SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. to nye styresignaler om hhv. genoptagelse af ejendomsvurderinger og om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C. Desuden kan du finde en lang række nye ikke-offentliggjorte kendelser, bl.a. tilfælde hvor landsskatteretten anser SKATs afgørelse for ugyldig efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt, idet SKAT ikke har overholdt kendelsesfristen.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Udbetaling af negativ skat af udviklingsomkostninger
Ejendomsværdiskat af udenlandske ferieboliger
Mere om arbejdsgiveres dækning af p-afgifter
Ny forskudsopgørelse til 250.000 skatteydere
Gunstige skatteregler for medarbejderaktier
SKAT har lanceret ny app
Udkast til styresignal om ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

Styresignaler
Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33
Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

Bindende svar
Succession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen
Benyttelse af et udelandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt
Udbytteudlodning - Retmæssig ejer
Videreudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud
Arv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust

Domme
Fri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregler
Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160516' AND [SkatteraadChanged] <= '20160522') OR ([LSRChanged] >= '20160516' AND [LSRChanged] <= '20160522') OR ([ByretChanged] >= '20160516' AND [ByretChanged] <= '20160522') OR ([LandsretChanged] >= '20160516' AND [LandsretChanged] <= '20160522') OR ([HojesteretChanged] >= '20160516' AND [HojesteretChanged] <= '20160522')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-05-2016 Moms i 2016 Moms for april måned 2016
25-05-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 April måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Udbetaling af negativ skat af udviklingsomkostninger

Virksomheder, der afholder udgifter til forskning og udvikling, og som har underskud, kan få udbetalt negativ skat. For sambeskattede selskaber opgøres beløbet på grundlag af sambeskatningsindkomsten.

BDO

Ejendomsværdiskat af udenlandske ferieboliger

Der skal betales ejendomsværdiskat af sommerhuse og andre former for ferieboliger. Det gælder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet, men beregningsgrundlaget for de udenlandske kan være vanskeligt at opgøre.

BDO

Mere om arbejdsgiveres dækning af p-afgifter

SKAT fastholder, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan dække medarbejdernes parkeringsafgifter i forbindelse med kundebesøg eller møder ude i byen, hvis der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for turen.

BDO

Ny forskudsopgørelse til 250.000 skatteydere

SKAT udsender i øjeblikket forslag til ny forskudsopgørelse til omkring 250.000 borgere. Det kræver en aktiv handling, hvis du er mellem de udvalgte, men ikke ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.

Beierholm

Gunstige skatteregler for medarbejderaktier

Folketinget har netop vedtaget lov om gunstige skatteregler for beskatning af aktier, købe- og tegningsretter for medarbejdere gældende for aftaler, der indgås fra den 1. juli 2016 eller senere.

Dansk Revision

SKAT har lanceret ny app

SKAT har lanceret en app der henvender sig både til virksomheder og borgere, hvor man kan tjekke og ordne sin skat på mobilen. Som virksomhed kan man bl.a. indberette og betale moms samt tjekke indberetningsfrister.
App’en hedder SKAT og kan benyttes på iPhones med iOS 8.0 og nyere og Android telefoner med version 4.0.3 og opefter.

FSR - danske revisorer

Udkast til styresignal om ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

SKM2016.228.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33

SKAT har foretaget et juridisk eftersyn af skatteforvaltningslovens § 33. Det er herefter SKATs vurdering, at muligheden for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2 også omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.

 

Styresignal: Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

SKM2016.225.SKAT

Vedrører: Skattekontrolloven § 3 C. Selskabsskatteloven § 11 B

I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3 - 14. Samspillet mellem disse regler og reglerne om fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter i selskabsskattelovens § 11 B beskrives tilsvarende i styresignalet.

SKAT har foretaget en vurdering af, hvilken kurs (ultimokurs eller gennemsnitskurs) der skal anvendes ved kursomregning i relation til en række niveauer ved skatteberegningen.

Det er SKATs opfattelse, at den skattepligtige indkomst før modregning af fremført underskud efter selskabsskattelovens § 12 ikke skal kursomregnes. Dette skyldes, at beløbet allerede er opgjort i den valgte fremmede valuta.

