SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 21

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Læs bla. om nyt fra EU på skatteområdet og en pjece fra Redmark om reglerne for moms og skat ved brugen af firmabiler. Beskrivelsen af reglerne for brugen af firmabiler er opdelt i henholdsvis gulpladebiler og biler på hvide plader.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Maj 2017
OECD releases a discussion draft on the implementation guidance on hard-to-value intangibles
Udvis forsigtighed med et sommerhus til dine ansatte
Biler – Skat & Moms

Bindende svar
Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170522' AND [SkatteraadChanged] <= '20170528') OR ([LSRChanged] >= '20170522' AND [LSRChanged] <= '20170528') OR ([ByretChanged] >= '20170522' AND [ByretChanged] <= '20170528') OR ([LandsretChanged] >= '20170522' AND [LandsretChanged] <= '20170528') OR ([HojesteretChanged] >= '20170522' AND [HojesteretChanged] <= '20170528')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2017
31-05-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Maj 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Maj 2017

I denne udgave kan du læse om om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hasteindgreb vedr. forrentningssagerne i varmesektoren. Vi sætter endvidere fokus på den skattemæssige behandling af erstatningsudbetalinger ved etablering af energi- og forsyningsnet på privat grund. I USA har præsident Donald Trump fremlagt et oplæg til en omfattende skattereform. Vi stiller skarpt på, om en skattereform i USA kan have indvirkning på danske energi- og forsyningsvirksomheder.

OECD

OECD releases a discussion draft on the implementation guidance on hard-to-value intangibles

Public comments are invited on a discussion draft which provides guidance on the implementation of the approach to pricing transfers of hard-to-value intangibles described in Chapter VI of the Transfer Pricing Guidelines.

PwC

Udvis forsigtighed med et sommerhus til dine ansatte

I en ny afgørelse fra Østre Landsret er betingelserne for beskatning af et sommerhus som personalesommerhus blevet skærpet, og risikoen for rådighedsbeskatning for hovedaktionærer er blevet forøget.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse

SKM2017.374.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens §§ 30 og 36. Fusionsskattelovens § 15a

Skatterådet kan bekræfte, at den påtænkte kapitalforhøjelse i G ApS opfylder betingelserne for at kunne gennemføres som en skattefri aktieombytning uden tilladelse i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6. Skatterådet kan også bekræfte, at den planlagte opdeling af A ApS' kapital i kapitalklasser kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser. Desuden kan Skatterådet bekræfte, at den planlagte ophørsspaltning af G ApS opfylder betingelserne for at kunne gennemføres som en skattefri spaltning uden tilladelse i henhold til fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt.

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande Vedtagelse

Tvistbilæggelsesmekanismer Forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union Generel indstilling

Tvistbilæggelsesmekanismer Forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union Generel indstilling

 

Nyt fra Parlamentet

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

2017 Teknisk vejledning Rente


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil foretage en fornyet beregning af provenuet ved lovforslaget og redegøre nærmere for, hvorfor lovforslaget vurderes at få samme økonomiske konsekvenser for det offentlige trods ændringsforslagene, til skatteministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Bilag

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 23/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Bilag 14

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Spm. om at tilsende udvalgt talepapir fra samrådet den 23. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen f 23/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om antallet af virksomheder, som vil få gavn af nedsættelsen af bo- og gaveafgift, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om konkrete virksomheder, der har måttet lukke som følge af den nuværende bo- og gaveafgiftssats, til skatteministeren

L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 9

Henvendelse af 24/5-17 fra Danske Advokater, DI og FSR-danske revisorer

Bilag 10

Henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-17 fra Danske Advokater, DI og FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven.

