SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 01

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal fra SKAT om ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.364.LSR.

Desuden kan du finde link til PwCs Regnskabshåndbog 2017 og RGDs publikation Personalegoder 2017.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres
Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres
Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis
Vedtaget lovforslag om skillelinjen mellem sambeskatningsindkomst og konkursindkomst (L 25 B 2016)
Nu er der igen omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv.
Vedtaget lovforslag om livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser (L25 2016)
Vedtaget lovforslag om opgørelse af kooperationsbeskattede selskabers formue (L25 B 2016)
Regnskabshåndbogen 2017
Personalegoder 2017

Styresignaler
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1

Bindende svar
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Kapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning

Domme
Fri bil – hovedaktionær og direktør – luksusbil – unøjagtig kørebog
Negativt privatforbrug – manglende dokumentation – ændring af hjemmelsgrundlag
Syn og skøn – udpegning af skønsmand – nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris
Ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170102' AND [SkatteraadChanged] <= '20170108') OR ([LSRChanged] >= '20170102' AND [LSRChanged] <= '20170108') OR ([ByretChanged] >= '20170102' AND [ByretChanged] <= '20170108') OR ([LandsretChanged] >= '20170102' AND [LandsretChanged] <= '20170108') OR ([HojesteretChanged] >= '20170102' AND [HojesteretChanged] <= '20170108')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres

Folketinget har den 15. december 2016 vedtaget en ændring af skatteforvaltningsloven som led i gennemførelsen af Retssikkerhedspakke II, der skal forbedre retssik-kerheden på skatteområdet og genoprette tilliden til SKAT. Lovændringen medfører, at der bliver genindført omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skatte- og afgiftssager, og at ombudsmandens kontrol med SKAT styrkes.

Bech-Bruun

Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres

Folketinget har den 15. december 2016 vedtaget en ændring af skatteforvaltningsloven som led i gennemførelsen af Retssikkerhedspakke II, der skal forbedre retssik-kerheden på skatteområdet og genoprette tilliden til SKAT. Lovændringen medfører, at der bliver genindført omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skatte- og afgiftssager, og at ombudsmandens kontrol med SKAT styrkes.

Beierholm

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

Skatterådet har for første gang taget stilling til, om en arbejdsgiverbetalt elektronisk avis altid kan anses for leveret udelukkende på arbejdspladsen eller ej. Der er spurgt på 3 forskellige abonnementsmodeller (IP-løsning, Domæneløsning og Enkeltbruger-adgange).

PwC

Vedtaget lovforslag om skillelinjen mellem sambeskatningsindkomst og konkursindkomst (L 25 B 2016)

Selskaber, som er under konkursbehandling, skal ikke indgå i sambeskatning. Alligevel har delårsindkomstopgørelser fra konkursramte datterselskaber kunnet medtages i sambeskatningen på grund af afgørelse fra Landsskatteretten. Dette ændres nu.

PwC

Nu er der igen omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv.

Folketinget vedtog den 15. december 2016 forslaget (L28/2016), som genindfører muligheden for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Endvidere blev ændringen af fristreglerne vedrørende klage til Folketingets Ombudsmand vedtaget.

PwC

Vedtaget lovforslag om livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser (L25 2016)

Genindførelse af hjemmel til fradrag for særlige bonushensættelser.

PwC

Vedtaget lovforslag om opgørelse af kooperationsbeskattede selskabers formue (L25 B 2016)

Kooperationsbeskattede selskabers unoterede aktier, som tidligere blev værdiansat i overensstemmelse med formueskattekursreglerne, skal nu værdiansættes til den skattemæssige indre værdi.

PwC

Regnskabshåndbogen 2017

Regnskabshåndbogen 2017 giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2017

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1

SKM2017.11.SKAT

Vedrører: Ligningsloven § 15 J, stk. 1. Afskrivningsloven §§ 1 og 14

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.364.LSR Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 948 af 17. august 2015 af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) Bekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) Bekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015 af skatteforvaltningsloven

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2017.14.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XXX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling.

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2017.13.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XXX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling.

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2017.12.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XXX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling.

 

Bindende svar: Kapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning

SKM2017.10.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 4, § 8 og § 24. Selskabsskatteloven § 12 A og § 12 C

Skatterådet kan bekræfte, at den beskrevne kapitalforhøjelse og indfrielse af gæld skattemæssigt skal behandles som en samlet ordning efter selskabsskatteloven § 12 C, stk. 2, jf. kursgevinstloven § 24. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at de påtænkte transaktioner ikke vil medføre begrænsning af selskab A´s fremførte skattemæssige underskud eller beskatning i øvrigt.