Den skattemæssige værdi af koncernens aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Det er dermed SKATs opfattelse, at de fremførelsesberettigede underskud ultimo indkomståret, der medregnes ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, skal kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Grundbeløbet på 21,3 mio. DKK i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, skal kursomregnes i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret.

Den skattepligtige indkomst efter årets fradragsbeskæring i medfør af selskabsskattelovens § 11 B skal kursomregnes til DKK i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret. Det står i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, jf. stk. 7.

 

Bindende svar: Succession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen

SKM2016.233.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 1 og stk. 6. Virksomhedsomdannelsesloven § 6

Skatterådet kan bekræfte, at to landbrugsejendomme i deres helhed skal medregnes ved opgørelsen af den aktive virksomhed efter § 34, stk. 1, nr. 3, i aktieavancebeskatningsloven.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at man ved målingen af, om der kan succederes i en aktieavance, jf. § 34, stk. 6, 1. punktum i aktieavancebeskatningsloven, kun skal tage hensyn til handelsværdien af aktiverne ved selve salget af aktierne, når overdragelsen sker i selskabets første regnskabsår, såfremt overdragelsen af aktierne eller anparterne i selskabet med successionen sker i umiddelbar forlængelse af virksomhedsomdannelsen.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 1 og stk. 6. Virksomhedsomdannelsesloven § 6

 

Bindende svar: Benyttelse af et udelandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt

SKM2016.231.SR

Vedrører: Registreringsloven § 2. Registreringsafgiftsloven § 1 og § 7. Registreringsbekendtgørelsen § 10 og § 17. Kildeskatteloven § 1. Skatteforvaltningsloven § 24

Skatterådet bekræfter, at spørger, som er bosiddende i Østrig, må benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet. Skatterådet afviser, at han kan erhverve sig et dansk indregistreret køretøj. Spørger må ej heller låne/leje det østrigske køretøj ud til venner og familie. Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at spørger ikke bliver skattepligtig til Danmark, når han opholder sig i Danmark mindre end 180 dage, men efterlader køretøjet i Danmark og låner/lejer det ud til venner og familie.

 

Bindende svar: Udbytteudlodning - Retmæssig ejer

SKM2016.222.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Ligningsloven § 3. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A

Skatterådet bekræfter, at Selskab A (Luxembourg) ikke er begrænset skattepligtig både af en allerede gennemført og en fremtidig udbytteudlodning, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

Skatterådet lægger vægt på, at en stor del af det udbytte, der allerede er udloddet, faktisk er anvendt til at finansiere opkøb af et selskab, som er hjemmehørende i A-land, at det kan lægges til grund at det resterende udbytte samt fremtidig udbytte anvendes til reinvestering i porteføljeselskaber, der er kommercielt og forretningsmæssigt begrundet, og at der i Selskab J er en investeringskomité, der også faktisk træffer investeringsbeslutninger.

 

Bindende svar: Videreudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud

SKM2016.221.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, § 2 A, § 2 D og § 31 D. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A, § 4 B, § 8 og § 9. Ligningsloven § 16 A

Skatterådet bekræfter, at Selskab A ikke er begrænset skattepligtig, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt., af udbytte i form af videreudlodning fra Selskab B af likvider og en fordring mod Selskab A.

Der lægges vægt på, at repræsentantens oplysninger lægges til grund om, at Selskab A, er omfattet af artikel 10 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, således at udbytteskatten helt skal frafaldes, og dermed finder selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt., ikke anvendelse.

Endvidere bekræfter Skatterådet, at Selskab A ikke er begrænset skattepligtig, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af evt. maskeret udbytte samt udlodning af en fordring.

Skatterådet lægger vægt på, at evt. maskeret udbytte og udlodning af en fordring er udlodning fra datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, og beskatningen af udbytte omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, når beskatningen skal frafaldes eller nedsættes efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

Afslutningsvis bekræfter Skatterådet, at der kan gives skattefrit tilskud, jf. selskabsskattelovens § 31 D, fra Selskab B til dets søsterselskab Selskab C, da det fælles moderselskab Selskab A er omfattet af betingelserne for frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatningen efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

 

Bindende svar: Arv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust

SKM2016.220.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Boafgiftsloven § 22, § 23 og § 25

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det ikke vil have nogle skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for Person A eller dennes arvinger, såfremt Person A fjernes som begunstiget.

