SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder nogle gode artikler om den nye omfattende selskabsselvangivelse og de problemer den medfører for selskaberne samt om ulovlige kapitalejerlån. På afgørelsesområdet er der kommet flere afgørelser i domsdatabasen som er vundet af skatteyderen.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny indberetning koster kassen
Fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”
Ulovlige kapitalejerlån – ny målrettet indsats af Erhvervsstyrelsen
Højesteretsdom fastslår SKATs mulighed for at benytte subsidiær beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomst
Latin America Tax News May 2015

Bindende svar
Afvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit

Kendelser
Fradrag for befordringsudgifter
Tilbagebetaling af svovlafgift
Fradrag for tab på fordring
Fradrag for tab på en valutaterminskontrakt
Spørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
World Trade Organization (WTO)

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150511' AND [SkatteraadChanged] <= '20150517') OR ([LSRChanged] >= '20150511' AND [LSRChanged] <= '20150517') OR ([ByretChanged] >= '20150511' AND [ByretChanged] <= '20150517') OR ([LandsretChanged] >= '20150511' AND [LandsretChanged] <= '20150517') OR ([HojesteretChanged] >= '20150511' AND [HojesteretChanged] <= '20150517')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Ny indberetning koster kassen

Langt de fleste selskaber overlader det til deres revisor at udfylde og indsende selvangivelsen til SKAT. Tidligere var det en ganske ukompliceret opgave, som kun tog ganske få sekunder. Selvangivelsen blev nemlig sendt afsted på en e-mail, og selve indtastningen blev foretaget af SKAT.

Beierholm

Fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”

Erhvervsstyrelsen har for nylig udsendt et nyhedsbrev, hvoraf det bl.a. fremgår, at de stiller skarpt på såkaldte ulovlige ”kapitalejerlån”, dvs. ulovlige lån fra et selskab til kapitalejere, medlemmer af ledelsen eller nærtstående til disse personer eller ulovlige sikkerhedsstillelser for sådanne personer.

PwC

Højesteretsdom fastslår SKATs mulighed for at benytte subsidiær beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomst

Højesteret har ved en dom af den 9. december 2014 slået fast, at det er muligt for SKAT at benytte sig af den subsidiære beskatningsret i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, således at indkomst fra arbejde i Norge kom til beskatning i Danmark i en sag, hvor der var tale om dobbelt ikke-beskatning af indkomsten.

RSM plus

Latin America Tax News May 2015

Tax Alert er et nyhedsbrev fra RSM plus' internationale samarbejdspartner, som følger op på de væsentligste ændringer i skatteforholdene i Europa.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit

SKM2015.316.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 X. Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 2 og § 24

Skatterådet afviste at besvare en anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X. SKAT havde indstillet, at anmodningen skulle afvises, fordi ligningslovens § 8 X efter SKATs opfattelse var en bevillingsbestemmelse og der efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke kan gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger.

Skatterådet var ikke enig med SKAT i, at der ikke kan gives bindende svar på spørgsmålet. Skatterådet fandt ikke, at ligningslovens § 8 X er en bevillingsbestemmelse. Skatterådet afviste dog at besvare spørgsmålet, da spørgeren havde anmodet om genoptagelse af ansøgningen om skattekredit og havde modtaget et forslag til en afgørelse fra SKAT. Der var derfor andre hensyn, der talte afgørende imod en besvarelse, og anmodningen om bindende svar afvistes efter skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

 

Kendelse: Fradrag for befordringsudgifter

SKM2015.324.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 9 B, stk. 4 og § 9 C. Personskatteloven § 3, stk. 2, nr. 9

Befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 B, stk. 4, blev godkendt for en konsulent, der var lønmodtager, da det måtte anses godtgjort, at hans kørsel havde bestået i kundeopsøgende aktiviteter og betingelserne i øvrigt måtte anses opfyldt.

 

Kendelse: Tilbagebetaling af svovlafgift

SKM2015.322.LSR

Vedrører: CO2-kvoteloven § 9. Dagældende svovlafgiftslov § 33, stk. 3 og 7. Lov nr. 464 af 9. juni 2004 § 4 og § 5. Lov nr. 1384 af 21. december 2009 § 12, nr. 6 og § 15, stk. 1 og 14-16. Svovlafgiftslovens § 33, stk. 6

Selskab ansås ikke for berettiget til tilbagebetaling af svovlafgift i henhold til § 15, stk. 4, i lov nr. 1384 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet mv., idet selskabet ikke i den omhandlede periode havde tilladelse til udledning af kuldioxid efter CO2-kvotelovens § 9.

