SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 14

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er meget omfattende. Bl.a. er der kommet en lang række afgørelser fra afgørelsessiloen "ikke-offentliggjorte kendelser".

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bukkejagt og skat
Ingen skattefradrag til private investorer, der bedrages
Snart slut med skattefradrag for privates konkurstab
Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder
Lovforslag om genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktier fremsat
Genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktieordninger
Høring over udkast til styresignal om opgørelsen af omsætningen i danske UCITS i forbindelse med delvis fradragsret og levering af ydelser til kunder uden for EU
Panama Papers - hvad kan sagen betyde for dig?
Ny kendelse fra Højesteret udfordrer 15 %-reglen i dødsboer
Skattebegunstigede medarbejderaktier
Lovforslag om genindførsel af skattebegunstiget aktieløn fremsat
Gunstige regler for medarbejderaktier
Pas på skatten i dødsboer
Skattefrie godtgørelser til ulønnede
Gunstige regler for medarbejderaktier

Bindende svar
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger
Aktieavance - EU-regler - kapitalbevægelse - restriktion
Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger
Struktureret fordring - certifikat - aktieindeks - fradragsbegrænsning

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.
Afgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.
Klage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160404' AND [SkatteraadChanged] <= '20160410') OR ([LSRChanged] >= '20160404' AND [LSRChanged] <= '20160410') OR ([ByretChanged] >= '20160404' AND [ByretChanged] <= '20160410') OR ([LandsretChanged] >= '20160404' AND [LandsretChanged] <= '20160410') OR ([HojesteretChanged] >= '20160404' AND [HojesteretChanged] <= '20160410')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
11-04-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Marts 2016
15-04-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (1. kvartal 2016) og metode 2 (marts 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Bukkejagt og skat

Nogle hævder, at jagt er det nye golf. At flere og flere virksomheder inviterer deres forretningsforbindelser til at deltage i en jagt fremfor i en Company Day på golfbanen. Skatten er en trofast følgesvend begge steder.

BDO

Ingen skattefradrag til private investorer, der bedrages

Skatterådet har fastslået, at private investorer ikke har fradrag for tab de lider, når de via nettet eller på anden måde investerer i optioner og værdipapirer, og det efterfølgende viser sig, at der er tale om bedrageri.

BDO

Snart slut med skattefradrag for privates konkurstab

SKAT ændrer praksis og mener ikke længere, at der er hjemmel til at indrømme fradrag til private, der lider tab på tilgodehavender, når en virksomhed går konkurs. Datoen fra praksisændringen er ikke fastlagt.

Dansk Revision

Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

I år forventes det, at vi betaler 940 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Dette kommer både fra private og virksomheder. Af de 940 mia. kr. betaler mikrovirksomheder ca. 28 mia. kr. i skat og moms.

DELACOUR

Lovforslag om genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktier fremsat

Skatteministeriet har den 31. marts 2016 fremsat lovforslag om genindførelse af skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

Deloitte

Genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktieordninger

Udkast til lovforslag sendt i høring

DLA Piper

Ny kendelse fra Højesteret udfordrer 15 %-reglen i dødsboer

I en sag om 15 %-reglen i dødsboer har Højesteret taget stilling til værdiansættelsen af ejendomme.

DLA Piper

Skattebegunstigede medarbejderaktier

Regeringen fremsætter lovforslag om skattebegunstigede medarbejderaktier. Aktierne beskattes først, når de afstås, og hele avancen beskattes som aktieindkomst.

FSR - danske revisorer

Høring over udkast til styresignal om opgørelsen af omsætningen i danske UCITS i forbindelse med delvis fradragsret og levering af ydelser til kunder uden for EU

FSR – danske revisorer havde i det oprindelige høringssvar ingen bemærkninger til udkastet, men har efterfølgende valgt at indsende supplerende bemærkninger til SKAT, afsendt den 3. februar 2016. Heri anmoder FSR om, at SKAT bekræfter, at fradrag skal opgøres på foreningsniveau, mens vurderingen af om en investeringsforening er en investeringsforening stadig opgøres på afdelingsniveau.

Endvidere beder FSR om en uddybning af bemærkningerne til forskriftsmæssige fakturaer, herunder hvorvidt dette skal anses for en ændring af praksis.

