2017
Værd at vide når din arbejdsplads finder flyttekasserne frem
2016-3. Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager. Afgørelsesbegrebet
Høring af forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsområde
Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016
Foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. skal ikke være skattepligtige som følge af begrænset indtægt fra salg af el
Nye regler om tilbagesalg til investeringsinstitutter
Fremtidig genbeskatning fra udenlandske faste driftssteder reduceres
Nedsættelse af skattesats for udbytteskat
Flere aktier bliver skattefrie for selskaber
Er alt med på din årsopgørelse for 2015?
Domsmand ikke inhabil i skattestraffesag
Notat om beretning om Skatteministeriets økonomistyring

Bindende svar
Bodeling - Bodelingsoverenskomst - Bolodskrav - Gave
Fast driftssted - medarbejders flytning til Danmark

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.
Spørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160307' AND [SkatteraadChanged] <= '20160313') OR ([LSRChanged] >= '20160307' AND [LSRChanged] <= '20160313') OR ([ByretChanged] >= '20160307' AND [ByretChanged] <= '20160313') OR ([LandsretChanged] >= '20160307' AND [LandsretChanged] <= '20160313') OR ([HojesteretChanged] >= '20160307' AND [HojesteretChanged] <= '20160313')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-03-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (februar 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder

Årsregnskabsloven giver flere forskellige muligheder for at indregne og måle kapitalandele i årsregnskabet. Når det gælder andele i unoterede virksomheder, har størrelsen af ejerandelen væsentlig betydning.

BDO

Hvad gør du, hvis du har glemt et fradrag i et tidligere år?

Hvor langt tilbage i tid kan du få genoptaget dine gamle skatteansættelser, hvis du opdager, at du har overset en fradragsmulighed i et tidligere indkomstår? Det får du svaret på her.

BDO

Snyd ikke dig selv i skat – tag fradragstesten

Der er givetvis mange lønmodtagere, som ikke udnytter deres fradragsmuligheder fuldt ud, fordi de ikke kender reglerne godt nok. Vi har udviklet et program, hvor du kan teste dine muligheder.

BDO

Nedtælling til årsopgørelsen for 2015

Der er kun få dage tilbage til, at SKAT officielt løfter sløret for, om vi skal have penge tilbage i skat for 2015, eller om vi tværtimod får en efterregning og skal betale restskat.

Dansk Revision

Gunstige regler for medarbejderaktier genindføres

Et flertal i Folketinget har foreslået at genindføre skattefriheden for medarbejderaktier efter de regler, der var gældende indtil 2012, dog med enkelte justeringer. I denne artikel bliver lovforslagets enkelte elementer gennemgået

DELACOUR

SKAT er som hovedregel bundet af 15 % reglen ved værdiansættelse af fast ejendom

I en nyligt afsagt kendelse kom Højesteret frem til, at SKAT skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %’s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Deloitte

Fremtidens skattelandskab: Base Erosion and Profit Shifting

Deloittes portal til Fremtidens Skattelandskab, herunder overblik og forståelse af BEPS-konsekvenser.

Deloitte

Ny grøn BoligJobordning vedtaget for 2016 og 2017

Folketinget har for nylig vedtaget en ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017, bedre kendt som service- og håndværkerfradraget.

Deloitte

Værd at vide når din arbejdsplads finder flyttekasserne frem

Hvilke muligheder har du, når din arbejdsplads flytter over på den anden side af Storebælt? Er det mest fordelagtigt at flytte med virksomheden, eller er det smartere at pendle? Få svaret her.

Folketingets Ombudsmand

2016-3. Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager. Afgørelsesbegrebet

På baggrund af den sag, som er omtalt i SKM2014. 867. LSR, rejste ombudsmanden en sag på eget initiativ overfor SKAT og Landsskatteretten. Sagen blev rejst for at afklare, i hvilke tilfælde Landsskatteretten kan behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager.

Efter ombudsmandens opfattelse er der tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, når SKAT pålægger rykkergebyrer i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser. Ved vurderingen lagde ombudsmanden bl.a. vægt på inddrivelseslovens forarbejder, på gebyrets størrelse og på, at udsendelse af en rykkerskrivelse er et led i den almindelige inddrivelsesproces. Da Landsskatteretten kun kan behandle klager over SKATs afgørelser, nåede ombudsmanden frem til, at Landsskatteretten ikke kan behandle klager over selve pålæggelsen af et rykkergebyr.