Det lægges til grund ved besvarelsen, at Trusten er transparent. Dette medfører, at Person A anses for ejer af formuen i Trusten.

Hvis Person A fjernes som begunstiget, finder Skatterådet efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at dette medfører en overdragelse af formue inden for den nære familiekreds. Formuen, som børnene og barnebarnet erhverver fra Person A under de foreliggende omstændigheder, er derfor gaveafgiftspligtige efter boafgiftslovens §§ 22 og 23, jf. § 25.

 

Dom: Fri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregler

SKM2016.232.ØLR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1

Sagen handlede om, hvorvidt en eneanpartshaver og direktør i et selskab havde fået stillet en Bentley til rådighed af selskabet, og derfor skulle beskattes af værdien af rådighed over fri bil i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4. Derudover handlede sagen om, hvorvidt SKAT ved sin afgørelse havde overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt.

Skatteyderen gjorde under landsretssagen gældende, at det påhvilede Skatteministeriet at godtgøre, at der var grundlag for beskatning af værdien af rådighed over fri bil, eftersom bilen ikke havde befundet sig på skatteyderens privatadresse, men derimod havde været i Spanien, hvor den havde været underlagt en kommissionsaftale.

Landsretten fandt, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at bilen ikke havde været til rådighed for hans private benyttelse i 2007 og 2008. Til støtte herfor henviste Landsretten bl.a. til, at der var tale om en endog særdeles kostbar luksusbil, og at sagsøgeren var eneanpartshaver og direktør i selskabet, som havde ejendomsinvestering som hovedaktivitet. Herudover bemærkede Landsretten, at den fremlagte forretningsplan om udlejning af luksusbiler angik et andet selskab, og at bilen ikke blev hverken solgt eller lejet ud i 2007 eller 2008. Derfor kunne skatteyderens forklaring om formålet med indkøbet af bilen ikke lægges til grund.

Herefter fandt landsretten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden, uanset, at der var adgang til andre biler i hans hustand, og uanset at den bolig, som hustruens selskab ejede i Spanien, på dette tidspunkt muligt ikke var beboelig.

For så vidt angik overholdelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, tiltrådte landsretten det af byretten anførte herom.

På baggrund heraf stadfæstede landsretten byrettens dom ( SKM2015.345.BR ), hvorefter Skatteministeriet blev frifundet.

Modparten har den 8. marts 2016 anmodet Procesbevillingsnævnet om 3-instansbevilling.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående

SKM2016.230.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT var berettiget til skønsmæssigt at forhøje sagsøgerens indkomst for indkomstårene 2009, 2010 og 2011, som følge af et negativt privatforbrug.

Byretten havde fundet, at appellanten og samleveren ikke alene ved deres forklaringer om, at de i fællesskab havde afholdt udgifter til den fælles husholdning, herunder at samleveren ved kontantbetalinger hidrørende fra sit selvstændige erhverv havde afholdt forskellige udgifter til husstanden, havde løftet bevisbyrden for, at samleveren havde bidraget til privatforbruget. Byretten havde også fundet, at appellanten ikke havde ført tilstrækkelig bevis for, at hendes far, der efter det oplyste havde boet hos sagsøgeren i en periode, havde bidraget til husstandens udgifter. Byretten havde på den baggrund fundet, at forhøjelserne var berettiget.

For landsretten gjorde appellanten de samme synspunkter gældende som for byretten, herunder at hun var almindelig lønmodtager, og at hun derfor ikke skulle underlægges den samme bevisvurdering som bogføringspligtige.

Landsretten fandt på baggrund af bevisførelsen, herunder de negative privatforbrugsberegninger, at appellanten havde haft indtægter, som ikke var selvangivet. SKAT havde derfor været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse. Det påhvilede herefter appellanten at godtgøre, at SKATs skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag. Af de grunde som byretten havde anført, fandt landsretten endvidere, at appellanten ikke havde løftet denne bevisbyrde.

