SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 09

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er omfattende med mange nye afgørelser og spændende artikler, bl.a. om nyt lovforslag om virksomhedsordningen og sikkerhedsstillelse - L123. Forslaget byder på en opblødning af konsekvenserne ved sikkerhedsstillelse i forbindelse med virksomhedsordningen. Reglerne har givet anledning til mange grublerier blandt virksomhedsejere, pengeinstitutter og rådgivere.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Værdipapirfonde skal nu anses som selvstændige skattesubjekter
Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016
Acontoskat for selskaber, foreninger m.v.
Skattemæssige fordele og ulemper ved forældrekøb – pas på andelsboliger
Virksomhedsordning og sikkerhedsstillelse - L123
Selskabers acontoskat
Få styr på reglerne i deleøkonomien
Forældrekøb - Ups, der opstår vist fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?
Høring af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
Høring af udkast til lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?
Worldwide Tax Summaries 2015/16
Årsopgørelsen for 2015
Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU.
Tjek årsopgørelsen for 2015!
Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
Kan man vinde en skattesag om deltidslandbrug?

Bindende svar
Aktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse
Klage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.
Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet.

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160229' AND [SkatteraadChanged] <= '20160306') OR ([LSRChanged] >= '20160229' AND [LSRChanged] <= '20160306') OR ([ByretChanged] >= '20160229' AND [ByretChanged] <= '20160306') OR ([LandsretChanged] >= '20160229' AND [LandsretChanged] <= '20160306') OR ([HojesteretChanged] >= '20160229' AND [HojesteretChanged] <= '20160306')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-03-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Februar 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Værdipapirfonde skal nu anses som selvstændige skattesubjekter

Som følge af en afgørelse fra Skatterådet har SKAT den 24. februar 2016 udsendt et nyt styresignal. Det nye styresignal betyder, at danske og udenlandske værdipapirfonde fremover skal anses som selvstændige danske skattesubjekter.

Dansk Revision

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016

Vi har lagt vores nye publikation Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016 på vores hjemmeside under Skat og moms.

Dansk Revision

Acontoskat for selskaber, foreninger m.v.

Første rate af ordinær acontoskat for selskaber m.v. skal betales senest den 21. marts 2016 og anden rate skal betales senest den 21. november 2016.

DELACOUR

Skattemæssige fordele og ulemper ved forældrekøb – pas på andelsboliger

Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at udlejning af andelsboliger ikke anses for erhvervsmæssig udlejning. Derved er forældrene skattemæssigt dårligere stillet ved køb af en andelsbolig frem for en ejerlej-lighed, og forældrene bør derfor medtage denne overvejelse, når der skal foretages forældrekøb.

EY

Virksomhedsordning og sikkerhedsstillelse - L123

Skatteministeren har den 23. februar 2016 fremsat et nyt lovforslag, L123. Forslaget byder på en opblødning af konsekvenserne ved sikkerhedsstillelse i forbindelse med virksomhedsordningen. Regler der siden 11. juni 2014 har givet anledning til mange grublerier blandt virksomhedsejere, pengeinstitutter og rådgivere.

EY

Selskabers acontoskat

Første ordinære acontoskatterate for selskaber og foreninger m.v. for indkomståret 2016 skal indbetales senest den 21. marts 2016. Anden ordinære rate skal indbetales senest den 21. november 2016.

EY

Få styr på reglerne i deleøkonomien

Inden du deler din bil, din bolig, din båd m.v. med andre, så er det værd at få styr på, hvordan du beskattes. Deleøkonomi er for tiden et område med stort fokus - ikke blot hos brugerne, men også hos SKAT.

EY

Forældrekøb - Ups, der opstår vist fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?

Hvis du som forælder er ejer af en ejendom, der er udlejet til dit barn, skal du huske skatten ved salg. Skatten kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis du planlægger salget i god tid og er indstillet på at "give" en eventuel gevinst til dit barn.

