SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række aktuelle nyhedsspots og publikationer fra en række rådgivningsvirksomheder. Desuden er kommet en lang række afgørelser.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Første rate af selskabsskatten for 2015
Slut med skattekursen
Yderligere forlængelse af selvangivelsesfristen for selskaber
Ulovlige aktionærlån - rettelse
Personalegoder
Kantineordninger 2015
Skatteministeriet ophæver formueskattekursen
Udlæg efter regning
Public comments received on discussion draft on Actions 8, 9 and 10: revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (Including risk, recharacterisation and special measures) of the BEPS Action Plan
Public comments received on discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions (BEPS Action 10)
Public comments received on the discussion draft on the use of profit splits in the context of global value chains (BEPS Action 10)
Public comments received on discussion draft on Action 4 (Interest Deductions and Other Financial Payments) of the BEPS Action Plan
Public consultation on transfer pricing matters
Seneste nyt om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)
De fortrykte årsopgørelser kan vise forkert resultat
Nye regler for private renteudgifter og faglige kontingenter
Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)

Bindende svar
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg
Fri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning
Skønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse
Proces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150209' AND [SkatteraadChanged] <= '20150215') OR ([LSRChanged] >= '20150209' AND [LSRChanged] <= '20150215') OR ([ByretChanged] >= '20150209' AND [ByretChanged] <= '20150215') OR ([LandsretChanged] >= '20150209' AND [LandsretChanged] <= '20150215') OR ([HojesteretChanged] >= '20150209' AND [HojesteretChanged] <= '20150215')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Første rate af selskabsskatten for 2015

SKAT har nu udsendt opkrævninger på den første rate af acontoskatten for 2015 for selskaber. Det er derfor tid til at undersøge, om der skal søges om nedsættelse, eller om der tværtimod skal indbetales ekstra.

BDO

Slut med skattekursen

Skatteministeriet har ophævet den del af det gamle værdiansættelses-cirkulære, som handlede om aktier og obligationer. Dermed er det slut med at bruge den særlige skattekurs ved gave- og arveoverdragelser.

BDO

Yderligere forlængelse af selvangivelsesfristen for selskaber

Fristen for indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 forlænges nu med yderligere 1 måned til den 1. september 2015. Fristen gælder også for selskaber med ”skæve” regnskabsår.

BDO

Ulovlige aktionærlån - rettelse

En eventuel indfrielse af et ulovligt aktionærlån medfører ikke, at beskatningen hos aktionæren bortfalder. Selskabet beskattes ikke af afdraget/indfrielsesbeløbet, men kun af renter.

Beierholm

Personalegoder

Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til dennes medarbejdere, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode.

Deloitte

Skatteministeriet ophæver formueskattekursen

Skatteministeriet har den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning ophævet muligheden for at værdiansætte unoterede aktier ved gaveoverdragelse til børn og i dødsboer efter den såkaldte formueskattekurs.

Deloitte

Udlæg efter regning

Ifølge seneste praksis så accepterer SKAT nu efter omstændighederne også indscannede eller kopierede udgiftsbilag eller dokumenter, der i øvrigt beviser eller sandsynliggør, at en udgift er afholdt for arbejdsgiveren.

OECD

Public comments received on discussion draft on Actions 8, 9 and 10: revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (Including risk, recharacterisation and special measures) of the BEPS Action Plan

On 19 December 2014, interested parties were invited to comment on the discussion draft on Actions 8, 9 and 10: revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (Including risk, recharacterisation and special measures) of the BEPS Action Plan. The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes the comments received.

OECD

Public comments received on discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions (BEPS Action 10)

On 16 December 2014, the OECD invited comments from interested parties on a discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions. This work relates to Action 10 of the BEPS Action Plan. The OECD is grateful to the commentators for their input, and now publishes the comments received.

OECD

Public comments received on the discussion draft on the use of profit splits in the context of global value chains (BEPS Action 10)

On 16 December 2014, the OECD invited comments from interested parties on a discussion draft on the use of profit splits in the context of global value chains. This work relates to Action 10 of the BEPS Action Plan. The OECD is grateful to the commentators for their input, and now publishes the comments received.