Landsretten fandt endeligt, at appellanten havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med hendes selvangivelser, hvorfor også forhøjelsen af indkomståret 2009 var berettiget.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom ( SKM2015.548.BR ).

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

Udkastet til styresignal: 15-2386704

I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3 - 14. Samspillet mellem disse regler og reglerne om fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter i selskabsskattelovens § 11 B beskrives tilsvarende i styresignalet.

SKAT har foretaget en vurdering af, hvilken kurs (ultimokurs eller gennemsnitskurs)der skal anvendes ved kursomregning i relation til en række niveauer ved skatteberegningen.

Det er SKATs opfattelse, at den skattepligtige indkomst før modregning af fremført underskud efter selskabsskattelovens § 12 ikke skal kursomregnes. Dette skyldes, at beløbet allerede er opgjort i den valgte fremmede valuta.

Den skattemæssige værdi af koncernens aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Det er dermed SKATs opfattelse, at de fremførelsesberettigede underskud ultimo indkomståret, der medregnes ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, skal kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Grundbeløbet på 21,3 mio. DKK i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, skal tilsvarende kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Den skattepligtige indkomst efter årets fradragsbeskæring i medfør af selskabsskattelovens § 11 B skal kursomregnes til DKK i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret. Det står i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, jf. stk.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • DI
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 14/3636842
  Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 1995, 1996 og 1997. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/4738019
  Indkomst fra udlejningsejendom
  Klagen vedrører beskatning af indkomst fra udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 14/2399976
  Afgift af pensionsordning
  Klagen vedrører tilbagebetaling af afgift af klagerens pensionsordninger jf. pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-04-2016

  Journalnr: 15/2168196
  Akkord og nedsættelse af underskud
  Klagen vedrører bindende svar om akkord som suspensiv og nedsættelse af underskud. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 14/0046294
  Befordringsfradrag og rentefradrag
  Der klages over, at SKAT har forhøjet indkomsten med ikke godkendt fradrag for udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C samt, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter vedrørende gæld til pengeinstitutter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 13-04-2016

  Journalnr: 12/0191490
  Beskatning - konsekvensændring
  Klagen vedrører beskatning af indtægt under sambeskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/6532758
  Beskatning af beløb modtaget fra udlandet - projekt Money Transfer
  Klagen vedrører beskatning af beløb modtaget fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 13/4885161
  Beskatning af løn
  Klagen vedrører beskatning af ikke indberettet løn. Landsskatteretten skærper afgørelsen.
  Afsagt: 08-04-2016

  Journalnr: 12/0191293
  Beskatning af manglende lejeindtægt
  Klagen vedrører beskatning af ikke selvangivne indtægter fra udlejning af sommerhus. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 15/3105138
  Beskatning af råderet
  Klagen vedrører bindende svar om beskatning af råderet over ægte tæpper, kunst mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 13/0180885
  Bindende svar om skat og skatteankenævnets kompetencer
  Klagen vedrører bindende svar om skats og skatteankenævnets kompetencer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-04-2016

  Journalnr: 12/0267188
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, manglende AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 13/0020013
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører forhøjelse af arbejdsmarkedsbidrag og arbejdsudlejeskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 13/0188572
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar, hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af momstilsvaret.
  Afsagt: 13-04-2016

  Journalnr: 13/0209309
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst og værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/4682059
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører rejse- og kørselsgodtgørelse, der er anset som skattepligtig, beskatning af fratrædelsesgodtgørelse og forhøjelse af lønindkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-04-2016

  Journalnr: 14/2572376
  Ejendomsavance
  Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-04-2016

  Journalnr: 12/0194606
  Feriepengeforpligtelse
  Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten (feriepengeforpligtelse). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/4300089
  Forhøjelse af indkomsten
  Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med ikke selvangivne beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 14/0059243
  Forhøjelse af indkomsten
  Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst og aktieindkomst. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/5707360
  Forhøjelse af omsætningen
  Klagen vedrører forhøjelse af omsætningen i pizzaria. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 13-04-2016

