SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 38

Kære Læser

Den uges SkatteMail er ikke så omfattende. Der er kommet styresignal om forældelse af skattekrav samt en gode artikler og nyhedsspots.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
European Taxation: 9 - 2015
Styresignal om den korrektion, der skal foretages, når en skattepligtig medtager et aktiv i virksomhedsordningen, der ikke opfylder betingelserne for at være i ordningen mv.
Lovforslag om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I
Nye rentesatser for selskabsskat
Nye rentesatser for selskabsskat vedrørende selskaber, fonde og foreninger
Konsolideringsfradrag 2015 og 2016
Nye rentesatser for selskabsskat
2016-skattedata – forskudsregistrering, satser/beløbsgrænser

Styresignaler
Forældelse af skattekrav
SKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal

Kommentar
Kommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 3. juni 2015, LSR j.nr. 14-0073991

Bindende svar
Journalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning

Domme
Skatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år
Skattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150914' AND [SkatteraadChanged] <= '20150920') OR ([LSRChanged] >= '20150914' AND [LSRChanged] <= '20150920') OR ([ByretChanged] >= '20150914' AND [ByretChanged] <= '20150920') OR ([LandsretChanged] >= '20150914' AND [LandsretChanged] <= '20150920') OR ([HojesteretChanged] >= '20150914' AND [HojesteretChanged] <= '20150920')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

European Taxation (ET)

European Taxation: 9 - 2015

I denne udgave:

 • Status of Implementation of the Authorized OECD Approach into Domestic Tax Law and Tax Treaties - Part 2
 • What Remains of the Marks & Spencer Exception for Final Losses? - Examining the Impact of Commission v.
  United Kingdom
  (Case C-172/13)
 • Parafiscal Taxes: Are They Compatible with EU Tax Law and the Fundamental Freedoms?
 • Commission
 • Court of Justice
 • EU Companies with Third State Dual Residency and the Freedom of Establishment: Unlawful Restriction by
  Secondary Legislation and Corresponding National Tax Law
 • Recent Developments in the German Tax Treatment of CFCs
 • Referral to the ECJ on (Final) Cross-Border Losses - Timac Agro Deutschland (Case C-388/14)

FSR - danske revisorer

Styresignal om den korrektion, der skal foretages, når en skattepligtig medtager et aktiv i virksomhedsordningen, der ikke opfylder betingelserne for at være i ordningen mv.

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til forslaget.

FSR - danske revisorer

Lovforslag om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I

FSR – danske revisorer ser positivt på tiltaget om ophævelse af hjemler til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund, da FSR – danske revisorer som tidligere anført finder SKATs nuværende kontrolhjemler for vidtgående, hvilket skader borgernes retssikkerhed og skaber mistillid mellem borgere og SKAT.

Foreningen bemærker tillige at der med tiltagene i retssikkerhedspakke I og II, er skabt et fundament for retssikkerheden og at FSR – danske revisorer gerne bidrager til disse.

Redmark

Nye rentesatser for selskabsskat

Folketinget har vedtaget at ændre beregningsmetoden for rentesatser med det formål at tilpasse rentesatserne til det aktuelle renteniveau. Satserne vi...

Revisionsinstituttet

Nye rentesatser for selskabsskat vedrørende selskaber, fonde og foreninger

Folketinget har vedtaget at tilpasse rentesatserne til det aktuelle renteniveau

Revisionsinstituttet

Konsolideringsfradrag 2015 og 2016

Så er der nye satser for konsolideringsfradrag

Revisorgruppen Danmark

Nye rentesatser for selskabsskat

Ny beregningsmetode

RSM plus

2016-skattedata – forskudsregistrering, satser/beløbsgrænser

Skatteministeriet har netop fastsat grundlaget for forskudsregistreringen for 2016, og indkomstbeløb fra 2014 forhøjes generelt med 3,5 pct. Renteindtægter reguleres ikke, og sociale pensioner reguleres efter et særligt register. Trækprocenten beregnes efter uændrede principper. De pristalsregulerede satser og beløbsgrænser for indkomstskatteområdet for 2016, herunder bl.a. personfradrag, rejsegodtgørelsessats, topskattegrænse, er fastsat. Omfattet er også en lang række satser for afgifter, gebyrer mv., som også anvendes af selskaber mv. Regulering er sket med 1,4 pct. Enkelte data hæves som følge af indfasningen af skattereformen fra 2012. Klik her for at læse hele nyhedsbrevet.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Forældelse af skattekrav