 

Dom: Fri bil – hovedaktionær og direktør – luksusbil – unøjagtig kørebog

SKM2017.6.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 9

Sagsøgeren var hovedaktionær og direktør i et tysk selskab, der stillede en Rolls Royce til hans rådighed. Bilen stod ikke parkeret ved sagsøgerens bopæl, men i aflåste garager i Y1-by og Y2-by, når den ikke blev brugt. Sagsøgeren havde adskillige luksusbiler til privat rådighed og havde underskrevet en erklæring om, at den omhandlede bil ikke måtte benyttes privat.

Sagsøgeren havde ført kørebog, men denne opfyldte ikke kravene til et kørselsregnskab, idet den var for unøjagtig til, at dens rigtighed kunne kontrolleres. Sagsøgeren havde en personlig passion for dyre luksusbiler, og der var ikke noget, der støttede, at anskaffelsen af bilen var begrundet i selskabets forhold.

Efter en konkret vurdering fandt retten, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at bilen udelukkende stod til rådighed for erhvervsmæssig kørsel. Sagsøgeren var derfor med rette blevet beskattet af værdien af fri bil, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.

 

Dom: Negativt privatforbrug – manglende dokumentation – ændring af hjemmelsgrundlag

SKM2017.5.BR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Skattekontrollovens § 19, stk. 4, § 3, 4 og 5

Sagsøgeren, der havde haft et betydeligt negativt privatforbrug i 2007, angav at have finansieret sit privatforbrug via midler fra en bankboks, kasinogevinster og pengegaver fra sine bedsteforældre.

Retten fandt det efter en konkret bevisbedømmelse ikke godtgjort, at sagsøgeren havde finansieret sit privatforbrug som oplyst. Da sagsøgeren ikke havde godtgjort, at forhøjelsen havde været åbenbart urimelig eller havde hvilet på et klart forkert grundlag, fandt retten, at forhøjelsen var berettiget.

Retten fandt endvidere, at skatteankenævnet ikke havde været afskåret fra at ændre hjemmelsgrundlaget i forhold til SKATs afgørelse, da sagsøgeren ikke havde haft en berettiget forventning om, at ansættelsen skulle ske efter skatteforvaltningslovens § 27.

Retten fandt heller ikke, at sagsøgeren havde godtgjort, at der var begået sådanne sagsbehandlingsfejl, der efter en konkret væsentlighedsbedømmelse kunne medføre ugyldighed eller hjemvisning af sagen.

Skatteministeriet blev på den baggrund derfor frifundet.

 

Dom: Syn og skøn – udpegning af skønsmand – nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris

SKM2017.4.BR

Vedrører: Retsplejeloven § 198 og § 208

Sagsøgeren havde annmodet om syn og skøn vedrørende værdiansættelse af en erhvervsejendom. Den første skønsmand, som var bragt i forslag af Dansk Ejendomsmæglerforening, fremkom med et salæroverslag, der efter sagsøgerens opfattelse var for højt. På sagsøgerens foranledning blev der bragt en anden skønsmand i forslag, som fremkom med et salæroverslag. Da sagsøgeren også mente, at dette overslag var for højt, anmodede han om at få stillet en helt tredje skønsmand i forslag.

Retten fandt, at forløbet omkring udpegning af skønsmænd efter de foreliggende oplysninger ikke gav grundlag for at antage, at en eventuelt tredje skønsmand ville fremkomme med et væsentligt lavere overslag. Sagsøgerens anmodning om, at der blev bragt yderligere en skønsmand i forslag, blev derfor ikke taget til følge. Med henvisning til retsplejelovens § 198, hvorefter retten foretager udpegning af skønsmand m.v., blev sagsøgerens anmodning om tilladelse til at tage kontakt til de foreslåede skønsmænd med henblik på forhandling af pris m.v. heller ikke taget til følge.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab

SKM2017.2.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Sagsøgerne (2 selskaber) havde investeret i det tyske selskab, G1 GmbH, som gik konkurs i 2005. Ved 5 domme afsagt af den tyske Højesteret i 2010-2011 blev det fastslået, at bl.a. sagsøgernes handelstab ikke indgik i fordringen mod konkursboet. Det var derfor ubestridt, at sagsøgerne havde lidt et fradragsberettiget tab, og at der som følge af de tyske domme var grundlag for ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 1.

