SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 40

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtaler af den ny Finanslovs betydning for skatteområdet.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2015
Finansloven 2016
Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2015
International Transfer Pricing Journal: 5 - 2015
Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2015
Forslag til finanslov – klare prioriteter for skatteområdet

Bindende svar
Fast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D
Selskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig
Arbejdsudleje - virksomhed indenfor landbrug/gartneri - sæsonarbejde
Ekstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer
Ekstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer

Afgørelser
Beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer
Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 41

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150928' AND [SkatteraadChanged] <= '20151004') OR ([LSRChanged] >= '20150928' AND [LSRChanged] <= '20151004') OR ([ByretChanged] >= '20150928' AND [ByretChanged] <= '20151004') OR ([LandsretChanged] >= '20150928' AND [LandsretChanged] <= '20151004') OR ([HojesteretChanged] >= '20150928' AND [HojesteretChanged] <= '20151004')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2015

I denne udgave:

 • Regional Cooperation and Tax Information Exchange among Asia-Pacific Tax Authorities
 • “Substantial” Light on Indirect Transfer Provisions
 • 2015 Japanese Tax Budget - An Overview

Beierholm

Finansloven 2016

Finanslovoplægget sigter på at styrke konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser i hele Danmark – det skal ske ved at lette skatter og afgifter for 2,4 mia. DKK.

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2015

I denne udgave:

 • Bitcoin Transactions: Recent Tax Developments and Regulatory Responses
 • Insurance Premium Tax: Trends and Recent Developments
 • New Anti-Hybrid and Anti-Abuse Tax Measures
 • Tax Treatment of AT1 Capital
 • Offshore Banking Units: Welcome Changes to Applicable Rules
 • The IRS Bifurcates Many Swaps with Non-Periodic Payments
 • Fiscale Eenheid X
 • The VAT Exemption on Management of Real Estate Funds

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 5 - 2015

I denne udgave:

 • The EU JTPF Shifts Gears on Dispute Resolution
 • Planning for Multilateral Tax Controversy in the Post-BEPS World
 • The Concept of “Options Realistically Available” under the OECD Transfer Pricing Guidelines
 • Transfer Pricing and Customs Valuation: WCO Guide Published
 • Canada Revenue Agency Guidance on Intra-Group Services and the Role of Multiple-Year Data
 • Tribunal Rules that Transfer Pricing Provisions Are Not Applicable to Guarantees if No Costs Are Incurred
 • Ruling in Marubeni Case on Benchmarking and Determining Arm’s Length Consideration for the International Provision of Agency and Marketing Support Services
 • Unresolved Issues Surrounding Transfer Pricing Legislation: The Anti-Avoidance Purpose and Penalty Protection - Part 2
 • Use of Secret Comparables Condoned by Norwegian Supreme Court
 • Business
 • Restructuring Amendments to Transfer Pricing Assessment Rules and New APA Procedure

Revisionsinstituttet

Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2015

Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som lønomkostning i skatteregnskabet

RSM plus

Forslag til finanslov – klare prioriteter for skatteområdet

Regeringen har netop offentliggjort finanslovsforslaget for 2016 samt publikationen "Stramme rammer – klare prioriteter. Klik her for at læse de mest centrale emner for skatte- og afgiftsområdet.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark

SKM2015.634.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. Momsloven § 13, § 16 og § 46

Selskab A er et selskab i B Group, der påtænker at levere en række undervisningsydelser til kunder i Danmark. Efter det oplyste forestår spørger undervisning her i landet p.t. for én enkelt kunde - selskab X. Der sker her - i kundens lokaler - virksomhedsudøvelse af spørger, nemlig undervisning og instruktion af kundens personale, herunder indledende teoretisk undervisning for deltagerne, og hvor undervisningen gennemføres enten af spørgers medarbejdere eller af medarbejdere i andre koncernselskaber / freelancere på spørgers vegne. Kursusdeltagerne deltager herefter senere i træning hos spørger i Y-land. Skatterådet kan ikke bekræfte, at Selskab A ikke er skattepligtig af et fast driftssted i Danmark, i forbindelse med de påtænkte undervisningsydelser til kunder i Danmark.