FSR - danske revisorer

Høring af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

FSR – danske revisorer indleder med at støtte op om EU's initiativ til at indføre regler, der er i overensstemmelse med internationale standarder på beskatningsområdet. Dog udtrykker FSR samtidig bekymring vedrørende landenes efterlevelse af krav om fortrolighed i forbindelse med udvekslingen af virksomhedsfølsomme oplysninger.

Endvidere er FSR bekymrede over den generelle sprogbrug i høringsbrevet, som kan foranledige til, at land-for-land rapportering bliver anvendt til andet end et risikoværktøj over for den enkelte skatteyder.

Fortrolighed om oplysningerne

Det er FSRs opfattelse, at det er et brud på retssikkerheden, hvis danske skattemyndigheder for fremtiden automatisk udveksler virksomhedsfølsomme oplysninger med lande, som ikke har samme høje standarder for fortrolighed, som Danmark har. Ved at fastsætte obligatorisk automatisk udveksling af land-for-land rapporter finder reglerne om tilbageholdelse af forretningshemmeligheder og andre kommercielle følsomme informationer ikke anvendelse. FSR argumenterer for, at dette vil medføre store risici for de pågældende selskaber og udtrykker derfor bekymring for, om den fornødne sikkerhed angående forretningsfølsomme oplysninger vil kunne tilvejebringes ved automatisk udveksling af land-for-land rapporterne.

FSR anmoder i den forbindelse Skatteministeriet om at uddybe, hvordan EU vil sikre fortrolighed vedrørende disse oplysninger.

Endvidere ser FSR gerne, at Skatteministeriet redegør for, hvordan det vil sikre, at der ikke sker udveksling af land-for-land rapportering med lande inden for EU, hvor der er en systematisk fejl samt hvorledes beløbsgrænserne i henholdsvis skattekontrollovens § 3B og i direktivet harmoniseres.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

FSR – danske revisorer hilser forslaget om genindførelse af reglerne for individuelle medarbejderaktieordninger velkommen.

FSR bemærker i forbindelse med udkastet til lovforslaget, at der ikke tages stilling til, hvorvidt en supplerende regel om modtagelse af aktieretter uden begrænsning bør indgå i ordningen, som det var tilfældet indtil 2010.

Endvidere påpeger FSR, at bemærkningerne om differenceafregning muligvis kan skabe tvivl om, hvorvidt den retstilstand, der følger af SKM2013.132.ØLD også vil være gældende for de nye regler. Det er FSRs opfattelse, at retstilstanden, der følger af den nævnte dom, også vil være gældende i forhold til de foreslåede regler, men anmoder imidlertid Skatteministeriet bekræfte dette.

Slutteligt understreger FSR vigtigheden i, at individuelle medarbejderaktieordninger administreres smidigt, således at også medarbejdere med beskedne økonomiske midler og uden mulighed for finansiering af et aktiekøb med beskattede midler kan være med i en sådan ordning.

PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Den 21. marts 2016 er sidste frist i foråret for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2016. Download filen og se:

PwC

Worldwide Tax Summaries 2015/16

Worldwide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over flere end 150 landes skatteregler på én gang. Guiden er især relevant for dig, som har eller påtænker at opstarte aktiviteter i udlandet.

Redmark

Årsopgørelsen for 2015

Mandag den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på www.skat.dk/TastSelv.

Ret&Råd Advokater

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU.

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU forordning 883/2004 om koordinering af social sikring.

Revisorgruppen Danmark

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen

Revisorgruppen Danmark

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Nye regler for "håndværkerfradrag"

SEGES

Kan man vinde en skattesag om deltidslandbrug?

Det helt korte svar er JA! Der bliver løbende vundet sager ved klageinstanserne, hvor SKAT har nægtet ejeren fradrag for underskud, fordi SKAT ikke vil anerkende landbruget som erhvervsmæssigt.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Aktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel

SKM2016.103.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 29 og § 30

Skatterådet fandt, at Ligningsrådets formel ikke skulle anvendes til beregning af værdien af aktieoptioner i et selskab, hvis værdi består af børsnoterede aktier og investeringsbeviser. De pågældende aktieoptioner skulle derimod værdiansættes efter Black-Scholes modellen .

