SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 27

Kære Læser

Denne sidste SkatteMail inden sommerferien er hurtigt læst, fordi der næsten ikke er nogle nyheder.

Jeg vil ønske alle læsere en god sommer. Vi lander i din mailboks igen den 15. august med nyheder for uge 28-32.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om kildeskat
International Transfer Pricing Journal: 6 - 2015

Udkast til styresignal
Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160704' AND [SkatteraadChanged] <= '20160710') OR ([LSRChanged] >= '20160704' AND [LSRChanged] <= '20160710') OR ([ByretChanged] >= '20160704' AND [ByretChanged] <= '20160710') OR ([LandsretChanged] >= '20160704' AND [LandsretChanged] <= '20160710') OR ([HojesteretChanged] >= '20160704' AND [HojesteretChanged] <= '20160710')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
11-07-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juni 2016
15-07-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2016) og metode 2 (juni 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om kildeskat

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 6 - 2015

I denne udgave:

 • The European Commission Action Plan for a Fair and Efficient Tax System in the European Union: What Should Be Expected?
 • Draft Legislation Released for “Anti-Google” Tax
 • Proposal to Introduce a US Patent Box Regime
 • Transfer Pricing Aspects of Intra-Group Financial Guarantees in Light of the BEPS Action Plan
 • Ruling Issued on Transfer Pricing Applicable to Commodities
 • New Profit Attribution Rules for Construction and Exploration Permanent Establishments
 • Revised Transfer Pricing Rules as from 15 June 2015
 • Proposal on Determination of the Arm’s Length Price Using the Range Concept
 • Supreme Court Case on the Denial of Access to the Arbitration Convention
 • Suzuki
 • Case on the Application of Russian Transfer Pricing Rules to Wholesale Trade
 • Draft APA Guidelines
 • Cost-Effective Approach To Manage Country-by-Country Reporting Compliance

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

16-0661654

Styresignalet beskriver skatte- og momsretlige forhold ved lejlighed biludlejning og samkørsel.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0073488
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 13/0225571
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen angår afslag på en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afslaget for indkomstår 2008 og for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 tilpligtes SKAT at genoptage skatteansættelserne, således at der sker sambeskatning af selskaberne for disse år.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 13/0225623
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen angår afslag på en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afslaget for indkomstår 2008 og for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 tilpligtes SKAT at genoptage skatteansættelserne, således at der sker sambeskatning af selskaberne for disse år.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 11/0301263
Indeholdelsespligt
SKAT har anset klageren for indeholdelsespligtig vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da han har anvendt arbejdsudlejet personale. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 11/0301385
Indeholdelsespligt
SKAT har anset klageren for indeholdelsespligtig vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da han har anvendt arbejdsudlejet personale. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 14/0185421
Avance ved salg af anparter
Klagen vedrører opgørelse af avance ved salg af anparter i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2016

Journalnr: 13/6636555
Befordring, udgifter betalt af selskab og udlån
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring, beskatning hos klager af udgifter betalt af selskab og udlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2016

Journalnr: 13/2747250
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/2243806
Beskatning af hævninger i SMBA og ApS
Klagen vedrører beskatning af beløb hævet i SMBA og ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 07/0207434
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af stutterivirksomhed. Landsskatteretten hjemviser afgørelsen til fornyet behandling hos SKAT.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 14/0686876
Maskeret udbytte og rentefradrag
Der klages over, at SKAT har forhøjet indkomsten med maskeret udbytte fra selskab samt, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten ændrer på periodiseringen men stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 12-05-2016

Journalnr: 13/5393513
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Klagen skyldes at SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for stifter og hovedanpartshaver i ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2016

Journalnr: 13/0178671
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører fastlæggelse af rette indkomstmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/0178684
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører fastlæggelse af rette indkomstmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/5283308
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører fastlæggelse af rette indkomstmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/2898447
Skat af fri bil, bolig og sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri bil, bolig og sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 13/0222841
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for at være fuld skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i perioden fra den 1. januar 2010 til den 21. august 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2016

Journalnr: 12/0272743
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
SKAT har tilsidesat det indsendte regnskab for indkomståret 2007, og har skønsmæssigt ansat virksomhedens driftsresultat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/5785574
Tonnagebeskatning
SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2016

Journalnr: 13/5785582
Tonnagebeskatning
SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2016

Journalnr: 13/5785591
Tonnagebeskatning
SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2016

