SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 36

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Der er fortsat mere nyt om regeringens skatteforslag i 2025-planen, men også bindende forhåndsbeskeder og ikke-offentliggjorte afgørelser fra SKAT, hvor der er markant flere afgørelser, der vindes af skatteyderen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Så langt – så godt
Skattefrie diæter til jyske håndværkere på job i København
Få overblik over skatteforslagene i 2025-planen
Høring af udkast til styresignal vedr. lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv.

Bindende svar
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil
Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.
Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand
Afgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.
Spørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.
Spørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.

Domme
Ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelse af personlig indkomst - fundne kontanter

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160905' AND [SkatteraadChanged] <= '20160911') OR ([LSRChanged] >= '20160905' AND [LSRChanged] <= '20160911') OR ([ByretChanged] >= '20160905' AND [ByretChanged] <= '20160911') OR ([LandsretChanged] >= '20160905' AND [LandsretChanged] <= '20160911') OR ([HojesteretChanged] >= '20160905' AND [HojesteretChanged] <= '20160911')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
12-09-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 August 2016
15-09-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (august 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Så langt – så godt

Regeringen har offentliggjort sin længe ventede 2025-plan, og diskussionerne ruller allerede. Får vi valg, eller bliver der forlig? Selv om planen samlet set indeholder et meget stort antal forslag, så snakkes der kun om et enkelt. Om topskatten skal lempes eller ej.

BDO

Skattefrie diæter til jyske håndværkere på job i København

SKAT har bekræftet, at der kan stilles bolig til rådighed for og udbetales skattefrie diæter til medarbejdere, der periodisk skal arbejde langt fra deres bopæl, uanset at de tager deres ægtefælle eller kæreste med.

BDO

Få overblik over skatteforslagene i 2025-planen

Regeringen har fremlagt sin stærkt omdiskuterede 2025-plan. Den rummer mange forslag, som nu skal forhandles. Her kan du læse mere om – og få overblik over – skattedelen af planen.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal vedr. lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv.

FSR finder det glædeligt, at SKAT tager initiativ til at udstikke en administrativ praksis for beskatning af ”deleøkonomi”. Forslaget indeholder dog væsentlige administrative byrder for skatteydere, som omfattes af styresignalet. FSR foreslår derfor, at regelgrundlaget forenkles, særligt for privatpersoner som i begrænset omfang foretager biludlejning. Forenklingen kunne ifølge FSR bestå i et bundfradrag (bagatelgrænse) eller en fradragsberettiget standardsats per kilometer, således at sandsynligheden for fejl ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget, som følge af komplicerede regler, reduceres.

Endvidere foreslår FSR, at styresignalet gøres mere brugervenligt for skatteyderen ved at tilføje oplysninger om, hvordan indkomsten indberettes samt hvordan det fradragsberettigede værditab på bilen skal opgøres.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil

SKM2016.382.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1

Spørger bor og arbejder i USA. Spørger er medindehaver af den virksomhed han arbejder i og som har hovedkontor i USA. Spørger har siden 1976 boet og været skattepligtigt i USA.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger anskaffer en lejlighed i Danmark og ikke udfører arbejde af nogen art under sine ophold i Danmark.

Skatterådet finder, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, når spørger under sine ophold i Danmark, dagligt besvarer telefonopkald, mails og SMS, idet der ikke er tale om sporadisk arbejde, når dette er fast og påregneligt. Herudover deltager spørger i 4 -6 årlige planlagte besøg i danske virksomheder og 1 - 2 årlige besøg i en brancheorganisation.

Endelig finder Skatterådet, at spørgers skattemæssige hjemsted er i USA, i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.

 

Bindende svar: Børsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter

SKM2016.381.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1. Kursgevinstloven § 29 og § 30

Skatterådet bekræftede, at de såkaldte aktiebeviser, som påtænktes anvendt i forbindelse med tegning af nye aktier og eventuel køb af eksisterende aktier i forbindelse med en børsintroduktion, og som teknisk repræsenterede et bevis for levering af en børsnoteret aktie på et senere tidspunkt, ikke var finansielle kontrakter, men derimod skulle behandles som aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.

SKM2016.384.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1 og § 33, stk. 2 og stk. 3. § 2, nr. 1. § 3, stk. 1 og stk. 10 i Lov nr. 925 af 18. september 2012.

