SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 19

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. 3 nye lovforslag, der blev vedtaget i denne uge. Her skal nævnes lovforslag L 27 om afskaffelse af fondes, foreningers mv. adgang til fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Man skal være særlig opmærksom på uddelinger, hvor fonden, foreningen mv. er blevet retlig forpligtet til at foretage uddelingen den 5. oktober 2016 eller senere. Dette i forhold til håndteringen af fradragsretten henholdsvis beskatning hos modtageren.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2017
Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet
Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål
Ophævelse af fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger
Ny vurderingslov på ejendomsområdet er på vej

Bindende svar
Fast driftssted - hjælpende og forberedende karakter
Grænseoverskridende fusion - fusionsdato
Lønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5

Afgørelser
Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud

Domme
Fuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse
Indregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg
Fradrag for anlægsudgifter
Hævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån
Rette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel
Fast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed
Fradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170508' AND [SkatteraadChanged] <= '20170514') OR ([LSRChanged] >= '20170508' AND [LSRChanged] <= '20170514') OR ([ByretChanged] >= '20170508' AND [ByretChanged] <= '20170514') OR ([LandsretChanged] >= '20170508' AND [LandsretChanged] <= '20170514') OR ([HojesteretChanged] >= '20170508' AND [HojesteretChanged] <= '20170514')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-05-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (april 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2017

I denne udgave:

  • Administrative and Structural Challenges with the Prospective Indian GST Regime
  • The Multilateral Instrument Era - Measuring the Impact on India
  • Meaning of “Associated Enterprise” - Interplay between Sections 92A(1) and 92A(2) of the Income Tax Act

Deloitte

Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet

Feriebolig stillet til rådighed for en medarbejder af dennes arbejdsgiver, uden betaling eller betaling med et mindre beløb end den faktiske værdi, skal skattemæssigt behandles som et skattepligtigt personalegode.

EY

Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål

Folketinget har den 9. maj 2017 vedtaget lovforslag L 27 om afskaffelse af fondes, foreningers mv. adgang til fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

PwC

Ophævelse af fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger

Regeringen fremsatte den 5. oktober 2016 lovforslag (L 27) om ophævelse af fondes (og brancheforeningers) fradrag for ikke-almennyttige uddelinger. Lovforslaget er med en række justeringer vedtaget den 9. maj 2017.

SEGES

Ny vurderingslov på ejendomsområdet er på vej

Forslaget til ny vurderingslov har til formål at skabe et nyt og forbedret system for vurdering af ejendomme i Danmark. Loven handler ikke kun om boliger, men også om landbrugsejendomme. Læs mere om, hvad loven kommer til at betyde for landbruget

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted - hjælpende og forberedende karakter

SKM2017.349.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Y B.V, en virksomhed hjemmehørende i land A, havde vundet en kontrakt om et projekt i land B. En del af aftalen omfattede konstruktion af en speciel type af konstruktioner, som Y. B.V. ikke selv konstruerede. Selskabet havde derfor givet opgaven i underentreprise til et dansk selskab.

I forbindelse hermed havde Y. B.V. udstationeret medarbejdere til Danmark for at føre tilsyn med og overvåge byggeprocessen og give tilbagemelding til de ansvarlige i land A.

Skatterådet bekræftede, at de aktiviteter, der blev udført i Danmark, efter en samlet konkret vurdering alene kunne anses for at være af hjælpende karakter, således at Y B.V. ikke skulle anses for at have fast driftssted i Danmark.

Der er lagt vægt på, at der er tale om et begrænset antal medarbejdere, der alene førte tilsyn uden nogen beslutningskompetence, på kontraktsummens størrelse og på, at arbejdet var tidsbegrænset til 1½ år. Der var videre lagt vægt på, at Y B.V.'s aktivitet var transport og installation af Z-konstruktioner.

 

Bindende svar: Grænseoverskridende fusion - fusionsdato

SKM2017.347.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 5 Selskabsskatteloven § 6 og § 31, stk. 5

Skatterådet bekræftede, at den skattemæssige fusionsdato for et dansk selskab, der ophørte i forbindelse med den påtænkte grænseoverskridende fusion med det fortsættende selskab, kunne fastlægges til den 1. januar 2017, som var skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, jf. FUL § 5, stk. 1.

