SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 03

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen. Desuden bringer vi en stribe ikke-offentliggjorte afgørelser fra landsskatteretten.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Salg af parcelhus med solcelleanlæg
Virksomhedsordningen
Satser og Beløbsgrænser 2016
Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring
Nye rentesatser for restskat mv. for selskaber for indkomståret 2015
Pas på værdiansættelsen af aktiver i dødsboer; bagefter kan det være svært at ændre
FACITlisten 2015/2016
Hvornår skal du give en kontant gave?

Styresignaler
Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal

Afgørelser
Spørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.
Spørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.
Spørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.

Domme
Pålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden - nyt anbringende

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160118' AND [SkatteraadChanged] <= '20160124') OR ([LSRChanged] >= '20160118' AND [LSRChanged] <= '20160124') OR ([ByretChanged] >= '20160118' AND [ByretChanged] <= '20160124') OR ([LandsretChanged] >= '20160118' AND [LandsretChanged] <= '20160124') OR ([HojesteretChanged] >= '20160118' AND [HojesteretChanged] <= '20160124')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-01-2016 Moms i 2016 Moms for december måned 2015
25-01-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 December måned 2015/4. kvartal 2015
29-01-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Januar 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Salg af parcelhus med solcelleanlæg

Vi oplever, at købere af solcelleanlæg på den gunstige ordning (der var gældende indtil den 20. november 2012) sælger deres huse - naturligvis med det påmonterede solcelleanlæg.

Beierholm

Virksomhedsordningen

Der er med virkning fra 11. juni 2014 sket en stramning af virksomhedsordningen. Det betyder, at hvis man har privat gæld, der har sikkerhed i en personlig virksomheds aktiver i virksomhedsordningen, kan der blive gennemført en beskatning heraf (hævning).

Dansk Revision

Satser og Beløbsgrænser 2016

Vi har opdateret publikationen Satser og Beløbsgrænser 2016. Du kan finde den på vores hjemmeside under Skat og moms.

FSR - danske revisorer

Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring

FSR - danske revisorer har for nærværende ikke kommentarer hertil.

PwC

Nye rentesatser for restskat mv. for selskaber for indkomståret 2015

Betaler et selskab for meget eller for lidt i acontoskat, beregnes henholdsvis en procentgodtgørelse eller et restskattetillæg. Ved frivillig indbetaling af acontoskat fratrækkes eller tillægges endvidere et procenttillæg, alt efter om indbetalingen foretages i henholdsvis marts eller november i indkomståret.

Ret&Råd Advokater

Pas på værdiansættelsen af aktiver i dødsboer; bagefter kan det være svært at ændre

Når man skal afslutte et dødsbo skal man lave en opgørelse over afdødes aktiver og passiver og der skal man holde ”tungen lige i munden”, for en forkert værdiansættelse kan senere være svær eller i nogle tilfælde umulig at ændre.

Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2015/2016

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

SEGES

Hvornår skal du give en kontant gave?

Nu er vi lige kommet over julen og det store gaveræs. Hvor de såkaldte lejlighedsgaver ikke giver anledning til skattemæssige overvejelser, kan det være en god ide, at tænke sig om, inden du giver børn og eventuelt børnebørn kontante gaver i det nye år.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal

SKM2016.31.SKAT

Vedrører: LBK nr. 1403 af 07/12/2010, som ændret ved Lov nr. 792 af 28/06/2013.

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende fristen for godkendelse som forsker efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4. Med virkning fra 1. januar 2016 accepterer SKAT, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Styresignalet angiver endvidere betingelserne for genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2011, såfremt en skatteyder er blevet nægtet adgang til at anvende forskerskatteordningen med den begrundelse, at godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd har foreligget for sent.

 

Afgørelse: Spørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.

SKM2016.32.LSR

Vedrører: Dagældende ligningslov § 16A, stk. 6 (nu stk. 5) Landbrugsloven § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og § 10. Ligningsloven § 16, stk. 3 og stk. 9, 1.-13. pkt.

En hovedanpartshaver havde bopælspligt på en landbrugsejendom og var lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage boligen som personlig ejendom, og han skulle derfor beskattes af markedslejen, jf. ligningslovens § 16, stk. 9, 13. pkt.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.

SKM2016.30.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 15P, stk. 1 og stk. 3. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, § 6, stk. 2. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, § 15, stk. 1 og § 10, stk. 3

Udleje af en andelsbolig til søn ansås ikke for erhvervsmæssig virksomhed.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.

