SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 03

Kære Læser

I denne uge har Folketinget vedtaget to lovforslag om beskatningen af fast ejendom i Danmark. Det drejer sig om en udskydelse af ejendomsvurderingerne og en fremrykning af beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Parcelhus - bygningsafskrivninger
Lempelse af forskerskatteordningen, når beskatningsretten af lønnen overgår til et andet land end Danmark
Bulletin for International Taxation: 12 - 2016
Bulletin for International Taxation: 1 - 2017
Nyt om ejendomsvurderingssystemet og ejendomsbeskatningen
Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære
Risks related to cross-border employee business travel
Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse
Dyre biler på gule plader

Bindende svar
Tilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord
Andelshaverkonti - beskatningstidspunkt
Personalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort
Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen

Domme
Ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1 - Parcelhusreglen
Fradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål
Interesseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170116' AND [SkatteraadChanged] <= '20170122') OR ([LSRChanged] >= '20170116' AND [LSRChanged] <= '20170122') OR ([ByretChanged] >= '20170116' AND [ByretChanged] <= '20170122') OR ([LandsretChanged] >= '20170116' AND [LandsretChanged] <= '20170122') OR ([HojesteretChanged] >= '20170116' AND [HojesteretChanged] <= '20170122')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-01-2017 Moms i 2016 Moms for december måned 2016
25-01-2017 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 December måned 2016/4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Parcelhus - bygningsafskrivninger

Mulighed for genoptagelse, hvis erhvervsmæssig anvendelse

Beierholm

Lempelse af forskerskatteordningen, når beskatningsretten af lønnen overgår til et andet land end Danmark

Folketinget har i december 2016 vedtaget en lempelse af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 12 - 2016

I denne udgave bl.a.:

  • The Proposed OECD Multilateral Instrument Amending Tax Treaties
  • Ghana’s Transfer Pricing Regime: The Current Situation and Suggestions for Improvement
  • Updating the Netherlands Treaty Network with African States: Better but Not Enough!

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 1 - 2017

I denne udgave bl.a.:

  • Recent Developments Regarding the Taxation of Pensions under Tax Treaties from a German and a South African Perspective
  • Indian Transfer Pricing Round-Up for 2016
  • A Comparative Analysis of the Indirect Foreign Tax Credit in Latin America and in the United States - Part I

Dansk Revision

Nyt om ejendomsvurderingssystemet og ejendomsbeskatningen

Folketinget har vedtaget to lovforslag om beskatningen af fast ejendom i Danmark. Det drejer sig om en udskydelse af ejendomsvurderingerne og en fremrykning af beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift.

Deloitte

Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære

Udgangspunktet er, at der er fradrag for de driftsudgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Deloitte

Risks related to cross-border employee business travel

EMEA International Social Security Alert

Deloitte

Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse

Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse

Revisorgruppen Danmark

Dyre biler på gule plader

En specialindrettet "luksusbil" kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord

SKM2017.43.SR

Vedrører: Personskattelovens § 13 a

Skatterådet konkluderer, at bankens tilsagn om at stemme for et eventuelt senere fremsat rekonstruktionsforslag i den konkrete situation sidestilles med en frivillig akkord, hvorefter der skal ske underskudsbegrænsning med hjemmel i personskattelovens § 13 a.

Banken, som er skyldnerens eneste usikrede kreditor, forlanger en kaution fra skyldnerens ægtefælle på 300.000 kr. Ægtefællen er indstillet på at afgive kautionen, dog forudsat at parrets adgang til underskudsfremførsel bevares.

Banken vil afgive en erklæring, der skal være gældende i seks år, hvorefter banken forpligter sig til at stemme for et rekonstruktionsforslag efter konkurslovens § 13 d, såfremt et sådant forslag måtte blive fremsat. Banken forpligter sig endvidere til at stemme for en rekonstruktionsplan i henhold til konkurslovens § 11 e. Endelig forpligter banken sig til ikke at indgive konkursbegæring mod skyldneren.

Skyldneren er forpligtet til ikke at gå i rekonstruktion, før hans fremtidige indkomstforhold må anses for afklarede.

