SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 53

Kære Læser

Vi håber du er kommet godt ind i det nye år. Denne SkatteMail er opsamling af de sidste nyheder fra 2015, bl.a. vedtagelse af 4 nye skattelove, som du finder under "Nyt fra Folketinget".

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattefrie kørepenge og diæter i 2016
Er ejere af partnerselskaber lønmodtagere eller selvstændige?
Indberetning af skiture og frokostordninger til SKAT
Oversigt over vedtagne lovforslag
Ingen fradrag for tab på valutaswap
Rettelse til artikel om 30 %-ordningen
Rentesatsen for selskabsskat 2015 er nu offentliggjort
Høring af udkast til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
Første del af de nye skærpede transfer pricing-dokumentationskrav vedtaget
Ejendomme med hjemfaldspligt slipper for skattesmæk
Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Styresignaler
Amortisationsrenten for 2016

Bindende svar
Alternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt
Virksomhedsordningen, gæld i stuehus
Bil med chauffør - arbejdsgiverbetalt transport
Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld

Afgørelser
Spørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.
Spørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.
Spørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.
Værdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.
Anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.
Spørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.
Spørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.
Spørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.

Domme
Skønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør
Ekstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af ny spørgsmål
Klagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde
Moms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151221' AND [SkatteraadChanged] <= '20160103') OR ([LSRChanged] >= '20151221' AND [LSRChanged] <= '20160103') OR ([ByretChanged] >= '20151221' AND [ByretChanged] <= '20160103') OR ([LandsretChanged] >= '20151221' AND [LandsretChanged] <= '20160103') OR ([HojesteretChanged] >= '20151221' AND [HojesteretChanged] <= '20160103')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Skattefrie kørepenge og diæter i 2016

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet marginalt.

BDO

Er ejere af partnerselskaber lønmodtagere eller selvstændige?

Skatterådet har i en ny afgørelse sagt nej til en indstilling fra SKAT om, at nye kapitalejere i et bestemt partnerselskab skulle anses for lønmodtagere på grund af en meget lille ejerandel.

BDO

Indberetning af skiture og frokostordninger til SKAT

En ny dom viser, at arbejdsgiveres pligt til indberetning af personalegoder til SKAT omfatter alle tilfælde, hvor beskatning kan komme på tale og derfor principielt forudsætter kendskab til praksis for, hvornår dette er tilfældet.

BDO

Oversigt over vedtagne lovforslag

Som sædvanlig blev der holdt bunkebryllup i Folketinget lige før juleferien, hvor et meget stort antal lovforslag blev vedtaget. Vi bringer en oversigt over nogle af de væsentligste.

BDO

Ingen fradrag for tab på valutaswap

Vestre Landsret har i en konkret sag givet SKAT medhold i, at en landmand ikke skattemæssigt havde fradrag for tab på en valutaswap, fordi den ikke havde tilstrækkelig erhvervsmæssig tilknytning.

BDO

Rettelse til artikel om 30 %-ordningen

Hvis det viser sig, at der er indbetalt for meget til pensionsordningen – altså mere end 30 % af overskuddet – kan det overskydende beløb ikke betales tilbage uden, at dette sidestilles med en ophævelse af ordningen.

Dansk Revision

Rentesatsen for selskabsskat 2015 er nu offentliggjort

Selskabers rentesats ved overskydende selskabsskat eller ved restskat skal fra og med indkomståret 2015 i højere grad afspejle det generelle renteniveau i samfundet.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

FSR – danske revisorer hilser forslaget om at smidiggøre selskabernes mulighed for betaling og omkontering af acontoskat ved omstrukturering velkommen.

Det er FSR’s forståelse, at selskaber inden 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etablering af ny koncernforbindelse kan foretage omkontering af allerede indbetalt acontoskat, således at den indbetalte acontoskat henføres til perioden inden etablering af ny koncernforbindelse.

FSR beder Skatteministeriet bekræfte, at 3 måneders fristen finder anvendelse i det tilfælde, hvor ny koncernforbindelse er etableret mindre end 3 måneder forud for 1. februar i året efter indkomståret.