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse

SKM2016.104.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og § 7, stk. 1. Planlovens § 41. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 og § 27, stk. 1, nr. 5. Skattekontrollovens § 1

En i udlandet bosat skatteyder måtte anses for fuldt skattepligtig efter ksl § 7, jf. § 1, ved ophold i et sommerhus, som af skatteyder kunne anvendes til helårsbolig efter planloven. Manglende indgivelse af selvangivelse fra skattepligtens indtræden kunne ikke tilregnes skatteyder som forsætligt eller groft uagtsomt, og der forelå derfor ikke hjemmel til ekstraordinær genoptagelse af ansættelserne 2005-2008. Der var bl.a. henset til, at der forelå en tilflytningssituation og at ligningsvejledningens afsnit om sommerhuse var anført under afsnittet om fraflytning. Klagers urigtige selvangivelse i perioden som begrænset skattepligtig kunne alene tilregnes ham som simpelt uagtsomt.

 

Afgørelse: Klage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.

SKM2016.102.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 33, stk. 2. Vurderingsloven § 5

Landsskatteretten pålagde under henvisning til SKM2014.538.Ø SKAT at genoptage grundværdiansættelsen for 2006. Foreningen havde således fremsat oplysninger omhandlende antal af byggeretter inden SKAT traf afgørelse om fradragsansættelsen, og disse oplysninger havde givet grundlag for en senere ændring af grundværdien.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet.

SKM2016.101.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1. Ligningsloven § 33 A, stk. 1

Landskatteretten fandt at klageren var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for løn optjent ved arbejde i Land Y1. Den del af klagerens løn, der kunne henføres til transporttiden i Danmark, ansås for en integreret del af det samlede vederlag for arbejde udført i Land Y1.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0198101
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2010. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage SKATs afgørelse af 15. marts 2013.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 14/0362916
Anskaffelsessum for ejendom
Klagen skyldes, at dele af handelsomkostninger ikke er godkendt tillagt anskaffelsessummen for en ejendom i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2016

Journalnr: 14/0074630
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 12-02-2016

Journalnr: 13/0208657
Beskatning til Danmark
Klagen vedrører beskatningsret af løn, feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-12-2015

Journalnr: 14/3511848
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om beskatning ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten ændrer svaret delvist.
Afsagt: 08-02-2016

Journalnr: 14/4309694
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af avance ved salg af tagetagelejligheder. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 13/0095158
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2016

Journalnr: 13/6493740
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 13/6629367
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes at drift af landbrugsvirksomhed ikke er anset for erhvervsmæssig. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 13/5468908
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2016

Journalnr: 13/5470224
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2016

Journalnr: 13/5471107
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 13/5369722
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne og forskudsregistrerede renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2016

Journalnr: 13/5648282
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2016

Journalnr: 15/2574607
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 14/0263970
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
SKAT har ikke godkendt, at klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravet om dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet ikke er opfyldt. Landsskatteretten giver klageren medhold.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 13/0206819
Konstante indskud anset som omsætning
Klagen skyldes, at kontante indskud i kassen er anset for at være skattepligtig omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2016

Journalnr: 13/0173032
Modtagne beløb anset som indkomst
Klagen skyldes, at beløb modtaget fra udlandet er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2016

Journalnr: 13/5301140
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2016

Journalnr: 13/5301142
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-02-2016

Journalnr: 13/5370543
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 29-01-2016

Journalnr: 14/0481164
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 15/0704530
Skat af særlig godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af særlig godtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 13/5572891
Ændringer efter arbejdsgiverkontrol
Klagen skyldes nedsættelse af angivet løn, A-skat og AM-bidrag til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 13/5603501
Ændringer efter arbejdsgiverkontrol
Klagen skyldes nedsættelse af angivet løn, A-skat og AM-bidrag til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 15/2514827
Modregning
SKAT har foretaget modregning i holdingselskabs) overskydende skat til dækning af datterselskabets momsgæld. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 6598 2016 INIT: Landerapport for Danmark 2016