 

Bindende svar: Lønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5

SKM2017.346.SR

Vedrører: Sømandsbeskatningsloven § 2 og § 5. Tonnageskatteloven § 6 og § 8.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerens medarbejdere kan anvende DIS-ordningen i sømandsbeskatningslovens § 5, idet skibene ikke opfylder betingelsen om at være et "dansk skib" i sømandsbeskatningslovens § 2, og ikke anvendes til formål, der kan omfattes af tonnageskatteloven.

 

Afgørelse: Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud

SKM2017.353.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt stk. 2

Henset til de overskud en kunstner havde realiseret i de efterfølgende år fandt Landsskatteretten, at der var drevet erhvervsmæssig virksomhed i årene 2010-2012.

 

Dom: Fuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse

SKM2017.357.ØLR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1

Sagen handlede om, hvorvidt skatteyderne var fuldt skattepligtige til Danmark i indkomstårene 2003-2007. Sagen handlede også om, hvorvidt der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2003-2006, som lå uden for de ordinære ansættelsesfrister. Det var ubestridt, at forhøjelsen i indkomståret 2007 var foretaget rettidigt.

Landsretten fandt, at skatteyderne ikke havde godtgjort, at de i indkomstårene 2003-2007 havde opgivet bopælen i Danmark, og at de reelt var bosiddende i Danmark, uanset tilmelding mv. i Schweiz og fremlagte erklæringer om ophold i Schweiz. Landsretten fandt derfor, at skatteyderne var skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Landsrettens flertal fandt det imidlertid ikke godtgjort, at skatteyderne forsætligt eller groft uagtsomt havde afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for skatteansættelserne. Flertallet fandt derfor ikke, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt.

Landsrettens mindretal stemte for en stadfæstelse af byrettens dom.

Skatteyderne fik som følge heraf medhold i den subsidiære påstand, hvorved Skatteministeriet blev tilpligtet at anerkende, at skatteydernes skattepligtige indkomst i indkomstårene 2003-2006 skulle nedsættes til det selvangivne. (Dissens)

 

Dom: Indregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg

SKM2017.356.ØLR

Vedrører: Kildeskattelovens § 61, stk. 3. Forældelseslovens § 3

Spørgsmålet i sagen angik, hvornår forældelsen løb for en række indregnede restskatter, der af SKAT i medfør af kildeskattelovens § 61, stk. 3, efterfølgende var blevet opkrævet som B-skatterater med betalingsfrister henholdsvis den 20. september 2012, 22. oktober 2012 og 20. november 2012. Som følge af manglende betaling fra skatteyderens side, foretog SKAT d. 9. september 2015 udlæg for restancen på B-skatter samt tilhørende rykkergebyr, for i alt kr. 4.386,64.

Fogedretten afviste ved afgørelse af 14. september 2016 at fremme den del af SKATs udlæg af 9. september 2015, der angik restancen på B-skatter samt tilhørende rykkergebyr, da fogedretten vurderede, at denne del var forældet efter forældelseslovens § 3, der fastlægger en 3-årig forældelsesfrist.

Fogedretten begrundede sin afgørelse med, at SKAT i medfør af kildeskattelovens § 61, stk. 3, kunne have krævet restskatten, der oprindeligt opstod i 2008, betalt sammen med skatten for indkomståret 2010. Fogedretten fandt på denne baggrund, at dette var det tidligste tidspunkt, hvor SKAT kunne have krævet restskatten betalt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1.

For landsretten gjorde SKAT gældende, at der i forbindelse med indregningen i 2012 forældelsesretligt opstod "nye" fordringer, idet SKAT efter kildeskattelovens § 61, stk. 3 har en retlig forpligtigelse til at foretage indregning, når betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne efter kildeskattelovens § 61, stk. 3 var opfyldt i sagen, hvor restskatten både for indkomståret 2008 og indkomståret 2010 var under beløbsgrænsen for de pågældende år, og opgørelserne udskrevet inden 1. oktober i slutningsåret.