Slutteligt bemærker FSR, at der i styresignalet ikke er angivet et virkningstidspunkt. Ifølge FSR bør styresignalet ikke få tilbagevirkende kraft, medmindre det er en fordel for investeringsforeningerne.

Hulgaard Advokater

Panama Papers - hvad kan sagen betyde for dig?

Panama Papers-sagen er den største lækage af fortrolige dokumenter til journalister, vi indtil videre har set.

Plesner

Lovforslag om genindførsel af skattebegunstiget aktieløn fremsat

Skatteministeren har netop fremsat et lovforslag om genindførsel af skattebegunstiget aktieløn.

Redmark

Gunstige regler for medarbejderaktier

Regeringen, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt de konservative indgik i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2016 en aftale om at genindf...

Ret&Råd Advokater

Pas på skatten i dødsboer

Et dødsbo er skattefrit, hvis formuen ikke overstiger 2,7 mio. Omvendt er alle boer over 2.7 mio skattepligtige og her SKAL man lave selvangivelse. Der er dog en række fristelser og regler, man skal være opmærksom på. Så inden du begynder at skifte et dødsbo, kan det være en god idé at tale med en advokat, så du får skiftet på den skattemæssigt mest fornuftige måde

Revisionsinstituttet

Skattefrie godtgørelser til ulønnede

Skattefrie godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede hjælpere

Revisorgruppen Danmark

Gunstige regler for medarbejderaktier

Nyt lovforslag

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fradrag for formueforvaltningsomkostninger

SKM2016.156.SR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven § 29. Pensionsafkastbeskatningsloven § 9, stk. 2

Skatterådet bekræfter, at et engelsk selskab, der tilbyder og har tilladelse til at foretage investeringsrådgivning og porteføljepleje med køb og salg af værdipapirer på kundens vegne, må sidestilles med et dansk fondsmæglerselskab.

Midler, der tages fra kundens pensionskonti til betaling af gebyr til det engelske selskab for porteføljepleje vedrørende investering af pensionsmidler i et konkret depot i et pengeinstitut anses herefter ikke for en hævning i utide, som er afgiftspligtig efter PBL § 29.

Ovennævnte gebyr kan ligeledes fradrages efter PAL § 9, stk. 2.

 

Bindende svar: Aktieavance - EU-regler - kapitalbevægelse - restriktion

SKM2016.154.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 92 af 17/01/2015 om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en avance ved salg af aktier i 2013 i Y (A-land) Ltd. er fritaget for beskatning hos X A/S.

Skatterådet fandt, at det ikke var i strid med EU-retten, at der skete beskatning af en avance ved salg af datterselskabsaktier i et selskab registreret og hjemmehørende i A-land, skønt en tilsvarende avance ikke ville blive beskattet ved salg af datterselskabsaktier i et EU-land eller et tredjeland, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Skatterådet fandt, at beskatningen var udtryk for en restriktion i strid med artikel 63 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, men at beskatningen kunne retfærdiggøres af hensynet til en effektiv skattekontrol, da det ikke var muligt at indhente pålidelige og kontrollerbare oplysninger fra X-lands skattemyndigheder for tidspunktet for salget af aktierne.

 

Bindende svar: Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger

SKM2016.153.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12/11/2015 af skatteforvaltningsloven

Skatterådet afviser at svare på, om alle oparbejdede merværdier, som ikke er indregnet regnskabsmæssigt, skal anses som patenter og knowhow i forbindelse med en påtænkt skattemæssig overførsel af immaterielle anlægsaktiver fra A A/S (det overførende selskab) til B A/S (det modtagne selskab).

Spørger har i anmodningen forudsat, at alle de immaterielle aktiver, der danner baggrund for aktiviteterne i A A/S, stadig ejes af det danske selskab. Baggrunden for afvisningen er, at Skatterådet finder det overvejende usandsynligt, at denne forudsætning er opfyldt, idet Skatterådet efter en samlet vurdering finder det overvejende sandsynligt, at immaterielle aktiver allerede er flyttet fra A A/S til det udenlandske moderselskab C. Det er samtidigt uklart, hvilket immaterielle aktiver, der præcist har været ejet af A A/S.

Da Skatterådet afviser spørgsmål 1, afviser Skatterådet også at svare på, om alle merværdier som nævnt i spørgsmål 1 er omfattet af afskrivningslovens § 41 og dermed kan straksafskrives skattemæssigt, idet bestemmelsen netop omhandler patenter og knowhow.

