SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 06

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indholder bl.a. nyheden om ny ombudsmand på skatteområdet og at skatten på aktieløn nedsættes fra 1/7 2016.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatten på aktieløn nedsættes fra 1. juli 2016
Skift af selvangivelsestype for kommanditister m.fl.
Arbejdsgivere kan pålægges at føre logbog
En 50’er fra eller til er ikke uden betydning
Nye gunstige skatteregler for medarbejderaktier
Ombudsmand på skatte- og afgiftsområdet
Kantineordninger 2016
Årsopgørelsen 2015
Udlån fra virksomhedsordningen kan være farligt
Tysk olieselskab sagsøger den danske stat
Ny ombudsmand for skatteområdet
Husker du fradraget?
Biler - skat og moms 2016

Styresignaler
Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

Bindende svar
Udenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål
Ejendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt
Retmæssig ejer - udbytte - likvidationsprovenu - afvisning
Værdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld

Afgørelser
Spørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.

Domme
Skønsmæssig forhøjelse - indsætning på fælleskonto - ligedeling
Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder
Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - private lån
Rette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter
Skat - fradrag for løbende ydelser - begrænset skattepligt - ekstraordinær genoptagelse
Ejendomsavance - ubebygget - grundforhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse
Skønsmæssig ansættelse - indbetalinger - bankkonti - lån - spillegevinster

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160208' AND [SkatteraadChanged] <= '20160214') OR ([LSRChanged] >= '20160208' AND [LSRChanged] <= '20160214') OR ([ByretChanged] >= '20160208' AND [ByretChanged] <= '20160214') OR ([LandsretChanged] >= '20160208' AND [LandsretChanged] <= '20160214') OR ([HojesteretChanged] >= '20160208' AND [HojesteretChanged] <= '20160214')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-02-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (januar 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Skatten på aktieløn nedsættes fra 1. juli 2016

Skatteministeren har fremlagt et udkast til det lovede lovforslag om nye regler for den skattemæssige behandling af aktielønsordninger. På nær to punkter er der tale om genindførsel af gammelkendte regler.

BDO

Skift af selvangivelsestype for kommanditister m.fl.

Kommanditister samt ejere af forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme, der ønsker en udvidet selvangivelse i stedet for en fortrykt årsopgørelse, har frist til den 1. marts med at give SKAT besked.

BDO

Arbejdsgivere kan pålægges at føre logbog

Som noget usædvanligt kan både SKAT, Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne under visse betingelser pålægge arbejdsgivere at føre logbog over de personer, som de beskæftiger i deres virksomhed.

BDO

En 50’er fra eller til er ikke uden betydning

Artiklen om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger og grundejerforeninger mv. indeholdt desværre ikke i første omgang de helt rigtige satser, der for nylig blev justeret en lille smule.

Beierholm

Nye gunstige skatteregler for medarbejderaktier

De tidligere gunstige skatteregler for aktier, købe- og tegningsretter for medarbejdere er med lovforslaget på vej tilbage.

Beierholm

Ombudsmand på skatte- og afgiftsområdet

Skatteministeren har netop oplyst, at der er flertal for at oprette en særskilt og uafhængig skatteombudsmandsfunktion under Folketingets Ombudsmand.

Beierholm

Kantineordninger 2016

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma.

Dansk Revision

Årsopgørelsen 2015

Vi er som regel ikke kommet over nytåret, før mange spekulerer på om de skal have penge tilbage fra SKAT, eller de skal betale restskat. Man kan selv beregne det på skats hjemmeside eller vente på SKAT har gjort det.

Dansk Revision

Udlån fra virksomhedsordningen kan være farligt

Virksomhedsordningen har 30 års ”fødselsdag” i år. Et problem i alle årene har været, om der kan foretages pengeudlån fra ordningen til en ”aktivitet” uden for ordningen. Dette kunne fx være udlån til sit eget selskab eller udlån til sine børns køb af erhvervsejendom.

Ofte har argumentet for udlånet været, at der kunne opnås en bedre forrentning af overskudslikviditeten i forhold til, at pengene var placeret i banken eller var investeret i obligationer.