ST 6674 2016 INIT: Adfærdskodeksens fremtid (erhvervsbeskatning)

ST 6672 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Generel indstilling

 

Nyt fra Parlamentet

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 2715/2014 af R. P., italiensk statsborger, på vegne af Associazione per il Centro Nazionali studi tartufo, om diskriminerende skattepolitik over for trøfler i Italien og forvridninger på det europæiske marked  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 2676/2014 af Mario Sattin, fransk statsborger, om ejendomsbeskatning i Italien og mulig forskelsbehandling på baggrund af nationalitet  

BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Mødereferat fra møde i IT-følgegruppen den 8. februar 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at sikre, at en aflastning af SKAT vil kunne blive drøftet politisk og eventuelt fremgå af lovgivningen snarest, hvis aflastningen bestod af at tillade kommunale forsyninger at inddrive gæld uden SKATs indblanding, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår det såkaldte ”interrimsystemet” vil blive taget i brug, og om ministeren har opstillet succeskriterier for systemets inddrivelseseffekt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for effekten af den manuelle inddrivelse hidtil og forventningen til effekten frem til ibrugtagningen af det såkaldte ”interrimsystem”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at uddybe, hvorfor der er behov for en præcisering af, at nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring, når det er en praksis, der allerede benyttes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om dele om lovforslaget kan undværes, såfremt der ansættes flere ressourcer i SKAT, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at be- eller afkræfte, at regeringen vil købe kommunernes fordringer, jf. artiklen ”Regeringen vil købe kommuners tilgodehavender” bragt i Politiken den 9. februar 2016, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe den juridiske uenighed mellem Skatteministeriet og Datatilsynet, som fremgår af høringsskemaet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at hjælpe kommunerne med at foretage restanceforebyggende tiltag inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil bekræfte, at klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restancemyndighed fremover skal indsendes til SKAT, og at SKAT automatisk videresender klagen til Skatteankestyrelsen, såfremt SKAT ikke kan give fuldt medhold i klagen, til skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 6/3-15 fra Ernst & Young P/S

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvor meget det koster SKAT at udstede en check, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget også vil have betydning for almindelige borgere, som skylder SKAT under 200 kr., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at give eksempler på, at 14-dagesfristen for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver i "en række tilfælde har vist sig at være unødigt restriktivt", til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 131

Henvendelse af 29/2-16 fra Birger Kristensen vedrørende renteudgifter og fradrag til realkreditinstitutter

Bilag 134

SKATs kontrol i 2016 - Styrket regelefterlevelse på skatteområdet”, Kontrolaktiviteter 2016

Bilag 135

Skriftlig orientering vedrørende de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. marts 2016, som er relevante for Skatteudvalg

Bilag 136

Henvendelse af 2/3-16 fra Lone Helmersen, Lejre vedrørende håndværkerfradrag

Bilag 137

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, COM(2016) 25 samt notat med kommentarer til de indkomne høringssvar

Bilag 138

Henvendelse af 2/3-16 fra Espen Bøgh, KBH. S, vedrørende SKATs og Udbetaling Danmarks administration

Spørgsmål og svar

Spm. 214

Spm. om de elasticiteter, der anvendes til beregningen af dynamiske effekter ved en topskattelettelse, medtager kapitalindkomst eller kun undersøger l...  Svar  

Spm. 215

Spm. om de elasticiteter, der anvendes til beregningen af dynamiske effekter ved en topskattelettelse, forholder sig til dæmpende effekter såsom lønmo...  Svar  

Spm. 216

Spm. om de elasticiteter, der anvendes til beregningen af dynamiske effekter ved en topskattelettelse, medtager overførselsindkomster i de nederste in...  Svar  

Spm. 217

Spm. om de elasticiteter, der anvendes til beregningen af dynamiske effekter ved en topskattelettelse, er blevet påvirket af den manglende skattebetal...  Svar  

Spm. 220

Spm. om at oplyse provenutabet efter adfærd og tilbageløb, hvis lønsumsafgiften afskaffes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 221