SKM2016.29.LSR

Vedrører: Skattekontrolloven § 16, stk. 1. Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2

En klager, der havde udlejet fast ejendom, indgav i 2013 en udvidet selvangivelse for indkomstårene 2010 og 2011, herunder med valg af virksomhedsordningen. Det blev antaget, at der først i forbindelse med indgivelse af den udvidede selvangivelse var taget beslutning om anvendelse af virksomhedsskatteordningen, uanset at han ikke havde reageret inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelsen, jf. SKL § 16, stk. 1, om at ansættelsen var for lav. Virksomhedsskatteordningen kunne herefter anvendes for de omhandlede år.

 

Dom: Pålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden - nyt anbringende

SKM2016.26.VLR

Vedrører: Kildeskatteloven § 86A

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT forlængede et pålæg til appellanten om at føre logbog over de ansatte i virksomheden med yderligere et år.

For landsretten havde appellanten nedlagt en ny påstand om, at appellanten alene skulle føre logbog over de ansatte, for hvilke der ikke forelå lønregistrering eller ansættelseskontrakt. Heroverfor havde Skatteministeriet nedlagt principal påstand om afvisning.

Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse med henvisning til begrundelsen i Landsskatterettens kendelse. Henset til forløbet under to uanmeldte kontrolbesøg samt forarbejderne til kildeskattelovens § 86 A, hvorefter bestemmelsen sigter mod at undgå sort arbejde og socialt bedrageri, var landsretten således enig med byretten i, at SKAT havde haft hjemmel til at pålægge appellanten at føre logbog i yderligere et år.

Landsretten fandt endvidere ikke, at SKATs begrundelse var mangelfuld, eller at der forelå andre retlige mangler, som kunne medføre pålæggets ugyldighed.

Endelig fandt landsretten, at appellantens nye påstand reelt havde karakter af et anbringende til støtte for appellantens første påstand. Appellanten havde således ikke retlig interesse i at få taget stilling til denne påstand, hvorfor den blev afvist.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd

Udkastet til styresignal: 15-3134044

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende fristen for godkendelse som forsker efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4. Med virkning fra 1. januar 2016 accepterer SKAT, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Styresignalet angiver endvidere betingelserne for genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2011, såfremt en skatteyder er blevet nægtet adgang til at anvende forskerskatteordningen med den begrundelse, at godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd har foreligget for sent.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Det frie forskningsråd
 • DI
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 13/3960872
  Døgnpleje som selvstændig virksomhed
  Klagen vedrører bindende svar, hvor døgnpleje med 2 anbragte piger ikke anses som selvstændig virksomhed. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
  Afsagt: 21-12-2015

  Journalnr: 14/0233978
  Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
  Skatteankenævnet har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008 vedrørende godtgørelse af betalt norsk skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2015

  Journalnr: 13/0180357
  Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-12-2015

  Journalnr: 13/0094820
  Fradrag for benhandling og kilometergodtgørelse
  Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til kiropraktikerbehandling som personaleudgifter og ikke godkendt fradrag for udgifter til kilometergodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

  Afsagt: 15-12-2015

  Journalnr: 13/0121968
  Skattepligt til Danmark
  Klagen vedrører, om der indtrådte fuld skattepligt for klageren den 21. april 2005 i forbindelse med tilflytning til Danmark, herunder om skatteansættelserne for indkomstårene 2005, 2006 og 2007 er ugyldige på grund af forældelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 05-01-2016

  Journalnr: 13/0228105
  Skattepligt til Danmark
  Klagen vedrører, om klageren er fuldt skattepligtig til Danmark i hele indkomståret 2008, herunder i perioden fra 1. januar til 7. februar, samt om skatteansættelsen for indkomståret 2008 er ugyldig på grund af forældelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
  Afsagt: 05-01-2016

  Journalnr: 14/0021578
  Ansættelse af indkomst og skat af gave
  Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig indkomst og skat af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-01-2016

  Journalnr: 13/0152597
  Anvendelse af virksomhedsordningen
  SKAT har nægtet klageren at anvende virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2015

  Journalnr: 13/0153209
  Anvendelse af virksomhedsordningen
  SKAT har ikke anset betingelserne for at være i virksomhedsordningen for opfyldt. Klageren er derfor beskattet af opsparet overskud fra virksomheden. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
  Afsagt: 18-12-2015