DLA Piper

Tysk olieselskab sagsøger den danske stat

Bayerngas GmbH, har gennem selskabets norske filial sagsøgt den danske stat med krav om betaling af erstatning på 1,5 mia. kr.

DLA Piper

Ny ombudsmand for skatteområdet

Skatteministeren har offentliggjort, at regeringen vil fremsætte et forslag om etablering af en særlig ombudsmands-funktion på skatteområdet.

DLA Piper

Ny ombudsmand for skatteområdet

Skatteministeren har offentliggjort, at regeringen vil fremsætte et forslag om etablering af en særlig ombudsmands-funktion på skatteområdet.

Revisorgruppen Danmark

Husker du fradraget?

Fradrag for almennyttige donationer

Revisorgruppen Danmark

Biler - skat og moms 2016

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler.

Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt og ikke bliver offer for en af de mange faldgruber. Reglerne er nemlig stadigvæk komplicerede.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

SKM2016.85.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 10. Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1 . Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt. Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

 

Bindende svar: Udenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål

SKM2016.84.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 K. Skatteforvaltningsloven § 21

Skatterådet kan ikke bekræfte, at The A Foundation efter dansk ret kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Det tillægges vægt, at der efter fondslovgivningen på Seychellerne ikke er et krav om, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse, at der er sket definitiv og effektiv udskillelse af formuen. Endvidere kan Fondens formål ikke anses for at have et almenvelgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Skatterådet afviser at besvare spørgsmål om registrering og tilladelse, idet Skatterådet alene har kompetence til at besvare spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition.

 

Bindende svar: Ejendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt

SKM2016.79.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 1. Virksomhedsskatteloven § 1. Selskabsskatteloven § 8

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at investorerne ansås som ejere af de enkelte lejligheder allerede fra tidspunktet for erhvervelsen af andelen i det tysk Gesellschafft bürgerlichen Rechts (GbR). Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at den senere udskillelse i ejerlejligheder ikke i skattemæssig henseende kunne anses som en indbyrdes overdragelse af andele mellem investorerne i det pågældende Gesellschafft bürgerlichen Rechts (GbR). Skatterådet kunne dog bekræfte, at de personer som foretog investering i projekterne var berettiget til at anvende virksomhedsordningen. Endelig kunne skatterådet ikke bekræfte, at løbende indtægter samt fortjenester eller tab ved senere salg af projektejendomme beliggende i Tyskland og ejet af danske selskaber skulle medregnes i de danske selskabers indkomstopgørelse, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2

 

Bindende svar: Retmæssig ejer - udbytte - likvidationsprovenu - afvisning

SKM2016.72.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Skatterådet afviser at besvare spørgsmålet, om A Holding ApS' moderselskab, som er hjemmehørende på Cypern, ikke er begrænset skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af udbytter fra A Holding ApS.

Skatterådet lægger særlig vægt på de tidligere års udbyttemønstre i Cypern-selskabet, på de ansattes funktioner og lønninger i Cypern-selskabet, og på at SKAT ikke mener, at man kan "øremærke" penge til bestemte formål, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Endvidere afviser Skatterådet at besvare spørgsmålet, om A Holding ApS' moderselskab ikke er begrænset skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af likvidationsprovenu fra A Holding ApS, som udloddes samme år som selskabet ophører, idet likvidationsprovenuet ikke er omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

Det ikke muligt at vurdere, om den anden betingelse i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a, er opfyldt, jf. vurderingen under spørgsmål 1, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

 

Bindende svar: Værdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld

SKM2016.69.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 8

Afholdte anskaffelsessummer for ombygning og forbedring af et stuehus kan medtages ved opgørelsen af stuehusets anskaffelsessum, når det vurderes, om der er stillet sikkerhed for gæld.

 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.