 

Bindende svar: Andelshaverkonti - beskatningstidspunkt

SKM2017.33.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3

A AmbA ønskede svar på en række spørgsmål i forbindelse med henlæggelse på andelshaverkonti og anden personlige konti. SKAT indstiller til Skatterådet, at der ikke udløses beskatning ved henlæggelse på andelshaverkonti og anden personlige konti, da disse konti indgår i andelsselskabets egenkapital. Som følge heraf er der ikke tale om en gæld til andelshaverne. SKAT indstillede også, at beskatning først indtræder på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet traf beslutning om udbetalingen, idet andelshaverne først på dette tidspunktet erhvervede endelig ret til indestående på disse konti. Udbetalingen skete ratevis. Indstillingen fulgte således Skatterådets praksis. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

 

Bindende svar: Personalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort

SKM2017.36.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 10

Skatterådet kan bekræfte, at arbejdsgiver kan betale for en medarbejders parkering i en lufthavn uden at dette bliver skattepligtigt for medarbejderen, jf. ligningslovens § 16, stk. 10 om helt eller delvis privat benyttelse af parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dette gælder uanset om parkeringen betales ved, at stille et parkeringskort til rådighed eller der betales for den enkelte parkering fra gang til gang. Såfremt der stilles parkeringskort til rådighed, må dette imidlertid kun anvendes i forbindelse med arbejdet i København.

Anvendes parkeringskortet, der er begrænset til parkering i lufthavnen, til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med private rejser, skal spørger, efter SKATs opfattelse, beskattes af værdien heraf efter ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt.

 

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen

SKM2017.29.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven 10 Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 5

Spørger havde stillet aktiver henhørende under virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld: dels en landbrugsejendom og dels andele i vindmølleinteressentskaber.

Spørger påtænkte at optage et privat lån i sit pengeinstitut til indfrielse af privat realkreditgæld med sikkerhed i en fast ejendom henhørende under virksomhedsordningen.

Skatterådet kunne bekræfte, at sikkerhedsstillelsen herefter var afviklet, og at der som følge heraf ikke var grundlag for beskatning efter § 3, stk. 5, i lov nr. 992 af 16. september 2014. Rådet henviste til, at både det private lån og sikkerhedsstillelsen herfor ophørte i forbindelse med den påtænkte disposition.

Spørgers pengeinstitut havde endvidere givet tilsagn om at ophæve sikkerhedsstillelsen i andele i vindmølleinteressentskaber henhørende under virksomhedsordningen.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ej heller vedrørende dette forhold var grundlag for beskatning efter § 3, stk. 5, i lov nr. 992 af 16. september 2014. Rådet henviste til, at der efter gennemførelse af den påtænkte disposition ikke længere forefandtes egentlig pantesikkerhed i virksomhedsaktiver for privat gæld og til, at spørger ville være i stand til at stille fuld sikkerhed i private aktiver for den private gæld.

 

Dom: Ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1 - Parcelhusreglen

SKM2017.39.BR

Vedrører: Ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1

Spørgsmålet i sagen var, om skatteyderens avance ved salget af en ejendom var skattefri i medfør af den såkaldte parcelhusregel i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1.

Skatteyderen købte den 15. januar 2009 ejendommen af sin mor for en købesum på 2.252.500 kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 procent. Skødet var betinget af, at ejendommen kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, og der blev søgt om en bindende forhåndsbesked om dette spørgsmål.

Ejendommen bestod på det tidspunkt af tre lejligheder og havde været udlejet til forskellige lejere. Efter moderens forklaring lagde retten til grund, at hun opsagde lejerne med den begrundelse, at hun selv skulle bruge ejendommen. Da hun ikke selv har boet i ejendommen, lagde retten endvidere til grund, at hun ikke kunne sælge ejendommen skattefrit.

Skatteyderen flyttede i 2003 sammen med sin kæreste i hendes andelslejlighed.

Han flyttede sin folkeregisteradresse til den omstridte ejendom den 16. februar 2009 og flyttede den tilbage igen til sin kærestes adresse den 1. februar 2010. På det tidspunkt ventede kæresten deres første barn, der blev født i maj.

Retten lagde efter forklaringerne og sagens øvrige oplysninger til grund, at ejendommen, der bestod af kælder, stue, l. og· 2. etage, havde karakter af et "håndværkertilbud", og at der ikke var indlagt fjernvarme, ligesom der var bad i et uopvarmet rum i kælderen. Ejendommen kunne opvarmes med elpaneler og brændeovn.

Skatteyderen havde forklaret blandt andet, at han flyttede ind, fordi han ønskede at bo der, og at han ville istandsætte ejendommen, hvorefter han håbede, at hans kæreste også ville bo i ejendommen, hvis den blev sat i stand. Han og kæresten blev ved med at være kærester og sås regelmæssigt i perioden fra februar 2009 til februar 2010.