Landsretten ændrede fogedrettens afgørelse, idet SKAT's udlæg også blev stadfæstet for kravene på B-skatter. Landsretten begrundede sit resultat med henvisning til, at forældelsesfristen er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, og at det først var på tidspunktet for betalingsfristerne for B-skatteraterne, at SKAT kunne gøre fordringerne gældende over for skatteyderen.

 

Dom: Fradrag for anlægsudgifter

SKM2017.355.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen handlede om, hvorvidt to andelsboligforeninger var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af to eksterne veje i medfør af den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18.

Spørgsmålet var nærmere, om andelsboligforeningerne havde godtgjort, at foreningerne indirekte havde bekostet etableringen af vejene via betaling af grundkøbesummen til et byggeselskab i forbindelse med overtagelsen af de omhandlede grunde.

Byggeselskabet havde tidligere erhvervet de omhandlede grunde fra Y1 Kommune. Det fremgik af skødet mellem kommunen og byggeselskabet, at købesummen var inkl. gadebidrag.

Retten bemærkede, at det påhvilede andelsboligforeningerne, der påstod sig berettiget til fradrag, at bevise eller sandsynliggøre, at andelsboligforeningerne havde afholdt de nævnte udgifter.

Retten tog herefter stilling til, om andelsboligforeningerne havde løftet bevisbyrden for, at foreningerne havde afholdt udgifter til forbedringer, som gav ret til et fradrag i grundværdien.

I den forbindelse bemærkede retten, at andelsboligforeningerne i henhold til skøderne, hvorved byggeselskabet overdrog de omhandlede ejendomme til andelsboligforeningerne, hverken via købesummen eller ved siden af denne havde afholdt udgifter til de eksterne veje.

Retten bemærkede endvidere, at hverken skødet mellem kommunen og byggeselskabet, oplysningerne fra 1977 fra en byplansvægt eller fra 1982 fra kommunens byggemodningsregnskab godtgjorde eller sandsynliggjorde, at etableringsudgifterne for de eksterne veje var væltet over på andelsboligforeningerne.

Retten fandt i øvrigt ikke grundlag for, at landsskatteretten ved sagens afgørelse havde anvendt et dokumentationskrav, der var i strid med det dokumentationskrav, der var gældende før lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven, som andelsboligforeningen ellers havde gjort gældende.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Hævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån

SKM2017.354.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16 A

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren i henhold til ligningslovens § 16 A var skattepligtig af hævninger foretaget i sit holdingselskab G1 i indkomstårene 2008 og 2009.

Sagsøgeren gjorde under sagen gældende, at hævningerne ikke tilgik ham personligt, men derimod var udlån til to øvrige selskaber, G2 og G3. Sagsøgeren ejede via sit holdingselskab en tredjedel af anparterne i G2.

Retten lagde indledningsvist til grund, at sagsøgeren løbende foretog hævningerne i sit holdingselskab, og at hævningerne ikke siden blev betalt tilbage.

Videre bemærkede retten, at sagsøgeren ikke modtog de i sagen fremlagte kvitteringer for de påståede indbetalinger i G2 og G3 samtidigt med indbetalingerne, og at kvitteringerne i øvrigt var udstedt til sagsøgeren personligt. Kvitteringerne kunne dermed ikke antages at dokumentere, at sagsøgerens holdingselskab havde udlånt midler til G2 og G3.

Retten lagde yderligere vægt på, at der ikke var udarbejdet et lånedokument, og at de afgivne forklaringer og fremlagte korrespondance vedrørende det påståede lån ikke i sig selv var tilstrækkelig dokumentation for, at der bestod et låneforhold mellem henholdsvis sagsøgerens holdingselskab og G2 samt G3.

På den baggrund fandt retten det ikke godtgjort, at der med hævningerne var stiftet et reelt gældsforhold med en retlig forpligtelse til tilbagebetaling. Retten bemærkede herefter, at hævningerne som minimum havde passeret sagsøgerens økonomi, og at hans indkomst med rette var blevet forhøjet. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Rette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel

SKM2017.350.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder i indkomstårene 2008 og 2009 var rette indkomstmodtager af indkomsten fra en hundekennelvirksomhed. Skatteyderen havde forud for de omhandlede indkomstår drevet hundekennelvirksomhed og havde i 2006 erhvervet en ejendom i Y1-by med henblik på videre drift af virksomheden.

