SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 07

Kære Læser

En meget stille uge på skatteområdet - måske på grund af vinterferien.

Her skal nævnes et par gode publikationer fra Beierholm om Personbiler (hvidpladebiler) og Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord
Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?
Personbiler (hvidpladebiler) 2017
Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2017
Boligejere og lejere får fastfrosset grundskyld i 2017

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien

Bindende svar
Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende

Domme
Ejendomsværdi - erhvervsejendom - skøn

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170213' AND [SkatteraadChanged] <= '20170219') OR ([LSRChanged] >= '20170213' AND [LSRChanged] <= '20170219') OR ([ByretChanged] >= '20170213' AND [ByretChanged] <= '20170219') OR ([LandsretChanged] >= '20170213' AND [LandsretChanged] <= '20170219') OR ([HojesteretChanged] >= '20170213' AND [HojesteretChanged] <= '20170219')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord

En selvstændig, der på grund af insolvens indgår en frivillig akkord med sine kreditorer, er ikke skattepligtig af den økonomiske gevinst, men får i stedet beskåret sine skattemæssige underskud, sådan at disse ikke kan udnyttes.

BDO

Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?

Skattefrie godtgørelser er kun skattefrie, hvis de udbetales sammen med en løn, der ikke er ubetydelig. Skatterådet har netop fastslået, at en månedsløn til en professionel idrætsudøver på ca. 3.000 kr. er tilstrækkelig.

Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2017

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler).

Beierholm

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2017

Vi skal holde julefrokost. Er udgiften fradragsberettiget?

Ret&Råd Advokater

Boligejere og lejere får fastfrosset grundskyld i 2017

Boligejere kommer til at betale det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i 2015 og 2016.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien

15-3179615

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende hvilke forhold, der må rettes i forbindelse med en yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18. En yderligere ansættelse af grundværdien foretages for at sikre, at sammenligningen mellem den aktuelle vurdering, og den vurdering der danner grundlag for en ejendoms grundskatteloft, er lavet på et ensartet grundlag.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

 

Bindende svar: Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende

SKM2017.99.SR

Vedrører: Cirkulære nr. 129 af. 4 juli 1994 om personskatteloven

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger er selvstændig erhvervsdrivende i forhold til den konsulentaftale, som spørger havde indgået med virksomhed A. Ved afgørelsen af, om spørger er selvstændig erhvervsdrivende, blev der lagt vægt på, at spørger havde etableret eget kontor, hvorfra arbejdet helt eller delvist udførtes. Endvidere var spørger ikke underlagt hvervgivers instruktionsbeføjelse, og spørger bestemte selv sin arbejdstid. Der er endvidere ved vurderingen lagt vægt på, at spørger i forbindelse med opfyldelse af kontrakten selv afholdt udgifter til it, udstyr, abonnementer, kontor og arbejdsplads.

 

Dom: Ejendomsværdi - erhvervsejendom - skøn

SKM2017.98.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 6, jf. § 9, stk. 1

Under den administrative behandling af ejendomsværdien ved vurderingerne 2008-2010 af en forretningsejendom havde ejeren indhentet to vurderingsrapporter fra erhvervsmæglere.

Landsskatteretten ansatte med udgangspunkt i en markedsværdiberegning en ejendomsværdi, der afveg med henholdsvis ca. 14 %, ca. 26 % og ca. 25 % fra værdien ifølge den vurderingsrapport, der vedrørte alle årene.

Retten bemærkede, at de af sagsøgeren påberåbte vurderingsrapporter var indgået i det materiale, som Landsskatterettens skøn var foretaget på grundlag af. Retten henviste endvidere til, at sagsøgeren ikke havde påvist faktuelle oplysninger, som Landsskatteretten ikke havde været i besiddelse af, og at der ikke var foretaget syn og skøn. Skønnet fandtes herefter ikke at hvile på et forkert eller mangelfuldt grundlag eller være åbenbart urimeligt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Sagen omhandler:

Konkurrence – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – spansk skat på byggeri, installationer og arbejder – skattefritagelse for den katolske kirke – afgrænsning mellem den katolske kirkes økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter – aktiviteter, som udøves af den katolske kirke, og som ikke udelukkende har et religiøst formål – aktiviteter, der udgør et led i den katolske kirkes sociale, kulturelle eller uddannelsespolitiske opgave – kirker, religiøse sammenslutninger og religiøse samfund – artikel 17 TEUF – artikel 351 TEUF

Generaladvokatens indstilling:

En fritagelse for skat på byggeri, installationer og arbejder som den, der tilkommer den katolske kirke i henhold til aftalen af 3. januar 1979 om økonomiske anliggender mellem den spanske stat og Den Hellige Stol, er ikke i strid med forbuddet om statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF, for så vidt som den omfatter en skolebygning, der af den katolske kirke ikke benyttes til kommercielle undervisningsydelser, men til undervisningsydelser, der indgår i dens sociale, kulturelle og uddannelsespolitiske opgave.