Retten lagde efter skatteyderens forklaring til grund, at han ikke indhentede lånetilbud med henblik på at sikre finansiering til ombygningen og ikke rådede over anden form for finansiering til ombygningen i den periode på 1 år, som han efter sin forklaring boede i ejendommen. Der blev bortset fra nedrivning af nogle vægge/køkken ikke foretaget nogen ombygning eller istandsættelse af ejendommen. Der blev i perioden ikke betalt ejendomsværdiskat, og der blev ikke tegnet nogen indboforsikring.

Ved formidlingsaftale underskrevet den 17. februar 2010 satte han ejendommen til salg for 4,5 mio. kr., og den blev solgt den 12. maj 2010 for 4.250.000 kr.

Efter en samlet vurdering af ovennævnte omstændigheder har skatteyderen ikke godtgjort, at han reelt havde bopæl på ejendommen i den periode, hvor han var tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Den omstændighed, at det efter forklaringerne må lægges til grund, at skatteyderen i et vist omfang havde opholdt sig i ejendommen, at der blev flyttet diverse møbler ind på 1. etage, og at der havde været et vist elforbrug, førte ikke til, at han måtte anses for reelt at have taget bopæl på adressen.

Skatteministeriet fik således medhold i sin påstand.

 

Dom: Fradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål

SKM2017.38.BR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 17. Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a

Sagen angik, om sagsøgeren kunne få fradrag for et påstået tab på 1.296.288,50 kr. i indkomståret 2007 efter den dagældende kursgevinstlovs § 16 eller § 17, og om sagsøgeren kunne inddrage en række nye spørgsmål i medfør af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 2. pkt.

Sagsøgeren var kommanditist i et K/S, hvori han i 2003 tegnede anparter for et samlet beløb på 5,2 mio. kr. K/S'et solgte i 2006 sit væsentligste aktiv i form af ejendommen beliggende i England. Provenuet fra salget på 808.241,10 £ blev i 2006 overført til selskabets administrator. Sagsøgeren blev i indkomståret 2006 beskattet af sin forholdsmæssige andel af provenuet. Administrationsselskabet udbetalte imidlertid aldrig provenuet til sagsøgeren, og han selvangav derfor et fradrag på 1.014.304 kr. for indkomståret 2007.

Der var enighed om, at spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren med rette blev ejendomsavancebeskattet af fortjeneste ved salg af en ejendom i indkomståret 2006, udgjorde et nyt spørgsmål, der ikke var blevet prøvet af Landsskatteretten. Retten fandt, at betingelserne for at tillade dette - og en række andre nye spørgsmål i sagen ikke var opfyldt.

Retten lagde til grund, at sagsøgeren havde en fordring mod administrationsselskabet, og at denne fordring var i danske kroner, hvorfor der ikke var fradragsret for det opståede tab i medfør af den dagældende kursgevinstlovs § 16, stk. 1, 1. pkt., jf. § 1, stk. 2, 1. pkt.

Sagsøgerens fordring mod administrationsselskabet udgjorde heller ikke et fradragsberettiget tab efter kursgevinstlovens § 17, jf. statsskattelovens § 6 a, da K/S'ets salg af ejendommen udgjorde et salg af et anlægsaktiv.

Skatteministeriet blev dermed frifundet.

 

Dom: Interesseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering

SKM2017.34.BR

Vedrører: Ligningslovens § 2

Et selskab ønskede at overdrage et sommerhus til selskabets hovedanpartshaver til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering med fradrag for værdien af en tinglyst deklaration. Deklarationen gav hovedanpartshaveren og hans familie adgang til at benytte sommerhuset i nogle nærmere angivne perioder.

Rettens flertal fandt, at det ikke var godtgjort, at den offentlige ejendomsvurdering ikke gav et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi.

Den tinglyste brugsret for hovedanpartshaveren havde ikke betydning for handelsværdien ved salget til hovedanpartshaveren.

Retten fandt derfor, at sommerhuset kunne overdrages til en pris svarende til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering.

 

Nye straffesager

SKM2017.35.ØLR Straf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms

Vedrører: Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for momssvig. T var indehaver af en virksomhed. En medtiltalt havde i forening og efter forudgående aftale med T via Tast Selv indberettet 219.344 kr. i fiktiv købsmoms og 7.544 kr. i fiktiv salgsmoms. Efterfølgende havde de fremsendt diverse mails og fiktive fakturaer til SKAT som dokumentation for den angivne købsmoms med henblik på at få 211.800 kr. udbetalt i momsrefusion. SKAT afslog at udbetale beløbet. T havde derved unddraget for 211.800 kr. i moms.

T forklarede at hun ikke på indberetningstidspunktet var bekendt med, at den medtiltalte foretog indberetningen til SKAT, og at hun ikke havde til hensigt uberettiget at opnå momsrefusion.