SKM2015.607.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 61 og § 58. Forældelsesloven § 3

I forbindelse med forældelsesprojektet i inddrivelsen er der stillet gentagne spørgsmål omkring beregning af forældelsesfristerne for skattekrav. Dette styresignal redegør for hvornår forældelsesfristen beregnes, bl.a. når en restskat opstår som følge af en taksering.

 

Styresignal: SKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal

SKM2015.600.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningsloven Vurderingsloven

I styresignalet gennemgås retningslinjerne for genoptagelse af sager om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien m.v. som følge af Østre Landsrets dom af 26. juni 2014 vedrørende den tidligere gældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Det er sager, der omhandler anmodning om genoptagelse vedrørende fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold, samt forhold der i forbindelse med genoptagelsen af disse forhold har en nær sammenhæng hermed.

 

Kommentar: Kommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 3. juni 2015, LSR j.nr. 14-0073991

SKM2015.603.DEP

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, d. g og h, og § 13, stk. 1, nr. 2. Fusionsskatteloven § 15, § 15a og § 15c

Skatteministeriet kommenterer LSR j.nr. 14-0073991. Landsskatteretten afsagde i sagen kendelse vedrørende kildeskat på renter. Skatteministeriet besluttede, at kendelsen ikke skulle indbringes for domstolene, idet ministeriet er enig i kendelsens udfald. Landsskatteretten udtaler sig i sin begrundelse generelt, at rente-/royaltydirektivet gælder i Gibraltar. Skatteministeriet er ikke enig i denne generelle udtalelse.

 

Bindende svar: Journalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning

SKM2015.598.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16

Skatterådet bekræfter, at det ikke medfør beskatning af journalist A m.fl. for de af arbejdsgiver, på vegne af A m.fl., afholdte erstatnings- og sagsomkostninger i forbindelse med den afsluttede straffesag, hvori A blev fundet skyldig.

Skatterådet finder dog, at der skal ske beskatning for den del af advokatomkostningerne, arbejdsgiver har afholdt på vegne af A m.fl., som kan henføres til den strafferetlige bødesag.

 

Dom: Skatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år

SKM2015.606.BR

Vedrører: Retsplejeloven § 221

Sagen drejede sig om, hvorvidt Landsskatteretten ved korrigeret kendelse kunne foretage berigtigelse af Landsskatterettens oprindelige kendelse. Skatteyderen gjorde gældende, at den korrigerede kendelse var ugyldig.

Landsskatterettens oprindelige kendelse indeholdt fejl, da de i kendelsen anførte grundværdier - før nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold - ikke var korrekte.

Ved korrigeret kendelse rettede Landsskatteretten fejlen, og grundværdien - efter nedslag i grundværdien - blev herefter opgjort.

Retten bemærkede, at grundværdien ubestridt var gengivet forkert i Landsskatterettens oprindelige kendelse.

Derudover bemærkede retten, at skatteyderen fik medhold i den rejste klage for Landsskatteretten, og at den korrigerede kendelse ikke ændrede herpå.

Retten fandt, at Landsskatteretten var berettiget til at berigtige kendelsen som sket, og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en åbenbar fejlskrift ved angivelsen af grundværdien før nedslag, og at berigtigelsen ikke ændrede på afgørelsens materielle indhold, der var i overensstemmelse med skatteyderens påstand under sagen. Grundværdien efter nedslaget var således alene gengivet forkert som følge af, at grundværdien før nedslag for dårlige jordbundsforhold var gengivet forkert.

Retten fandt endvidere, at skatteyderen ikke kunne have en berettiget forventning om, at nedslaget i grundværdien skulle være andet end et nedslag i grundværdien, som skatteyderen var eller måtte være bekendt med.