Det var såvel under sagens behandling for skattemyndighederne som under sagens forberedelse for retten ubestridt, at sagsøgerne blev bekendt med de tyske domme ultimo 2011 via et informationsbrev fra advokatfirmaet R1. Det kunne derfor ikke tillægges vægt, at sagsøgerne under hovedforhandlingen gjorde gældende, at de ikke havde modtaget informationsbrevet, og at de først væsentligt senere blev bekendt hermed.

Da sagsøgerne ikke havde anmodet om genoptagelse inden for 6 måneder efter, at de kom til kundskab om de tyske domme, jf. SFL § 27, stk. 2, blev Skatteministeriet frifundet.

Dommen svarer i det væsentlige til Retten i Aalborgs dom af 5. oktober 2015 offentliggjort i SKM2015.680.BR (anket).

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 1

Udkastet til styresignal: 16-1322835

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.364.LSR.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Dansk Byggeri
 • DI
 • SEGES
 • Timetax A/S
 •  

  Nye straffesager

  SKM2017.9.ØLR Straf – momssvig – fiktive fakturaer fra tredjemand

  Vedrører: Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 4.

  T1 var tiltalt for momssvig. T1 var indehaver af to virksomheder. T1 havde for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 angivet en negativ moms på 150.000 kr. vedrørende den ene virksomhed og negativ moms på 165.000 kr. vedrørende den anden virksomhed, selvom momstilsvaret rettelig var 0 kr. for hver af virksomhederne. T2 var tiltalt for at have udstedt to fiktive fakturaer til T1s virksomheder for at T1 kunne anvende dem over for SKAT til at dokumentere en købsmoms på henholdsvis 150.000 kr. og 165.000 kr. T1 havde derved unddraget for 315.000 kr. i moms.

  T1 og T2 var i perioden 15. oktober 2009 til 15. juni 2012 tilmeldt samme folkeregisteradresse. De to fakturaer var benævnt invoice. Der var ingen aktiviteter i selskaberne og ingen af de to tiltalte havde midler til at betale for programmeringsopgaven som de to fakturaer vedrørte. Der fandtes ikke skriftligt materiale eller kravspecifikation ud over fakturaerne. Fakturaerne var belagt med moms selvom ingen af selskaberne var momsregistrerede.

  T1 forklarede at der var indgået to reelle aftaler, hvor der blev udstedt sædvanlige fakturaer. At aftalerne ikke blev gennemført skyldtes pengemangel forårsaget af SKATs tilbageholdelse af negativ moms.

  T2 forklarede at der aldrig blev indgået en endelig aftale. Der var ikke tale om to fakturaer, som T1 skulle benytte i forbindelse med momsafregninger.

  Byretten fandt T1 skyldig i momssvig og T2 skyldig i forsætligt som led i sin virksomhed at have udfærdiget 2 fakturaer med et urigtigt indhold som dokumentation for T1s købsmoms. Retten lagde til grund, at fakturaerne er fiktive og udarbejdet efter fælles aftale med henblik på tilegnelse. T1 idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 315.000 kr. T2 idømtes 40 dages ubetinget fængsel.

  Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde fængselsstraffene betingede af samfundstjeneste i medfør af lovændringen der tilsigter en øget anvendelse af samfundstjeneste.

  SKM2017.1.ØLR Straf – momssvig – dokumentfalsk – bedrageri - straffelovsovertrædelser

  Vedrører: Straffelovens § 286, stk. 2, jf. straffelovens § 279 jf. § 89 Straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, jf. § 89 Selskabslovens § 367, stk. 1, jf. § 210, stk. 1, jf. straffelovens § 89 Straffelovens § 21 Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og

  T var tiltalt for 25 forhold, herunder momssvig af særlig grov beskaffenhed for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013. T havde stiftet et selskab, der drev momspligtig virksomhed uden registrering og havde udstedt fakturaer med moms uden at angive og afregne til SKAT. T havde derved unddraget for 654.056 kr. i moms.

  T forklarede, at han var medstifter og direktør i selskabet undtagen en kort periode hvor en anden var direktør. I 2013 var han ikke direktør. T havde kontakten med kunderne. Pengene i selskabet kørte via T's private konto. Det var den anden direktør, der skulle stå for moms og regnskab. T har ikke været med til at lede selskabet. T betalte og modtog betalinger. Da T var direktør bad han revisoren om at få selskabet momsregistreret. T har ikke kontrolleret, om momsregistrering fandt sted. T brugte pengene på sin private konto. T samlede sine bilag ind, der ikke blev afleveret til revisor, da det hele endte med at gå i fisk.