Byretten fandt T skyldig i momssvig. T idømtes en bøde på 360.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretten fandt T's forklaring om at have medvirket til de erkendte urigtige oplysninger om momsrefusion for at samle materiale mod medtiltalt utroværdig. Forklaringen er efter sit indhold usandsynlig og i modstrid med den korrespondance, T har haft med SKAT i sagen.

SKM2017.25.VLR Straf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler

Vedrører: Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

T var tiltalt for skattesvig. T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2010 og 2011 at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var forkerte, idet han ikke selvangav løn udbetalt af to firmaer på henholdsvis 333.571 kr. (2010) og 157.616 kr. (2011). T havde derved unddraget for 156.068 kr. i skat.

T forklarede at det var korrekt at han havde udført arbejde for de to pågældende firmaer. Han sendte bankoplysninger og certifikater til arbejdsgiver. Det var en fast aftale hvad han skulle have i løn, idet han skulle aflønnes efter overenskomsten med diverse tillæg. T havde aldrig fået ansættelseskontrakter fra firmaerne. Han sammenlignede beløbene der gik ind på hans bankkonto med de timer, som han selv havde noteret, han havde haft. Han fik ikke lønsedler, selvom han rykkede flere gange. Han havde aldrig fået sin løn udbetalt i kontanter. Han har ikke set sin årsopgørelse og har ikke kontaktet SKAT. Han er ikke så god til computer.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T idømtes en bøde på 250.000 kr. T var forpligtet til at oplyse om de for lave ansættelser. Ved ændringen af skattekontrollovens § 1A, stk. 1, foreligger der ikke en omvurdering af strafværdigheden af at undlade at reagere på de for lave årsopgørelser. Der var ikke grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2416806
Afskrivning på goodwill
Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar i anledning af, at der bl.a. er stillet spørgsmål omkring skattemæssige afskrivninger på goodwill. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2016

Journalnr: 14/0183367
Aktieavance
Klagen vedrører opgørelse af aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2016

Journalnr: 14/1424491
Arbejdsudleje
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt aftale kan anses som aftale om arbejdsudleje. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 28-10-2016

Journalnr: 14/3524588
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser, bl.a. at betalte rejseudgifter og indsætninger på bankkonto anset om skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 12/0272666
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendom for bygningsdele, hvor SKAT har ansat en levetid på 25 år. Landsskatteretten forhøjer de godkendte fradrag delvist.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 12/0272678
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendom for bygningsdele, hvor SKAT har ansat en levetid på 25 år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 12/0272679
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendom for bygningsdele, hvor SKAT har ansat en levetid på 25 år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 13/5682903
Maskeret udlodning mv.
Klagen vedrøre nægtet befordringsfradrag, beskatning af honorar og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 14/3823795
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2016

Journalnr: 14/3226262
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten ansætter værdien i overensstemmelse med den subsidiære påstand.
Afsagt: 17-11-2016

Journalnr: 14/5253166
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-10-2016

Journalnr: 13/6762388
Tab på debitorer mv.
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og for udgift til værktøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2016

Journalnr: 14/0387455
Vederlagskravet i kildeskatteloven §§ 48 E-F
Klagen vedrører bindende svar henblik på at få belyst fortolkningen af vederlagskravet i kildeskatteloven §§ 48 E-F, fjerne usikkerheder i forhold til denne fortolkning samt belyse de uheldige situationer, som kan opstå for identiske situationer pga. tekniske detaljer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-11-2016

Journalnr: 14/2687237
Værdi af passivpost
Klagen vedrører ansættelse af værdi af passivpost. Landsskatteretten godkender en højere værdi end SKAT.
Afsagt: 09-11-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-01-2017 - 21-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 15-02-2017 dom i C-317/15 X
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – artikel 64 TEUF – kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser – finansielle aktiver, der besiddes på en schweizisk bankkonto – efteropkrævninger – frist for efteropkrævning – forlængelse af fristen for efteropkrævning i tilfælde af opsparede midler placeret uden for bopælsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-317/15 X - Dom

Den 16-02-2017 indstilling i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Konkurrence – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – spansk skat på byggeri, installationer og arbejder – skattefritagelse for den katolske kirke – afgrænsning mellem den katolske kirkes økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter – aktiviteter, som udøves af den katolske kirke, og som ikke udelukkende har et religiøst formål – aktiviteter, der udgør et led i den katolske kirkes sociale, kulturelle eller uddannelsespolitiske opgave – kirker, religiøse sammenslutninger og religiøse samfund – artikel 17 TEUF – artikel 351 TEUF

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetningsvejledning til CRS version 1.0