Retten bemærkede, at det forhold, at der hengik 1½ år fra den oprindelige kendelse til den korrigerede kendelse forelå, ikke kunne føre til et andet resultat, også henset til at Landsskatteretten berigtigede fejlen umiddelbart efter at være blevet opmærksom herpå. Retten bemærkede endvidere, at det ikke var godtgjort, at korrektionen havde medført en forøget beskatning, eller at den havde betydning for beskatningsgrundlaget for årene efter genoptagelsesårene.

På den baggrund frifandt retten Skatteministeriet.

 

Dom: Skattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion

SKM2015.605.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten havde modtaget ikke-selvangivet løn fra sin tidligere arbejdsgiver, eller hvorvidt de overførte beløb udgjorde refusion af udgifter afholdt på vegne af arbejdsgiveren.

Byretten havde ikke fundet det bevist eller sandsynliggjort, at de beløb - udover de af skattemyndighederne allerede godkendte beløb - som appellanten havde modtaget fra arbejdsgiveren, udgjorde dækning af afholdte udgifter på vegne af arbejdsgiveren.

På baggrund af appellantens og arbejdsgiverens forklaring for retten samt de fremlagte bilag, herunder en skriftlig erklæring fra en leverandør, fandt landsretten efter en samlet, konkret bevisvurdering, at appellanten havde godtgjort, at de overførte beløb ikke udgjorde løn, men refusion af udlæg afholdt på vegne af arbejdsgiveren.

Landsretten tog derfor appellantens påstand til følge.

 

Nye straffesager

SKM2015.601.VLR Straffesag - skattesvig - sort løn - befordringsfradrag - fri bil

Vedrører: Skattekontrolloven § 13

T var tiltalt for skattesvig ved for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst om eller selvangivet løn modtaget fra sin arbejdsgiver på i alt 100.000 kr., ligesom han ved grov uagtsomhed for indkomstårene 2008-11 uberettiget selvangav befordringsfradrag med 251.787 kr. i alt, selvom han havde fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver. T havde derved unddraget for 150.387 kr. i skat i alt.

T erkendte sig skyldig m.h.t. befordringsfradragene, men nægtede sig i øvrigt skyldig.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig med hensyn til den ikke selvangivne løn og i grov uagtsomhed vedrørende befordringsfradraget. Retten lagde til grund, at der hos T's arbejdsgiver blev fundet en udførlig opgørelse med underbilag over beløb som angiveligt er blevet udbetalt og prissatte varer som angiveligt er blevet overdraget til T i 2008, 2009 og 2010 sammenholdt med at der var fundet tilsvarende opgørelser f.s.v. angår andre ansatte, der i meget vidt omfang har vedtaget bøder for skattesvig i den anledning og fandt det derfor bevist, at T havde modtaget "sort" løn. T idømtes en bøde på 120.000 kr.

T forklarede for landsretten, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget "sort" løn, heller ikke i form af naturalier.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 100.000 kr., idet der ikke var ført bevis for, at T i 2008 og 2009 havde fået mere end 76.841,66 kr. udbetalt, eller at han skulle have fået udbetalt noget i 2010.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 11/0298947
Ikke selvangiven bonus - ekstraordinær genoptagelse
Klagen vedrører beskatning af ikke selvangiven bonus, herunder spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0210779
Beskatning af renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 13/1618733
Beskatning af yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten skærper afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 14/0215978
Bil i virksomhedsordning
Klagen vedrører, om bil kan udtages af virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT, at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2010 og 2011 med henblik på, at bilen skal udtages af virksomhedsordningen.
Afsagt: 04-09-2015

Journalnr: 13/0174360
Diverse fradrag
Klagen vedrører ændring af diverse fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i alt overvejende grad.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/5283803
Ejendomsavance og succession
Klagen vedrører opgjort fortjeneste ved salg af fast ejendom og succession efter kildeskattelovens 33 C. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0709459
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende ret til fradrag for 100 % af renteudgifter. SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 18-08-2015