SKM2016.73.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 48 E, stk. 1 og stk. 3, nr. 5 samt § 48. Selskabsskattelovens § 1 og § 3

Anvendelse af kildeskattelovens § 48 E blev godkendt i et tilfælde, hvor klagerens ansættelsesforhold var tiltrådt af firmaets bestyrelse, og hvor det derfor måtte anses for godtgjort, at der forelå et ansættelsesforhold og en fastsat løn, uanset at der ikke fra begyndelsen af ansættelsesforholdet forelå en ansættelseskontrakt.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - indsætning på fælleskonto - ligedeling

SKM2016.77.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 5, stk. 3

Sagsøgeren var af SKAT blevet forhøjet med halvdelene af en række indsætninger på sagsøgeren og dennes samlevers fælleskonto. Forhøjelsen var opgjort som 50% af den uidentificerede nettoindbetaling på kontoen.

Sagsøgeren gjorde primært gældende, at fælleskontoen var samleverens, at sagsøgeren alene var medejer af formelle grunde, fordi banken havde stillet krav om, at hun medhæftede for samleverens kassekredit, og at sagsøgeren ikke i skattemæssig henseende havde erhvervet ret til beløbet. Sagsøgeren gjorde videre gældende, at de mange posteringer på fællesskontoen relaterede sig til samleverens personlige autovirksomhed samt hans ejendomsselskaber.

Retten udtalte, at beløbene var indsat på fælleskontoen, der ejes af sagsøger for så vidt angår halvdelen, og at de uidentificerede beløb, der lå til grund for forhøjelsen, måtte anses som indtægter, der ikke var angivet. Videre udtalte retten, at sagsøger havde stiftet et selskab, ligesom sagsøgeren havde været formand for henholdsvis medlem i bestyrelsen i to af samleverens selskaber. Det var herefter rettens vurdering, at sagsøgeren ikke havde sandsynliggjort, at sagsøger ikke var skattepligtig af beløbene, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder

SKM2016.76.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8. Afskrivningsloven § 40, stk. 6

Skatteyderen bestred, at det var ham, der havde solgt nogle rettigheder. Han gjorde derfor gældende, at SKAT havde været uberettiget til at avancebeskatte ham af rettighederne, og at han havde krav på ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsretten anførte, at skatteyderen den 12. august 2005 overdrog rettighederne til et engelsk selskab, som havde en beskeden selskabskapital og ikke skulle betale nogen købesum i direkte forbindelse med erhvervelsen. Hverken patentansøgningen som aktiv eller de senere omkostninger, som blev faktureret til det engelske selskab vedrørende patentansøgningen og udviklingen af produktet, fremgik af det engelske selskabs årsrapport. Skatteyderen fik en generalfuldmagt til at disponere på vegne af det engelske selskab, og kun han og hans hustru kunne disponere over selskabets konto i Danske Bank. Henset hertil samt til oplysningerne om de beløb, som var hævet på kontoen efter overdragelsen af patentrettighederne til et andet selskab, fandt landsretten, at overdragelsen til det engelske selskab ikke havde karakter af en reel forretningsmæssig disposition.

Skatteyderen var derfor i realiteten den, der solgte patentrettighederne til det andet selskab og derfor havde avancen ved overdragelsen.

Herefter, og idet grundlaget for skatteansættelsen måtte anses for at have været kendt for skatteyderen allerede efter modtagelsen af SKATs skrivelse om indhentelse af materiale, fandt landsretten, at det ikke kunne antages at have haft betydning for sagens udfald, at skatteyderen ikke modtog agterskrivelsen, og at SKAT havde anset skatteyderen for indkomstskattepligtig af avancen. Skatteyderen havde således ikke bevist, at der forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde en ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet ( SKM2015.384.BR ).

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - private lån

SKM2016.75.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 5, stk. 3

SKAT havde forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomster for indkomstårene 2009, 2010 og 2011, da hendes privatforbrug ifølge selvangivelserne var negativt eller uantageligt lavt. SKAT forhøjede sagsøgeren til et privatforbrug på kr. 125.000,- pr. år. Sagsøgeren gjorde bl.a. gældende, at privatforbruget var finansieret gennem private lån fra venner og familie.