OECD

Public comments received on discussion draft on Action 4 (Interest Deductions and Other Financial Payments) of the BEPS Action Plan

On 18 December 2014, interested parties were invited to comment on the discussion draft on Action 4 (Interest Deductions and other Financial Payments) of the BEPS Action Plan. The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes the comments received.

OECD

Public consultation on transfer pricing matters

The OECD will hold a public consultation event on transfer pricing matters on 19-20 March 2015 at the OECD Conference Centre in Paris, France.

PwC

Seneste nyt om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

De seneste uger er der kommet en række nyheder fra SKAT og Skatteministeriet vedrørende Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS). Selvom flere af tiltagene endnu ikke er vedtaget og/eller implementeret, er det værd at være opmærksom på de mulige kommende ændringer. Seneste nyt om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

Rigsrevisionen

Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)

Beretningen handler om SKATs systemmodernisering, som blev igangsat i 2004, og som endnu ikke er fuldt idriftsat. Systemmoderniseringen er inddelt i 2 faser med i alt 6 projekter. Fase 1 består af 3 projekter: integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning. Fase 2 består også af 3 projekter: Digitalt Motor Register (DMR), Skattekon­toen og Et Fælles Ind­dri­vel­ses­system (EFI).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere SKATs styring af alle 6 projekter i system­mo­derniseringen. Formålet er desuden at vurdere systemmoderniseringens målopfyldelse og den organisatoriske implementering af EFI, som er det økonomisk væsentligste projekt og det projekt, der er mest forsinket.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.

SEGES

De fortrykte årsopgørelser kan vise forkert resultat

SKAT har siden 2013 lavet fortrykte årsopgørelser uden selvangivelse for visse erhvervsdrivende. Det har for nogle kunder i DLBR givet udfordringer, fordi årsopgørelsen har medført et helt forkert resultat.

SEGES

Nye regler for private renteudgifter og faglige kontingenter

Fra og med indkomståret 2014 skal private virksomhedsejere ikke længere oplyse långivers identitet til SKAT for at opnå fradrag for renteudgifter af virksomhedsgæld.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattepligts indtræden - bopæl - ophold

SKM2015.114.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1.

Spørger bliver ikke fuldt skattepligtig til Danmark ved ophold her, enten på hotel eller i en leje- eller ejerbolig i 6 dage hver anden uge. Spørgers ophold i Danmark er udelukkende begrundet i samvær med hans børn i 6 dage hver anden uge. Spørger forventer ikke at skulle udføre arbejde når han er i Danmark. Dog kan sporadisk arbejde forekomme ved få af opholdende.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning

SKM2015.118.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 13

Grundejeren nedlagde under sagen påstand om, at Landsskatterettens grundværdiansættelse skulle hjemvises og anførte til støtte herfor, at der ikke var taget behørig højde for, at der var behov for ekstrafundering. Desuden gjorde grundejeren gældende, at Landsskatteretten som følge af instansrækkefølgen havde været forpligtet til at hjemvise sagen, fordi både SKATs og vurderingsankenævnets afgørelser havde været baseret på, at der ikke var behov for ekstrafundering. Grundejeren havde for Landsskatteretten fremlagt geotekniske rapporter, der efter Landsskatterettens opfattelse godtgjorde et behov for ekstrafundering. Endelig gjorde grundejeren med henvisning til vurderingen for en naboejendom gældende, at Landsskatterettens vurdering stred imod lighedsgrundsætningen.

Grundejeren fik ikke medhold i, at Landsskatteretten ikke havde taget behørig højde for behovet for ekstrafundering. Retten henviste til, at grundejeren ikke ved eksempelvis syn og skøn over grundens handelspris eller på anden måde havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn. Retten henviste videre til, at det ikke var godtgjort, at Landsskatterettens skøn var foretaget på forkert grundlag.

Grundejeren fik heller ikke medhold i, at Landsskatteretten var forpligtet til at hjemvise sagen som følge af grundejerens fremlæggelse af de geotekniske rapporter for Landsskatteretten, eller at lighedsgrundsætningen var tilsidesat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg

SKM2015.117.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren ved vurderingerne for årene 2004-2006 var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til kloakforsyningsledninger internt på grunden.