  Journalnr: 14/1859525
  Beskatning af udenlandsk pension
  Klagen vedrører beskatning af pension modtaget fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 14/0022498
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører ansættelse af indkomst fra Norge med exemptionslempelse, indkomst fra Norge uden lempelse og eftergivelse af procenttillæg og renter af restskat. Påstand om ugyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 13/6643278
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører afskrivning på lejede lokaler, værdi af fri bil og værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-01-2016

  Journalnr: 13/6643379
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører afskrivning på lejede lokaler, værdi af fri bil og værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-01-2016

  Journalnr: 13/3317398
  Diverse forhøjelser
  Der klages bl.a. over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på finansielle kontrakter, renteudgifter, kontorholds-/huslejeudgifter og afskrivning på inventar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 09-12-2015

  Journalnr: 14/3100850
  Ejendom - næringsregler
  Klagen vedrører bindende svar på, om salg af to ejerlejligheder vil være omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven og dermed ikke være omfattet af næringsreglerne. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2015

  Journalnr: 13/0232847
  Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-01-2016

  Journalnr: 13/5471623
  Fradrag for renteudgifter
  Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsfirmaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-12-2015

  Journalnr: 13/5646588
  Fradrag for renteudgifter
  Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsfirmaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-12-2015

  Journalnr: 13/5648210
  Fradrag for renteudgifter
  Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsfirmaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-12-2015

  Journalnr: 13/6433422
  Fradrag for renteudgifter
  Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-12-2015

  Journalnr: 14/0000185
  Genoptagelse af skatteankenævnets afgørelse
  Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteankenævnets afgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 06-01-2016

  Journalnr: 13/5810308
  Indskud på ratepension
  Klagen vedrører nægtet fradrag for indskud på ratepension i omlægningsår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 11/0301510
  Maskeret udbytte
  Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 04-01-2016

  Journalnr: 13/4299950
  Overskud - hundekennel
  Klagen vedrører ansættelse af overskud fra hundekennel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 09-12-2015

  Journalnr: 12/0272786
  Rejsegodtgørelse mm.
  Klagen vedrører beskatning af udbetalt rejsegodtgørelse og fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 13/0074618
  Renteswap
  Sagen drejer sig om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Såfremt der ikke består en sådan erhvervsmæssig tilknytning, er tabet alene kildeartsbegrænset. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-12-2015

  Journalnr: 13/0074621
  Renteswap
  Sagen drejer sig om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Såfremt der ikke består en sådan erhvervsmæssig tilknytning, er tabet alene kildeartsbegrænset. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 16-12-2015

  Journalnr: 14/4995913
  Salg af vindmølle mv.
  Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar i anledning af, at der er stillet en række spørgsmål i forbindelse med salg af en gammel vindmølle og geninvestering. Landsskatteretten afviser at svare på to af spørgsmålene og stadfæster i øvrigt.
  Afsagt: 04-12-2015

  Journalnr: 14/1662958
  Seniornedslag
  Klagen skyldes, at klager ikke er anset for berettiget til seniornedslag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 23-12-2015

  Journalnr: 13/4685343
  Skat af fri bolig
  Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 07-01-2016

  Journalnr: 14/0549170
  Skat af pengegave
  Klagen vedrører beskatning af pengegave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 14/5182044
  Skat af pengeoverførsler
  Klagen vedrører beskatning af pengeoverførsler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 14-12-2015

  Journalnr: 14/0300668
  Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
  Der klages over, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst skønsmæssigt på grundlag af arbejdssedler/timesedler, som klageren har udfyldt for kørsel for [virksomhed]. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 07-12-2015

  Journalnr: 13/5785554
  Tonnagebeskatning
  SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 25-11-2015

  Journalnr: 13/0078665
  Uregistreret indkomstkilde
  Klagen vedrører beskatning af honorar fra uregistreret indkomstkilde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2015

  Journalnr: 08/0198304
  Yderligere overskud af virksomhed
  Klagen vedrører beskatning af udeholdt overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 04-01-2016

  Journalnr: 14/2899736
  Yderligere overskud af virksomhed
  Klagen vedrører beskatning af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 15-12-2015

   

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 25-01-2016 - 23-02-2016

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Den 04-02-2016 dom i T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen
  Toldunion

  Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning

  Tidligere dokument: T-287/11 Statsstøtte Heitkamp BauHolding mod Kommissionen - Dom

  Den 04-02-2016 dom i T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen
  Toldunion