Med henvisning til at sagsøgeren havde stiftet et selskab ved kontant betaling af anpartskapitalen, til at de private lån ikke var dokumenterede, og til at SKAT havde beregnet det skønsmæssige privatforbrug på baggrund af Danmarks Statistiks statistikbank, fandt retten, at de skønsmæssige ansættelser ikke hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Rette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter

SKM2016.68.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16 A, stk. 1. Skattekontrolloven § 3

Appellanten var både direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab. Der var ikke foretaget selvangivelse eller udarbejdet regnskaber for anpartsselskabet eller appellantens personlige virksomhed, og der var sket en betydelig sammenblanding af anpartsselskabet og appellantens private økonomi. På denne baggrund påhvilede der appellanten en skærpet bevisbyrde, og for så vidt angår den skønsmæssige ansættelse af hans personlige indkomst, måtte han bevise, at denne var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.

Landsretten tiltrådte herefter, at det også efter bevisførelsen for landsretten af de grunde, som byretten havde anført, ikke var bevist, at der var grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling, som appellanten havde påstået.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

 

Dom: Skat - fradrag for løbende ydelser - begrænset skattepligt - ekstraordinær genoptagelse

SKM2016.67.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 4. Ligningsloven § 12, stk. 5. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen, der var begrænset skattepligtig til Danmark, kunne fradrage udgifter til en fribolig til sine forældre som løbende ydelse i medfør af ligningslovens § 12, stk. 5, eller subsidiært som en driftsomkostning i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Spørgsmålet var endvidere, om der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Retten udtalte, at fradragsretten efter ligningslovens § 12, stk. 5, er begrundet i selve den ensidige forpligtelse til at udrede den løbende ydelse. En sådan løbende ydelse i form af en fribolig kunne derfor ikke anses for at være en udgift, der vedrørte ejendommens indtægter, hvorfor skatteyderen ikke havde fradragsret i den begrænsede skattepligtige indkomst i medfør af ligningslovens § 12, stk. 5, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 4.

Retten udtalte videre, at en sådan forpligtelse til at udrede en løbende ydelse ikke kan anses for at være en driftsudgift, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvorfor der heller ikke er fradragsret for ydelsen efter af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Herudover fandt retten, at skatteyderen ved at undlade at indgive selvangivelse groft uagtsomt havde bevirket, at grundlaget for SKATs oprindelige skatteansættelse havde været urigtigt. Det forhold, at der efter skatteyderens opfattelse ikke var noget overskud at selvangive, kunne ikke føre til andet resultat. SKAT havde således været berettiget til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsavance - ubebygget - grundforhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse

SKM2016.64.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3 og § 5, stk. 2

Sagen angik opgørelsen af den skattepligtige avance ved afståelse af en af sagsøgerens ejendomme efter ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) §§ 4, stk. 3, og 5, stk. 2.

Sagsøgeren erhvervede ved skøde af 28. august 1978 ejendommen for 35.000 kr. Ejendommen blev ved betinget skøde af 17. januar 2008 solgt for 1.075.000 kr. Ejendommen blev både købt og solgt som en ubebygget grund.

Sagsøgeren gjorde gældende, at han ikke havde opnået en fortjeneste ved salget af ejendommen, idet ejendommens anskaffelsessum var større end afståelsessummen opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 4, stk. 1. Baggrunden herfor var ifølge sagsøgeren, at han havde afholdt udgifter på i alt ca. 1,1 mio. kr. til at vedligeholde og forbedre ejendommen, der ifølge EBL § 5, stk. 2, skulle tillægges anskaffelsessummen. Størstedelen af udgifterne udgjorde ifølge sagsøgeren udgifter til vognmænd, der havde fyldt en slugt på ejendommen op med jord i sagsøgerens ejertid. Sagsøgeren havde ikke fremlagt dokumentation for udgifterne i form af fakturaer eller lignende, hverken for udgifterne frem til 2002, hvor sagsøgerens private bolig brændte ned (angiveligt sammen med fakturaerne), eller for udgifterne i perioden efter 2002.