Retten fandt, at der ikke efter den foretagne bevisførelse var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, hvorefter der ikke kunne anerkendes yderligere fradrag for udgifterne til etablering af kloakforsyningsledningerne. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning

SKM2015.116.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende §§ 17-18 for udgifter til anlæg af kloakforsyningsanlæg internt på ejendommene.

Sagsøgeren fik ikke medhold i, at sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag for regn- og spildevandsledninger. Retten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering og lagde her vægt på, at de omtvistede regn- og spildevandsledninger fandtes at have en sådan tilknytning til bygningerne, at de ikke fandtes at have forøget grundværdierne i ubebygget stand, hvorefter de ikke udgjorde fradragsberettigede hovedledninger.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg

SKM2015.115.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen angår, om boligselskabet var berettiget til fradrag i henhold til dagældende § 17 i vurderingsloven for udgifter til anlæg af kloak-, varme- og vandforsyning på en grund på ca. 4.000 m 2 .

Retten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering af, at anlægget ikke kan betragtes som hovedanlæg, der forøger grundens værdi i ubebygget stand, og at der derfor ikke kunne indrømmes fradrag. Retten henviste til, at anlægget var etableret i forbindelse med byggeriet på ejendommen, og at ledningerne efter deres placering, sammenholdt med byggeriets placering og udformning, fremstod som tæt knyttet til byggeriet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg

SKM2015.112.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagsøgeren krævede under retssagen med henvisning til et byggeregnskab nedslag i grundværdien på grund af dårlige jordbundsforhold samt yderligere fradrag for udgifter til anlæg af varmeledninger internt på grunden.

SKAT havde lagt til grund, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret et behov for ekstrafundering. Under retssagen blev der indhentet en skønserklæring, hvoraf fremgik, at ejendommens jordbundsforhold skønnedes at medføre behov for ekstrafundering, hvilket byretten også lagde til grund.

Byretten anførte, at der ved fastsættelsen af grundværdien indgår betydelige skønsmæssige elementer, og at udgiften til ekstrafundering i den konkrete sag udgjorde 2,9 pct. af grundværdien ved den første vurdering. Under henvisning hertil, fandt retten ikke, at Landsskatterettens afgørelse lå uden for rammerne af det skøn, som tilkommer vurderingsmyndighederne. Selvom det under byretssagen var dokumenteret, at der var behov for ekstrafundering, var der ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingsmyndighedernes skøn.

For så vidt angik spørgsmålet om fradrag for udgifter til varmeforsyningsledninger, udtalte byretten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn vedrørende, hvorvidt de pågældende forsyningsledninger udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg, hvilket Landsskatteretten bl.a. havde afvist under henvisning til ledningernes placering i forhold til bebyggelsen på grunden.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Fri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring

SKM2015.111.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4

Sagen vedrører overordnet spørgsmålene, om A i indkomstårene 2007-2011 skulle beskattes af værdien af fri bil for samlet fem biler, hvoraf én af bilerne var på gule plader, efter ligningslovens § 16, stk. 4, og om B i indkomståret 2011 - efter samme bestemmelse - skulle beskattes af værdien af fri bil for én bil på gule plader.

Under sagen var det også omtvistet, om selskabet kunne pålægges at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien af fri bil for A og B med virkning fra 1. januar 2012.

A var både eneanpartshaver og direktør i anpartsselskabet, som stillede bilerne til rådighed for ham, og B var ansat som køkkenchef i det samme anpartsselskab.

Retten fandt - for så vidt angår bilerne på hvide plader, at A havde anvendt bilerne til og fra arbejde, at bilerne, som var egnede til privat kørsel, var parkeret på A's bopælsadresse uden for arbejdstid, og at der mellem selskabet og A ikke var indgået en skriftlig aftale om, at bilerne alene måtte anvendes til erhvervsmæssig kørsel. A skulle herefter afkræfte formodningen for, at bilerne havde stået til rådighed for privat kørsel. Det havde A ikke gjort med en henvisning til, at bilerne havde været vinteropbevaret, og at selskabet havde lejet garageplads på A's private bopæl. A's forklaring i retten kunne ikke føre til et andet resultat.

For så vidt angår bilerne på gule plader fandt retten, at det både for så vidt angår A og B var dokumenteret eller sandsynliggjort, at gulpladebilerne havde været anvendt i privat øjemed, hvorefter det påhvilede A og B at afkræfte formodningen for, at bilerne blev anvendt privat, eksempelvis ved at fremlægge kørebøger. Sagsøgerne kunne ikke afkræfte formodningen.