Derimod kan Skatterådet bekræfte, at Selskab A ikke har et fast forretningssted i momsmæssig henseende som følge af de uddannelsesaktiviteter, der udføres i Danmark, samt at Selskab A ikke vil være forpligtet til at opkræve moms som følge af de uddannelsesaktiviteter, der udføres i Danmark.

 

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

SKM2015.631.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at 6 offentlige myndigheder i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, pålægges at meddele SKAT oplysninger om unavngivne virksomheders udstedelse af EAN-fakturaer til de pågældende myndigheder.

 

Bindende svar: Selskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig

SKM2015.629.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 og § 16 A. Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Skatterådet kan bekræfte - på grundlag af de forudsætninger som oplyst i sagen - at den påtænkte disposition ikke vil medføre hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig efter ligningslovens §§ 16 og 16 A, idet spørger ikke har rådighed over investeringslejlighederne.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at den ejendom som spørger og spørgers hustru ejer privat, og som alene anvendes som feriebolig, kan sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

 

Bindende svar: Arbejdsudleje - virksomhed indenfor landbrug/gartneri - sæsonarbejde

SKM2015.625.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2

Skatterådet fandt, at kontrakt mellem udenlandske virksomheder og en dansk virksomhed inden for landbrug/gartneri reelt er arbejdsudleje og dermed omfattet af danske regler om arbejdsudlejebeskatning.

 

Bindende svar: Ekstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer

SKM2015.624.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 17 og § 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ansættelse af fradrag for grundforbedringer for årene 1998 - 2000 med skattemæssig virkning for 1999 - 2001.

 

Bindende svar: Ekstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer

SKM2015.623.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven §§ 17 og 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ansættelse af fradrag for grundforbedringer for årene 2000 og 2001.

 

Afgørelse: Beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter

SKM2015.621.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 39 A. Dagældende aktieavancebeskatningslov § 13 A. Dagældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 10, stk. 3 og artikel 13, stk. 6 og 7 Dagældende personskattelov § 8 A, stk. 1 og 2 EUF-Traktatens artikel 21, 45 og 49 Ligningsloven § 33, stk. 1...

Sagen vedrørte beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved modtagelse af udbytte og i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 3, ved salg af anparter, herunder fortolkning af EU-retten og af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer

SKM2015.633.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5

Sagen drejede sig om, hvorvidt en række beløb, som i årene 2005-2008 var tilgået skatteyderens konti, og hvoraf flere var overført fra udlandet, med rette var henregnet til den skattepligtige indkomst. Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at de omtvistede indsætninger vedrørte gevinster fra kasinospil, private lån og beløb, som tilkom andre end skatteyderen.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde tilstrækkeligt dokumenteret, at beløbene ikke tilkom ham, eller at der var tale om skattefri beløb.

Skatteyderen havde heller ikke løftet sin bevisbyrde ved de afgivne vidneforklaringer for landsretten, selvom de stemte overens med skatteyderens forklaring. Landsretten lagde navnlig vægt på, at forklaringerne ikke var understøttet af objektive beviser. I øvrigt var der for så vidt angår overførslerne fra udlandet tale om en usædvanlig fremgangsmåde.

Landsretten fandt endvidere med henvisning til de af byretten anførte grunde, om at skatteyderen i hvert fald havde handlet groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet indsættelserne på sin konto, at SKATs krav ikke var forældet for nogen af indkomstårene, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder

SKM2015.632.VLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til at få genoptaget sine skatteansættelser for indkomstårene 2000-2004 ekstraordinært i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. § 27, stk. 2.

Skatteansættelserne for årene 2000 og 2001 var sket på grundlag af de af skatteyderen selvangivne oplysninger. For årene 2002-2004 havde SKAT ansat skatteyderens indkomst skønsmæssigt.

Skatteyderen støttede genoptagelsesanmodningen på efterfølgende udarbejdede selvangivelser og regnskaber og på, at SKAT havde tilsidesat deres vejledningsforpligtelse.

Byretten havde fundet, at der ikke forelå særlige omstændigheder. Heller ikke den omstændighed, at SKAT havde undladt at foretage privatforbrugsberegninger ved de skønsmæssige forhøjelser, kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Landsretten bemærkede i tillæg til byrettens begrundelse, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse måtte anses for udelukkende at være støttet på forhold, som skatteyderen hele tiden havde været bekendt med. Hertil kom, at skatteyderen ikke havde påvist, at de skønsmæssige ansættelser var åbenbart urigtige eller urimelige. Landsretten fandt desuden ikke grundlag for at antage, at SKAT havde ydet mangelfuld vejledning.