I sagen gjorde skatteyderen gældende, at hun ikke var rette indkomstmodtager, idet hun ikke havde drevet hundekennelvirksomhed i indkomstårene 2008 og 2009. Hun gjorde gældende, at hun - som følge af bl.a. sygdom og manglende lyst - havde overdraget hundene til sin tidligere kæreste LJ, som i stedet var rette indkomstmodtager.

Til dokumentation for sin påstand havde skatteyderen fremlagt en håndskrevet overdragelsesaftale mellem hende og LJ vedrørende LJ's vederlagsfrie erhvervelse af skatteyderens hunde. Yderligere søgte skatteyderen at løfte sin bevisførelse gennem vidneforklaringer.

Byretten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen havde drevet virksomhed med opdræt og handel med hvalpe i de omhandlede indkomstår. Byretten lagde i afgørelsen vægt på, at skatteyderen tidligere havde drevet hundekennelvirksomhed, at hun havde opnået tilladelse fra Y1 Kommune til at drive sådan virksomhed, og at hun stod anført som ejer af hundene på parringsbeviser og som sælger på købsaftaler. Desuden lagde retten vægt på, at der på skatteyderens konto var indsat beløb, der ubestridt stammede fra salg af hunde. På denne baggrund fandt byretten ikke, at den håndskrevne overdragelsesaftale mellem skatteyderen og LJ kunne lægges til grund i sagen. Desuden udtalte retten, at de afgivne vidneforklaringer ikke kunne føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Fast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed

SKM2017.344.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 C Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5, stk. 2, § 32, stk. 1, nr. 3 og stk. 2

Byretten havde fundet, at skatteyderen ikke havde bevist sin påstand om, at han havde finansieret købet af en fast ejendom i USA for kr. 4.750.000, med lån og anså ejendommen erhvervet med udeholdt indkomst.

Da det var mindst groft uagtsomt, at skatteyderen ikke havde selvangivet beløbet, var betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, opfyldt.

Som led i projekt Money Transfer konstaterede SKAT, at der på skatteyderens bankkonto løbende var blevet indsat i alt godt 10,2 mio. kr. i årene 2004-2009.

SKAT skønnede, at beløbet stammede fra selvstændig erhvervsvirksomhed og forhøjede skatteyderens skatte- og momsansættelser med indsættelserne fratrukket et skønnet beløbet til driftsomkostninger.

I den foreliggende situation, hvor der løbende over 9 år var indsat meget store beløb på skatteyderens konto, sammenholdt med oplysningerne om hans indtægtsforhold i de pågældende år, og hvor skatteyderen havde haft skiftende forklaringer om, hvad pengene stammede fra, havde byretten fundet, at det påhvilede ham at bevise, at de indsatte beløb stammede fra skattefri indtægter eller skattefri formuebevægelser.

Skatteyderen havde ikke afgivet forklaring for byretten og havde ikke fremlagt bilag, der dokumenterede, hvorfra indsættelserne på hans konto stammede. Efter bevisførelsen fandt byretten derfor, at han ikke havde løftet sin bevisbyrde.

Da der ikke var fremlagt lønsedler eller andet, der godtgjorde, at midlerne stammede fra lønindtægter, fandt byretten ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter indtægterne måtte stamme fra erhvervsmæssig, momspligtig virksomhed.

Da der endvidere ikke var fremlagt nogen form for bevis for afholdte udgifter, var der heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over, at udgifterne havde været på 10%.

Byretten fandt, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt. Det var derfor berettiget, at SKAT havde foretaget forhøjelserne af skat og moms i medfør af henholdsvis skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 32, stk. 1, nr. 3. Videre fandt byretten, at SKAT havde overholdt varslingsfristerne i de to bestemmelsers stk. 2.

Byretten fandt endvidere, at skatteyderen havde modtaget SKATs agterskrivelser, inden afgørelserne blev truffet, og at der således var foretaget korrekt partshøring.

