SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 25

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bland andet et bindende svar fra SKAT om virksomhedsordningen (lån i blandet benyttede ejendomme og sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner). Desuden er der en række gode artikler, fx en om en række vigtige datoer for indberetning omkring 1. juli, herunder selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Limitation of claims for reimbursement of dividend withholding tax
Reduced tax rate on dividends paid to foreign companies
SKAT´s modregningsadgang ved konkurs
Dækning af P-afgift er et skattepligtigt løngode
Aktiviteter i forbindelse med havbundsundersøgelser var søtransport
Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen
Husk selvangivelsen og restskatten - og alt det andet

Bindende svar
Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

Afgørelser
Bindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.
Bindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.
Spørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.
Spørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.

Domme
Ejendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse
Afvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger
Sagsomkostninger - delt - særlige grunde
Udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse
Fraflytterskat - præjudiciel forelæggelse
Værdiansættelse - ejendom - dødsbo - 15%-reglen

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160620' AND [SkatteraadChanged] <= '20160626') OR ([LSRChanged] >= '20160620' AND [LSRChanged] <= '20160626') OR ([ByretChanged] >= '20160620' AND [ByretChanged] <= '20160626') OR ([LandsretChanged] >= '20160620' AND [LandsretChanged] <= '20160626') OR ([HojesteretChanged] >= '20160620' AND [HojesteretChanged] <= '20160626')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
27-06-2016 Moms i 2016 Moms for maj måned 2016
27-06-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Maj måned 2016
30-06-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Juni 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Limitation of claims for reimbursement of dividend withholding tax

The Danish tax authorities change practice concerning limitation of claims for reimbursement of withholding tax on dividends. Prospectively, the limitation period for such claims will be 3 years instead of the current 5 years.

BDO

Reduced tax rate on dividends paid to foreign companies

According to a bill recently adopted by the Danish Parliament, the tax rate applicable to dividends paid to foreign companies is reduced from 27 pct. to 22 pct.

DELACOUR

SKAT´s modregningsadgang ved konkurs

Østre Landsret har i en afgørelse af 15. februar 2016 (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen - U 2016.2075 Ø) afsagt dom i en sag om SKAT’s adgang til modregning overfor et konkursbo der fejlagtigt havde fået udbetalt en overskydende skat.

DELACOUR

Dækning af P-afgift er et skattepligtigt løngode

SKAT mener, at ansatte er skattepligtige af arbejdsgiverens betaling vedrørende P-afgifter, hvis arbejdsgiveren samtidig med dækningen også udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse.

DELACOUR

Aktiviteter i forbindelse med havbundsundersøgelser var søtransport

Aktiviteter, som bestod af sejlads mellem havn og de enkelte destinationer på havet, hvor havbundsundersøgelser fandt sted, samt sejlads mellem de enkelte destinationer på havet, var søtransport

Plesner

Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen

Datatilsynet har netop lanceret en tjekliste om persondataforordningen, som virksomheder og myndigheder mv. bør forholde sig til. Plesner vurderer, at tjeklisten er et godt udgangspunkt - som dog ikke kan stå alene, men skal suppleres af et reelt accountability-program til at overholde persondataforordningen.

SEGES

Husk selvangivelsen og restskatten - og alt det andet

På skatteområdet er der omkring 1. juli en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

SKM2016.278.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1 og § 10, stk. 6-7

Som led i et begyndende generationsskifte havde spørger og spørgers søn uden indskud og uden gave etableret et interessentskab med hver 50 pct. ejerandel. Interessentskabet skulle forpagte og drive spørgers landbrugsejendom på 308 ha. og sønnens nyerhvervede nabolandbrugsejendom på 24 ha. Spørgers svinebesætning, kartoffelleveringsrettigheder og beholdninger var i forbindelse med etableringen overdraget til interessentskabet ved et uforrentet anfordringslån på 6,6 mio. kr. uden sikkerhed, hvorved der skattemæssigt opstod et udlån til sønnen på 3,3 mio. kr. Spørger havde finansieret sønnens kontante køb af nabolandbrugsejendommen ved et 1,5 pct. forrentet anfordringslån på 4,7 mio. kr. uden sikkerhed, som efterfølgende var nedbragt til 2,2 mio. kr. efter sønnens hjemtagelse af realkreditlån.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers kaution for såvel sønnens realkreditlån som interessentskabets kassekredit eller yderligere gæld til finansiering af interessentskabets erhvervsmæssige udgifter ikke ville blive anset for sikkerhedsstillelse omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers udlån til sønnen ved dels etableringen af interessentskabet og dels købet af nabolandbrugsejendommen kunne placeres i spørgers virksomhedsordning. Spørger anses ikke at ville have ydet tilsvarende lån og vilkår til tredjemand. Begge udlån ansås at tilgodese private hensyn og interesser, hvorfor et beløb svarende til udlånet ansås for hævet i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers sikkerhedsstillelse med sine to tilgodehavender hos sønnen for sønnens andel af interessentskabets gæld ikke var omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, idet der var tale om sikkerhedsstillelse med private aktiver, som ikke indgik i spørgers virksomhedsordning.