  Byretten fandt T skyldig i tiltalen, bortset fra forhold 25, hvor han frifandtes. Retten lagde til grund at den af T anførte anden direktør ikke havde haft med ledelsen af selskabet at gøre. Den fakturerede moms er blevet indbetalt på T's private konto og er forbrugt af T. T idømtes en samlet straf og tillægsstraf på fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 25.000 kr. Ved strafudmålingen lagdes der vægt på det meget store antal kriminelle forhold, de involverede værdiers omfattende størrelse, gerningsperiodens betydelige længde, T's for lige artet kriminalitet, T's hurtige recidiv samt kriminalitetens professionelle og planlagte karakter.

  Landsretten stadfæstede byretsdommen.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 15/0863806
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2005. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 13/0222687
  Ansættelse af resultat af virksomhed
  Klagen vedrører ansættelse af resultat af virksomhed. Ændring foranlediget af skatteyder er ikke godkendt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 14/0001461
  Beskatning af A-indkomst og fradrag for befordring
  Klagen vedrører beskatning af A-indkomst og fradrag for befordring mellem hjem og arbejde vedrørende arbejde for arbejdsgivere. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 14/3384388
  Beskatning af løn
  SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst med beløb, der anses for løn. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at SKATs forhøjelse af klagerens personlige indkomst bortfalder.

  Afsagt: 03-11-2016

  Journalnr: 14/0565061
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører bl.a. resultat af virksomhed for 2 virksomheder herunder at indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat anses for hævet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 03-11-2016

  Journalnr: 13/6436146
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører bl.a. beskatning af maskeret udlodning, fri bil og fri telefon. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 02-11-2016

  Journalnr: 13/0249343
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører bl.a. maskeret udlodning og skat af værdi af fri bil og fri telefon. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 02-11-2016

  Journalnr: 12/0188995
  Diverse forhøjelser fra udeholdt omsætning
  Klagen vedrører yderligere indkomst ved salg af brugte biler, fradrag for salgsprovision samt yderligere omsætning, negativ kassebeholdning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-11-2016

  Journalnr: 13/5992096
  Fradrag for omkostninger til advokat
  Klagen vedrører bindende svar, hvorefter at en advokat ikke kan fratrække omkostninger til advokat vedrørende voldgiftssag om udbetaling af overskudsbestemt løn fra advokatfirma i den personlig indkomst men som ligningsmæssigt fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 10-11-2016

  Journalnr: 16/0316938
  Fradrag for renteudgifter
  Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter i selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 09-11-2016

  Journalnr: 14/4014890
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 03-11-2016

  Journalnr: 15/0662508
  Fri transport
  Klagen vedrører beskatning af fri transport mellem hjem og arbejde. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, idet beløbene dog anses for ikke arbejdsmarkedsbidragspligtige, da de ikke er omfattet af arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.
  Afsagt: 16-11-2016

  Journalnr: 13/4274708
  Maskeret udlodning
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 03-11-2016

  Journalnr: 14/1202035
  Opdeling af selskabskapital
  Klagen vedrører bindende svar om det vil have skattemæssige konsekvenser for hverken personer eller ApS, såfremt den eksisterende opdeling af selskabets kapital i A-anparter og B-anparter ophæves ved en vedtægtsændring, således at alle anparter fremadrettet har samme rettigheder. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.

  Afsagt: 04-11-2016

  Journalnr: 14/5064594
  Opdeling af selskabskapital
  Klagen vedrører bindende svar om det vil have skattemæssige konsekvenser for hverken personer eller ApS, såfremt den eksisterende opdeling af selskabets kapital i A-anparter og B-anparter ophæves ved en vedtægtsændring, således at alle anparter fremadrettet har samme rettigheder. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
  Afsagt: 04-11-2016

  Journalnr: 14/5064634
  Opdeling af selskabskapital
  Klagen vedrører bindende svar om det vil have skattemæssige konsekvenser for hverken personer eller ApS, såfremt den eksisterende opdeling af selskabets kapital i A-anparter og B-anparter ophæves ved en vedtægtsændring, således at alle anparter fremadrettet har samme rettigheder. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
  Afsagt: 04-11-2016