SKATs afgørelser indeholdt ikke begrundelse, men da. der i afgørelserne var henvist til agterskrivelserne, som indeholdt udførlig begrundelse, var afgørelserne ikke ugyldige på grund af manglende begrundelse.

Af de grunde, byretten havde anført, og da det, der var fremkommet for landsretten, ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten byrettens to domme, hvori Skatteministeriet blev frifundet.

Stadfæstelse af SKM2016.252.BR og SKM2016.266.BR .

 

Dom: Fradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding

SKM2017.343.BR

Vedrører: Vurderingslovens §§ 17 og 18 (Dagældende)

A og B købte i 2002 en ejendom. Ejendommen var forinden blevet udstykket til bebyggelse af Y1 Kommune, der havde byggemodnet ejendommen blandt andet med etablering af eksterne veje. Udgifterne hertil indgik i købesummen.

Der var i sagen enighed om, at A og B ved købet af ejendommen indirekte havde afholdt en andel af udgifterne til etablering af vejene, og at A og B derfor var berettigede til et fradrag for en andel af udgifter hertil.

Spørgsmålet i sagen var, om A og B ud over fradrag for udgifter til etablering af selve vejen også var berettigede til fradrag for udgifter til etablering af vejbump (hævede arealer med håndsatte herregårdssten), kantsten samt vejafvanding på de eksterne veje, der førte hen til ejendommen.

Retten fandt, at "[e]tablering af kantsten og heraf nødvendiggjort vejafvanding kan ikke anses at vedrøre det egentlige vejanlæg og etableringen heraf kan således ikke antages at bevirke nogen stigning i grundværdien for den omhandlede ejendom . "

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2017.348.SKAT Praksisændring for afdragsordninger vedrørende

Vedrører: Ophæver SKM2006.501.SKAT

Styresignalet ændrer praksis for afdragsordninger vedrørende de såkaldte "kioskbøder", således at afdragsordninger vedrørende disse restancer vil blive behandlet og fastsat på samme måde som afdragsordninger vedrørende andre restancer. SKM2006.501.SKAT er herefter ophævet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2017.358.ØLR Straf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller

Vedrører: Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. delvis straffelovens § 23. Straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2.

T1, T2 og T3 var tiltalte for grov momssvig ved i forening og efter forudgående aftale og ved tilskyndelse, råd og dåd for en virksomhed for perioden januar - september 2009 at have afgivet urigtige momsangivelser, idet de angav et negativt momstilsvar på 9.592.287 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 0 kr. T1 og T2 var tillige tiltalt for momssvig for 2. kvartal 2009, idet de angav et negativt momstilsvar på 28.004.112 kr., selvom det rettelig var 0 kr. T2 var tillige tiltalt for momssvig for perioden 1. kvartal 2011 hvor han angav et negativt momstilsvar for 1. kvartal 2011 på 6.109.400 kr., selvom det rettelig var 0 kr. samt dokumentfalsk ved overfor revisor og i brev til SKAT at have gjort brug af falske netbank kvitteringer og kontoudskrifter fra banken til at dokumentere den negative moms. Ved fiktive handler mellem de tiltaltes selskaber dannedes grundlag for grov momssvig. Der blev derved unddraget for 43.705.799 kr. i moms i alt.

T1 forklarede at han ville tjene lette penge. Han oprettede selskabet efter anmodning fra T2. Derefter har han kvitteret for betaling af fakturaer, som angav at være udstedt af hans eget selskab, selvom han vidste, at der ikke var sket levering af varer fra hans selskab og der ikke var sket betaling herfor. Han førte sms korrespondance med T2 og modtog herefter 1.479.187,50 kr. fra et selskab, hvoraf han straks hævede 270.000 kr. som han tog med til Thailand. Fra Thailand forsøgte han at få udbetalt resten af indeståendet på sin bankkonto i Danmark hidrørende fra den udbetalte moms. T1 havde opholdt sig hos kvinden, som momsangivelsen i Tast Selv havde IP-adresse til.