 

Bindende svar: Struktureret fordring - certifikat - aktieindeks - fradragsbegrænsning

SKM2016.144.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 29 og § 31

Skatterådet kunne bekræfte, at et selskabs tab på Bull-certifikater skulle anses for tab på strukturerede fordringer, der kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden fradragsbegrænsninger, idet certifikaterne fulgte et aktieindeks vedrørende børsnoterede porteføljeaktier.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.

SKM2016.149.LSR

Vedrører: Søfolksskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 og § 3

Et skib, der anvendtes til og var indrettet til forskning og havundersøgelser, var ikke omfattet af søfolksskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, og der var således ikke adgang til sømandsfradrag efter lovens § 3, stk. 1.

 

Afgørelse: Afgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.

SKM2016.148.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 1, stk. 1, nr. 2, § 20, § 23, stk. 1, 1. pkt., § 25 og § 26, stk. 3

Valutakursgevinst ved klagerens afståelse af kommanditanparter i et kommanditselskab blev anset for skattepligtig.

 

Afgørelse: Klage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.

SKM2016.146.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Vurderingslovens § 39, stk. 3, § 6, jf. § 9, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at vurderingslovens § 39, stk. 3, skulle forstås således, at Skatterådet alene skulle godkende fremskrivning af prisniveauet for forslagsejendomme (parcel-, række- og sommerhuse samt etageejendomme), og der forelå således ikke en retlig mangel ved ansættelse af ejendomsværdien for en erhvervsejendom uden anvendelse af reglen i vurderingsloven § 39, stk. 3. Landsskatteretten stadfæstede herefter Vurderingsankenævnets afslag på en anmodning om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1.10.2008.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0112584
Afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist klage over SKATs afgørelse af 18. oktober 2011, idet klagen er indgivet for sent. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 11/0303799
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag for uddannelsessøgende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/5763975
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten forhøjer befordringsfradraget (dog meget begrænset i forhold til påstanden).
Afsagt: 17-03-2016

Journalnr: 14/0362901
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet/nedsat befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2016

Journalnr: 14/4012735
Beskatning af lejeindtægt og VSO
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt og om virksomhedsordning kan anvendes. Landsskatteretten nedsætter den skattepligtige lejeindtægt og stadfæster at virksomhedsordningen ikke kan anvendes.
Afsagt: 18-03-2016

Journalnr: 13/6315664
Beskatning af løn
Klagen vedrører beskatning af løn. I forbindelse med politiets efterforskning af en sag mod et ApS har politiet bl.a. på baggrund af flere aflyttede telefonsamtaler og tekstbeskeder identificeret en medarbejder som værende identisk med klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 14-03-2016

Journalnr: 14/0677031
Betalingskorrektione
SKAT har i indkomståret 2012 nægtet ApS betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5, i forbindelse med at kapitalejeren er anset som rette indkomstmodtager af honorarindtægt og ikke selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-02-2016

Journalnr: 13/4955897
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser bl.a. yderligere løn og husleje anset som overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2016

Journalnr: 15/1423761
Handelsværdi for ejendom
Sagen vedrører bindende et svar på spørgsmål om en ejendoms handelsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2016

Journalnr: 13/6657581
Hævninger på mellemregningskonto
Klagen skyldes, at SKAT har anset hævninger på mellemregningskonto for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2016

Journalnr: 12/0194033
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for tilbageleveret driftsmiddel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/0154499
Opgørelse af indkomst
Klagen vedrører opgørelsen af indkomst fra arbejdsgiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2016

Journalnr: 13/3307528
Pensionsafkastskat til Danmark
SKAT har givet klageren afslag på at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-03-2016

Journalnr: 12/0270242
Salg af bil til hovedanpartshaver
Klagen vedrører værdiansættelsen af bil solgt til hovedanpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2016

Journalnr: 13/0199957
Skat af befordringsgodtgørelse
Indberetning af udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse som skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2016

Journalnr: 12/0222602
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2016

Journalnr: 12/0189241
Skat af fri bolig
Klagen vedrører skattepligtig værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2016

Journalnr: 14/0434848
Skat af fri jagt
Klagen vedrører beskatning af værdien af fri jagt. Landsskatteretten nedsætter værdien.
Afsagt: 08-02-2016