  Journalnr: 15/2711434
  Salg af eventualrettighed
  Klagen vedrører forhøjelse af klagerens personlige indkomst med fortjeneste ved salg af eventualrettighed over en polsk ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-11-2016

  Journalnr: 14/0257055
  Skat af befordringsgodtgørelse
  Klagen skyldes at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 09-11-2016

  Journalnr: 13/0213700
  Skat af fri bil mv
  Klagen vedrører beskatning af fri bil og at beløb på mellemregningskonto er anset for løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 11-11-2016

  Journalnr: 13/6665925
  Skattepligt til Danmark
  Klagen vedrører skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 15/5325348
  Skattepligt til Danmark mv
  Klagen vedrører skattepligt til Danmark og at SKAT har tilbagekaldt udstedte fritagelser for skattetræk og afvist en anmodning om skattefritagelse. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelser.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 13/0023119
  Skønsmæssig ansættelse af af overskud
  Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 17-11-2016

  Journalnr: 13/4728085
  Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning i virksomheden som følge af tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 03-11-2016

  Journalnr: 14/0000778
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud
  Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 16-11-2016

  Journalnr: 13/0194306
  Værdi af fri bolig mv.
  Klagen vedrører beskatning af fri bolig og fri benyttelse af aktiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 16-11-2016

  Journalnr: 14/4610278
  Værdi af gave
  Klagen vedrører ansættelse af værdi af afgiftspligtig gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 11-11-2016

   

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 09-01-2017 - 07-02-2017

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Den 10-01-2017 indstilling i C-682/15 Berlioz Investment Fund
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/16/EU – artikel 1, stk. 1 – artikel 5 – administrativt samarbejde på beskatningsområdet – udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder – de ønskede oplysningers »forventede relevans« – afslag fra en tredjepart i den bistandssøgte stat på at meddele visse oplysninger – sanktioner – anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 47 – artikel 51, stk. 1 – retten til en effektiv domstolsprøvelse – retten til prøvelse af en anmodning om oplysninger, der er rettet til en tredjepart

  Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Dom
  Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Indstilling

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  Commission welcomes entry into force of new transparency rules for tax rulings

   

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

  Bilag

  Bilag 3

  Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 83

  Henvendelse af 4/1-17 fra Lars Vestergaard vedrørende skitseforslag om indberetningspligt for alle internetbaserede formidlingsvirksomheder for service og tjenesteydelser der unddrager sig kontrol - B 82

  Spørgsmål og svar

  Spm. 127

  MFU spm. om at oplyse antallet af private erhvervs- og produktionsskoler, som f.eks. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, der ikke er omfattet af lovgiv...  Svar  

  Spm. 128

  Spm. om, hvor mange danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i en ejerbolig på 3 mio. kr. eller derover, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 129

  Spm. om, hvor mange pensionister, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i en ejerbolig på 3 mio. kr. eller derover, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 130

  Spm. om, hvor stor en andel af børnefamilier i Danmark, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i en ejerbolig på 3 mio. kr. eller derover, til skat...  Svar  

  Spm. 131

  Spm. om, hvor mange danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i en ejerbolig på 3 mio. kr. eller derover, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 132

  Spm. om, hvor meget mere en ejer af en bolig til henholdsvis 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½ og 10 mio. kr. (ifølge de nye ejendomsvurder...  Svar  

  Spm. 133

  Spm. om at redegøre for det samlede provenutab år for år med baggrund i regeringsgrundlagets forslag om fortsat at fastfryse beskatningsgrundlaget for...  Svar  

  Spm. 134

  Spm. om, hvorledes regeringen ønsker at finansiere den i regeringsgrundlaget forslåede fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden frem mod...  Svar  

  Spm. 154

  Spm. om, provenuvirkningen af at afskaffe rentefradraget, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 155

  Spm. om, størrelsen af det provenutab, som staten havde af rentefradraget i årene 2000, 2005, 2010 og 2015, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 156

  Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstm...  Svar  

  Spm. 157

  Spm. om at opdatere svar på BYB alm. del – spørgsmål 11 (folketingsåret 2013-14), til skatteministeren  Svar  

  Spm. 158

  Spm. om at oversende den fornyede faglige vurdering af omfanget af tavshedspligten, jf. svar på spm. 147, til skatteministeren  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 489

  Mener ministeren, at tiden er inde her i 2017 til at indfri de yderst positive løfter, ministeren har givet de nordjyske flypendlere og de nordjyske s...