T2 forklarede at han var til møde med revisorfirmaet, som har foretaget de 2 angivelser af negativ moms for T2's selskab, hvor de kvitterede fakturaer blev anvendt som dokumentation for udbetaling af momstilsvaret til selskabet. Han var klar over at der ikke var betalt for de udstedte fakturaer og at der ikke var modtaget betalinger. Han har modtaget meddelelser fra SKAT om udbetaling af moms og breve fra revisor om, at negativ moms var angivet overfor SKAT. Han havde haft rådighed over sin bankkonto, hvorfra han har foretaget hævninger, og udbetalingen, samt foretaget flytning af 1 mio. kr. af indeståendet til en anden af ham oprettet konto. Han har via sms meddelt T1, at momsen var på vej og overført 1.479.187,50 kr. til T1's firma.

T3 forklarede at han kun har været ansat og aldrig selvstændig. T2 havde spurgt om at var interesseret i at oprette et selskab, men det var han ikke. Han kunne ikke vedkende sig brev- og mailkorrespondancen. Der måtte være nogen, der var ude på at "tørre noget" af på ham. Med hensyn til kontante indbetalinger på hans konto husker han ikke hvad det angik eller hvorfor, noget af det var, som rod banken lavede og kom ikke til udbetaling. Han skulle hente en pose i udlandet, men vidste ikke, hvad der var i den.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i momssvig og T2 tillige for dokumentfalsk. Der skete delvis frifindelse for forhold 2. T1 idømtes 2 års fængsel samt en tillægsbøde på 28.000.000 kr. T2 idømtes 3 års fængsel samt en tillægsbøde på 15.700.000 kr. T3 frifandtes, idet hans tilstedeværelse ved kvittering af fakturaer ikke er tilstrækkeligt til, at han kan anses for at have deltaget aktivt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen vedrørende T1 og T2. T3 blev idømt 2 års fængsel samt en tillægsbøde på 9.575.000 kr. T3 havde modtaget en ikke uvæsentlig del af udbyttet fra momssvindlen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4601109
Beskatning af godtgørelser - fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af godtgørelser med fristgennembrud. Landsskatteretten godkender fristgennembrud men nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 13/5720235
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til bildrift, udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til selskabets hovedanpartshaver og afskrivning på selskabets biler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2017

Journalnr: 13/5723793
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører yderligere løn som følge af, at bilomkostninger er fratrukket i selskab, skat af værdi af fri bolig og beskatning af rejse- og kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2017

Journalnr: 13/5723757
Fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2017

Journalnr: 13/0191486
Fremmed arbejde
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 14/0643539
Indeholdelsespligt
SKAT har anset foreningen for indeholdelsespligtig af skattefrie kørselsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 13/0194119
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte - nægtet fradrag i selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 14/3930271
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 13/0068387
Omvalg
SKAT har givet afslag på anmodning om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 14/1547937
Salg af fiskekvoter - fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af fiskekvoter med fristgennembrud efter skatteforvaltningslovens § 27. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.

Afsagt: 12-04-2017

Journalnr: 14/4988873
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten idet modtagne beløb er anset for skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-05-2017 - 13-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-05-2017 dom i C-682/15 Berlioz Investment Fund
Fiskale bestemmelser

Præjudicielel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - anmodning om oplysninger rettet til tredjemand - manglende efterkommelse - sanktion - begrebet »forventet relevans« af de ønskede oplysninger - den bistandssøgte myndigheds kontrol - rettens prøvelse - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 51 - gennemførelse af EU-retten - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler - rettens og tredjemands adgang til den bistandssøgende myndigheds anmodning om oplysninger

Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Dom
Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Indstilling

Den 17-05-2017 dom i C-68/15 Etableringsfrihed X
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - moder-datterselskabsdirektivet - skattelovgivning - beskatning af selskabers overskud - udlodning af udbytte - kildeskat - dobbeltbeskatning - fairness tax

Tidligere dokument: C-68/15 Etableringsfrihed X - Dom
Tidligere dokument: C-68/15 X - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/1164, for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 20

2. udkast til betænkning

Bilag 21

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til præsentationen anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 4. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/517 fra Habro, til skatteministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 34