  Journalnr: 15/3180860
  Fradrag for kurstab
  Klagen vedrører bindende svar om fradrag for kurstab på obligationer ved omlægning af lån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-04-2016

  Journalnr: 13/6423127
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/6622316
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/0185653
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 14/4933304
  Indeholdelsespligt
  Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at indeholde A-skat og AM-bidrag m.v. af værdi af fri bil med 1/12 af den skattemæssige værdi på lønsedlen samt oplysningspligt om værdi af fri bil. Landsskatteretten frafalder pålægget.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/5382324
  Indkomst fra Færøerne og Grønland
  Klagen vedrører den danske skatteberegning i forbindelse med indkomst fra Færøerne og Grønland. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/0209390
  Indkomst fra Grønland og Færøerne
  Klagen vedrører den danske skatteberegning i forbindelse med indkomst fra Grønland og Færøerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 14/3203778
  Kildeskattelovens §§ 48 E-F
  SKAT har ikke godkendt, at klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravet om dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet ikke er opfyldt. Landsskatteretten giver klageren medhold.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 13/0878813
  Konsekvensændring
  Klagen vedrører konsekvensændring af indkomsten i sambeskattet selskab.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 15/2168048
  Markedsværdi
  Klagen vedrører bindende svar om markedsværdi af ejerlejligheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/5524421
  Maskeret udbytte mm
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte og forhøjelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/5530530
  Maskeret udbytte mm
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte og forhøjelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 05-04-2016

  Journalnr: 13/5630328
  Maskeret udbytte mm
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte og forhøjelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/6726820
  Maskeret udlodning
  Klagen vedrører forhøjelse af lønindtægt og beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 13-04-2016

  Journalnr: 15/0604388
  Maskeret udlodning
  Klagen vedrører bindende svar om maskeret udlodning ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-04-2016

  Journalnr: 15/0604412
  Maskeret udlodning
  Klagen vedrører bindende svar om maskeret udlodning ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-04-2016

  Journalnr: 13/4300124
  Nedsættelse af indkomsten
  Klagen vedrører nedsættelse af indkomsten, da klager ikke er anset som rette indkomstbærer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/0089754
  Skat af befordringsgodtgørelse mm.
  Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-04-2016

  Journalnr: 14/0021864
  Skat af befordringsgodtgørelse mm.
  Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 08-04-2016

  Journalnr: 13/6637335
  Skat af befordringsgodtgørelse mm.
  Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 14/0100968
  Skat af fri bil
  Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-04-2016

  Journalnr: 13/0219091
  Skat af udbytte
  Klagen skyldes, at klager er anset for begrænset skattepligtig af udbytte efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/5302077
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsoverskud og nedsættelse af skattemæssige afskrivninger på bil overgået til privat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-04-2016

  Journalnr: 14/4860460
  Tilbagefordeling af erstatning
  Klagen skyldes, at SKAT ikke har givet tilladelse til tilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de indkomstår, som erstatningen vedrører. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
  Afsagt: 14-04-2016

  Journalnr: 14/0460430
  Udlejning af hotelejerlejlighed
  Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset udlejningen af hotelejerlejlighed for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. SKAT anser udlejningen for omfattet af ligningslovens § 15 O. Fristgennembrud. Landsskatteretten anser delvist SKATs afgørelse for ugyldig efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt, idet SKAT ikke har overholdt kendelsesfristen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 14/0460522
  Udlejning af hotelejerlejlighed
  Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset udlejningen af hotelejerlejlighed for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. SKAT anser udlejningen for omfattet af ligningslovens § 15 O. Fristgennembrud. Landsskatteretten anser delvist SKATs afgørelse for ugyldig efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt, idet SKAT ikke har overholdt kendelsesfristen.
  Afsagt: 12-04-2016

  Journalnr: 13/4328246
  Yderligere løn
  Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-04-2016

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 8794 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Vedtagelse

  ST 8794 2016 COR 1: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Vedtagelse

  ST 8792 2016 INIT: Meddelelse fra Kommissionen om en ekstern strategi til effektiv beskatning og Kommissionens henstilling om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster Udkast til Rådets konklusioner Vedtagelse

   