Retten fandt endelig, at selskabet derfor også skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien af fri bil i forhold til sagsøgerne i indkomståret 2012.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning

SKM2015.110.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på sagsøgerens ejendom.

Skatteministeriet havde taget delvist bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand, idet Skatteministeriet havde anerkendt, at en nærmere bestemt del af en kloakforsyningsledning havde karakter af et hovedanlæg, og at der skulle ske hjemvisning til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradragets størrelse for denne del af ledningen.

Sagsøgeren gjorde gældende, at betingelserne for at sagsøgeren kunne få medhold i sin nedlagt påstand var opfyldte.

Retten gav sagsøgeren medhold heri, idet retten bemærkede at Skatteministeriet havde anerkendt, at skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien, og at der skal ske hjemvisning til vurderingsmyndigheden, var dette i overensstemmelse med skatteyderens påstand.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse

SKM2015.109.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 1

Sagen drejede sig om en skatteyder, hvis indkomst for 2008 og 2009 var blevet forhøjet skønsmæssigt af skattemyndighederne på baggrund af en række indsætninger på skatteyderens bankkonto.

Til støtte for at indsætningerne ikke var skattepligtige, gjorde skatteyderen gældende, at størstedelen af indsætningerne udgjorde udbetaling af lån fra skatteyderens familie og venner, og at de resterende indsætninger udgjorde tilbagebetaling af et lån, som skatteyderen i 2006 havde ydet til et selskab, hvori en ven af skatteyderen var hovedanpartshaver.

Retten slog indledningsvist fast, at når der over en periode på to år var indsat betydelige beløb på skatteyderens bankkonto, og skatteyderen samtidig havde haft en relativt beskeden indkomst i disse år, så påhvilede det skatteyderen at godtgøre, at de indsatte beløb ikke var skattepligtige.

Retten fandt herefter ikke, at skatteyderen ved fremlæggelsen af en række lånedokumenter, der var udarbejdet efter skattesagens opstart og vidneforklaringer fra de personer, der var angivet som långivere, havde løftet sin bevisbyrde for, at størstedelen af indsætningerne udgjorde udbetaling af lån.

Retten fandt heller ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at de resterende indsætninger udgjorde tilbagebetaling af et lån. Retten lagde herved vægt på, at skatteyderens udlån af pengene ikke var underbygget af objektive kendsgerninger, der kunne dokumentere pengestrømmene. Det ændrede ikke herpå, at der i selskabets regnskaber var anført en kreditor, der havde samme fornavn som skatteyderen.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Proces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage

SKM2015.108.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 42, stk. 3 (dagældende) og § 46 (dagældende)

Landsskatterettens afgivelse til postbesørgelse af et brev, der indeholdt en fristmeddelelse, kunne ikke i sig selv udgøre fornødent bevis for, at brevet var kommet frem. Da klageren, der ikke havde overholdt fristen, nægtede at have modtaget brevet, var Landsskatterettens afvisning af klagesagen uberettiget. Landsskatteretten burde derfor også have imødekommet klagerens genoptagelsesanmodning.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2148589
Fradrag for personaleomkostninger
SKAT har ikke godkendt fradrag for personaleomkostninger med 95.000 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/5511050
Genoptagelse af bo
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af et boet efter en person, der afgik ved døden den 27. maj 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0235835
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for selskabets indkomstår 2006-2007 ligesom SKAT har ændret selskabets underskudssaldo for indkomstårene 2008-2009 og fordelingen af underskud for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2014

Journalnr: 13/5308991
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074171
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2003, 2004, 2005 og 2006. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/5036586
Afskrivninger på ejendom
Klagen vedrører bindende svar på, om selskabet kan afskrive på en række udgifter til ombygning. Landsskatteretten ændrer det bindende svar delvist.
Afsagt: 24-10-2014

Journalnr: 12/0229631
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser, herunder skat af fri bil, avance på vindmøller og maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 12/0191964
Diverse forhøjelser - sambeskatningsindkomst
Klagen skyldes SKAT har forhøjet sambeskatningsindkomsten i en række forhold. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 13/0027065
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt ved salg af ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 24-10-2014