 

Afgørelse: Bindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.

SKM2016.277.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 og § 8, stk. 1

Landsskatteretten fandt ikke, at en ejendom, der var erhvervet som en udlejningsejendom, og som var udlejet ved erhvervelsen, hvor der ikke var betalt ejendomsværdiskat i ejertiden, og hvor der var tale om en forholdsvis kort periode på 6 ½ måned, hvor klager havde opholdt sig på ejendommen, kunne anses for omfattet af parcelhusreglen i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

 

Afgørelse: Bindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.

SKM2016.275.LSR

Vedrører: Lejeloven § 83, stk. 1, litra a, § 84 og § 86, stk. 1. Ligningsloven § 2

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at tage hensyn til et tidsbegrænset lejemål med hovedaktionærens barn og dennes bekendte ved værdiansættelsen af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærens børn.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.

SKM2016.274.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2. Skattestyrelsesloven § 34, stk. 2. Afskrivningsloven § 52

Den økonomiske udvikling på ejendomsmarkedet kunne ikke anses at være en sådan særlig omstændighed, at der i 2014 kunne ske genoptagelse for årene 2010 og 2011 med henblik på at kunne foretage efterfølgende skattemæssige afskrivninger.

 

Afgørelse: Spørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.

SKM2016.273.LSR

Vedrører: Dagældende ligningslovs § 16 A, stk. 9 (nugældende § 16 A, stk. 5). Statsskattelovens § 4

Landsskatteretten fandt, at klageren, der var hovedanpartshaver i et selskab, ikke skulle beskattes i henhold til ligningslovens § 16 A af en rådighed over en lejlighed købt af selskabet. Endvidere fandt Landsskatteretten det sandsynliggjort, at indsætninger på klagerens konto ikke var skattepligtige beløb for klageren.

 

Dom: Ejendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse

SKM2016.286.BR

Vedrører: Ejendomsbeskatningsloven § 4, stk. 2. Skatteforvaltningsloven § 20

Sagsøgeren havde - via køb af anparter i et K/S - erhvervet halvdelen af en udlejningsejendom, som K/S'et havde overtaget 4 måneder tidligere. I forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige avance efter ejendommens salg nedsatte skattemyndighederne sagsøgerens anskaffelsessum, hvilket førte til en forhøjelse af den skattepligtige avance. Sagsøgeren havde opgjort sin anskaffelsessum efter praksis om køb af brugte anparter og gjorde i øvrigt gældende, at ejendommen var steget i værdi i perioden fra K/S'ets køb af ejendommen og frem til hendes køb af anparterne i K/S'et.

Retten fandt, at der ikke var tale om køb af brugte anparter. Den påståede værdistigning var endvidere ikke dokumenteret. Der var derfor ikke grundlag for at hjemvise opgørelsen af sagsøgerens anskaffelsessum til SKAT.

Det forhold, at SKAT havde lavet en fortegnsfejl i agterskrivelsen, kunne ikke føre til ugyldighed. Det kunne heller ikke føre til ugyldighed, at SKAT ikke havde sendt en særskilt afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2, sidste pkt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet i forhold til opgørelsen af anskaffelsessummen og formelle fejl. Ministeriet havde under retssagen taget bekræftende til genmæle i forhold til opgørelsen af sagsøgerens afståelsessum.

 

Dom: Afvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger

SKM2016.284.ØLR

Vedrører: Retsplejeloven § 321

Landsretten havde i medfør af retsplejelovens § 321, bestemt, at appellanten, der er bosiddende i Asien, skulle stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som appellanten kunne blive pålagt at betale. Såfremt appellanten ikke gjorde dette inden en af landsretten fastsat frist, ville sagen blive afvist.