Det blev anset for at være med rette, at SKATs afgørelse om ekstraordinær genoptagelse var truffet efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, som denne var udformet før den 1. januar 2013. Der fandtes endvidere ikke grundlag for at pålægge SKAT at fremlægge sagen for Skatterådet, idet det ikke ansås for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der forelå væsentlige beløbsmæssige fejl ved ansættelserne af fradraget for forbedringer eller andre grunde til ekstraordinær genoptagelse.

 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand

SKM2016.378.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, stk. 1 og § 54, stk. 1, nr. 1

Et selskabs ansøgning på vegne af dets klient om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til skatteankenævnet blev ikke imødekommet, idet det ikke var godtgjort, at klienten havde betalt eller skulle betale de omhandlende bistandsudgifter.

 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.

SKM2016.377.LSR

Vedrører: Forvaltningslovens § 7, stk. 1. Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1. Vurderingslovens § 13, stk. 1, tidligere gældende § 17 og § 18. Ændringslov nr. 925 af 18. september 2012 § 3, stk. 6 og stk. 7

En anmodning om ansættelse af fradrag for forbedringer var modtaget hos SKAT d. 23. februar 2014, og det ansås følgelig at være med rette at SKAT havde nægtet at genoptage ejendomsvurderingen og ansætte fradrag for forbedringer.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.

SKM2016.376.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 33, stk. 2. Vurderingslovens § 5

Landsskatteretten fandt, at der ikke var fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelserne for 2004, 2005 og 2006.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.

SKM2016.375.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Vurderingslovens § 2, 2. pkt., § 6, 2. pkt., § 6, jf. § 9, stk. 1, § 13, stk. 1 og 2, § 16 og § 39, stk. 3. § 1, nr. 22 i Lov nr. 483 af 7. juni 2001

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage ansættelse af ejendomsværdien pr. 1. oktober 2008. For så vidt angik ansættelse af grundværdien blev SKATs afslag på genoptagelse pr. 1. oktober 2008 stadfæstet. Det forhold at SKAT havde anvendt kvadratmeterprincippet som beregningsprincip kunne ikke i sig selv føre til genoptagelse.

 

Dom: Ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelse af personlig indkomst - fundne kontanter

SKM2016.383.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen, A, med rette var anset for skattepligtig af et beløb på 700.000 kr. i indkomståret 2009. Beløbet blev fundet over loftbeklædningen på A's værksted i forbindelse med en politiransagning.

A gjorde gældende, at beløbet ikke var skattepligtigt, da det stammede fra salg af en række private genstande samt fra et beløb hævet på sin samlevers konto.

Retten fastslog, at A ubestridt havde bevisbyrden for, at det omtvistede kontantbeløb på 700.000 kr. ikke var skattepligtigt eller stammede fra allerede beskattede midler.

Retten fandt, at A ikke havde løftet denne bevisbyrde, og lagde navnlig vægt på, at de afgivne forklaringer ikke var understøttet af objektive beviser. For så vidt angik det beløb, som A havde hævet kontant fra sin samlevers konto, lagde retten endvidere vægt på, at handlingen forekom usædvanlig.

Spørgsmålet var herefter, om en del af det skattepligtige beløb på 700.000 kr. burde have været beskattet i indkomståret 2008. Under hensyn til, at beløbet blev fundet i forbindelse med en ransagning i 2009, fandt retten, at det måtte have formodningen for sig, at beløbet var tilgået A i indkomståret 2009. Det påhvilede derfor A at godtgøre, at en del af det skattepligtige beløb var tilgået ham i indkomståret 2008.

Retten fandt, at A ikke havde løftet denne bevisbyrde, og bemærkede i den forbindelse, at der ud over oplysningerne om det hævede kontantbeløb og købesummen fra en privat genstand ikke havde været nogen bevisførelse vedrørende hvordan, hvorfor og hvornår pengene var tilgået A. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Nye straffesager

SKM2016.385.ØLR Straf - momssvig - købsmoms - revisorpåtegning

Vedrører: Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1

T var tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2011 til den 30. juni 2011 for som ejer og direktør af et selskab at have angivet købsmomsen 165.581 kr. for højt, idet han uberettiget havde fradraget moms af et overdraget varelager i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse mellem T's to anpartsselskaber, hvoraf det ene er gået konkurs. T havde derved unddraget for 165.581 kr. i moms.