Journalnr: 13/6622972
Ejendomsavance
Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar om skat ved overdragelse af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 13/6416331
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten på grund af negativt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0142413
Fradrag for tab på debitorer
SKAT har ikke godkendt fradrag for tab på debitor. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 13/0074050
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0074109
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074133
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0074176
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2000 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomståret 2000 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0074197
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2000 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomståret 2000 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074214
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2000 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomståret 2000 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074234
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage det omhandlede indkomstår.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0074236
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 13/0074262
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0074263
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0074279
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 05-12-2014

Journalnr: 13/0074296
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074299
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074303
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074304
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074305
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 16-12-2014

Journalnr: 13/0074306
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074369
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 13/0074371
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074374
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074398
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074399
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000, 2002, 2003, 2004 og 2005. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074424
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000, 2001 og 2002. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0074469
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/0074471
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074496
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074531
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074541
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne for 2001, 2006 og 2008 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomstårene 2001, 2006 og 2008 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0074610
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomstårene 2000 - 2008 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074625
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0074634
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0074653
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000, 2001, 2002 og 2009. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 07-01-2015

Journalnr: 13/0088955
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000 og 2001 i fuldt omfang. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0090080
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0095765
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-12-2014

Journalnr: 13/0107593
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage det omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/0107799
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage det omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/0107878
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2004 og 2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/0107992
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000, 2003-2006 og 2008-2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/0108077
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001-2006 og 2008-2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/0108119
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001, 2004-2006 og 2008-2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 14/3511294
Hævet opsparet overskud
Klagen vedhører ansættelsen af hævet opsparet overskud. Landsskatterettengiver klageren fuldt medhold.
Afsagt: 09-01-2015

Journalnr: 12/0198070
Korrektion vedrørende begrænsning af rentefradrag
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget korrektion vedrørende begrænsning af rentefradrag i 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 12/0198075
Korrektion vedrørende begrænsning af rentefradrag
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget korrektion vedrørende begrænsning af rentefradrag i 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 13/0237125
Kursregulering og renteudgifter
SKAT har nedsat indkomsten vedrørende kursregulering af High Yield Bonds (gæld) og begrænset fradraget for renteudgifter, som er beskårne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2014

Journalnr: 13/6430092
Skattepligt
SKAT har anset klager for fuld skattepligtig i 345 dage i indkomståret 2009 og derfor foretaget omregning til helårsindkomst. Klager mener, at han er fuld skattepligtig hele indkomståret 2009.
Landsskatteretten giver klager medhold i klagen.
Afsagt: 04-12-2014

Journalnr: 13/0171007
Forældelse af gæld
SKAT har ikke anset klagerens gæld til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Miljø for forældet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-593/14 Masco Denmark og Damixa

Er EF-Traktatens artikel 43, jf. artikel 48 (nu EUF-Traktatens artikel 49, jf. artikel 54), til hinder for, at en medlemsstat ikke indrømmer et hjemmehørende selskab skattefritagelse for renteindtægter i tilfælde af, at et koncernforbundet selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, ikke har skattemæssigt fradrag for de korresponderende renteudgifter som følge af regler (som de i sagen foreliggende) i den pågældende medlemsstat om rentefradragsbegrænsning i tilfælde af tynd kapitali...


Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Åbning af samlingen: Afstemning om særligt udvalg om skatteaftaler torsdag

Krav om skattebetaling i en EU-medlemsstat ved offentligt udbud  

Parlamentet opretter et særligt Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. februar 2015 om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning og fastsættelse af dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (2015/2566(RSO))  

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om broreglementer for broer i danske farvande  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 13/2-15 fra Deloitte

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 417

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar – herunder karakter og omfang, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til s...   Svar  

Spm. 418

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar og om tidligere eller verserende sager med spanske myndigheder, danske mynd...   Svar  

Spm. 419

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om danske myndigheders kontrol med Jyske Banks afdeling i Gibraltar, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til sk...   Svar  

Spm. 454

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet i 2009-2010 ikke bad om at få udleveret oplysninger fra de franske skattemyndigheder, der kunne føre til afsløring ...   Svar  