Landsretten stadfæstede på denne baggrund byrettens frifindende dom ( SKM2014.610.BR ).

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0007983
Skat af yderligere løn og maskeret udlodning
Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af yderligere løn og maskeret udlodning. Landsskatteretten anser et af de omhandlede to indkomstår for forældet.
Afsagt: 31-08-2015

Journalnr: 13/5370354
Arbejdsværelse og befordring
Klagen vedrører nedsat fradrag for for arbejdsværelse/kontor og befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-09-2015

Journalnr: 13/5714076
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring opgjort efter reglerne i ligningslovens § 9 D. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 18-09-2015

Journalnr: 13/0215572
Beskatning af indkomst fra Norge
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra arbejde som læge i Norge. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-09-2015

Journalnr: 13/6626003
Beskatning af indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2015

Journalnr: 13/0237388
Ejendomsavance
Klagen vedrører beskatning af ejendomsavance i selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 21-08-2015

Journalnr: 14/0300400
Fradrag - ligningslovens § 9D
Sagen vedrører klage over bindende svar, om anvendelse af regelsættet i ligningslovens § 9D. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 17-09-2015

Journalnr: 13/1806325
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter, jf. ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2015

Journalnr: 13/1806435
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter, jf. ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2015

Journalnr: 13/0195069
Fradrag for tab på fodring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2015

Journalnr: 13/6720220
Fradrag for underskud af virksomhed
Virksomheden er ikke anset for at være erhvervsmæssig, hvorfor der ikke er godkendt fradrag for underskud. Virksomheden kan herefter ikke indgå i virksomhedsordningen, hvorfor opsparet overskud er beskattet. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 14-09-2015

Journalnr: 13/6720594
Fradrag for underskud af virksomhed
Virksomheden er ikke anset for at være erhvervsmæssig, hvorfor der ikke er godkendt fradrag for underskud. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 14-09-2015

Journalnr: 13/6721176
Fradrag for underskud af virksomhed
Virksomheden er ikke anset for at være erhvervsmæssig, hvorfor der ikke er godkendt fradrag for underskud. Virksomheden kan herefter ikke indgå i virksomhedsordningen, hvorfor opsparet overskud er beskattet. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 14-09-2015

Journalnr: 13/0235970
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvensrettelser heraf. Landsskatteretten anser virksomheden for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 17-09-2015

Journalnr: 13/2750061
Hæftelse for A-skat mm
SKAT har anset selskabet for at hæfte solidarisk for ikke indeholdt bidrag og A-skat i udbetalt løn til danserinder, da de udbetalte beløb anses for værende A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2015

Journalnr: 13/2750569
Hæftelse for A-skat mm
SKAT har anset selskabet for at hæfte solidarisk for ikke indeholdt bidrag og A-skat i udbetalt løn til danserinder, da de udbetalte beløb anses for værende A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2015

Journalnr: 13/5822714
Maskeret udlodning
Klagen vedrører ansættelse af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-09-2015

Journalnr: 14/2673263
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2015

Journalnr: 13/6762379
Skat af gaver
Klagen vedrører beskatning af gave/eftergivet gæld og i form af indbetalt skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2015

Journalnr: 14/1867498
Skønsmæssig ansættelse af A-skat og AM-bidrag
SKAT har skønsmæssigt ansat virksomhedens manglende betaling af arbejdsudlejeskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2015

Journalnr: 13/0181961
Skønsmæssig forhøjelse af resultat
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2015

Journalnr: 13/0197053
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører ansættelse af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2015

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-10-2015 - 03-11-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 06-10-2015 dom i C-66/14 Finanzamt Linz
Fiskale bestemmelser

Skatteret – national selskabsskat – etableringsfriheden i henhold til artikel 49 TEUF og artikel 43 EF – forbud mod gennemførelse af støtte i henhold til artikel 108, stk. 3, tredje punktum, TEUF og artikel 87, stk. 3, tredje punktum, EF – koncernbeskatning (østrigsk »Gruppenbesteuerung«) – begrænsning af afskrivning på goodwill til at omfatte erhvervelse af indenlandske kapitalandele

Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission publishes report on tax reforms in EU Member States

 

Nyt fra Parlamentet

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 1066/2014 af Andreas Altenhofer, tysk statsborger, om en skattelov i Spanien  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Fejl i indgangstest ved kvartalsvis indberetning af renteudgifter (Skattekontrollovens § 8O)

Vejledning til borgere

Steuern in Dänemark


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)
Oprettelsesdato: 30-09-2015
Høringsfrist: 27-10-2015

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 51

Orientering om "SKAT ud af krisen" - oplæg ved skatteministeren den 25. september 2015

Bilag 53

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem) samt resumé

Bilag 57

Henvendelse af 1/10-15 fra Jens Bennedsen, Bredebro vedrørende beregning på udskudt skat på mindre virksomheder

Spørgsmål og svar

Spm. 45

Spm. om bemærkningerne til udkast til lovforslag om "Retssikkerhedspakke I" om skiltning på byggepladser, bygger på konkrete henvendelser fra branchen...   Svar  

Spm. 47

Spm. om, i hvilket omfang betyder EU-regler og dobbeltbeskatningsaftaler, at udenlandsk placerede aktionærer kan slippe billigere i udbyttebeskatning ...   Svar  

Spm. 51

Spm. om at beskrive, hvordan SKATs kontrol af aktiviteter på privat grund foregår i praksis efter gældende regler, og hvordan kontrollen i praksis vil...   Svar  

Spm. 53

Spm. om at oplyse, hvad opgaven for SKATs enhed "Regnskab 2" bestod i, inden enheden blev nedlagt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 54

Spm. om at oplyse, hvor opgaven med behandling af sager om anmodning om refusion af udbytteskat blev placeret, da SKATs enhed "Regnskab 2" blev nedlag...   Svar  

Spm. 55

Spm. om at redegøre for, hvad ministerens definition af social dumping er, til skatteministeren  Svar  

Spm. 57

Spm. om at redegøre for, i hvilket omfang og i hvilken forbindelse der fra og med strukturreformen i 2005 er sket nedskæringer af stillinger i SKAT, t...   Svar  

Spm. 59

Spm. om redegøre for, hvilke initiativer ministeren har iværksat og forventer at iværksætte for at minimere svindel med udbytteskat, til skatteministe...   Svar  

Spm. 62

Spm. om at oplyse, hvor store beløb SKAT er gået glip af, fordi it-systemet EFI har fungeret så dårligt, at danskernes gæld ikke er blevet inddrevet, ...   Svar  

Spm. 63

Spm. om at bekræfte oplysningerne, om at store dele af it-systemet EFI nu droppes, jf. artiklen ”Skatte-skandale: Bøder for milliarder droppet”, til s...   Svar  

Spm. 64

Spm. om ministeren vil genansætte personale i SKAT til at løse de aktuelle problemer med it-systemet EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 65

Spm. om, hvad Skatteministeriets seneste samlede skøn over tabte restancer er i årene 2005-2015 som følge af problemerne med it-systemet EFI, til skat...   Svar  

Spm. 66

Spm. om ministeren er enig i, at problemerne med it-systemet EFI skyldes den forcerede indførsel af et nyt it-system i forbindelse med Strukturreforme...   Svar  

Spm. 152

Spm. om, hvor meget den fælles forståelse mellem regeringen, S, DF, LA, RV og KF om regeringens handleplan for SKAT ”SKAT ud af krisen – Et oplæg til ...  Svar  

Spm. 153

Spm. om, hvordan antagelserne om inddrivelsen af restancer påvirker skønnet for det strukturelle underskud, til skatteministeren  Svar  

Spm. 154

Spm. om at oversende stillingsbetegnelse og KPI for henholdsvis Skatteministeriets departementschef og direktøren for SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 155

Spm. om at oplyse, hvem der har bevilliget bonus til direktionen i SKAT for at idriftsætte EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 156

Spm. om, hvor stort et provenu der som følge af svindel med refusion af udbytteskat og problemerne med inddrivelsen af de offentlige restancer årligt ...  Svar  

Spm. 157

MFU spm. om ministeren er enig med transport- og bygningsministeren i, at indbrudssikring er omfattet af aftalen om boligjobordningen, til skatteminis...  Svar  