Landsskatteretten opgjorde skønsmæssigt sagsøgerens udgifter til at udgøre 300.000 kr. Grundlaget for landskatterettens skøn var luftfotos over ejendommen i perioden 1972-2008, der viste, at slugten blev fyldt, en geoteknisk rapport over ejendommen og sagsøgerens oplysninger om slugtens størrelse. Byretten udmeldte syn og skøn over det arbejde, der var udført med at fylde slugten op. Byretten tiltrådte landsskatterettens præmis om, at sagsøgeren havde bevisbyrden for de påståede afholdte udgifter, og at det var sagsøgerens risiko, at han ikke kunne fremskaffe dokumentation i form af f.eks. fakturaer for de afholdte udgifter.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig skønserklæringens oplysninger om den mængde jord, som ejendommen var blevet tilført, og den skønnede pris herfor, fandt byretten det godtgjort, at skønnet over avancen var udøvet på et forkert grundlag. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - indbetalinger - bankkonti - lån - spillegevinster

SKM2016.70.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 1, § 6 og § 6B

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen, A, med rette var anset for skattepligtig af 65 indsætninger på sammenlagt 1.144.850 kr. i indkomstårene 2010 og 2011. A gjorde gældende, at indsætningerne ikke var skattepligtige indtægter, da de dækkede over penge han havde lånt, tilbagebetalinger af hans udlån til andre, spillegevinster samt indsættelse af kontante - skattefrie - beløb. Retten fastslog, at i en situation som den foreliggende påhvilede det A at godtgøre, at de indsatte beløb stammede fra midler, der ikke er skattepligtige. For så vidt angik de påståede låneforhold, fandt retten, at de afgivne forklaringer og erklæringer om lån ikke var bestyrket ved objektive konstaterbar dokumentation, hvorfor A ikke havde godtgjort, at indsætningerne stammede fra midler, der ikke var skattepligtige. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at en del af indsætningerne stammede fra spillegevinster. Retten gav Skatteministeriet medhold i, at A ikke havde bevist, at 63 af indsætningerne var skattefrie beløb. For to af de 65 indsætninger fandt retten det dog med henvisning til forklaringerne sammenholdt med kontoudskrifterne godtgjort, at de dækkede over lån, hvorfor A ikke var skattepligtig af beløbene på i alt 70.000 kr.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

Udkastet til styresignal: 15-2975754

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt. Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • DI
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 13/1971274
  Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 13/5688798
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-01-2016

  Journalnr: 12/0204434
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 14/1047081
  Skatteankenævnets afvisning af klage
  Skatteankenævnet har afvist at behandle klagen som følge af fristoverskridelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-01-2016

  Journalnr: 15/2130206
  Beskatning af overarbejdstidsbetaling
  Klagen vedrører beskatning af udeholdt overarbejdstidsbetaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-01-2016

  Journalnr: 15/2242767
  Diverse forhøjelser
  Sagen, der er afgjort ved Landsskatterettens afgørelse af 13. juli 2015, er genoptaget på klagerens repræsentants anmodning, jf. skatteforvaltningslovens § 35g. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 13/0031910
  Fradrag for rejseudgifter og befordring
  Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter og befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 13/6459246
  Fradrag for underholdsbidrag og underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underholdsbidrag og underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-01-2016

  Journalnr: 13/5683075
  Kildeskattelovens §§ 48 E-F
  SKAT har ikke godkendt, at klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravet om dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet ikke er opfyldt. Landsskatteretten giver klageren medhold.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 13/5990165
  Maskeret udbytte
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2015

  Journalnr: 14/5333812
  Omvalg
  Klagen vedrører nægtet omvalg. Landsskatteretten godkender omvalg.
  Afsagt: 18-01-2016

  Journalnr: 13/0031894
  Overførsel af underskud
  Klagen vedrører overførsel af negativ indkomst fra ægtefælle. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 19-01-2016

  Journalnr: 12/0272552
  Overskud af virksomhed
  Klagen vedrører ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 14/0003513
  Overskud af virksomhed
  Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 11-01-2016

  Journalnr: 13/0117694
  Periodisering
  Klagen vedrører beskatningstidspunkt for hævninger i ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 15-01-2016