Spm. 455

Spm. om ministeren kan bekræfte, at trods den utraditionelle måde de franske myndigheder havde fået adgang til informationerne fra HSBC på, så var det...   Svar  

Spm. 456

Spm. om ministeren kan bekræfte, at informationer udleveret af de franske myndigheder efter de gældende aftaler om udveksling af information kunne hav...   Svar  

Spm. 457

Spm. om daværende skatteminister Troels Lund Poulsen var vidende om, at muligheden for at få udleveret informationer fra Frankrig forelå, til skattemi...   Svar  

Spm. 458

Spm. om daværende skatteminister Troels Lund Poulsen var involveret i en beslutning om ikke at kræve informationerne fra de franske skattemyndigheder ...   Svar  

Spm. 459

Spm. om i hvilke tilfælde og fra hvilke lande Skatteministeriet har henholdsvis modtaget eller anmodet om udlevering af informationer, der er fremkomm...   Svar  

Spm. 460

Spm. om, at regeringen sagde i maj 2010, at den vedr. penge gemt i skatteskjul ikke havde fået tilbud om kontooplysninger eller lignende fra andre end...   Svar  

Spm. 461

Spm. om, at det fremgår indirekte af spørgsmål 460, at Skat allerede i maj 2010 havde fået tilbud om oplysninger om kontooplysninger fra andre landes ...   Svar  

Spm. 462

Spm. om, at hvis der har været tilbud om oplysninger, som ikke er udnyttet, bedes ministeren beskrive dem inkl. begrundelse for, at de ikke er udnytte...   Svar  

Spm. 463

Spm. om regeringen på noget tidspunkt har informeret Folketinget om muligheden for at indhente oplysninger og regeringens beslutning om denne mulighed...   Svar  

Spm. 464

Spm. om der er lister og andre oplysninger om personer i skattely, der er tilgængelige, men som regeringen ikke har indhentet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 465

MFU spm. om, hvor mange konkrete sager SKAT har oprettet som følge af de 747 gange i 2014, hvor SKAT har benyttet sig af muligheden for at gå ind i pr...   Svar  

Spm. 466

MFU spm. om kommentar til den kritik, der fremføres i artiklen "Ekspert: SKATs metode strider mod menneskerettighederne", der blev bragt på tv2.dk den...   Svar  

Spm. 467

Spm. om redegørelse for de provenumæssige konsekvenser ved at ophæve det såkaldte formueskattecirkulære med virkning fra 5. februar 2015, til skattemi...   Svar  

Spm. 468

Spm. om, hvorledes ministeren mener, at afskaffelsen af den såkaldte formueskattekurs harmonerer med det vedvarende budskab fra dansk erhvervsliv om a...   Svar  

Spm. 469

Spm. om, hvad regeringen agter at gøre for de anslået 20.000 familieejede virksomheder, der står over for et generationsskifte i løbet af det kommende...   Svar  

Spm. 470

Spm. om hvordan ministeren mener, at afskaffelsen af den såkaldte formueskattekurs stemmer overens med EU Kommissionens henstilling af 7. december 199...   Svar  

Spm. 471

Spm. om redegørelse for, om formueskattekursen er eller har været omfattet af politiske aftaler eller forståelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 472

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at regeringen med sit indgreb den 5. februar 2015 de facto bagudrettet beskatter denne historiske værdi...   Svar  

Spm. 473

Spm. om ministeren ikke mener, at det rigtige ville have været en varslet praksisændring, som tillader skatteborgere, der har disponeret i tillid til ...   Svar  

Spm. 474

Spm. om, hvorfor regeringens indgreb den 5. februar 2015 ikke indeholder en overgangsregel, som giver virksomhedsejere mulighed for at disponere i til...   Svar  

Spm. 475

Spm. om reglerne vedrørende anvendelse af formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier mv., jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 d...   Svar  

Spm. 476

Spm. om provenutabet ved alene at genindføre ligningslovens § 7H omhandlende beskatning af medarbejderaktier, som blev afskaffet i finansloven for 201...   Svar  

Spm. 477

Spm. om provenutabet ved at nedsætte selskabsskattesatsen samt satsen for virksomhedsordningen til 20 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 479

Spm. om, hvilke afrikanske lande, der har "sammenlignelige skattesystemer" med Danmark, til skatteministeren  Svar