Journalnr: 13/5785820
Fradrag for pensionsbidrag
Skatteankenævnet har ikke godkendt selvangivne fradrag for pensionsbidrag. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.
Afsagt: 18-08-2015

Journalnr: 13/5311651
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 14/2237851
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2015

Journalnr: 13/0191852
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 13/0231068
Fradrag for underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed for 2010 og 2011, idet udlejning af garage ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed. Som konsekvens heraf kan virksomhedsordningen ikke anvendes for 2010 og 2011. Landsskatteretten anser udlejningen for at være erhvervsmæssig virksomhed.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0001780
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 14/2137451
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 14/5324361
Genoptagelse af rettens kendelse
På baggrund af anmodning fra klagerens repræsentant har Landsskatteretten besluttet at genoptage Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014. Landsskatteretten ændrer i henhold til repræsentantens anmodning værdien af driftsbygninger pr. 1. januar 2010 fra 583.272 kr. til 250.000 kr. Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014 fastholdes på samtlige øvrige punkter. Den talmæssige korrektion, herunder ændrede disponering i virksomhedsordningen, overlades til SKAT, jf. § 12, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2013 om forretningsorden for Landsskatteretten.
Afsagt: 07-09-2015

Journalnr: 14/0012845
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 14/0013632
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0181688
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-09-2015

Journalnr: 13/0102137
Maskeret udlodning, fri bolig og hæftelse
Klagen vedrører udlodning/maskeret udbytte, skat af fri bolig og hæftelse for selskabets manglende indbetaling af selskabsskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2015

Journalnr: 13/6636916
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af kørselsgodtgørelse mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 13/6637363
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 13/6640662
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 13/6436102
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-07-2015

Journalnr: 13/4937995
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 11/0301209
Tilsidesættelse af regnskabsgrundlag
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten efter tilsidesættelse af regnskabsgrundlag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 13/6310302
Yderligere løn
Klagen angår skønsmæssig ansættelse af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2015

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-09-2015 - 20-10-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 06-10-2015 dom i C-66/14 Finanzamt Linz
Fiskale bestemmelser

Skatteret – national selskabsskat – etableringsfriheden i henhold til artikel 49 TEUF og artikel 43 EF – forbud mod gennemførelse af støtte i henhold til artikel 108, stk. 3, tredje punktum, TEUF og artikel 87, stk. 3, tredje punktum, EF – koncernbeskatning (østrigsk »Gruppenbesteuerung«) – begrænsning af afskrivning på goodwill til at omfatte erhvervelse af indenlandske kapitalandele

Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Euro area agrees to benchmark its members' tax burden on labour against EU average

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer

Guide for individuals

Tax in Denmark


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)  

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)  

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatningsdirektivet)
Oprettelsesdato: 18-09-2015
Høringsfrist: 16-10-2015

Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af overskydende og skyldig pensionsafkastskat, beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser og amortisationsrenten for rateopsparinger)
Oprettelsesdato: 18-09-2015
Høringsfrist: 16-10-2015

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 36

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Bilag 37

Meddelelse om fremlagte henvendelser fra Helge Bülow af 1., 10. og 15. september 2015 vedrørende en konkret skattesag

Bilag 38

Meddelelse om fremlagt henvendelse fra Anders Amossen

Bilag 39

Justeret indtægtsliste for maj måned 2015

Bilag 40

Indtægtsliste for juni måned 2015

Bilag 41

Henvendelse af 6/9-15 fra Henrik Brandt om klage over SKAT

Bilag 43

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af toldloven, toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af ny EU-toldkodeks) samt resumé

Bilag 44

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven,ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af overskydende og skyldig pensionsafkastskat, beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser og amortisationsrenten for rateopsparinger) samt resumé

Bilag 45

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatningsdirektivet) samt resumé

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Spm. om at oplyse, hvad den årlige væksteffekt og den deraf følgende beskæftigelseseffekt via det øgede forbrug er frem mod år 2020 ved en nominel fas...   Svar  