Spm. 158

Spm. om det er ministerens vurdering, at der på baggrund af oplysningerne i artiklen "Central advarsel forsvandt i Skatteministeriet" bragt i Berlings...  Svar  

Spm. 159

Spm. om at oplyse, hvad embedsmanden i Skatteministeriet, der modtog revisionsrapporten fra Skatteministeriets Interne Revision i maj 2013, gjorde ved...  Svar  

Spm. 160

Spm. om at oplyse, om der har været andre eksempler end den, der nævnes i artiklen (Revisionsrapporten, maj 2013 fra Skatteministeriets Interne Revisi...  Svar  

Spm. 161

Spm. om at oplyse, hvilke konkrete tiltag Skatteministeriet har taget for at sikre, at revisionsrapporter, der indeholder alvorlige advarsler, bliver ...  Svar  

Spm. 162

Spm. om, hvilke bekymringer Skatteministeriet har vedrørende eventuel suverænitetsafgivelse ved indførelse af voldgiftklausuler i dobbeltbeskatningsov...  Svar  

Spm. 163

Spm. om ministeren vil arbejde for, at der indføres voldgiftsklausuler i danske dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren  Svar  

Spm. 164

Spm. om ministeren mener, at voldgiftsklausuler i dobbeltbeskatningsoverenskomster adskiller sig fra voldgiftsklausuler i andre bilaterale- og multila...  Svar  

Spm. 165

Spm. om at oplyse, hvorfor Danmark har inkorporeret voldgiftsklausuler i dobbeltbeskatningsoverenskomster med Israel og Schweiz, til skatteministeren  Svar  

Spm. 166

Spm. om ministeren er enig i, at der er behov for et mere effektivt voldgiftssystem på skatteområdet, i lyset af at antallet af globale Mutual Agreeme...  Svar  

Spm. 167

Spm. om ministeren er enig i, at hvis man betragter en voldgiftsdomstols afgørelse som en afgørelse rettet mod den danske stat, så vil forholdet være ...  Svar  

Spm. 168

Spm. om at redegøre for, hvordan voldgiftsklausuler grundlovsmæssigt adskiller sig fra eksempelvis Danmarks tilslutning til Patentdomstolen, til skatt...  Svar  

Spm. 169

Spm. om ministeren er enig i, at en voldgiftsbestemmelse, hvorefter de kompetente myndigheder efter forgæves forhandlinger er forpligtede til at forel...  Svar  

Spm. 170

Spm. om at redegøre for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge artiklen ”Rapport om Skats milliardudbetalinger: Mangel på afstemninger, manglende...  Svar  

Spm. 171

Spm. om at redegøre for det forvaltningsretslige grundlag for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge dagspressen er blevet benyttet ved visse ban...  Svar  

Spm. 172

Spm. om at redegøre for det skatteretslige grundlag for den såkaldte "regnearksordning", der ifølge artiklen ”Rapport om Skats milliardudbetalinger: M...  Svar  

Spm. 173

Spm. om at oplyse antallet af banker og lign., som SKAT har indgået aftale med om brug af den såkaldte "regnearksordning", til skatteministeren  Svar  

Spm. 174

Spm. om at oplyse det årlige udbetalte beløb af refusion af dansk udbytteskat til banker og lign., som SKAT har indgået aftale med om brug af den såka...  Svar  

Spm. 175

Spm. om at oplyse, om der er indgået aftaler med udenlandske pengeinstitutter om brug af den såkaldte "regnearksordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 176

Spm. om at oplyse, om der er indgået aftaler med danske afdelinger/datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter om brug af den såkaldte "regnearkso...  Svar  

Spm. 177

Spm. om at oplyse, om SKAT - på linje med praksis i det private erhvervsliv - har særlige regler om kontrol ved udbetaling af større beløb, f.eks. ove...  Svar  

Spm. 178

Spm. om at oplyse størrelsen af den samlede udbytteskat, der blev indbetalt til Skatteverket i Sverige fra svenske selskaber i årene 2012-2014, til sk...  Svar  

Spm. 179

Spm. om at oplyse størrelsen af den samlede udbytteskat, der blev indbetalt til Skatteetaten i Norge fra norske selskaber i årene 2012-2014, til skatt...  Svar