Da appellanten ikke stillede sikkerhed for sagsomkostninger inden fristens udløb, blev anken afvist.

 

Dom: Sagsomkostninger - delt - særlige grunde

SKM2016.282.ØLR

Vedrører: Retsplejeloven § 321, stk. 1 og 3.

Sagen vedrørte, om sagsøgeren - et boligselskab - havde dokumenteret, at nogle grundforbedrende foranstaltninger var foretaget forud for vurderingstidspunktet den 1. januar 2002. Landsskatteretten havde fundet, at boligselskabet ikke havde godtgjort, at foranstaltningerne var foretaget forud for den 1. januar 2002 og havde derfor alene godkendt fradrag fra og med vurderingsåret 2004. Under sagens behandling ved byretten dokumenterede boligselskabet, at de grundforbedrende foranstaltninger var foretaget forud for den 1. januar 2002. På baggrund af en konkret vurdering tog Skatteministeriet derfor bekræftende til genmæle over for boligselskabets hjemvisningspåstand.

Skatteministeriet gjorde gældende, at ingen part skulle betale sagsomkostninger til den anden, idet det alene beroede på boligselskabets forhold, at der først under byretssagen fremkom dokumentation for de omhandlede foranstaltningers etableringstidspunkt.

Landsrettens flertal (to dommere) fandt på baggrund af sagens forløb, at der forelå sådanne særlige grunde, at hver part burde bære egne udgifter til advokat, og at parterne skulle dele retsafgiften, alt som bestemt af byretten, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3. Flertallet lagde herved bl.a. vægt på, at det påhvilede boligselskabet at fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kunne begrunde en ændring og genoptagelse af ejendomsvurderingerne, og at sagsanlægget efter flertallets opfattelse var et resultat af boligselskabets ufuldstændige oplysninger over for Skatteankestyrelsen og undladelse af at berigtige disse under høringen over styrelsens forslag til afgørelse, samt at boligselskabet først sent under retssagens forberedelse fremlagde de nødvendige oplysninger.

Landsrettens mindretal (1 dommer) fandt, at der ikke var grundlag for at anvende bestemmelsen i retsplejelovens § 312, stk. 3, og at Skatteministeriet derfor skulle betale sagens omkostninger til boligselskabet efter hovedreglen i stk. 1. Mindretallet lagde bl.a. vægt på, at det efter det oplyste ikke var ganske klart, at det alene beroede på boligselskabets fejlagtige oplysninger over for Skatteankestyrelsen, at sagen ikke har kunnet finde sin afslutning under den administrative behandling af sagen. Mindretallet stemte derfor for at tilkende boligselskabet sagsomkostninger på kr. 18.000,-, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1

 

Dom: Udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse

SKM2016.281.HR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1 litra c. Kildeskatteloven § 65 og § 69, stk. 1

Et udloddende selskab havde ikke godtgjort, at et udloddet udbytte var modtaget (oppebåret) af et udenlandsk moderselskab, som opfyldte kravene for, at udbyttet kunne fritages for udbytteskat. Det udloddende selskab havde dermed forsømt en pligt til at indeholde udbytteskat. Selskabet var følgelig ansvarlig for betalingen af den ikke-indeholdte skat.

 

Dom: Fraflytterskat - præjudiciel forelæggelse

SKM2016.280.HR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 13 (dagældende)

A anmodede om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. A anførte, at de danske fraflytterbeskatningsregler vedrørende aktieavancebeskatning er i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed, herunder reglerne om etableringsfrihed.

Det følger af EU-Domstolens praksis, at nationale skatteordninger, der udgør en restriktion for udøvelse af etableringsfriheden, kan tillades under visse betingelser. Højesteret havde i en tidligere sag foretaget en vurdering af disse betingelser i relation til spørgsmål vedrørende aktieavancebeskatningslovgivningen.