  Journalnr: 13/0148323
  Sambeskatningsindkomst
  SKAT har ændret selskabets sambeskatningsindkomster for 2010 og 2011 og underskudssaldoen for 2009, 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-01-2016

  Journalnr: 13/5989499
  Skat af indsætninger på bankkonto
  Klagen vedrører beskatning af overførsel til ægtefælles bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-01-2016

  Journalnr: 13/0041640
  Skat af indsætninger på bankkonto
  Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2015

  Journalnr: 13/6728821
  Skat af indsætninger på bankkonto
  Sagen omhandler, at overførsler til klagerens bankkonto er anset for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 22-12-2015

  Journalnr: 12/0191905
  Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
  Skønsmæssig forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst på baggrund af manglende selvangivelse for helejet sambeskattet datterselskab i indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-01-2016

  Journalnr: 14/2561565
  Udbytte fra virksomhed
  Klagen angår ansættelse af udbytte fra virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 09/0239269
  Underskud af virksomhed
  Sagen vedrører ansættelse af underskud af virksomhed, selvangivet til nul. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
  Afsagt: 19-01-2016

  Journalnr: 13/0148312
  Underskudssaldo mv.
  SKAT har ændret selskabets underskudssaldo for 2009 med 63.399.192 kr. som ikke godkendt fremførsel af koncernunderskud fra 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-01-2016

  Journalnr: 12/0192036
  Yderligere momstilsvar, AM-bidrag og A-skat
  Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar, AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster vedrørende momstilsvaret og nedsætter forhøjelsen til nul vedrørende AM-bidrag og A-skat.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 10/0214755
  Yderligere overskud af virksomhed
  Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed og husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-01-2016

  Journalnr: 14/2989698
  Yderligere overskud af virksomhed
  Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 15-12-2015

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 5629 2016 INIT: Udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger - Vedtagelse

  ST 5827 2016 INIT: Pakke af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse (meddelelse fra Kommissionen) Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet = Forelæggelse ved Kommissionen = Udveksling af synspunkter

   

  Nyt fra Kommissionen

  Fighting tax evasion: EU and Andorra sign new tax transparency agreement

   

  Nyt fra Parlamentet

  om foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse

  om virksomheden Apples skatteundgåelsesstrategi

   

  Lovtidende

  Bekendtgørelse af kildeskatteloven  

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

  Bilag

  Bilag 1

  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om at sikre, at en aflastning af SKAT vil kunne blive drøftet politisk og eventuelt fremgå af lovgivningen snarest, hvis aflastningen bestod af at tillade kommunale forsyninger at inddrive gæld uden SKATs indblanding, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om, hvornår det såkaldte ”interrimsystemet” vil blive taget i brug, og om ministeren har opstillet succeskriterier for systemets inddrivelseseffekt, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for effekten af den manuelle inddrivelse hidtil og forventningen til effekten frem til ibrugtagningen af det såkaldte ”interrimsystem”, til skatteministeren

  L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

  Bilag

  Bilag 6

  Betænkning afgivet den 11. februar 2016

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 104

  Indtægtsliste for november måned 2015

  Bilag 105

  Dansk Skuespillerforbunds præsentation fra foretrædet for udvalget den 11/2-16 vedrørende kunstneres beskatning i forhold til fradrag for rejser og ophold

  Bilag 109

  Henvendelse af 11/2-16 fra Hans Jørgen Jensen vedrørende lægers pensionsforhold i relation til invalidepensioners undtagelse fra udligningsskatten

  Spørgsmål og svar

  Spm. 155

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd og vurdere provenu og adfærd ved den foreslåede model, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 170

  Spm. om deleøkonomiens rolle i den fremtidige skatteopkrævning, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 177

  Spm. om, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 183

  Spm. om, hvilken provenueffekt det vil have, at bosteder for børn og unge kan benytte almindelige erhvervsmæssige fradrag og afskrivningsmuligheder, s...  Svar  

  Spm. 184

  MFU spm. om, hvilken effekt der er størst, når man letter marginalskatten på arbejde – indkomsteffekten eller sustitutionseffekten, til skatteminister...  Svar  