I de tilfælde, hvor en borger har klaget til SKAT over et pålagt rykkergebyr, vil SKATs stillingtagen til borgerens indsigelse mod det pålagt rykkergebyr efter ombudsmandens opfattelse være en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Landsskatteretten kan derfor behandle klager over SKATs svar på indsigelser mod pålagte rykkergebyrer i inddrivelsessager.

(Sag nr. 15/00583)

FSR - danske revisorer

Høring af forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsområde

FSR – danske revisorer støtter op om, at det kan være både nødvendigt og formålstjenligt med skatteregler, der sikrer, at virksomheder i skattemæssigt henseende kan handle på lige vilkår. Samtidig finder FSR det fornuftigt, at direktivet forsøger at koordinere implementeringen af værnsreglerne fra BEPS m.v. inden for EU. FSR påpeger dog vigtigheden i, at reglerne ikke i unødig grad påvirker virksomhederne i negativ retning ved for eksempel øgede administrative byrder. Det er FSRs opfattelse, at reglerne i direktivforslaget er meget vidtgående, hvorfor der opfordres til, at der i forbindelse med en implementering af direktivet foretages en grundig vurdering af, i hvilket omfang eksisterende værnsregler kan ”saneres”, forenkles eller ophæves.

Generel anti-misbrugsregel

Ifølge FSR giver en generel omgåelsesklausul store retssikkerhedsmæssige bekymringer, idet en sådan vil skabe usikkerhed om, hvorvidt der kan støttes ret på ordlyden af lovgivningen. FSR begrunder dette med, at omgåelsesklausulen vil kunne bringes i anvendelse i alle tilfælde, hvor transaktionerne vurderes til ikke at være reelle. Det er derfor FSRs opfattelse, at omgåelsesklausulen vil medføre en væsentlig forøgelse af antallet af skattesager og dermed på længere sigt vil medføre en væsentlig ændring af grundlæggende danske retsprincipper på skatteområdet.

FSR anbefaler derfor, at anvendelsesområdet for omgåelsesklausulen begrænses mest muligt.

Regel om begrænsning af rentebetalinger

Det er FSRs opfattelse, at reglen i mange tilfælde vil medføre en væsentlig reduktion af selskabernes mulighed for at fradrage renteudgifter, hvilket kan være til skade for fremtidige investeringer. Ligeledes peger FSR på, at en nedsættelse af bundgrænsen til 1 mio. EUR vil være et stort tilbageskridt i forhold til gældende dansk lovgivning og vil medføre, at et betydeligt antal selskaber og koncerner fremover vil blive omfattet af rentefradragsbegrænsningen. For at hindre dette foreslår FSR, at direktivets bundgrænse hæves.

Exitbeskatning

FSR stiller sig positivt over for, at der indføres regler mellem medlemslandene om fastsættelse af en indgangsværdi i det land, der flyttes til, svarende til den beskatningspligtige handelsværdi, der er grundlag for exitbeskatningen i det land, der flyttes fra. FSR påpeger dog, at det er en forudsætning, at indgangsværdien får fuld skattemæssig værdi i det land, der flyttes til.

Homann

Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs (eller gratis) uden at medarbejderen indkomstbeskattes af værdien på tildelingstidspunktet.

PwC

Foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. skal ikke være skattepligtige som følge af begrænset indtægt fra salg af el

I oktober 2015 sendte regeringen et lovforslag i høring, der bl.a. indeholdt forslag til ændringer af reglerne om beskatning af foreninger og skattefritagne selskaber mv. Skatteministeren har nu fremsat lovforslaget.

PwC

Nye regler om tilbagesalg til investeringsinstitutter

Skatteministeren foreslår i nyt lovforslag (L123), at salg til udstedende investeringsselskab skal behandles som udbytte, medmindre særlige betingelser er opfyldt.

PwC

Fremtidig genbeskatning fra udenlandske faste driftssteder reduceres

SKAT udsendte i juli 2015 et styresignal om genoptagelse af tidligere års skatteansættelser, hvori der, som følge af en koncernintern overdragelse af et fast driftssted i udlandet, var sket fuld genbeskatning af underskud fra før 2005.