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

  Bilag

  Bilag 15

  Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

  Bilag 16

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 18

  Henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

  Bilag 19

  Udkast til betænkning

  Bilag 20

  Henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension

  Bilag 21

  Præsentationsmateriale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. maj 2016 fra PFA Pension

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for baggrunden for nedsættelsen til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber, og hvilke provenumæssige konsekvenser denne nedsættelse vil have, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren

  Spm. 11

  Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren

  Spm. 12

  Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren

  Spm. 13

  Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren

  Spm. 14

  Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren

  Spm. 15

  Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens § 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren

  Spm. 18

  Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren

  Spm. 19

  Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren

  Spm. 20

  Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely, der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren

  Spm. 21

  Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren

  Spm. 22

  Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren

  Spm. 23

  Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, gælder det så alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren

  Spm. 24

  Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren

  Spm. 25

  Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 26

  Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren

  Spm. 27

  Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer fsva. justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

  Spm. 28

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren

  Spm. 29

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 30

  Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren

  Spm. 31

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

  Spm. 32

  Spm. om kommentar til henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA, til skatteministeren

  Spm. 33

  Spm. om ministeren har kendskab til konkrete eksempler på, at dansk udbyttebeskatning bliver omgået ved, at investor ombytter til investeringsbeviser uden udbytte, til skatteministeren

  Spm. 34

  Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 35

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

  Spm. 36

  Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

  Spm. 37

  Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

  L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

  Bilag

  Bilag 5

  2. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Betænkning afgivet den 19/5-16

  Spørgsmål og svar

  Spm. 9

  Spm. om, hvorledes Energinet.dk finansierer købsprisen på 2,3 mia. kr. for gasdistributionsnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

  Spm. 10

  Spm. om, hvor mange ekstra år der vil gå, før gastariffen på Sjælland og i Sydjylland bliver reduceret, nu hvor den nye ejer Energinet.dk skal finansiere de 2,3 mia. kr., der er købssummen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

  Spm. 11

  Spm., om ministerens holdning til det forhold, at gaskunderne i områderne var stillet i udsigt, at gastariffen vil falde efter 2023, når restgælden er betalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

  Spm. 12

  Spm. om, hvad det kommer til at betyde for distributionstariffen for de 122.000 gaskunder på Sjælland og i Sydjylland, at DONG Energy opnår en fortjeneste på 1,5 mia. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

  Spm. 13

  Spm. om, efter hvilke regler Energinet.dk kan indregne ekstraomkostninger ved ejerskifte som ”nødvendige omkostninger” i tariffen for gaskunderne, når aktiviteten er non-profit, til energi-, forsynings- og klimaministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 198

  Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19/5-16 fra fra Wismann Property Consult A/S vedrørende ejendomsvurderinger

  Bilag 199

  Notat om østeuropæisk arbejdskrafts påvirkning på skattegabet for sort arbejde og notat om accepten og udførelsen af sort arbejde blandt beskæftigede og ikke-beskæftigede, fra skatteministeren

  Bilag 200

  Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område, fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 356

  Spm. om at redegøre for den konkrete personskattestigning henholdsvis umiddelbart, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd, som er lagt til gru...  Svar  

  Spm. 360

  MFU spm. om en opgørelse på typiske familiegrupper om udgiften for familietyperne til PSO før og efter effekterne af Vækstpakke 2014, jf. svar på spm. 320, til skatteministeren" />  Svar  

  Spm. 373

  Spm. om, hvorfor SKAT ikke reagerer, når arbejdsgivere trækker skatteoplysninger fra SKAT omkring fradrag og trækprocenter på lønmodtagere, men der hv...  Svar  

  Spm. 374

  Spm. om, hvorvidt det er ulovligt, at fremsende lønsedler til lønmodtagere, hvori det fremgår, at der er indbetalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og ferie...  Svar  

  Spm. 376

  Spm. om det er lovligt, hvis en dansk bank medvirker til at få udarbejdet en hemmelig fuldmagt, der betyder, at en person, f. eks. en dansker, reelt r...  Svar  

  Spm. 377

  Spm. om, hvem der i SKAT har ansvaret for, at der er en klar ansvars- og opgavefordeling, og hvordan det sikres, at der er en klar ansvars- og opgave...  Svar  