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 14

Henvendelse af 29/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-17 fra agroSkat, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for, om der er taget stilling til om ejendomme, der ligger særligt tæt på f.eks. en lufthavn, og som følge deraf oplever støj, vil få et særskilt nedslag i ejendomsvurderingen herfor, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for grundlaget for, at der er valgt en usikkerhedsmargin på lige præcis +/- 20 pct. af de faktiske handelspriser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/5-17 fra Dansk Skovforening, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-17 fra Dansk Skovforening vedrørende præsentation anvendt under foretræde den 18. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt det er muligt og hvilke konsekvenser det vil have at ændre lovforslaget således, at skovbrugets grundværdier reguleres efter et prisindeks for skovbrug fremfor prisindekset for landbrug, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-17 fra agroSkat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Vurderingsankenævnsforeningen VAF, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 201

Kontrolaktiviteter 2017 - Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 346

Spm. om at redegøre for den provenumæssige virkning af en opstramning af leasingreglerne for biler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 352

Spm. om at opgøre statens samlede provenu for bilafgifter og skatter relateret til bilkøb, herunder registreringsafgift, ejerafgift, afgift på ansvars...  Svar  

Spm. 353

MFU spm. om at bekræfte, at fysiske personer, som udnytter deres køberet efter § 15 i lov om fremme af vedvarende energi, ikke er skattepligtige af ev...  Svar  

Spm. 354

MFU spm. om at bekræfte, at ejere, som anvender den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, kan sælge deres vindmølleandele skattef...  Svar  

Spm. 357

Spm. om at kommentere artiklen ”Store rabatter på leasingbiler koster statskassen dyrt” bragt på Finans.dk den 26. april 2017, til skatteministeren  Svar  

Spm. 359

MFU spm. om, hvor mange statslige midler der bliver brugt om året til børnechecken, og hvor mange af disse midler bliver sendt til udlandet, til skatt...  Svar  

Spm. 396

Spm. om at vurdere provenutabet ved afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget fra og med 2018, i det tilfælde, hvor topskatten beregningstekn...  Svar  

Spm. 400

Spm. om at fremsende Skatteudvalget en aktindsigt vedrører inddrivelse af skat og restancer, herunder EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 406

Spm. om hvor meget en gennemsnitlig boligejer årligt har betalt i samlet boligskat siden 2001, til skatteministeren

Spm. 407

Spm. om hvor store grundskyldsstigningerne har været for en gennemsnitlig boligejer årligt siden 2001, til skatteministeren

Spm. 408

Spm. om, hvor mange boligejere der siden 2001 har oplevet hhv. en stigning og et fald i de samlede boligskatter, til skatteministeren

Spm. 409

Spm. om, hvor mange boligejere der skønnes at opleve hhv. en stigning og et fald i de samlede boligskatter, når den nye boligskatteaftale træder i kra...  Svar  

Spm. 410

Spm. om, hvor meget mindre boligskatterne samlet set er i 2040 som følge af den nye aftale, til skatteministeren  Svar  

Spm. 411

Spm. om, hvor meget boligskatten er steget årligt siden 2001 for en gennemsnitlig LO-familie, til skatteministeren

Spm. 412

Spm. om, hvad en gennemsnitlig boligejer, der bor i eget hus, årligt sparer fra 2021-2040 som følge af skatterabatten i boligskatteaftalen, til skatte...

Spm. 413

Spm. om, hvad boligskatternes andel af de samlede skatteindtægter årligt var fra 2001-2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 414

Spm. om ministeren vil opgøre boligskatteaftalens effekt på ginikoefficienten for årene 2025, 2030, 2035 og 2040, til skatteministeren  Svar  

Spm. 415

Spm. om ministeren vil opgøre hver enkelt kommunes gennemsnitlige årlige grundskyldsstigning, til skatteministeren

Spm. 416

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor meget grundskylden er steget for den gennemsnitlige boligejer fra 2001-2016, til skatteministeren

Spm. 417

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor meget grundskylden ville stige årligt for den gennemsnitlige boligejer fra 2021-2040, til skatteministeren

Spm. 418

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor stort provenuet fra boligskatten ville have været i 2040 med de nuværende regler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 419

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor mange boligejere der ville have været omfattet af et knæk i ejendomsværdiskatten på 3,75 mio, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1264

Når erhvervsministeren den 18. maj 2017 udtalte til Berlingske, at »vi skal fjerne byrder og sætte kapitalskatterne ned«, er det så efter ministerens ...