 

Kendelse: Fradrag for tab på fordring

SKM2015.321.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 1 og 2. Bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 § 1, stk. 1, § 2, nr. 3 og § 3. Kursgevinstloven § 14, stk. 1 Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1 og § 27, stk. 1, nr. 5

Klager ansås ikke for berettiget til fradrag for kurstab. Da forholdet måtte henregnes klageren som mindst groft uagtsomt, var klageren ikke omfattet af bekendtgørelsen om en kort frist for skatteansættelse. Fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, ansås for overholdt. En påstand om at SKATs afgørelse var ugyldig blev ikke taget til følge.

 

Kendelse: Fradrag for tab på en valutaterminskontrakt

SKM2015.320.LSR

Vedrører: Dagældende kursgevinstlov § 6, §§ 8 C - 8 G og § 32. Dagældende ligningslov § 8 D. Kursgevinstloven § 32

En landmands tab på 440.512 kr. på valutaterminskontrakt i schweizerfranc i forbindelse med løbende forlængelse kunne ikke fradrages i virksomhedens indkomstopgørelse, idet tabet ikke kunne antages at have tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

 

Kendelse: Spørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot

SKM2015.317.LSR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven § 29, stk. 1

Udgifter til rådgivere, herunder advokat og konsulent, i forbindelse med salg af unoterede aktier i en pensionskasse, kunne ikke hæves på pensionsdepotkassen i banken, uden at dette betragtes som uretmæssig hævning med 60 pct. afgift til følge.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.319.BR Inddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejl

Vedrører: Opkrævningsloven § 11

Skattemyndighederne havde truffet afgørelse om inddragelse af sagsøgerens registreringsforhold, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 9, idet sagsøgeren ikke havde stillet sikkerhed for sine restancer til SKAT, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 5.

Sagsøgeren nedlagde i sagen principalt påstand om, at SKATs afgørelse om inddragelse af sagsøgerens registreringsforhold skulle fremdateres og subsidiært om, at afgørelsen var ugyldig. Til støtte for den subsidiære påstand gjorde sagsøgeren bl.a. gældende, at SKAT havde begået en fejl ved opgørelsen af den krævede sikkerhedsstillelse, idet SKAT havde medtaget renter i grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsen, hvilket ifølge sagsøgeren var i strid med opkrævningslovens § 11, stk. 5, 1. pkt., der ifølge bestemmelsens ordlyd giver adgang til at kræve sikkerhed for en virksomheds "restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov".

Retten fandt hverken, at der var grundlag for at fremdatere SKATs afgørelse eller for at anse SKATs afgørelse for ugyldig, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet. Vedrørende grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsen fandt retten, at opkrævningsloven indeholder hjemmel til, at renter kan indgå i beregningen heraf, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 5, jf. § 7, jf. § 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0200228
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2015

Journalnr: 13/5968984
Gyldighed af skatteansættelse
Sagen vedrører skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Skatteankenævnet har anset SKATs ansættelse af klageren for gyldigt foretaget. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.
Afsagt: 17-04-2015

Journalnr: 13/0181426
Honormodtager mm
SKAT har anset klageren for at være honorarmodtager. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren anses som selvstændig erhvervsdrivende.
SKAT har nægtet fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og godkender fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A.
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 23-03-2015

Journalnr: 14/0263261
Afskrivningsgrundlag
Klagen vedrører ansættelse af afskrivningsgrundlag på ejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2015

Journalnr: 13/0004024
Anskaffelsessum for anparter
Klagen vedrører et af SKAT afgivet bindende svar om opgørelse af anskaffelsssum for anparter ved apportindskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2015

Journalnr: 13/6627726
Ansættelsesændringer
Klagen vedrører gyldighed af ansættelsesændringer mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-04-2015

Journalnr: 13/6461144
Befordringsfradrag
Klagen vedrører bindende svar om befordringsfradrag. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 07-04-2015

Journalnr: 13/0060671
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2015

Journalnr: 14/0301139
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2015

Journalnr: 13/6642727
Erhvervsmæssig virksomhed
Sagen vedrører, om klageren har drevet erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2015

Journalnr: 13/4300525
Fradrag for advokat- og revisorudgifter
Sagen drejer sig om, hvorvidt et A/S har fradrag efter ligningslovens dagældende § 8 J, stk. 1 for advokat og revisorudgifter, som blev afholdt af selskabets moderselskab og efterfølgende viderefaktureret til selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2015