Nyt fra Skatteministeriet

Analyse af skatteforhold i vandsektoren

Ny publikation: Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet 17. januar 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for de enkelte elementer af aftalen ”Tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer”, som den daværende regering indgik med KL den 11. april 2016, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om størrelsen i kr. og øre af alle kommunale restancer opdelt efter de enkelte gældposter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om den nuværende størrelse i kr. og øre af de restancer, som med dette lovforslag overføres til inddrivelse i kommunerne, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for vurderingen af, at ressourceforbruget i kommunerne kun er vurderet til 35 årsværk i 2017, når kommunerne fremadrettet skal løse opgaven, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om en redegørelse for, skønnet på 11,5 mio. kr. for engangsudgifter til tilpasning af it-understøttelse og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om en redegørelse for det forventede merprovenu samlet set, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om debatten under 1. behandling af lovforslaget giver anledning til, at ministeren frem for at skære på SKATs økonomiske ramme vil finde en alternativ finansiering af det anførte merforbrug på 35 årsværk i kommunerne, stil skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/1-17 fra DANVA, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at oplyse, de samlede kommune restancer opdelt på kommuner, til skatteministeren

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 16/1-17 fra Dansk Investeringsfond - DIFKO

Bilag 5

Henvendelse af 19/1-17 fra Deloitte

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/1-17 fra Dansk Investeringsfond - DIFKO, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-17 fra Deloitte, til skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 91

Henvendelse af 15/1-17 fra Jan Bissø, København S, vedrørende den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering

Bilag 96

Henvendelse af 15/12-16 fra Mike Axdal vedrørende Scandinavian Star

Bilag 97

Henvendelse af 18/1-17 fra Johnny Ekstrøm, Nærum vedrørende ejendomsvurdering

Bilag 99

Oversigt over råd, nævn, centre, udvalg mv. i december 2016, jf. svar på FIU spørgsmål 440 (Alm. del – § 7. Finansministeriet)

Spørgsmål og svar

Spm. 149

MFU spm. om at redegøre for status i den danske sag om svindel med refusion af udbytteskat, herunder om der er rejst sigtelse eller tiltale i sagen, o...  Svar  

Spm. 153

Spm. om at redegøre for, hvordan kontrollen med moms i forbindelse med salg fra udenlandske netbutikker foregår og omfanget af denne kontrol, til skat...  Svar  

Spm. 175

Spm. om at oplyse statens årlige udgifter som følge af ordningen om afskrivning for udgifter til kunstnerisk udsmykning i virksomheder, til skattemini...  Svar  

Spm. 176

Spm. om at kommentere den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering, der rejses i henven...  Svar  

Spm. 177

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr.) eller derover, til skatteministeren" />  Svar  

Spm. 178

Spm. om at opgøre antallet af husstande, der ifølge de nye ejendomsvurderinger er vurderet til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr...  Svar  

Spm. 179

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. og antallet af husstande, der ifølge d...  Svar  

Spm. 180

Spm. om at oplyse, hvor stor en andel af lønmodtagere i Danmark der får tilsendt deres lønseddel elektronisk, til skatteministeren  Svar  

Spm. 181

Spm. om, hvor ofte SKAT har bedt om en dommerkendelse for at kunne kontrollere for sort arbejde i private haver siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhed...  Svar  

Spm. 182

Spm. om ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet eller SKAT kender til enkeltstående tilfælde, hvor medarbejdere er skiftet fra Skatteministeriet...  Svar  

Spm. 183

MFU spm. om, hvilke fordele og ulemper DIS-ordningen vurderes at have for Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 184

Spm. om at oversende præsentation og talepapir, der blev benyttet ved den tekniske gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomster på udvalgets møde de...  Svar  

Spm. 185

Spm. om SKAT har modtaget de efterspurgte oplysninger fra de relevante myndigheder, jf. ministerens svar på spm. 89-92, til skatteministeren  Svar  

Spm. 186

Spm. om at redegøre for de årlige udgifter til boligsikring i forbindelse med forældrekøb og udlejning via virksomhedsordningen, jf. svar på spm. 564 ...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 547

Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar...

Spm. S 550

Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor det...

Spm. S 562

Mener ministeren ikke, at det i visse tilfælde kan være gavnligt at have henholdsvis en udvidet tavshedspligt eller en karensperiode, hvor ansatte, de...

Spm. S 563

Mener ministeren, at det er helt uden problemer, hvis en højtstående embedsmand, som f.eks. arbejder med transfer pricing i SKAT eller Skatteministeri...

Spm. S 593

Har ministeren og regeringen planer om at købe flere grønlændere i denne valgperiode?