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige gevinst for henholdsvis de 10 og 50 familieejede virksomheder, som får mest ud af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvor stor en gennemsnitlig samlet formue de henholdsvis 10 og 50 familier, der vil få den største gevinst fra reduktionen af arveafgiften, har, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om at kommentere den del af oplægget i Skatteudvalget den 4. maj 2017 fra forsker Morten Bennedsen, Københavns Universitet, jf. bilag 9, hvoraf det fremgår, at 61 pct. af 13.000 adspurgte virksomhedsejere siger, at arveafgifter og -regler ”slet ikke” begrænser planlægningen af ejer- eller generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om ministeriet har været bekendt med de tal, der fremgår af Morten Bennedsens oplæg i Skatteudvalget den 4. maj, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om ministeren er bekendt med, at rapporten "Familievirksomheder i Danmark" fra 2014, der er lavet af forsker Morten Bennedsen, og hvis tal regeringen bruger i lovforslaget, er blevet betalt af lobbyorganisationen Vækst i Generationer, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 11. maj 2017, til skatteministeren

L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 9/5-17 fra FSR-danske revisorer

Bilag 6

Henvendelse fra Skatterådet til skatteministeren af 22/9-15 vedrørende Skatterådets afgørelse af 28. april 2015 (SKM2015.729.SR).(Partnerselskab i revisionsbranchen)

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren er enig i, at brevet fra Skatterådet må forstås som en advarsel mod et fremadrettet skred i praksis, hvor store nye medarbejdergrupper gøres til medejere, men ikke en opfordring til en stramning af praksis, der kan få betydning for bestående ejerstrukturer i partnerdrevne virksomheder mere generelt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det kunne være en mulighed at bevare den hidtidige praksis, men supplere den med en misbrugsregel, der mere målrettet afskærer almindelige lønmodtagere fra at opnå skattemæssig status som selvstændigt erhvervsdrivende ved at erhverve en symbolsk ejerandel af en virksomhed uden reelle ejerbeføjelser, til skatteministeren

L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at oplyse, om der i vurderingen af den forventede omkostning ved lovforslaget er indgået et overslag over, hvor mange af de nuværende og fremtidige medaljemodtagere, som er omfattet af forslaget, som bor i skattely, til skatteministeren

L 196 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 9/5-17 fra DOGA

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra DOGA, til skatteministeren

L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/5-17 fra agroSkat

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 188

Program for Skatteudvalgets og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets høring om hvidvask den 15. maj 2017

Bilag 189

Statsrevisorernes brev af 25. januar 2017 om udvalgenes brug af Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretninger og Folketingets formands svarbrev af 28. april 2017

Bilag 190

Henvendelse af 9/5-17 fra Kjeld Nielsen, Fanø vedrørende beskatning af lejeindtægt i tofamiliehuse

Bilag 191

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-28/17, NN A/S om retten til fri etablering

Bilag 192

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-49/17 – Koppers Denmark A/S mod Skatteministeriet

Bilag 193

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 23. maj 2017, som er relevante for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 361

Spm. om talepapir fra samrådet den 27. april 2017 om styrkelse af SKATs indsatsområder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 388

Spm. om at oplyse, om det forventede provenu fra de samlede boligskatter år for år frem til 2040 ved den netop indgåede boligskatte-aftale m.v., til s...  Svar  

Spm. 389

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at de knap 20 mia. kroner, der frem til 2025 er afsat til indfasning af den nye boligskat, vil blive fordelt me...  Svar  

Spm. 390

Spm. om at redegøre for BNP-effekterne af et ekstrafradrag på 130 af virksomheders egen-udgifter til forskning og udvikling, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1143

Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 187 og 190 (alm. del...

Spm. S 1182

Vil ministeren kommentere på og redegøre for sin holdning til udtalelserne fra den tidligere skattechef i Skattecenter København, Erik Lund, om at der...

Spm. S 1198

Vil ministeren, henset til, at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforsla...

Spm. S 1199

Vil ministeren af »moralske årsager« gennemføre lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder, hvilket koster 1 mia. kr. årligt, uan...

Spm. S 1200

Vil ministeren henset til, at ministeren har kaldt det for »flueknepperi«, at forslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder maksimalt v...