  Spm. 378

  Spm. om, hvem der i henholdsvis SKAT og Skatteministeriets departement tidligere havde det overordnede ansvar for, at der blev fulgt op på Intern Revi...  Svar  

  Spm. 379

  Spm. om, hvordan det kan ske, at SKAT for nogle selskaber har refunderet mere udbytteskat end selskabet har indbetalt, og hvordan SKAT sikrer, at det ...  Svar  

  Spm. 380

  Spm. om ministeren anerkender, at Skatteministeriets tilsyn med SKATs refusion af udbytteskat har været dybt mangelfuldt, og at Skatteministeriet reel...  Svar  

  Spm. 381

  Spm. om, hvorfor der ikke var alarmklokker, der ringede i hverken SKAT eller Skatteministeriets departement, når refusionen af udbytteskat steg med 1.300 pct. fra 2010 til 2015, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 382

  Spm. om at oplyse, hvem der i ansvarskæden løbende fik forelagt udviklingen over refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 383

  Spm. om at oplyse om data, som fremgår af tabel 3, 4, 5, 6 og 7 i Statsrevisorernes beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med...  Svar  

  Spm. 384

  Spm. om, hvem der i SKAT har ansvaret for, at der løbende laves analyser af et område, og hvordan det sikres, at personerne med ansvar for et område m...  Svar  

  Spm. 385

  Spm. om, hvorfor hverken Skatteministeriet eller SKAT, herunder SKATs direktion, har fanget, at refusionen af udbytteskat er steget med 200 pct. fra j...  Svar  

  Spm. 386

  Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke har bedt om en forklaring på, hvorfor der var en negativ nettoindtægt i flere måneder, som det fremgår af tabe...  Svar  

  Spm. 390

  MFU spm. om ministeren agter at etablere en særordning i inddrivelseslovgivningen, der har til formål at inddrive børnebidrag og tillæg til børnebidra...  Svar  

  Spm. 391

  MFU spm. om at oplyse, hvor mange borgere der er berørt af, at SKATs inddrivelsessystem, EFI, er suspenderet, og derved ikke har mulighed for at få in...  Svar  

  Spm. 395

  Spm. om at oplyse, om § 13 i skattekontrolloven reelt bliver anvendt til at sanktionere personer, der bevidst køber sort arbejde, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 396

  Spm. om at oplyse, om der er udarbejdet en analyse af mulighederne for at samkøre registreringer af arbejdstilladelser og skatteindbetalinger med kont...  Svar  

  Spm. 398

  Spm. om at oplyse, om der er overvejelser i skatteministeriet om, hvordan oplysninger om og konsekvenser af sort arbejde kan blive bredt anerkendt og ...  Svar  

  Spm. 400

  Spm. om at oplyse, hvordan det tværgående myndighedssamarbejde mod bekæmpelse af sort arbejde er organiseret og forankret, hvordan bevillingerne til a...  Svar  

  Spm. 403

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/4-16 fra Jessie Schreiber om flexydelse, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 404

  Spm. om at oplyse velstandsniveauet i Danmark og de øvrige OECD-lande i 2015 eller senest sammenlignelige år, til finansministeren, kopi til skattemin...  Svar  

  Spm. 405

  Spm. om, hvad OECD regner for det mest retvisende mål til sammenligning af velstandsniveauer mellem lande, til finansministeren, kopi til skatteminist...  Svar  

  Spm. 406

  Spm. om, hvad produktivitetsniveauet var i Danmark og de øvrige OECD-lande i 2015 eller senest sammenlignelige år, til finansministeren, kopi til skat...  Svar  

  Spm. 407

  Spm. om, hvor meget de sociale udgifter (”social expenditure/spending”) udgjorde som andel af BNP i Danmark samt de øvrige OECD-lande i 2015 eller sen...  Svar  

  Spm. 408

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”public social spending” og velstand (målt ved henholdsvis bruttonationalprodukt per indbygger (USD, løbende pri...  Svar  

  Spm. 409

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”net total social spending” og velstand - målt ved henholdsvis bruttonationalprodukt per indbygger (USD, løbende...  Svar  