Spm. om at oplyse, hvad der årligt betaler i lønsumsafgift for de nævnte faggrupper, til skatteministeren  Svar  

Spm. 224

Spm. om at redegøre for de skattemæssige forhold for danske vinavlere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 227

Spm. om for alle kommuner at oplyse, hvad tre forskellige familietyper (hhv. lav, middel og høj boligværdi inden for den enkelte kommune) bosiddende i...  Svar  

Spm. 229

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 4/2-16 fra Dansk Skuespillerforbund om kunstneres beskatning i forhold til fradrag for rejser og ophold, t...  Svar  

Spm. 231

Spm. om at oversende en oversigt over det samlede danske rentefradrag fordelt på år fra 2000-2015 for private boligejere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 238

Spm. om kommentar til præsentation fra foretrædet for udvalget den 11/2-16 vedrørende kunstneres beskatning i forhold til fradrag for rejser og ophold...  Svar  

Spm. 240

Spm. om at kommentere problemstillingen om lægers pensionsforhold i relation til invalidepensioners undtagelse fra udligningsskatten, der rejses i hen...  Svar  

Spm. 241

Spm. om det er ministerens vurdering, at intentionen bag bestemmelsen i personskattelovens § 7 a, stk. 2, om, at invalidepensioner er undtaget fra udl...  Svar  

Spm. 242

Spm. om, hvordan skuespillere og andre kunstnere beskattes og for deres fradragsmuligheder, hvis de er henholdsvis lønmodtagere, selvstændige erhvervs...  Svar  

Spm. 252

Spm. om også ejendomme, der er udsat for flystøj og anden støj relateret til lufthavnsdrift, også vil få et nedslag i vurderingen i det kommende ejend...  Svar  

Spm. 268

Spm. om at oversende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. marts 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finan...  Svar  

Spm. 270

Spm. om at redegøre for omstændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015, hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger o...  Svar  

Spm. 271

Spm. om at redegøre for, hvad det årlige merprovenu ville være, hvis udligningsskatten blev hævet til 6 procent, til skatteministeren  Svar  

Spm. 273

Spm. om, hvordan det kan lade sig gøre, at helt ens boliger beliggende på samme adresse vurderes forskelligt i forhold til at opnå ligningsmæssige fra...  Svar  

Spm. 274

Spm. om, hvor meget en forhøjelse af realkredittens bidrag med 1 mia. kr. belaster de offentlige finanser opgjort dels brutto og dels netto, til skatt...  Svar  

Spm. 275

Spm. om, hvor meget en forhøjelse af realkredittens bidrag med i gennemsnit 0,1 procentpoint belaster de offentlige finanser opgjort dels brutto og de...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 742

Vil ministeren forklare, hvorledes ministeren vil reagere på den meget alvorlige kritik, som statsrevisorerne har udtrykt i deres beretning den 24. fe...

Spm. S 743

Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at statsrevisorerne i deres beretning den 24. februar 2016 vedrørende SKATs forvaltning af og Skattemini...

Spm. S 753

Mener ministeren, at han på fyldestgørende og sandfærdig vis har orienteret Folketingets Skatteudvalg, da han i oktober 2015 redegjorde for bankordnin...

Samrådsspørgsmål

Spm. S

Samrådsspm. om at kommentere den skarpe kritik af Skatteministeriet og SKAT, som Statsrevisorerne udtrykker i ”Beretning om SKATs forvaltning af og Sk...

Spm. T

Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser ministeren agter at drage på baggrund af Statsrevisorernes kritik i ”Beretning om SKATs forvaltning af og Skattemi...

Spm. U

Samrådsspm. om, hvorfor SKAT og Skatteministeriet først den 6. august 2015 satte udbetalinger af refusion af udbytteskat i bero, når SKAT langt tidlig...

Spm. V

Samrådsspm. om, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at SKAT uden lovhjemmel har uddelegeret kontrolbeføjelser og kontrolpligt til banker via bankord...

Spm. W

Samrådsspm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke har reageret, når ministeriet er blevet gjort opmærksomt på risici med refusion af udbytteskat, til ska...