På denne baggrund og under hensyn til de spørgsmål, der måtte anses for omfattet af den foreliggende sag, var det Højesterets foreløbige vurdering, at der ikke forelå en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den relevante EU-ret, at der var grundlag for at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen. Højesteret tog derfor ikke anmodningen om præjudiciel forelæggelse til følge

 

Dom: Værdiansættelse - ejendom - dødsbo - 15%-reglen

SKM2016.279.HR

Vedrører: Boafgiftsloven § 12

Et dødsbo havde udlagt to faste ejendomme til den ene af to arvinger for ejendomsværdien minus 15 %. Den arving, der havde fået ejendommene udlagt, havde givet arveafkald for 2,1 mio. kr. SKATs anmodning til skifteretten om en sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi blev imødekommet, uanset ejendommene var værdiansat i overensstemmelse med cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

Sagen angik, om 15 %'s reglen i værdiansættelsescirkulærets punkt 6, 2. afsnit, var bindende for SKAT, således at SKAT var afskåret fra at anmode om en sagkyndig vurdering af de udlagte ejendommes værdi, fordi boet havde værdiansat ejendommene på en sådan måde, at ejendommenes værdi afveg mindre end 15 % fra den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Efter boafgiftslovens § 12, stk. 1, skal aktiver og passiver i dødsboer ansættes til deres handelsværdi. Hvis boets værdiansættelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering, og skattemyndighederne finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien, kan myndighederne efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, selv foretage en vurdering eller - efter dødsboskiftelovens § 93 - bede skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at foretage vurderingen.

Værdiansættelsescirkulærets punkt 6, 2. afsnit, bestemmer, at boets værdiansættelse af fast ejendom skal lægges til grund ved beregning af arve- og gaveafgiften, hvis boets eller parternes ansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 % højere eller lavere end den kontante ejendomsværdi. Det fremgår af cirkulærets punkt 48, at anvisningerne i cirkulæret er vejledende ved efterprøvelsen af værdiansættelser i den enkelte boopgørelse eller anmeldelse.

Højesteret fandt, at værdiansættelsescirkulærets punkt 6, afsnit 2, i sammenhæng med punkt 48 i cirkulæret og på baggrund af to afgørelser fra Skattedepartementet i 1984, tidligere besvarelser fra skatteministeren om 15 %'s reglen samt forarbejderne til boafgiftsloven, førte til, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %‘s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Af de grunde, som skifteretten havde anført, fandt Højesteret, at der var sådanne særlige omstændigheder, at skattemyndighedernes anmodning om, at de pågældende ejendomme blev vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien, skulle imødekommes.

Med denne begrundelse stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse ( SKM2015.302.VLR ).

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 10/0215870
Ansættelse af forbedringsudgifter
SKAT har skønsmæssigt nedsat de af klageren selvangivne forbedringsudgifter på afskrivningsberettigede bygninger. Landsskatteretten stadfæster SKATs nedsættelse af forbedringsudgifter på afskrivningsberettigede bygninger, men ændrer SKATs fordeling af de godkendte forbedringsudgifter på bygningerne.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 13/1795924
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser af indkomsten i virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 20-05-2016

Journalnr: 12/0273263
Forhøjelse af indkomsten - arbejde fra hjemmet
Klagen vedrører nægtet fradrag af udgifter til el, vand, forsikring mv. i virksomhed drevet fra bopæl. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 13/6656505
Forhøjelse af virksomhedsindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-05-2016

Journalnr: 13/0721766
Fradrag for underskud - udlejning af andelslejlighed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud ved udlejning af andelslejlighed og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 14/0189999
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 14/3932136
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 14/3418382
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 14/4910464
Frivillig akkortd
Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelserne i en aftale om frivillig akkord er resolutive eller suspensive. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2016

Journalnr: 11/0300525
Kurs på fordring
SKAT har ansat en fordring i forbindelse med køb af et edb-program til kurs 3 og dermed nedsat underskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter kursen yderligere til et skattemæssigt resultat på nul.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 13/5118144
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret ved eftergivelse af lån til ledelsen, fra debitortilgodehavende og fra selskabets likvide beholdninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-05-2016

Journalnr: 15/1261741
Overførsel af ægtefælles personfradrag
Klagen vedrører nægtelse af overførsel af ægtefælles personfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2016

Journalnr: 14/3931716
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 13/5353378
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-05-2016

Journalnr: 13/6646524
Skat af fri bil - ugyldighed
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Påstand om ugyldighed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 15/0864564
Skat af godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af godtgørelse ved afskedigelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2016

Journalnr: 15/0757885
Skattepligt af erstatning
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt af erstatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2016

Journalnr: 13/5997196
Skattepligt til Danmark
Skatteankenævnet har anset klageren for fuld skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2006-2010. Landsskatteretten finder, at klageren i indkomstårene 2006 - 2010 er fuld skattepligtig til Danmark fra 1. september 2006 til 1. oktober 2007 i henhold til opholdsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, og at han er fuld skattepligtig til Danmark fra 1. oktober 2007 i henhold til bopælsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.
Afsagt: 26-05-2016