  Spm. 410

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”public social spending” og produktivitetsniveauet - målt ved BNP per arbejdstime (USD, løbende priser, løbende ...  Svar  

  Spm. 411

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”net total social spending” og produktivitetsniveauet - målt ved BNP per arbejdstime (USD, løbende priser, løben...  Svar  

  Spm. 412

  Spm. om at be- eller afkræfte, at velstanden generelt er højere i lande, hvor de offentlige og samlede sociale udgifter er høje, til finansministeren,...  Svar  

  Spm. 413

  Spm. om at be- eller afkræfte, at produktivitetsniveauet generelt er højere i lande, hvor de offentlige og samlede sociale udgifter er høje, til finan...  Svar  

  Spm. 417

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der er beskatningsadgang i Danmark, når et kommanditselskab er transparent i udlandet, til s...  Svar  

  Spm. 418

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der sker en præcisering vedrørende betingelsen for dansk skattefrihed ved fast driftssted og...  Svar  

  Spm. 419

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at det ikke skal være muligt at opretholde et kommanditselskab uden egentlig erhvervsmæssig sub...  Svar  

  Spm. 420

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at mangel på indsendelse af relevante og nødvendige oplysninger til belysning af kommanditselsk...  Svar  

  Spm. 421

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der ikke indrømmes rentefradrag i Danmark på gæld til kommanditselskaber, hvor der ikke sker...  Svar  

  Spm. 422

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der indføres en subsidiær beskatningsret vedrørende kommanditselskaber, der ejer fast ejendo...  Svar  

  Spm. 423

  Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at registrering for selskabsskat sker på et korrekt grundlag, herunder at fejlregistrering ikke kan anvendes ti...  Svar  

  Spm. 424

  Spm. om ministeren har påtænkt nye lovgivningsinitiativer i forlængelse af rapporten ”Skattely - Brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts 2016...  Svar  

  Spm. 462

  Spm. om skattemyndighederne i Danmark har mulighed for at kontrollere kontantbetalinger på samme måde som i Sverige, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 463

  Spm. om, hvilke muligheder der i dag findes for at indhente oplysninger digitalt om virksomheders skatte- og momsindbetalinger, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 464

  Spm. om, at lette byrderne for små og mellemstore virksomheder ved at indberetninger om moms, skat mm. bruges til, at der automatisk generes skattereg...  Svar  

  Spm. 465

  Spm. om, i hvilket omfang og hvordan SKAT kontrollerer de årsregnskaber, der indsendes fra virksomhederne, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 466

  Spm. om, hvordan reglerne om virksomheders indberetning af regnskaber til myndighederne samt virksomheders revisionspligt har udviklet sig over de sen...  Svar  

  Spm. 467

  Spm. om, hvor mange ansatte til inddrivelsesområdet det ville kræve, hvis man ville opretholde det samme inddrivelsesprovenu, som før EFI blev lukket,...  Svar  

  Spm. 469

  Spm. om talepapir fra samrådet den 19/5-16 om skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet m.v., til finansministeren  Svar  

  Samrådsspørgsmål

  Spm. AB

  Samrådsspm. om problemer med refusion af udbytteskat, der redegøres for i Statsrevisorernes beretning m.v., til skatteministeren

  Spm. AC

  Samrådsspm. om, hvorfor SKAT ikke benyttede den mulighed kildeskattelovens § 69 B indebærer m.v., til skatteministeren

  Spm. AD

  Samrådsspm. om, grundlag for at standse udbetalingen af indeholdt udbytteskat m.v., til skatteministeren

  Spm. AE

  Samrådsspm. om henvendelsen fra den udenlandske myndighed i juli 2015 m.v., til skatteministeren

  Spm. AF

  Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med oplysningsniveauet fra SKAT til departementet og ministeren m.v., til skatteministeren

  Spm. AG

  Samrådsspm. om, hvilke proceduremæssige ændringer der er iværksat i SKAT m.v., til skatteministeren

  Spm. AH

  Samrådsspm. om, hvorfor de tre hjemsendte medarbejdere fra SKAT endnu ikke er orienteret præcist om indholdet af den tjenstlige indberetning her 8 mån...