Domme
C-317/15 X

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – artikel 64 TEUF – kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser – finansielle aktiver, der besiddes på en schweizisk bankkonto – efteropkrævninger – frist for efteropkrævning – forlængelse af fristen for efteropkrævning i tilfælde af opsparede midler placeret uden for bopælsmedlemsstaten

Domstolens dom:

1) Artikel 64, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse på en national lovgivning, der fastsætter en restriktion for de i bestemmelsen omhandlede kapitalbevægelser såsom den i hovedsagen omhandlede forlængede efteropkrævningsfrist, også selv om denne restriktion ligeledes finder anvendelse i situationer, som ikke vedrører direkte investeringer, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers adgang til markeder.

2) Den omstændighed, at en borger i en medlemsstat åbner en værdipapirkonto i en bank beliggende uden for Den Europæiske Union, ligesom det er tilfældet i hovedsagen, er omfattet af begrebet kapitalbevægelser, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser, i den forstand, hvori begrebet er anvendt i artikel 64, stk. 1, TEUF.

3) Den til medlemsstaterne ved artikel 64, stk. 1, TEUF indrømmede mulighed for at anvende restriktioner for kapitalbevægelser, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser, gælder ligeledes for de restriktioner, der ligesom den i hovedsagen omhandlede forlængede efteropkrævningsfrist hverken vedrører leverandøren af tjenesteydelser eller betingelserne og fremgangsmåden for leveringen af tjenesteydelserne.


Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve

2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Priorietetslån

2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån

2017 Teknisk vejledning Rente


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 118

Orientering vedr. omregistrering via skat.dk, fra skatteministeren

Bilag 119

Præsentation fra mødet i Skatteudvalget den 9. februar 2017

Bilag 122

Samlenotat vedr. ECOFIN den 21. februar 2017, fra finansministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 176

Spm. om at kommentere den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering, der rejses i henven...  Svar  

Spm. 177

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr.) eller derover, til skatteministeren" />  Svar  

Spm. 178

Spm. om at opgøre antallet af husstande, der ifølge de nye ejendomsvurderinger er vurderet til 3,75 mio. kr. (dvs. et beskatningsgrundlag på 3 mio. kr...  Svar  

Spm. 179

Spm. om at opgøre antallet af danskere, der ifølge de nye ejendomsvurderinger bor i husstande til 3,75 mio. kr. og antallet af husstande, der ifølge d...  Svar  

Spm. 181

Spm. om, hvor ofte SKAT har bedt om en dommerkendelse for at kunne kontrollere for sort arbejde i private haver siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhed...  Svar  

Spm. 186

Spm. om at redegøre for de årlige udgifter til boligsikring i forbindelse med forældrekøb og udlejning via virksomhedsordningen, jf. svar på spm. 564 ...  Svar  

Spm. 187

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren  Svar  

Spm. 190

Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis grundskyldspromillen på produktionsjord ændres efter to modeller, til skatteministeren  Svar  

Spm. 201

Spm. om at redegøre for den tyske ordning, hvor enkeltmandsvirksomheder kan få hjælp fra det tyske skattevæsen til at udarbejde deres skatteregnskab o...  Svar  

Spm. 222

Spm. om, hvornår SKAT vil være oppe på det antal medarbejdere, som nævnes i genopretningsplanen , til skatteministeren  Svar  

Spm. 223

Spm. om redegørelse for antallet af medarbejdere hos SKAT i Thisted henholdsvis 1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017 og forventet antal be...  Svar  

Spm. 224

Spm. om at redegøre for resultaterne af SKATs kontrol af bankordningen og aktieudlån, til skatteministeren  Svar  

Spm. 225

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af DIS-ordningen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 226

Spm. om at opgøre antallet af årsværk, der har haft til hovedformål at kontrollere beskatning af boliggevinster, for hvert år i perioden 2010-2016, jf...  Svar  

Spm. 227

Spm. om ministeren kan redegøre for status på Skatteministeriets juridiske vurderinger af de lovgivningsmæssige tiltag om kommanditselskaber, som SKAT...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 736

Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 80, alm. del, folket...