Journalnr: 14/1261327
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2016

Journalnr: 13/0209663
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset selskabet for at være begrænset skattepligtigt til Danmark i henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f, af indtægter for konsulentydelser. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-02-2016

Journalnr: 14/0470922
Udbetaling af ratepension
SKAT har givet afslag på anmodning om ændring af udbetalingsperioden for en ratepensionsordning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-02-2016

Journalnr: 13/0163520
Udbtaling af kontanter anset som løn
Klagen skyldes, at udbetalte kontanter fra virksomhed er anset som løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-02-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Germany allows donations to foreign charities the same inheritance tax treatment as donations to German charities

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvor meget det koster SKAT at udstede en check, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget også vil have betydning for almindelige borgere, som skylder SKAT under 200 kr., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at give eksempler på, at 14-dagesfristen for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver i "en række tilfælde har vist sig at være unødigt restriktivt", til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der kan indføres en model, hvor overskydende skat på 200 kr. eller derunder, som trods flere forsøg over en periode på 3 måneder ikke har kunnet blive udbetalt til skatteyderen via Nemkontosystemet, kan overføres til den kommende årsopgørelse, til skatteministeren

L 149 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 5/4-16 fra DI

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

L 149 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 5/4-16 fra DI

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 5/4-16 fra DI

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 160

Præsentation fra Rockwool Fondens oplæg i arbejdsgruppen om sort arbejde den 30. marts 2016

Bilag 162

TAXE-udvalgenes arbejde med aggressiv skatteplanlægning

Bilag 163

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. december 2015

Bilag 164

Programudkast til høring i Skatteudvalget om skattely onsdag den 13. april 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 277

Spm. om at redegøre for omfanget af de omstridte cum/ex-handler samt redegøre for deres lovlighed, jf. Børsens artikel ”Svindelmistænkt finansmand: Vi...  Svar  

Spm. 278

Spm. om at redegøre for, hvilke virksomme initiativer Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Belgien anvender i forhold til at bekæmpe sort arbejde, til...  Svar  

Spm. 279

Spm. om at oplyse effekten af at beskæftigelsesfradraget øges, til skatteministeren  Svar  

Spm. 280

Spm. om at redegøre for, om og i givet fald under hvilke omstændigheder der lovgivningsmæssigt er mulighed for at dispensere, jf. artiklen "Syv-årige ...  Svar  

Spm. 281

Spm. om at kommentere Statsrevisorerne beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del – ...  Svar  

Spm. 282

Spm. om hvilke konsekvenser ministeren vil drage på baggrund af Statsrevisorernes beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med r...  Svar  

Spm. 283

Spm. om, hvorfor SKAT og Skatteministeriet først den 6. august 2015 satte udbetalinger af refusion af udbytteskat i bero, når SKAT langt tidligere mod...  Svar  

Spm. 284

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke har reageret, når ministeriet er blevet gjort opmærksomt på risici med refusion af udbytteskat, til skattemini...  Svar  

Spm. 285

Spm. om ministeren kan skønne over provenueffekten hvis boafgiften ændres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 286

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvordan betalingen af boafgiften fordeler sig på indkomstdeciler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 287

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvordan betalingen af boafgiften fordeler sig på indkomstpercentil for de 20 øverste indkomstpercentiler, til ska...  Svar  

Spm. 302

Spm. om oversendelse af en opdateret version af tabellerne i Skatteministeriets faktaark ”Brug og effekt af Boligjob-ordningen”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 309

Spm. om hvad ministeren mener der bør og kan gøres for at undgå, at jurisdiktioner som f.eks. City of London, Delaware, Nevada, Luxembourg, Schweiz, H...  Svar  

Spm. 310

Spm. om at vurdere, om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identifi...  Svar  

Spm. 311

Spm. om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identificeres, fordi de...  Svar  

Spm. 312

Spm. om hvor mange konkrete sager om danske personer eller selskaber Danmark har anmodet om og fået information om fra skattely, også karakteriseret s...  Svar  

Spm. 325

Spm. om, hvordan det harmonerer, at Jyske Bank og Nordea er SIFI-certificeret og dermed har en implicit statsgaranti samtidigt med, at disse banker ti...  Svar  

Spm. 326

Spm. om danske banker er blevet straffet for medvirken til skatteunddragelse, og i bekræftende fald hvilke straffe bankerne er blevet idømt, til skatt...  Svar  