  Statsstøtte – tysk skattelovgivning om fremførsel af underskud til fremtidige skatteår (Sanierungsklausel) – afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – individuelt berørt – formaliteten – begrebet statsstøtte – selektiv karakter – skattesystemets karakter og opbygning – offentlige midler – begrundelsespligt – berettiget forventning

  Tidligere dokument: T-620/11 Statsstøtte GFKL Financial Services mod Kommissionen - Dom

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  State aid: Commission adopts three decisions requiring taxation of ports in the Netherlands, Belgium and France

   

  Nyt fra Parlamentet

  Ulovlige skatteaftaler: Parlamentet kræver kompensation til lande, der mister indtægter

   

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

  Bilag

  Bilag 3

  Henvendelse af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør

  Bilag 4

  Henvendelse af 19/1-16 fra Blik- og Rørarbejderforbundet vedrørende præsentation til foretræde for udvalget

  Bilag 5

  Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 6

  Henvendelse af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk

  Spørgsmål og svar

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

  L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

  Bilag

  Bilag 3

  Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 4

  Henvendelse af 24/1-16 fra Andelsboligforeningen Milebuen

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 90

  Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (Tiltag vedrørende inddrivelse i perioden til og med 2019, indsamling og anvendelse af visse oplys-ninger, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden parts-høring samt nægtelse eller inddragelse af registreringen for moms og A-skat m.v. ved konkurska-rantæne) § 1

  Bilag 91

  Henvendelse af 15/1-16 fra RB Revision - Registreret Revisoranpartsselskab vedrørende SKATs skattekontosystem

  Spørgsmål og svar

  Spm. 148

  Spm. om at foretage et skøn over, hvor stor en andel af dette samlede provenu, der stammer fra udbytter fra danske aktier og danske investeringsforeni...  Svar  

  Spm. 159

  MFU spm. om, hvorvidt Uber skal være registrerede og pligtige for skat og moms i Danmark, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 160

  MFU spm. om at skønne over omfanget af tabte skatteindtægter som resultat af Uber og andre pirat-taxaers stigende aktivitet i Danmark, til skatteminis...  Svar  

  Spm. 167

  Spm., om ansatte i daginstitutioner og på plejecentre skal beskattes af maden, de modtager, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 168

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 8/1-2016 fra AK Frem, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 179

  Spm. om at oversende præsentationen benyttet ved den tekniske gennemgang af ”Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer” d...  Svar  

  Spm. 183

  Spm. om, hvilken provenueffekt det vil have, at bosteder for børn og unge kan benytte almindelige erhvervsmæssige fradrag og afskrivningsmuligheder, s...  Svar  

  Spm. 184

  MFU spm. om, hvilken effekt der er størst, når man letter marginalskatten på arbejde – indkomsteffekten eller sustitutionseffekten, til skatteminister...  Svar  

  Spm. 185

  MFU spm. om ministeren kan oplyse, om det er korrekt, at der kun eksisterer ét dansk empirisk studie af, hvad der sker, hvis topskatten lettes, til sk...  Svar  

  Spm. 186

  Spm. om at oversende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 12. februar 2016, til finansministeren, kopi til skatteminist...  Svar  

  Spm. 187

  Spm. om ministeren kan oplyse, om dette betyder, at der er en aftagende effekt af topskattelettelser, både på topskattesatsen og topskattegrænsen, når...  Svar  

  Spm. 189

  Spm. om at oplyse de varige (årlige) provenumæssige konsekvenser, hvis grænsen for udbetaling af ratepension hæves fra de nuværende 10 år til henholds...  Svar  

  Spm. 191

  Spm. om at tilsende talepapiret fra samrådet den 22. januar 2016 om udligningsskatten på pensioner, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F - I, til ska...  Svar  

  Spm. 192

  Spm. om betydningen for vækst, velfærd og beskæftigelse som følge af en yderligere sænkelse af udligningsskatten på pensioner frem mod 2020, til skatt...  Svar  

  Spm. 193

  Spm. om forhandlingerne om præcisering af finansloven 2016, til skatteministeren  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 495

  Hvad er ministerens holdning til, at en række lokale egnsteatre i bl.a. Nordjylland skal betale selskabsskat som følge af ny tolkning af reglerne i vi...

  Spm. S 497

  Mener ministeren, at det er et problem, at landets skatteregioner tolker reglerne om betaling af selskabsskat for egnsteatre forskelligt?

  Spm. US 35

  Om skattelettelser.