PwC

Nedsættelse af skattesats for udbytteskat

Det er foreslået, at den danske indkomstskat på udbytter til visse udenlandske selskaber, der er begrænset skattepligtige til Danmark, bliver nedsat til 22 %. Tilsvarende er det foreslået, at den danske indkomstskat på afståelsessummer, der behandles som udbytte, også nedsættes til 22 %.

PwC

Flere aktier bliver skattefrie for selskaber

I et fremsat lovforslag er det foreslået at ændre definitionen af datterselskabsaktier. Ændringen får typisk betydning, hvor et dansk selskab ejer mellem 10 % og 50 % af aktiekapitalen i et selskab, der er hjemmehørende i en stat uden for EU, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ændringen har derimod ikke betydning for, om der skal indeholdes kildeskat på udbytte, som et dansk selskab udbetaler til sit udenlandske moderselskab.

PwC

Er alt med på din årsopgørelse for 2015?

Fra mandag den 14. marts 2016 ligger din årsopgørelse klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside – typisk kan man dog gå ind og se den allerede om fredagen eller i løbet af weekenden. Det er ikke sikkert, at din årsopgørelse indeholder alle dine fradrag, idet der er fradrag, som du selv skal indberette. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om du har alt med i din årsopgørelse. Du kan allerede nu begynde at se oplysninger, som bl.a. pengeinstitutter har indberettet til SKAT, og gøre dig klar til en glædelig begivenhed, eller om du skal betale penge tilbage til SKAT.

Ret&Råd Advokater

Domsmand ikke inhabil i skattestraffesag

Højesteret afsagde 5.9. 2012 en dom, der belyser grænserne for inhabilitet hos domsmænd, der er medlemmer af skatteankenævn, og samtidig deltager som domsmænd i straffesager mod en skatteyder.

Rigsrevisionen

Notat om beretning om Skatteministeriets økonomistyring

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil igangsætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • SKATs videre arbejde med at implementere og justere den nye styringsmodel, som skal danne grundlag for en effektiv drift og sikker økonomisk styring i SKAT
 • status for SKATs arbejde med effektiviseringer
 • SKATs arbejde med at sikre retssikkerhed i sagsbehandlingen
 • Skatteministeriets styrkelse af det departementale tilsyn.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Bodeling - Bodelingsoverenskomst - Bolodskrav - Gave

SKM2016.121.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 5

Overdragelse mellem ægtefæller og ydelse af kontantgaver til fællesbørn i anledning af et skilsmisseskifte anses som formueoverførsler omfattet af henholdsvis statsskattelovens § 5 og lov om afgift af dødsboer og gaver uden indkomstskattemæssige konsekvenser for modtagerne.

 

Bindende svar: Fast driftssted - medarbejders flytning til Danmark

SKM2016.111.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015

Skatterådet bekræfter, at der ved en medarbejders flytning til Danmark ikke etableres et fast driftssted i Danmark for A Ltd. (spørger), jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet finder, at medarbejderens private bopæl udgør et fast forretningssted, der er til disposition for spørger. Det er imidlertid Skatterådets opfattelse, at medarbejderens aktiviteter i Danmark i form af supportrollen for spørger anses for at være af forberedende og hjælpende karakter. Der er tale om en konkret vurdering, hvor Skatterådet henser til de særlige omstændigheder omkring medarbejderens flytning til Danmark, ændrede jobfunktion i form af supportrollen for spørger og ansættelse på halv tid. Skatterådet henser endvidere til, at medarbejderen ikke længere har egen kundeportefølje, herunder et kundeansvar, og at eventuel kundekontakt indebærer, at medarbejderen ikke har nogen form for forhandlingsposition for spørger.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.

SKM2016.117.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 33, stk. 2. Vurderingsloven § 1 og § 5

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage grundværdiansættelsen for 2005 og 2006. Landsskatteretten lagde vægt på, at SKAT endnu ikke havde truffet afgørelse i genoptagelsessagen, da SKAT selv tilføjede sagen oplysninger, som gav grundlag for en ændring af grundværdien. Retten henviste til den nære sammenhæng mellem fradrag for forbedringer og grundværdiansættelsen, jf. SKM2014.538.ØLR .

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.