Journalnr: 13/5790052
Fradrag for diverse udgifter
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2015

Journalnr: 13/0154340
Fradrag for tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2015

Journalnr: 12/0255675
Fradrag for tab på option
Sagen drejer sig om, hvorvidt en option (cap) har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2015

Journalnr: 13/6076578
Fradrag for udgifter i virksomhed
SKAT har nægtet fradrag for udgifter, som SKAT ikke har anset for at have en direkte og umiddelbar forbindelse med indkomsterhvervelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2015

Journalnr: 14/2797508
Genoptagelse af rettens kendelse
Landsskatteretten har genoptaget sagen afgjort ved kendelse af 7. september 2011 som følge af henvendelse fra Folketingets Ombudsmand herom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-03-2015

Journalnr: 13/0064453
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har ikke pålagt SKAT at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2005-2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2015

Journalnr: 13/0074318
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 15-04-2015

Journalnr: 13/0074380
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 15-04-2015

Journalnr: 11/0301150
Honormodtager
Skatteankenævnet har anset klager for honorarmodtager i indkomståret 2007 og ansat den skattepligtige indkomst til 37.939 kr. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-04-2015

Journalnr: 14/3717519
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2015

Journalnr: 14/3717542
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2015

Journalnr: 14/3717547
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2015

Journalnr: 14/3717549
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2015

Journalnr: 14/3717569
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2015

Journalnr: 14/4944850
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2015

Journalnr: 15/0237694
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2015

Journalnr: 15/0238541
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2015

Journalnr: 15/0238606
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2015

Journalnr: 15/0661995
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2015

Journalnr: 15/0662003
Refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10
Klagen vedrører refusion af skat efter sømandsbeskatningslovens § 10. SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om refusion af skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2015

Journalnr: 14/1019816
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-04-2015

Journalnr: 13/0028461
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2015

Journalnr: 13/4941760
Skat af indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-03-2015

Journalnr: 13/4355916
Skat af rejsegodtgørelse
SKAT har anset udbetalt rejsegodtgørelse for skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 30-03-2015

Journalnr: 13/0100890
Skat af svensk stipendium
Klagen vedrører ligningslovens § 7 K. SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst vedrørende et svensk stipendium. Landsskatteretten giver medhold i, at klagerens stipendier omfattes af ligningslovens § 7K, stk. 1-3.
Afsagt: 27-03-2015

Journalnr: 13/3982574
Skattepligt for bo
SKAT har anset boet for skattepligtigt, da beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, stk. 2, er overskredet. Landsskatteretten anser boet for skattefrit.
Afsagt: 13-04-2015

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
Oprettelsesdato: 13-05-2015
Høringsfrist: 27-05-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 621

Spm. om, hvordan SKAT har været stillet for sit krav, hvis konkursboet først ved konkursboets afslutning har indberettet moms, der er opkrævet ved sal...   Svar  

Spm. 630

MFU spm. om ministeren vil redegøre for status på de anbefalinger om ejendomsvurdering af fritidslandbrugsejendomme, som ekspertudvalget om ejendomsvu...   Svar  

Spm. 631

MFU spm. om ministeren har taget initiativer for at sikre fritidslandbrugsejendomme en mere fair ejendomsvurdering i forlængelse af flere sager, hvor ...   Svar  

Spm. 636

Spm. om, hvad det samlede årlige statslige provenu har været fra afgifter og skatter som følge af vandsektorloven, til skatteministeren  Svar  

Spm. 640

MFU spm. om at redegøre for, om plejefamilier anses for selvstændige eller lønmodtagere i skattelovgivningens optik samt den nærmere begrundelse herfo...   Svar  

Spm. 652

Spm. om at tilsende talepapiret fra samrådet den 7. maj 2015 om forældede restancer, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Z-Ø, til skatteministeren  Svar  

Spm. 656

MFU spm. om man udbetaler børnepenge til udenlandske arbejdstagere i Danmark, der ikke er EU-borgere, uden at iagttage det optjeningsprincip, som lovg...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1190

Er ministeren tilfreds med de nuværende skatteregler for investeringsforeninger, som skatteministeren i foråret 2012 ellers gav tilsagn om at udarbejd...

Spm. S 1230

Er det rimeligt, at skatteyderen er nødt til at bruge ressourcer til revisor og/eller advokat til at gennemgå SKATs restanceoversigter/KOBRA for at si...

Spm. S 1236

Hvilke initiativer har ministeren taget i forhold til etablering af en belønningsordning med henblik på at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats...