SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 47

Kære Læser

Mens vi spændt venter på om vi får en ny skatteminister, kan du i denne SkatteMail bl.a. løse om de nye beløbsgrænser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser. Desuden har SKAT tabt en sag i landsretten om en banks fradragsret for lønudgifter til egne ansatte for så vidt angår den del af lønudgifterne, som afholdes i forbindelse med bankens opkøb af anden bankvirksomhed.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
The Danish tax authorities were defeated in a major TP case
Julegaver til medarbejdere
Finansloven for 2017 m.m.
Virksomhedsordningen
Tax Inspectors Without Borders making significant progress
Kan dine aftaler om sundhedsforsikring klare et skattetjek?
Satser 2017 - Befordrings- og rejsegodtgørelse
Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver
Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Domme
Driftsomkostninger - løn til egne ansætte - fradrag - opkøb
Fradrag - forbedringer - hovedanlæg - udstykning
Morarenter af uretmæssigt skattekrav - rentegodtgørelse - modregning
Grundvurdering - råjordsværdi - handelspris - syn og skøn
Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale
Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - manglende indberetninger

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161121' AND [SkatteraadChanged] <= '20161127') OR ([LSRChanged] >= '20161121' AND [LSRChanged] <= '20161127') OR ([ByretChanged] >= '20161121' AND [ByretChanged] <= '20161127') OR ([LandsretChanged] >= '20161121' AND [LandsretChanged] <= '20161127') OR ([HojesteretChanged] >= '20161121' AND [HojesteretChanged] <= '20161127')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
30-11-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 November 2016
30-11-2016 A-skat og AM-bidrag i 2017 November 2016
01-12-2016 Moms i 2016 Moms for 3. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

The Danish tax authorities were defeated in a major TP case

The Danish tax authorities are often eager to point out the very large raises of taxable income implemented in transfer pricing cases. However, not all of them are upheld, and the National Tax Tribunal has just reversed a decision.

Dansk Revision

Julegaver til medarbejdere

Julen nærmer sig og det gør tidspunktet for køb af julegaver til medarbejdere også. Her følger en kort beskrivelse af de skattemæssige regler på området.

Deloitte

Finansloven for 2017 m.m.

I den forgangne uge blev der indgået aftale om finansloven for 2017 samt aftale om nedsættelse af PSO-afgiften og et nyt ejendomsvurderingssystem m.m. Læs mere om hvad aftalerne indeholder.

Deloitte

Virksomhedsordningen

Det kan være relevant at se på, om årets hævninger i virksomhedsordningen til dato medvirker, at der ikke bør hæves yderligere i den resterende del af indkomståret.

OECD

Tax Inspectors Without Borders making significant progress

Significant progress has been made by an international programme designed to enhance developing countries’ ability to bolster domestic revenue collection through strengthening of tax audit capacities.

PwC

Kan dine aftaler om sundhedsforsikring klare et skattetjek?

SKAT viser for tiden øget interesse for sundhedsforsikringer, som ydes til medarbejdere. Hvis din ordning finansieres af medarbejderne selv, skal du have styr på, om din ordning med medarbejderne overholder alle de formelle krav – ellers risikerer medarbejderne beskatning bagud i tid.

Revisionsinstituttet

Satser 2017 - Befordrings- og rejsegodtgørelse

Skatteministeriet har offentliggjort satser for 2017

Revisorgruppen Danmark

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit?

Revisorgruppen Danmark

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Driftsomkostninger - løn til egne ansætte - fradrag - opkøb

SKM2016.551.ØLR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1

Sagen handlede om, hvorvidt en bank efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, havde fradragsret for lønudgifter til egne ansatte for så vidt angår den del af lønudgifterne, som blev afholdt i forbindelse med bankens opkøb af anden bankvirksomhed i indkomståret 2008.

Landsretten udtalte, at erhvervsmæssigt betingede lønudgifter til medarbejdere i almindelighed er fradragsberettigede, da sådanne udgifter som udgangspunkt må formodes at være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Landsretten udtalte videre, at der ikke er grundlag for at antage, at denne formodning ikke kan afkræftes.

På baggrund af en konkret vurdering fandt landsretten, at de omtvistede lønudgifter vedrørte arbejde, hvis formål var en egentlig udvidelse af bankens virksomhed udover dennes hidtidige rammer. Lønudgifterne var derfor ikke driftsudgifter, som var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsretten fandt dog, at SKATs nægtelse af fradrag for de omtvistede lønudgifter udgjorde en så væsentlig praksisændring, at den ikke kunne ske uden forudgående offentligt tilgængelig klar tilkendegivelse herom. Landsretten lagde vægt på, at retspraksis på området i 2008, hvor lønudgifterne blev afholdt, måtte anses for præget af en retsopfattelse, som medførte, at banken havde haft en berettiget forventning om, at lønudgifterne ikke skulle opgøres særskilt og ikke ville blive nægtet fradrag. Banken blev derfor frifundet.

 

Dom: Fradrag - forbedringer - hovedanlæg - udstykning

SKM2016.550.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen omhandlede, hvorvidt grundejeren var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på grundejerens ejendom.

Med henvisning til UfR2014.3322 SKM2014.574.HR vedrørende et drænanlæg anførte landsretten, at sådanne anlæg ikke kan anses for at medføre en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand i det omfang, det pågældende anlæg er etableret i forbindelse med byggeriet på grunden og er nøje knyttet til byggeriets konkrete udformning.

Landsretten fandt det ikke godtgjort at der for ejendomme udlagt til for eksempel tæt, lav bebyggelse tidligere har foreligget en fast administrativ praksis, hvorefter der er indrømmet fradrag for udgifter til ledningsanlæg i videre omfang, end hvad der følger af disse principper. Der fandtes heller ikke grundlag for at imødekomme andelsboligforeningens synspunkt om, at det efter praksis skulle være afgørende, hvorledes et byggeri eventuelt kunne udformes, og i hvilket omfang ledningsanlægget i så fald ville kunne genanvendes, såfremt ejendommen fiktivt blev udstykket til for eksempel parcel- eller rækkehus byggeri.

På grundlag af en skønserklæring om mulighed for at genanvende ledningerne samt tegninger og oversigter vedrørende byggeriet fandt landsretten, at ledningerne måtte anses for at have et forløb, der er så naturligt i forhold til etablering af byggeri på grunden inden for kommune og lokalplanens rammer, at de ikke kan anses for at være nøje knyttet til det eksistereride byggeris konkrete udformning. Landsretten lagde herved også vægt på, at anlæggene var etableret med en sådan afstand til det konkrete byggeri, at de vil kunne anvendes til at- betjene et tæt, lavt byggeri på grunden, hvis blot den overordnede ud formning af byggeriet opretholdes.

Landsretten fandt derfor, at udgifterne til etablering af denne del af anlæggene er udgifter til hovedanlæg, der må anses for at øge grundens værdi i ubebygget stand, og for hvilke der derfor skal gives fradrag i grundværdien.

For så vidt angår den del af regnvandsanlægget, der var etableret langs andelsboligbyggeriets ydre omkreds, anførte landsretten, at det har til formål at opsamle og aflede regnvand fra de enkelte bygninger og følger tæt boligblokkenes faktiske placering. Denne del af anlægget fandtes dermed som så nøje knyttet til byggeriets konkrete udformning, at det ikke kunne anses for at øge grundens værdi i ubebygget stand.

Skatteministeriet skulle således anerkende, at grundejeren er berettiget til fradrag i grundværdien for forbedringer ved vurderingen for årene 2001-2003 for udgifterne til anlæg af kloakforsyningsanlæg, og således, at der ikke indrømmes fradrag i grundværdien for udgifterne til etablering af de regnvandsanlæg, der er etableret langs bebyggelsens ydre omkreds.

 

Dom: Morarenter af uretmæssigt skattekrav - rentegodtgørelse - modregning

SKM2016.548.BR

Vedrører: Kildeskattelovens § 62A og § 63. Opkrævningslovens § 7. Skatteforvaltningslovens § 48

SKAT forhøjede i 2011 skatteyderens skatteansættelse for 2006 med ca. 2,3 mio. kr. Skatteyderen påklagede afgørelsen til Landsskatteretten i 2012 og fik i den forbindelse bevilget henstand, idet SKAT bemærkede, at der påløb renter af kravet i henstandsperioden.

Som følge af SKATs opgørelse blev der udskrevet en ny årsopgørelse (nr. 2) for 2006, hvoraf fremgik en restskat på ca. 1,8 mio. kr. inkl. et rentetillæg på ca. 390.000 kr.

I 2013 fik skatteyderen medhold ved Landsskatteretten, og SKATs forhøjelse bortfaldt derfor. Som følge deraf blev der igen udskrevet en ny årsopgørelse (nr. 3) for 2006, hvoraf der fremgik et beløb til udbetaling på ca. 1,9 mio. kr., inkl. en rentegodtgørelse på ca. 530.000 kr.

SKAT modregnede beløbene i årsopgørelserne 2 og 3, og et overskydende beløb på ca. 155.000 kr. blev udbetalt til skatteyderen. Der var ikke i modregningsmeddelelsen taget forbehold for opkrævning af morarenter påløbet i henstandsperioden.

Henstandsperioden løb fra februar 2012 til juli 2013. Af skatteyderens årsopgørelse for 2012 udskrevet i august 2013 fremgik morarenter på ca. 77.000 kr., som var påløbet i 2012. Tilsvarende fremgik af årsopgørelsen for 2013 udskrevet i juli 2014 morarenter på ca. 39.000 kr., som var påløbet i 2013. Sagen vedrørte berettigelsen af morarenterne for 2012.

Skatteyderen gjorde gældende, at SKAT var uberettiget til at opkræve morarenter af et skattekrav, som efterfølgende viste sig ikke at bestå. Det blev også gjort gældende, at SKAT havde fortabt kravet på morarenter, da der ikke blev taget forbehold herfor ved modregningen. Endelig blev det gjort gældende, at morarenterne skulle eftergives, da det uberettigede skattekrav var udtryk for en myndighedsfejl.

Retten udtalte, at der ikke er hjemmel i kildeskatteloven til at undlade at påligne renter af restskat, selvom restskatten viser sig at være opkrævet på forkert grundlag. Skatteyderen kompenseres i stedet med en rentegodtgørelse. Morarenterne for 2012 forfaldt efter kildeskattelovens bestemmelser først i 2013, og de var således ikke forfaldne, da SKAT foretog modregning i juli 2012. Med henvisning til UfR 2001.2327 H bemærkede retten, at der ikke var hjemmel i kildeskatteloven til at modregne med uforfaldne renter. Da skatteyderens rentegodtgørelse endvidere oversteg de samlede pålignede rentetillæg og morarenter med ca. 24.000 kr., var der ikke grundlag for at eftergive morarenterne. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Grundvurdering - råjordsværdi - handelspris - syn og skøn

SKM2016.547.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 17 og § 18

Et boligselskab havde i 1993 erhvervet en ikke byggemodnet grund for 115 kr. pr. m². Landsskatterettens skøn over råjordsværdien var baseret på handelsprisen, idet der dog var taget hensyn til, at der kunne være indeholdt omkostninger til ekstern byggemodning i prisen. Landsskatterettens skøn over råjordsværdien i 2002 og 2004 udgjorde herefter 95 kr. pr. m². Da boligselskabet ikke havde dokumenteret, at handelsprisen indeholdt yderligere byggemodningsomkostninger end kunne rummes i skønnet, tiltrådte retten, at råjordsværdien kunne ansættes med udgangspunkt i den konstaterede handelspris. Det forhold, at markedsværdien ved syn og skøn var vurderet væsentligt lavere, kunne ikke føre til et andet resultat. Efter indholdet af skønserklæringen og navnlig usikkerheden ved skønnet fandt retten det ikke godtgjort, at Landsskatteretten havde udøvet sit skøn på et mangelfuldt grundlag, eller at skønnet var åbenbart urimeligt.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale

SKM2016.545.BR

Vedrører: Skatsskattelovens § 4. Skattekontrollovens § 3 og § 5

Skatteyderen, A, drev til daglig en vognmandsvirksomhed med taxakørsel. Det var i sagen ubestridt, at A ikke havde ført løbende bogføring i sin taxavirksomhed. Regnskaberne blev således ikke udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hertil kom, at den resterende bogføring først blev foretaget ved indkomstårets afslutning samtidig med, at der blev udarbejdet årsregnskab.

SKAT tilsidesatte taxavirksomhedens regnskabsgrundlag og forhøjede skønsmæssigt A's indkomst for indkomståret 2008, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4. Til brug herfor foretog SKAT en beregning af A's hustands samlede privatforbrug, som viste et negativt privatforbrug på kr. 510.880,-.

Retten fandt, at A's regnskabsmateriale ikke kunne anvendes som grundlag for en vurdering af A's indtægter i 2008, hvorfor skattemyndighederne allerede af denne årsag havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af A's indkomst for 2008.

A gjorde gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af indkomsten byggede på et fejlagtigt grundlag, idet der blandt andet ikke var taget højde for en kontantbeholdning, som han havde modtaget ved salg af en ejerlejlighed samt en kontantbeholdning fra bryllupsgaver modtaget i forbindelse med sønnens bryllupsfest. Retten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget de påståede kontantbeløb. For så vidt angik salget af lejligheden lagde retten vægt på, at A's forklaring om, at han i 2008 solgte lejligheden, stod i modsætning til det faktum, at han ved et senere salg af lejligheden i 2013 fortsat stod anført i købsaftalen som sælger. I forhold til bryllupsgaverne lagde retten vægt på, at det ikke var dokumenteret, at den fremlagte liste udgjorde en liste over modtagne gaver fra sønnens bryllup, ligesom det ikke var godtgjort, at beløbet i så fald var tilgået A.

A gjorde endvidere gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse var åbenbart urimelig, idet skønnet lå væsentligt over, hvad A og hans familie havde brugt. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering, og lagde blandt andet vægt på, at A's og hans husstands privatforbrug i de omkringliggende år var ikke-ubetydeligt større.

Samlet fandt retten således ikke, at A havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af den skattepligtige indkomst for 2008 var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - manglende indberetninger

SKM2016.544.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 26 og § 27

Skatteyderen havde i 2004 tilbagebetalt kontanthjælp med kr. 303.853,-, men kommunen foretog ikke indberetning til SKAT om den tilbagebetalte kontanthjælp. På årsopgørelsen for 2004 blev der derfor fejlagtigt alene medtaget et fradrag på kr. 643,-. Skatteyderen ansøgte primo 2012 om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsretten udtalte, at det af forarbejderne til lov nr. 410 af 2. juni 2013 vedrørende den tidligere gældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, fremgik, at anvendelsesområdet for bestemmelsen er tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive betingelser i bestemmelsens øvrige punkter (nr. 1 til nr. 7), og hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen, f.eks. hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at genoptagelse vil kunne ske efter bestemmelsen, hvis der er begået fejl af skattemyndighederne, og at et glemt fradrag ikke giver grundlag for genoptagelse. Bestemmelsen må efter sin ordlyd, placering og forarbejder antages at have et snævert anvendelsesområde. Den manglende indberetning angående tilbagebetalt af kontanthjælp skyldtes ikke fejl begået af skattemyndighederne, ligesom skatteyderen, som det efter skattekontrollovens §§ 1 og 16 påhvilede at kontrollere rigtigheden af det fortrykte tal i årsopgørelsen for 2004, ikke reagerede på, at fradraget var indberettet med et åbenlyst forkert beløb, ligesom han allerede på dette tidspunkt og frem til 2012 var i besiddelse af de samme faktiske oplysninger, som gjorde ham i stand til at opdage fejlen.

Uanset dette opdagede skatteyderen ikke fejlen inden for den ordinære genoptagelsesfrist den 1. maj 2008, men først primo 2012, da han fandt anledning til at gennemgå sin økonomi. Skatteyderens private forhold, herunder at han flere gange afsonede fængselsstraffe og var under uddannelse m.v., kunne ikke begrunde, at han fra 2004 til den 1. maj 2008 havde været forhindret i at ansøge om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Herefter fandt landsretten, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatterettens kendelser i de såkaldte kirkeskattesager havde efter landsrettens opfattelse ikke relevans for bedømmelsen af nærværende sag.

Retten omgjorde derfor Landsskatterettens afgørelse og gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke kunne ske ekstraordinær genoptagelse

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.543.VLR Konkursdekret - momsafgørelse - grænsehandelskoncept

Vedrører: Statsskattelovens § 38. Konkurslovens § 238

Et selskab kærede det af skifteretten afsagte konkursdekret med principal påstand om konkursdekretets ophævelse og subsidiær påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved skifteretten. Selskabet påstod endvidere den af skifteretten udpegede kurator afsat. Til støtte for påstanden om konkursdekretets ophævelse gjorde selskabet bl.a. gældende, at konkursfordringen ikke havde den fornødne klarhed til at danne grundlag for konkurs.

Selskabet gjorde herved gældende, at der ikke var hjemmel til at opkræve moms af de af selskabet solgte både, da disse aldrig havde befundet sig i Danmark eller var blevet transporteret til Tyskland inden salget til aftageren. Selskabet henviste endvidere til, at Landsskatteretten endnu ikke havde behandlet klagesagen vedrørende det momskrav, som konkursbegæringen udsprang af, og at selskabet som følge af SKATs tidligere kontrolbesøg havde en berettiget forventning om, at SKAT ikke senere ville opkræve moms af de solgte både.

Landsretten fandt, at den påklagede momsafgørelse kunne danne grundlag for et konkursdekret, da det af selskabet anførte ikke havde skabt en sådan usikkerhed om fordringens eksistens, at konkursdekret ikke kunne afsiges. Landretten fandt også de øvrige konkursbetingelser opfyldt og stadfæstede derfor konkursdekretet. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte udpegningen af kurator.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6671282
Beskatning af beløb - fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af indtægter - fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 15/0587423
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, ikke er berettiget til ekstraordinær genoptagelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2001 til 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 15/0994633
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 14/2050651
Gave
Klagen vedrører spørgsmålet, om der er givet en gave herunder om afgørelsens gyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 14/0387391
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 12/0261244
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på genoptagelse af indkomstansættelserne for 2008 og 2009. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelserne for 2008 og 2009.
Afsagt: 21-10-2016

Journalnr: 13/2258569
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 14/0008133
Skattepligt af vederlag - fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af vederlag fra udlandet - fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 15/2526126
Anvendelse af VSO
Klagen angår, om klager kan anvende virksomhedsordningen og om opsparet overskud skal beskattes. Landsskatteretten godkender anvendelse af ordningen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 15/0090599
Bankindsætninger
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 14/0604870
Børnebidrag
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 15/1432267
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-10-2016

Journalnr: 13/5682936
Fradrag for udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter ved virksomhed med levering af arbejdskraft. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 13/6419810
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2016

Journalnr: 15/0527328
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 12-10-2016

Journalnr: 13/0249050
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 13/6624780
Indkomst fra udlandet og fri bil
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra udlandet og værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2016

Journalnr: 14/0214149
Indretningsomkostninger mv.
Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til indretning af kontor, skrivebord, reoler og uddannelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 14/0036784
Lejeindtægt af jagtret
Klagen vedrører beskatning af lejeindtægt af jagtret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-10-2016

Journalnr: 13/5060083
Løn og udbytte
Klagen vedrører beskatning af løn og udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 14/3305129
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 14/3980349
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 13/6303415
Overførsel af underskud til ægtefælle
Klagen vedrører nægtet overførsel af underskud til ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 14/0379394
Overskud ved udlejning
Klagen vedrører beskatning af overskud ved udlejning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 15/3168980
Pokerturnering
Klagen skyldes, at Spillemyndigheden har givet afslag på en anmodning om bevilling til at afholde en konkret offentlig pokerturnering med en turneringspulje på over 15.000 kr., jf. § 18, stk. 3 i lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2016

Journalnr: 14/2572759
Rentefradrag - studielån
Klagen vedrører opgørelse af rentefradrag af studielån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2016

Journalnr: 15/3187258
Renteswap
Sagen drejer sig om, hvorvidt en renteswap, som klageren indgik i 2007, har erhvervsmæssig tilknytning, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2016

Journalnr: 14/3276172
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 14/4033079
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 14/0036442
Skat af fri jagt
Klagen vedrører beskatning af fri jagt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-10-2016

Journalnr: 14/0264936
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 14/3301875
Skat af honorarer
Klagen vedrører, om honorarer er skattepligtige i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 14/3133653
Skat af tilskud
Klagen skyldes, at skat har anset et tilskud for skattepligtigt. Landsskatteretten anser ikke tilskuddet for skattepligtigt.
Afsagt: 20-10-2016

Journalnr: 15/2451792
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, af løn modtaget i perioden fra 18. april til 14. december 2012 og har i henhold til ligningslovens § 9C godkendt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2016

Journalnr: 13/0246494
Skattepligt til Danmark
Skatteankenævnet har afgjort, at klageren i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, var fuldt skattepligtig til Danmark i perioden fra den 1. november 2005 til den 31. december 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2016

Journalnr: 13/0237915
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-10-2016

Journalnr: 12/0272651
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-10-2016

Journalnr: 13/0202778
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-10-2016

Journalnr: 14/5247448
Tilbagefordeling af indkomst
Klagen vedrører nægtet tilbagefordeling af personlig indkomst fra 2014 til 2013. Landsskatteretten godkender tilbagefordelingen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 15/0028037
Vand, varme, renovation og forsikring
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til vand, varme, renovation og forsikring. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 11-10-2016

Journalnr: 13/4886152
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-10-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-11-2016 - 27-12-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 21-12-2016 dom i C-593/14 Etableringsfrihed Masco Denmark og Damixa
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – skattelovgivning om tynd kapitalisering af datterselskaber – medregning af renter på lån, der er betalt af et ikke-hjemmehørende långivende datterselskab, i et långivende selskabs skattepligtige indkomst – fritagelse for de renter, der hidrører fra et hjemmehørende långivende datterselskab – afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne – nødvendighed af at forebygge risikoen for skatteunddragelse

Tidligere dokument: C-593/14 Etableringsfrihed Masco Denmark og Damixa - Dom
Tidligere dokument: C-593/14 Masco Denmark og Damixa - Ny sag

Den 21-12-2016 dom i C-20/15 P Statsstøtte Kommissionen mod World Duty Free Group Kommissionen mod Banco Santander og Santusa
Toldunion

Appel – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – skatteordning – selskabsskat – fradrag – mulighed for virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelse af kapitalandele på mindst 5% i virksomheder, der har skattemæssigt hjemsted uden for Spanien – begrebet »statsstøtte« – betingelsen om selektivitet

Tidligere dokument: C-20/15 P Statsstøtte Kommissionen mod World Duty Free Group Kommissionen mod Banco Santander og Santusa - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13885 2016 INITRÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

 

Nyt fra Parlamentet

Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. november 2016 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 0152/2015 af G. K., østrigsk statsborger, om overførsel af personoplysninger til ikke–EU–organer og vedtagelsen af lovgivning om videregivelse af skatteoplysninger fra EU’s finansielle institutioner  

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 26 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 10

Brev af 24/11-16 fra skatteministeren til den socialdemokratiske ordfører vedrørende politisk bemærkning til lovforslaget

Bilag 11

Betænkning afgivet den 24. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor virksomheder i forbindelse med den foreslåede tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform skal indberette oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for muligheden for at pålægge alle erhvervsskibe at benytte el frem for fossile brændstoffer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke i forbindelse med de foreslåede tilpasninger af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform er forslået sanktioner for manglende indberetninger, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 92 A Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 92 B Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 52

Udkast til forslag til lov om skattekontrol, forslag til lov om skatteindberetning og forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (Retsikkerhedspakke III) samt resumeer, fra skatteministeren

Bilag 53

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 6. december 2016, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 54

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om hybride mismatch med tredjelande KOM(2016) 687 af 25. oktober 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 57

Spm. om at redegøre for virkningen på uligheden af regeringens forslag til lavere boligbeskatningssatser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 58

Spm. om Danmarks Statistiks udgivelse ”Om usikkerhed i EU-SILC’s målinger af indkomstfordelingen” (2013), til skatteministeren  Svar  

Spm. 59

Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at virksomheder ikke blot øger egenkapitalen – og dermed får ACE-fradraget – uden at foretage vækstskabende inv...  Svar  

Spm. 61

Spm. om, hvilken rentesats er anvendt i regeringens beregninger af konsekvenserne af et ACE-fradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 62

Spm. om at oversende en kort redegørelse for, hvor stor betydning det har for de økonomiske konsekvenser og incitamentet for erhvervslivet, hvis rente...  Svar  

Spm. 68

Spm. om at tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat revisionsbestemmelse, er undergive...  Svar  

Spm. 70

Spm. om at oversende det interne notat fra Finansministeriet og Skatteministeriet om boligskatternes virkning på uligheden, som der referereres til i ...  Svar  

Spm. 72

Spm. om at oversende de dokumenter, som SKAT af Landskatteretten blev pålagt at udlevere i forbindelse med en aktindsigtsanmodning om aktindsigt i afs...  Svar  

Spm. 76

Spm. om, hvordan regeringens nye forslag til ejendomsvurderingssystem vil sikre, at ”ejendomme, der ligger særligt tæt på f.eks en lufthavn, og som fø...  Svar  

Spm. 81

Spm. om, hvor mange af de 95.600 børnefamilier, som vil blive berørt af regeringens forslag til et gradueret loft over børnechecken, der har henholdsv...  Svar  

Spm. 87

Spm. om, hvad der har ændret sig vedrørende Skatteministeriets tavshedspligt siden 2010-11, 1. samling, hvor den daværende VK-regering svarede på spør...  Svar  

Spm. 100

Spm. om, hvad det vil betyde for skatteprovenuet, hvis selskabers skattefradrag for renteudgifter på gæld omfattet af ligningslovens § 2 (koncerninter...  Svar  

Spm. 101

Spm. om at redegøre for beskæftigelseseffekten af afskaffelsen af PSO-afgiften i 2022 fordelt på kommuner og regioner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 102

Spm. om, hvor stor en skattelettelse en gennemsnitlig virksomhed i hver kommune og region får som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften i 2022, til sk...  Svar  

Spm. 103

Spm. om at oplyse andelen af beskæftigede i produktionserhverv fordelt på kommuner og regioner i tabelform, til skatteministeren  Svar  

Spm. 104

Spm. om, hvor stor en andel af virksomhederne i hver kommune og hver region, der er produktionsvirksomheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 107

Spm. om ministeren vil medgive, at den anvendte kontrolgruppe i ”Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere” fra oktober 2016 ik...  Svar  

Spm. 108

Spm. om ministeren kan udelukke, at de opsigtsvækkende resultater skyldes andre faktorer end selve reformen, altså at studiet fanger en effekt, der ik...  Svar  

Spm. 109

Spm. om at redegøre for, hvad det har kostet at få konsulenthuset Højbjerre, Brauer og Schultz til at udarbejde ”Evaluering af ekstra beskæftigelsesfr...  Svar  

Spm. 110

Spm. om at oplyse fordelingen af provenuvirkningen på indkomstdeciler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 111

Spm. om at oplyse, hvor meget det angivne merprovenu vil blive reduceret, til skatteministeren  Svar  

Spm. 112

Spm. om at opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16), til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 270

Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at selskabskatten skal sænkes til 12,5 procent, og agter regeringen at fremsætt...

Spm. S 279

Mener ministeren, at det er rimeligt, at det offentlige, herunder SKAT, bruger milliarder af skattekroner på it-leverandører, der bruger skattefinter ...

Samrådsspørgsmål

Spm. U

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 6. december 2016, som er relevante for udvalget, til finansministeren, kopi til skat...