T forklarede, at han bad et bogføringsfirma om at finde ud af, hvad der kunne fratrækkes i moms i forbindelse med køb af det andet selskab, som T også ejede og var direktør i. Han var klar over at bogføringsfirmaet ikke havde noget rådgivningsansvar. Han fik en revisor til at udarbejde regnskab. Revisoren sagde til dem, at momsen var indberettet forkert, og at ledelsen kunne ifalde et ansvar, men han rådgav dem ikke på nogen måde om, hvad de skulle gøre. T kontaktede ikke SKAT vedrørende dette problem. T forklarede, at han troede, at man straks skulle betale det skyldige beløb, hvis man foretog en efterangivelse vedrørende momsbeløbet og det havde han ikke penge til.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig, idet han undlod at korrigere den forkerte momsangivelse vedrørende virksomhedsoverdragelsen, skønt han tydeligt af sin revisor var gjort opmærksom på, at man kunne blive straffet for at undlade at angive momsen korrekt. T idømtes en bøde på 270.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5394732
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 13/0208078
Beskatning af gravemester på skibsfartøj
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra ansættelse som gravemester på fartøj ejet af et færøsk selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2016

Journalnr: 14/3755384
Hævninger på mellemregningskonto
Klagen skyldes, at hævninger på mellemregningskonto er anset for løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 11/4937739
Maskeret løn og bestyrelseshonorar
Klagen vedrører beskatning af maskeret løn og bestyrelseshonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2016

Journalnr: 14/0479340
Rejsegodtgørelse og befordringsfradrag
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse og fradrag for befordring. Landsskatteretten forhøjer de godkendte godtgørelser og fradrag marginalt.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 14/3511795
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 13/0226512
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører beskatning af personlig indkomst forhøjet ud fra et beregnet privatforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-08-2016

Journalnr: 13/6083782
Yderligere indkomst og hæftelse
Klagen vedrører ikke medregnet yderligere lønindkomst og hæftelse for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag vedrørende yderligere lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-08-2016

Journalnr: 13/0169426
Yderligere overskud af virksomhed
Klagen vedrører yderligere overskud af rengøringsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-09-2016 - 11-10-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 15-09-2016 dom i T-219/13 Statsstøtte Ferracci mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – kommunal ejendomsskat – fritagelse indrømmet ikke-kommercielle enheder, der udøver særlige aktiviteter – lov om indkomstskat – fritagelse for kommunal engangsskat – afgørelse, som dels konstaterer, at der ikke foreligger statsstøtte, dels erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – regelfastsættende retsakt, som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger – umiddelbart berørt – antagelse til realitetsbehandling – absolut umulighed for tilbagesøgning – artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 – begrundelsespligt

Tidligere dokument: T-219/13 Statsstøtte Ferracci mod Kommissionen - Dom

Den 21-09-2016 dom i C-478/15 Radgen
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – ligebehandling – indkomstskat – fritagelse for indkomst fra en bibeskæftigelse som underviser hos en offentligretlig juridisk person med hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 – lovgivning i en medlemsstat, som udelukker denne fritagelse for indkomst fra en sådan aktivitet, der er udøvet for en offentligretlig juridisk person med hjemsted i Schweiz

Tidligere dokument: C-478/15 Radgen - Dom

 

Nye sager for domstolen

C-345/16 Jacob og Lennertz

Er artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Union til hinder for, at det belgiske skattesystem i artikel 155 i CIR/92 – og det uanset om cirkulæret af 12. marts 2008 nr. Ci.RH.331/575.420 finder anvendelse – har til følge, at den pension, som den mandlige sagsøger oppebærer fra Luxembourg, og som er fritaget i henhold til artikel 18 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Belgien og Luxembourg, medtages ved beregningen af den belgiske skat og tjener som beregningsgrundlag ved tildelingen af...