Spm. 327

Spm. om, i hvilket omfang den indgåede aftale med Panama om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager kan modvirke den form for brug af skattel...  Svar  

Spm. 328

Spm. om, at SKAT i juli 2015 kursfastsætter den samlede restancemasse på 73,3 mia. kr. til en værdi af 29,5 mia. kr. - ministeren bedes på den baggrun...  Svar  

Spm. 329

Spm. om at opgøre, hvor mange gange SKAT har anvendt informationsudvekslingsaftalen med Panama siden dens indgåelse, til skatteministeren  Svar  

Spm. 330

Spm. om at redegøre for brugen af de indgåede DBO’er og informationsudvekslingsaftaler siden 2008 med jurisdiktioner, der betragtes som skattely eller...  Svar  

Spm. 331

Spm. om at tage initiativ til at forøge antallet af medarbejdere i SKAT til afdækning af sager vedrørende midler placeret i skattelyselskaber eller -k...  Svar  

Spm. 332

Spm. om, i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 312 bedes ministeren - eventuelt i fortrolig form - oversende oplysninger vedrørende de 12 ...  Svar  

Spm. 333

MFU spm. om ministeren kan redegøre for, hvilke procedurer for afgørelse om, hvorvidt en retssag skal føres, evt. føres videre eller ej, der er i SKAT...  Svar  

Spm. 334

MFU spm. om ministeren kan redegøre for, hvad der lå til grund for SKATs beslutning om at rejse samt videreføre sagen mod Peer Kølendorf, til skattemi...  Svar  

Spm. 335

MFU spm. om, hvilke muligheder har SKAT for at få anden rådgivning end fra Kammeradvokaten i forbindelse med retssager mod borgerne, til skatteministe...  Svar  

Spm. 336

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig person i hvert indkomstdecil betalte i skat i henholdsvis 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010 og 2015 (alternativt...  Svar  

Spm. 337

MFU spm. om at redegøre for antallet af nyuddannede akademikere, som ventes at betale topskat inden for det 1., 5. og 10. år efter endt uddannelse, ti...  Svar  

Spm. 338

MFU spm. om at opstille de akkumulerede økonomiske konsekvenser for en gennemsnitlig akademiker i job henholdsvis 5, 10, 15 og 20 år efter endt uddann...  Svar  

Spm. 339

Spm. om at redegøre for, hvad Skatteministeriet hidtil har gjort for at skærpe kontrollen med religiøse foreninger, der ikke bakker op om danske værdi...  Svar  

Spm. 340

MFU spm. om at oplyse, om alle de selskaber samt underselskaber, der kører fjernbus i Danmark og henter tilskud via Transport- og Bygningsministeriets...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 919

Hvad er ministerens reaktion på, at 46 organisationer, der arbejder med skattelyproblematikken, ifølge Information den 6. april 2016 dumper Kommission...

Spm. S 920

Hvis ikke det kommende kommissionsforslag i tilstrækkelig grad løser skattelyproblemer, vil den danske regering så tage initiativ til yderligere opstr...

Spm. S 922

Hvad er ministerens holdning til, at Frankrig ifølge Jyllands-Posten den 7. april 2016 har sat Panama på en sortliste, og kunne ministeren forestille ...

Samrådsspørgsmål

Spm. X

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at den der hjælper til at gennemføre en ulovlig handling har samme ansvar, som den der gennemfører handlingen, ti...

Spm. Y

Samrådsspm. om, hvilke sanktioner ministeren mener man kan anvende overfor banker, der medvirker til organiseret skatteunddragelse, til skatteminister...

Spm. Z

Samrådsspm. om at redegøre for Danmarks internationale arbejde i forhold til at etablere en såkaldt ”sortliste” over skattelylande, og redegøre for re...

Spm. Æ

Samrådsspm. om ministeren kan redegøre for regeringens indsats i forhold til at forhindre danske virksomheders mulighed for at benytte sig at skattely...

Spm. Ø

Samrådsspm. om ministeren kan redegøre for de danske bankers rolle i forbindelse med de oplysninger, der er fremkommet via de såkaldte ”Panamapapers”,...

Spm. Å

Samrådsspm. om ministrene kan redegøre for regeringens internationale ambitioner i forhold til at bekæmpe skattely, til erhvervs- og vækstministeren o...