Spm. 41

Spm. om at redegøre for myndighedernes indsats i første halvår af 2015 herunder antallet af kontroller og resultatet heraf samt om planerne for den st...   Svar  

Spm. 42

Spm. om at bekræfte, at hvis en borger har købt realisationsbeskattede aktier, der skifter status til aktier, hvor der årligt skal indberettes ikke-re...   Svar  

Spm. 56

Spm. om at oversende kommissoriet for den igangsatte undersøgelse vedr. svindel med refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 60

Spm. om at oversende kommissoriet for den undersøgelse, som SKAT Intern Revision udfører vedrørende svindel med refusion af udbytteskat, til skattemin...   Svar  

Spm. 61

Spm. om undersøgelsen, som SKAT Intern Revision udfører vedrørende svindel med refusion af udbytteskat, også vil beskrive, hvilke ministre og centrale...   Svar  

Spm. 70

Spm. om, hvornår ministeren forventer, at Kammeradvokatens rapport om inddrivelsen foreligger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 71

Spm. om ministeren vil foranledige, at Folketinget tilsendes kopi af Kammeradvokatens rapport om inddrivelsen, når denne foreligger, til skatteministe…  Svar  

Spm. 90

Spm. om, hvor stort et skatteprovenu indførslen af en skat på finansielle transaktioner i Danmark vil medføre, hvis man lægger forslaget beskrevet i E...  Svar  

Spm. 91

Spm. om, hvordan en typisk kontrol fra SKAT i praksis udføres efter gældende regler på en professionel byggeplads, til skatteministeren  Svar  

Spm. 92

Spm. om ministeren vil garantere, at indhentelse af en dommerkendelse i forbindelse med SKATs kontrolvirksomhed på en professionel byggeplads ikke vil...  Svar  

Spm. 93

Spm. om at beskrive de krav eller kriterier, som SKAT i dag skal opfylde for at måtte gå ind i en privat grund eller på en byggeplads og foretage kont...  Svar  

Spm. 94

Spm. om domstolene fremover ved dommerkendelse skal kontrollere, om de krav, der allerede eksisterer i dag for at gå ind på privat grund, er opfyldt, ...  Svar  

Spm. 95

Spm. om at bekræfte, at udkast til lovforslag om "Retssikkerhedspakke 1", vil medføre, at der som udgangspunkt skal indhentes en dommerkendelse først,...  Svar  

Spm. 96

Spm. om, hvilke krav ministeren forventer at indføre for at SKAT kan foretage en kontrol med dommerkendelse med udkast til lovforslag om "Retssikkerhe...  Svar  

Spm. 97

Spm. om at opliste, hvilke offentlige myndigheder der i dag kan udføre kontrolvirksomhed på privat grund uden dommerkendelse, til skatteministeren  Svar  

Spm. 98

Spm. om lovforslaget vil afskære SKAT fra – uden dommerkendelse – at foretage kontrol på en privat grund, hvorpå der opføres et hus til privat bolig/o...  Svar  

Spm. 99

Spm. om, hvor meget afgiftsindtægterne vil stige, hvis tobakspriserne blev fordoblet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 100

Spm. om at bekræfte oplysningerne i artiklen ”Hemmelig rapport: Skats milliarddyre IT-system bør skrottes” i Berlingske Tidende den 14/9-15 om Accentu...  Svar  

Spm. 101

Spm. om at oplyse med hvilken begrundelse, der er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, der indebærer, at udbyttebeskatning af udenlandske selskab...  Svar  

Spm. 102

Spm. om at oplyse, om CFC-beskatning omfatter alle finansielle og andre mobile indkomster i danske selskabers udenlandske datterselskaber, til skattem...  Svar  

Spm. 104

Spm. om at give en status på, hvor langt man er i forhold til at løse den såkaldte MIG-problematik på SKATs toldsystemer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 106

Spm. om at vurdere årsagen til de stigende udbetalinger af negativ moms, til skatteministeren  Svar  

Spm. 107

Spm. om hvor mange årsværk der er afsat til at kontrollere virksomhedernes angivelser af negativ moms, til skatteministeren  Svar  