Journalnr: 13/0189687
Yderligere lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 13/0189879
Yderligere lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 13/0189887
Yderligere lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 15/1547922
Ændring af ejerskab af aktier
Der er klaget over SKATs bindende svar hvor SKAT udtaler, at det vil udløse avanceskat og/eller indkomstskat, hvis klageren anmoder om at får notere, at han ejer halvdelen af de aktier som har noteret som værende ejet af klagerens svigerfar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10672 2016 INIT: Udkast til RÅDETS DIREKTIV om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion Vedtagelse

ST 10539 2016 INIT: RÅDETS DIREKTIV om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion

 

Nyt fra Kommissionen

Fair Taxation: The Commission sets out next steps to increase tax transparency and tackle tax abuse

Questions and Answers on measures to increase tax transparency and tackle tax abuse

Fair Taxation: The Commission sets out next steps to increase tax transparency and tackle tax abuse

Remarks by Commissioner Moscovici at the press conference at the launch of the new transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering

 

Nyt fra Parlamentet

Bilag til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om nærmere regler for anvendelsen af artikel 34 og 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester  

Principper for skattebetaling  

BETÆNKNING om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning  

ERRATUM
til betænkning
om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (2016/2038(INI))  

MEPerne kræver sortliste over skattely, regler for patentbokse og CCCTB

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetning til FATCA (udvekslingsaftale med USA) - afsendelse af svarfiler


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 245

Lovudkast - Høring af lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, fra skatteministeriet

Bilag 246

Henvendelse af 10/6 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, vedrørende muligheden for henstand med betaling ved klage

Spørgsmål og svar

Spm. 505

Spm. om ministeren kan beregne provenuet af en gevinstbeskatning på salg af ejerbolig efter samme model som i Sverige, til skatteministeren  Svar  

Spm. 518

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om skattesager på ECOFIN-rådsmødet den 17. juni 2016, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AL, til fin...  Svar  

Spm. 521

Spm. om at redegøre for, hvor stor sagstilgangen på området for refusion af udbytteskat har været siden 1. januar 2015 og indtil august 2015, hvor svi...  Svar  

Spm. 522

Spm. om, hvor mange nyansættelser man har foretaget i SKAT på området for refusion af udbytteskat for at kunne følge med i stigningen i sagstilgangen,...  Svar  

Spm. 529

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – spørgsmål 319, til skatteministeren  Svar  

Spm. 530

Spm. om en opdatering provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 325, til skatteministeren  Svar  

Spm. 531

Spm. om en opdatering provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2013-14) alm. del - spørgsmål 472, til skatteministeren  Svar  

Spm. 532

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 323, til skatteministeren  Svar  

Spm. 533

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 320, til skatteministeren  Svar  

Spm. 534

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 321, til skatteministeren  Svar  

Spm. 535

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 318, til skatteministeren  Svar  

Spm. 536

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 326, til skatteministeren  Svar  

Spm. 537

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 317, til skatteministeren  Svar  

Spm. 538

Spm. om, hvad det skønnede provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) er ...  Svar  

Spm. 539

Spm. om, hvad det skønnede varige provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfæ...  Svar  

Spm. 540

Spm. om, hvad det skønnede provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) er ...  Svar  

Spm. 541

Spm. om, hvad skønnes provenuet (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) at være v...  Svar  

Spm. 542

Spm. om en opdatering af svaret på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – spørgsmål 315, til skatteministeren  Svar  

Spm. 543

Spm. om en opdatering af svar på BYB (folketingsåret 2013-14) alm. del – spørgsmål 11, til skatteministeren  Svar  

Spm. 544

Spm. om ministeren vil oplyse størrelsen af ekstra renteindtægter, der er blevet beskattet i Danmark som følge af Rentebeskatningsdirektivet, jf. Råde...  Svar  

Spm. 545

Spm. om hvilke lande der ikke er omfattet af de nye regler vedrørende renteindtægter til skattepligtige i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 546

Spm. om ændringen af lovgrundlaget for rentebeskatning har konsekvenser i forhold til andre landes mulighed for at beskatte renteindtægter fra Danmark...  Svar  

Spm. 547

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet d. 7/6-16, til skatteministeren  Svar  

Spm. 548

Spm. om at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 512 og 514 med SKATs ressourceforbrug på administration og kontrol, til skatteministeren  Svar  

Spm. 549

Spm. om at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 513 med SKATs ressourceforbrug på kontrol af ejendomsskatter, til skatteministeren  Svar  

Spm. 550

Spm. om at beregne, hvad provenuet og de fordelingsmæssige konsekvenser vil være, hvis henholdsvis:1) Fradraget for renteudgifter under 50.000 kr. s...  Svar  

Spm. 552

Spm. om ministeren vil opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (2013-14) med de senest tilgængelige oplysninger, til skatteministeren  Svar