  Spm. 185

  MFU spm. om ministeren kan oplyse, om det er korrekt, at der kun eksisterer ét dansk empirisk studie af, hvad der sker, hvis topskatten lettes, til sk...  Svar  

  Spm. 187

  Spm. om ministeren kan oplyse, om dette betyder, at der er en aftagende effekt af topskattelettelser, både på topskattesatsen og topskattegrænsen, når...  Svar  

  Spm. 202

  Spm. om, hvorledes Compliance-rapporten kan udarbejdes oftere end nu, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 207

  Spm. om ministeren kan redegøre for, om der er ændret på opgørelsesmetoden af antallet af SKATs udgående kontroller, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 208

  Spm. om ministeren kan oplyse, hvor mange årsværk der overflyttes fra fra SKATs indsatsområde til at arbejde med inddrivelse i stedet, til skatteminis...  Svar  

  Spm. 210

  Spm. om ministeren kan udarbejde en business case for, hvad en gennemsnitlig kontrolmedarbejder i SKAT indbringer til staten, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 211

  Spm. om, hvor mange personer SKAT kan ansætte, hvis yderligere ansættelser som minimum skal være selvfinansieret via de indtægter, som de yderligere m...  Svar  

  Spm. 213

  Spm. om, hvor mange personer SKAT kan ansætte til at kontrollere moms, hvis yderligere ansættelser som minimum skal være selvfinansieret via de indtæg...  Svar  

  Spm. 223

  Spm. om at redegøre for, hvilke handlemuligheder regeringen ser for sig, når regeringen skal forhandle land-for-landrapporteringer i EU-regi, til fina...  Svar  

  Spm. 231

  Spm. om at oversende en oversigt over det samlede danske rentefradrag fordelt på år fra 2000-2015 for private boligejere, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 233

  Spm. om ministeren kan oplyse, om SKAT kan godkende en skattemodel, hvor nogle af ejerne af et selskab via en forening får aktieudbytte udbetalt skatt...  Svar  

  Spm. 234

  Spm. om ministeren er enig i, at overskud i et brugerejet selskab kan komme brugerne mere til gode, uden at det vil få skattemæssige konsekvenser, hvi...  Svar  

  Spm. 236

  Spm. om at redegøre for Geodatastyrelsens rolle i forbindelse med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 238

  Spm. om kommentar til præsentation fra foretrædet for udvalget den 11/2-16 vedrørende kunstneres beskatning i forhold til fradrag for rejser og ophold...  Svar  

  Spm. 239

  Spm. om at tilsende talepapiret fra samrådet den 11. februar 2016 om skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet den 12. februar 2016 og øvrige skattesager un...  Svar  

  Spm. 240

  Spm. om at kommentere problemstillingen om lægers pensionsforhold i relation til invalidepensioners undtagelse fra udligningsskatten, der rejses i hen...  Svar  

  Spm. 241

  Spm. om det er ministerens vurdering, at intentionen bag bestemmelsen i personskattelovens § 7 a, stk. 2, om, at invalidepensioner er undtaget fra udl...  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 591

  Anser ministeren det som et problem, at syv ud af ti danske selskaber ikke behøver at underlægges revision, og mener ministeren ikke, at det vil være ...

  Spm. S 633

  Hvilken holdning har ministeren til, at kommunalt ejede forsyninger fremfor at anmode SKAT om at inddrive kan vælge selv at sikre, at der sker inddriv...

  Spm. US 45

  Om integration og skattelettelser.

  Spm. US 47

  Om boligskatter.

  Samrådsspørgsmål

  Spm. P

  Samrådsspm. om ministeren kan oplyse baggrunden for regeringens beslutning om at udskyde de politiske forhandlinger om det nye ejendomsvurderingssyste...

  Spm. Q

  Samrådsspm. om, hvilken betydning beslutningen om udskydelse af forhandlingerne om det nye ejendomsvurderingssystem vil få for boligejernes adgang til...

  Spm. R

  Samrådsspm. om ministeren kan redegøre for sin vurdering af risikoen for yderligere udskydelse af implementeringen af et nyt ejendomsvurderingssystem,...