Spm. 108

Spm. om igangsatte aktiviteter i SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 109

Spm. om at kommentere henvendelse af 6/9-15 fra Henrik Brandt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 110

Spm. om ministeren vil fremsende kopi af SKATs løbende afstemning for 2011-2014 af indbetalt udbytteskat på udbytte på danske aktier og godskrivning a...  Svar  

Spm. 111

Spm. om ministeren vil oplyse de årlige beløb for poster vedrørende udbytte og udbytteskat i perioden 2011-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 112

Spm. om ministeren vil oplyse den samlede størrelse af det udbytte, hvor der ved udbytterefusion er ydet hel refusion af udbytteskatten, til skattemin...  Svar  

Spm. 113

Spm. om ministeren vil oplyse den samlede størrelse af det udbytte, hvor der ved udbytterefusion er ydet delvis refusion af udbytteskatten, til skatte...  Svar  

Spm. 114

Spm. om, hvor store beløb de danske banker i årene 2011-2014 har fået lempelse for udenlandsk udbytteskat for, til skatteministeren  Svar  

Spm. 115

Spm. om ministeren vil redegøre for reglerne for, at danske banker får lempelse (credit) for betalt udbytteskat i udlandet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 116

Spm. om, hvordan banker, der i et år har skattemæssigt underskud, alligevel kan få credit for betalt udenlandsk udbytteskat ved brug af reglerne i lig...  Svar  

Spm. 117

Spm. om, hvor mange pengeinstitutter der i årene 2010-2014 har gjort brug af reglerne i ligningslovens § 33 H, til skatteministeren  Svar  

Spm. 118

Spm. om ministeren vil fremsende et notat, der belyser afgørelserne fra maj 2015 fra Højesteret i Schweiz 2010-2014 om dobbeltbeskatningsaftalen, til ...  Svar  

Spm. 119

Spm. om ministeren vil redegøre for konsekvenserne for den danske beskatning af, at de schweiziske skattemyndigheder har nægtet refusion af udbytteska...  Svar  

Spm. 120

Spm. om udlånte aktier, til skatteministeren  Svar  

Spm. 121

Spm. om ministeren vil redegøre for den skattemæssige behandling af aktielån, til skatteministeren  Svar  

Spm. 122

Spm. om ministeren vil redegøre for finansielle virksomheders regnskabsmæssige behandling af aktielån og udloddet udbytte på udlånte/lånte aktier, til...  Svar  

Spm. 123

Spm. om ministeren kan bekræfte, at SKATs kontrolindsats er koncentreret om kontrol som led i de udmeldte indsatsprojekter i SKATs årlige aktivitetspl...  Svar  

Spm. 124

Spm. om baggrunden for, at SKAT ikke i sine aktivitetsplaner (Styrket regelefterlevelse på skatteområdet) for 2014 og 2015 har opsat et indsatsprojekt...  Svar  

Spm. 125

Spm. om ministeren vil oversende afrapporteringen af indsatsprojektet ”Kildeskat på renter, udbytte og royalty”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 126

Spm. om der er tale om såkaldt maskeret udbytte, hvis en hovedaktionær i et selskab gennem sit selskab giver et økonomisk bidrag til et politisk parti...  Svar  

Spm. 127

Spm. om en virksomhedsejer skal betale udbytteskat af et økonomisk bidrag til et politisk parti, til skatteministeren  Svar  

Spm. 128

Spm. om, hvor stor en aktieandel eller et ejerskab af en virksomhed skal en person have for personligt at blive udbyttebeskattet af virksomhedens økon...  Svar  

Spm. 129

Spm. om, hvor mange personer/selskaber de seneste 10 år har betalt udbytteskat af økonomiske bidrag til et politisk parti, til skatteministeren  Svar  

Spm. 130

Spm. om, hvor stort et beløb SKAT har samlet inddrevet de seneste 10 år grundet maskeret udbytte efter et selskabs økonomiske bidrag til et politisk p...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 133

I forhold til SKATs digitale system Dias, som giver problemer for danske virksomheder, når selskabsskatten skal indberettes, vil ministeren så redegør...