SKM2016.110.LSR

Vedrører: Dagældende afskrivningslov § 29, stk. 1. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 og § 9. Kildeskattelovens § 33 C. Vurderingslovens § 33, stk. 1

En landejendom med et areal på 11,8 ha ansås under hensyn til ejendommes generelle karakter og udnyttelsesmulighed for i overvejende grad at have bevaret sin karakter af landbrugsejendom trods et væsentligt boligelement og en mindre intensiv udnyttelse. Beskatning af genvundne afskrivninger, hvor afskrivningerne var foretaget af tidligere ejer, der var klagers søn, kunne ikke ske ved klagers salg af ejendommen, da succession fra søn til fader ikke havde lovhjemmel i KSL § 33 C.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang

Udkastet til styresignal: 15-1489554

Under udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger og vurderinger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning. Dette udkast til styresignal beskriver SKATs opfattelse af, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang.

Høringssvar:

 • SEGES
 • Advokatsamfundet
 • Dansk Byggeri
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 6900 2016 INIT: Adfærdskodeksens fremtid (erhvervsbeskatning) - Rådets konklusioner (8. marts 2016)

   

  Nyt fra Kommissionen

  Preparation of Eurogroup and Council of Economic and Financial affairs, Brussels 7-8 March

  Tax transparency: Commission welcomes Member States' agreement on the automatic exchange of information on country-by-country reports (CbCR)...

  Tax transparency: Commission welcomes agreement reached by Member States for the automatic exchange of information on country-by-country reports (CbCR) of multinational companies, subject to UK scrutiny

   

  Nyt fra Parlamentet

  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Landerapport for Danmark 2016 Dette dokument er et orienterende arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens tjenestegrene. Det er ikke udtryk for Kommissionens officielle holdning, og det foregriber heller ikke en sådan holdning.  

   

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

  Bilag

  Bilag 5

  Betænkning afgivet den 3. marts 2016

  L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 4

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 139

  Indtægtsliste for december måned 2015

  Bilag 141

  Invitation og foreløbigt program til interparlamentarisk møde i Bruxelles den 18. april 2016 fra kl. 15-18.30 – TAXE2-udvalget

  Bilag 142

  Orientering om aktindsigt i Skatteministeriets høringssvar til Rigsrevisonens udkast til beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbutteskat

  Bilag 143

  1. udkast til beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for initiativer af forebyggende karakter og til at styrke kontrollen af sort arbejde

  Bilag 145

  SKAT årsrapport 2015

  Bilag 146

  Skatteankestyrelsens årsrapport og kvartalsvis rapportering

  Spørgsmål og svar

  Spm. 236

  Spm. om at redegøre for Geodatastyrelsens rolle i forbindelse med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 250

  Spm. om at oplyse den isolerede beskæftigelsesvirkning på henholdsvis den private og offentlige sektor ved en lettelse af topskatten på 5 pct.point, t...  Svar  

  Spm. 251

  Spm. om at oplyse SKATs årlige budget og regnskab i perioden 2005-2016 (2016 p/l), og herunder redegøre for ressortomlægningers andel af ændringerne f...  Svar  

  Spm. 263

  Spm. om, i tabelform i 2016 P/l, at opliste provenuvirkningen af samtlige lettelser og stigninger i skatter og afgifter siden 2001, både i forhold til...  Svar  

  Spm. 264

  Spm. om, i 2016 P/l, at redegøre for, hvad provenuvirkningen i 2015 ville have været, såfremt samtlige lettelser i skatter og afgifter fra og med 2001...  Svar  

  Spm. 269

  Spm. om, hvorfor ministeren hverken i forbindelse med Intern Revisions rapport, jf. SAU alm. del – bilag 48, eller svarene på SAU alm. del – spørgsmål...  Svar  

  Spm. 276

  Spm. om ministeren er enig i, at det vil være klogere at ansætte nye medarbejdere, der som påpeget af de faglige organisationer hurtigt vil kunne oplæ...  Svar  

  Spm. 277

  Spm. om at redegøre for omfanget af de omstridte cum/ex-handler samt redegøre for deres lovlighed, jf. Børsens artikel ”Svindelmistænkt finansmand: Vi...  Svar  

  Spm. 278

  Spm. om at redegøre for, hvilke virksomme initiativer Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Belgien anvender i forhold til at bekæmpe sort arbejde, til...  Svar  

  Spm. 279

  Spm. om at oplyse effekten af at beskæftigelsesfradraget øges, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 280

  Spm. om at redegøre for, om og i givet fald under hvilke omstændigheder der lovgivningsmæssigt er mulighed for at dispensere, jf. artiklen "Syv-årige ...  Svar