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11696 2016 INIT: Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger Vedtagelse

 

Nyt fra Parlamentet

75% af europæerne ønsker en større EU-indsats for bekæmpelse af skattesvig

Ferber: Ulovligt at få investeringer via skatteaftaler i EU

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)  

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2017  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 6/9-16 fra Johnny Ekstrøm, Nærum

Almindelig del

Bilag

Bilag 272

EU-note om EU's egne indtægter - baggrund til konference for nationale parlamenter, fra Folketingets EU-konsulent

Bilag 273

Grund- nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, COM(2016) 452

Bilag 274

Henvendelse af 31/8-16 fra Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) vedrørende notat til foretræde den 8. september 2016

Bilag 275

Orientering om køb af data i Panama komplekset

Spørgsmål og svar

Spm. 570

Spm. om de provenumæssige konsekvenser nu og på sigt af det såkaldte ”Færøfradrag" m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 571

Spm. om, hvilke lande Danmark har aftaler med om det såkaldte ”Færøfradrag” m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 572

Spm., om regeringen påtænker at fastholde det såkaldte ”Færøfradrag” m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 573

Spm., om ministeren vil redegøre for SKATs kontrol med det såkaldte ”Færøfradrag” m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 574

Spm. om at kommentere henvendelsen af 8/8-16 fra Daginstitutionernes Lands-Organisation om SKATs afgørelser om at selvejende, private daginstitutioner...  Svar  

Spm. 579

MFU spm. om at oversende en oversigt over udviklingen i marginalbeskatningen i Danmark siden 1970, og den udvikling som må forventes de kommende år me...  Svar  

Spm. 580

Spm. om, hvordan en sænkelse af topskatten med 5 procentpoint vil fordele sig på henholdsvis køn og skatteydernes geografiske placering på region, til...  Svar  

Spm. 601

Spm. om, hvor stor en skattelettelse de henholdsvis 1.000 og 10.000 danskere med højest indkomst vil få i antal kr. om året i gennemsnit i 2016-priser...  Svar  

Spm. 612

Spm. om at opdele de antagne adfærdsvirkninger i 2025 for hvert af de enkelte skattetiltag i regeringens plan ”Helhedsplan – for et stærkere Danmark” ...  Svar  

Spm. 613

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/8-16 fra Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) vedrørende notat til foretræde den 8. september 2016, t...  Svar  

Spm. 614

Spm. om, hvorfor regeringen i ”Et stærkere Danmark - Jobreform” opgør den procentuelle skattelettelse, som den procentvise lempelse af skattebetalinge...  Svar  

Spm. 615

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark – Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...  Svar  

Spm. 616

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...  Svar  

Spm. 617

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...  Svar  

Spm. 618

Spm. om at redegøre for den samlede og umiddelbare konsekvens af ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, eksklusive de dynamiske effekter fra afskaffelsen ...  Svar  

Spm. 619

Spm. om at beregne henholdsvis mandlige og kvindelige topskatteyderes andel af den samlede lettelse af topskatten i procent samt beregne den gennemsni...  Svar  

Spm. 620

Spm. om at udarbejde et skema over varig og umiddelbar provenuvirkning på de enkelte elementer i ”Et stærkere Danmark - Jobreform” svarende til tabel ...  Svar  

Spm. 621

Spm. om at oplyse, fra hvilket år regeringen medregner de dynamiske effekter af elementerne i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 622

Spm. om skematisk at opgøre beskæftigelseseffekten af hvert enkelt forslag i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 623

Spm. om at opliste de enkelte elementer i ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, der er medvirkende til at reducere antallet af personer med en begrænset ...  Svar  

Spm. 624

Spm. om at redegøre for finansieringen af tiltagene i ” Et nyt skattevæsen” efter 2020, til skatteministeren  Svar  

Spm. 625

Spm. om at redegøre for, hvilke IT-systemer der, jf. ”Et nyt skattevæsen”, vil blive lagt over på den statslige lånramme, til skatteministeren  Svar  

Spm. 626

MFU spm. om, i tabelform fordelt på kommuner oplyse, hvor meget antallet af økonomisk fattige børn ventes at stige som følge af indførelsen af et grad...  Svar  

Spm. 627

MFU spm. om at oplyse antallet af enlige forsørgere, der modtager en overførselsindkomst, der påvirkes af forslaget om et gradueret loft over børne- o...  Svar  

Spm. 628

MFU spm. om at oplyse antallet af børn i Danmark, der vil blive påvirket af regeringens forslag om at indføre et gradueret loft over børne- og ungeyde...  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. AU

Samrådsspm. om, hvorledes skattelettelserne i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” på henholdsvis ca. 365 kr. om måneden for en ufaglæ...

Spm. AV

Samrådsspm. om at bekræfte, at så frem at lettelserne i skatten i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” bliver opgjort i effekt på rådi...