Journalnr: 13/0114969
Skattepligt til Danmark
Sagen vedrører, om klagerens virksomhed anses for at have fast driftssted i Danmark og dermed om klageren er begrænset skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2016

Journalnr: 14/0182056
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-05-2016

Journalnr: 12/0222766
Underskud af virksomhed
Klagen skyldes at SKAT ikke har anset klagerens virksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2016

Journalnr: 12/0222768
Underskud af virksomhed
Klagen skyldes at SKAT ikke har anset klagerens virksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10459 2016 INIT: Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) Rådets konklusioner (den 17. juni 2016)

ST 10426 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion - Resultat af samlingen i Økofinrådet den 17. juni 2016

ST 10502 2016 INIT: ØKOFINRÅDETs rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål

 

Nyt fra Kommissionen

Speech by Commissioner Pierre Moscovici at the Tax Congress of the Berlin Tax Forum 2016

Fair Taxation: Commission welcomes agreement reached by Member States on new rules to tackle tax avoidance

Fair Taxation: Commission welcomes agreement reached by Member States on new rules to tackle tax avoidance

The Anti Tax Avoidance Package – Questions and Answers (Updated)

 

Nyt fra Parlamentet

Udkast til betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående

Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat  

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 224

Finanstilsynets statusrapport vedrørende undersøgelsen af ”Panama-papers” samt Finanstilsynet inspektionsredegørelse om Nordea Bank Danmark A/S, fra erhvervs- og vækstministeren

Bilag 225

Henvendelse af 17/6-16 fra Ole Alsbjørn vedr. ejendomsvurdering

Bilag 227

Oversendelse af "Betænkning om bødesanktioner på det finansielle område", fra erhvervs- og vækstministeren

Bilag 229

Beretning om kommunernes overtagelse af inddrivelse af fordringer afgivet den 15. juni 2016

Bilag 234

Gennemsigtighedsrapport 2015 – SKATs kontrolarbejde i 2015

Bilag 235

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift på elektricitet, fusionsskatteloven og sel-skabsskatteloven (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livsforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansæt-telse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier, samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs), fra skatteministeren

Bilag 236

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til ombudsmanden, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen mv.), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 471

Spm. om at redegøre for de konkrete vurderinger, der ligger til grund for ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 80 om, at sænkningen af reparat...  Svar  

Spm. 473

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 474

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 475

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 476

Spm. om at bekræfte, at der i forbindelse med udviklingen af et nyt inddrivelsessystem vil blive indført en mulighed for at inddrive børnebidrag af sø...  Svar  

Spm. 510

Spm. om at redegøre for hvilke analyser, der ligger bag ministerens udsagn om, at 10 pct. af de virksomheder, der viser sig at have fejl i indberetnin...  Svar  

Spm. 519

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AB-AH, til skatt...  Svar  

Spm. 520

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om forløbet i sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI, t...  Svar  

Spm. 528

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 14/6-16 om betydningen for skattegabet og SKATs kontrolmuligheder, når virksomhede...  Svar  

Spm. 529

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – spørgsmål 319, til skatteministeren  Svar  

Spm. 530

Spm. om en opdatering provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 325, til skatteministeren  Svar  

Spm. 531

Spm. om en opdatering provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2013-14) alm. del - spørgsmål 472, til skatteministeren  Svar  

Spm. 532

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 323, til skatteministeren  Svar  

Spm. 533

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 320, til skatteministeren  Svar  

Spm. 534

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 321, til skatteministeren  Svar  

Spm. 535

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 318, til skatteministeren  Svar  

Spm. 536

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 326, til skatteministeren  Svar  

Spm. 537

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del - spørgsmål 317, til skatteministeren  Svar  

Spm. 538

Spm. om, hvad det skønnede provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) er ...  Svar  

Spm. 539

Spm. om, hvad det skønnede varige provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfæ...  Svar  

Spm. 540

Spm. om, hvad det skønnede provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) er ...  Svar  

Spm. 541

Spm. om, hvad skønnes provenuet (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) at være v...  Svar  

Spm. 542

Spm. om en opdatering af svaret på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – spørgsmål 315, til skatteministeren  Svar  

Spm. 543

Spm. om en opdatering af svar på BYB (folketingsåret 2013-14) alm. del – spørgsmål 11, til skatteministeren  Svar