Plesner

Første del af de nye skærpede transfer pricing-dokumentationskrav vedtaget

Som en del af lovforslag L 46, der er endeligt vedtaget af Folketinget den 18. december 2015, har Folketinget nu vedtaget den første del af de skærpede transfer pricing-dokumentationskrav, som anbefales i OECD's såkaldte BEPS action plan 13.

Ret&Råd Advokater

Ejendomme med hjemfaldspligt slipper for skattesmæk

Københavnske ejendomme med hjemfaldspligt eller tilbagekøbsret for Københavns Kommune slipper nu for skattesmæk ved vedtagelse af nye lokalplaner.

Ret&Råd Advokater

Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Virksomheders rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder - EU dom i C c 617/10- dom 26/2/2013- Hans Åkerberg Fransson- straffesag om skattesvig - dobbelt straf.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Amortisationsrenten for 2016

SKM2015.784.SKAT

Vedrører: Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3. Lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2016 er fastsat til 4,6585 pct.

 

Bindende svar: Alternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt

SKM2015.808.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven §§ 1, stk. 1, og 2, stk. 1, litra b

Skatterådet fandt, at en tysk investeringsfond (AIF), der igennem et K/S ejer ejendomme i Danmark, efter en samlet konkret vurdering skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt, der er begrænset skattepligtig til Danmark, efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. 1, stk. 1.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen, gæld i stuehus

SKM2015.805.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 og stk. 8

En byggekredit eller et kreditforeningslån optaget til brug ved opførelse af et stuehus på en landbrugsejendom blev under visse betingelser ikke anset for en sikkerhedsstillelse for gæld i henhold til Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, jf. stk. 8.

 

Bindende svar: Bil med chauffør - arbejdsgiverbetalt transport

SKM2015.800.SR

Vedrører: Ligningslovens § 9 C, stk. 7 og § 16, stk. 1, 3 og 4

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke sker beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 4, vedrørende lederens kørsel i organisationens bil, når transporten sker med chauffør ansat af organisationen. Skatterådet kan videre bekræfte, at der heller ikke sker beskatning af fri bil som omhandlet ovenfor, i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 7, når der ikke selvangives befordringsfradrag for samme strækning. Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at kørsel af en ægtefælle/samlever, når den pågældendes tilstedeværelse bidrager til lederens varetagelse af repræsentative funktioner ved særlige lejligheder ikke vil medføre beskatning i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld

SKM2015.787.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at et pengeinstituts krav om personlig kaution for et selskabs gælds- og kautionsforpligtelser, ikke medfører, at en kautionist i virksomhedsordningen beskattes.

 

Afgørelse: Spørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.

SKM2015.799.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt. Projekteringsloven § 14

Salg af en ejendom, hvor forlods overtagelse var afslået af Vejdirektoratet, opfyldte ikke betingelserne for salg på ekspropriationslignende vilkår.

 

Afgørelse: Spørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.

SKM2015.797.LSR

Vedrører: Tonnageskatteloven § 6, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og stk. 3 samt §§ 9 - 15

Et selskab, der drev rederivirksomhed, ansås omfattet af tonnageskattelovens regler om strategisk og forretningsmæssig drift i Danmark, uanset at teknisk management, for det i sagen omhandlende skib, var outsourcet til et koncernforbundet udenlandsk selskab.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.

SKM2015.796.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 8P, stk. 5

En køber af et eksisterende solcelleanlæg, der var omfattet af de nu ophævede regler i ligningslovens § 8 P, kunne ikke overtage retten til at blive anset for erhvervsdrivende og dermed overtage muligheden for at fortsætte afskrivning på anlægget.

 

Afgørelse: Værdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.

SKM2015.795.LSR

Vedrører: Dagældende skattestyrelseslov § 37 B. Ligningslovens § 2 og § 16 E. Skatteforvaltningsloven § 28

Landsskatteretten stadfæstede SKATs bindende svar om, at handelsværdien for en ejendom ikke kunne fastsættes til 390.000 EUR, hvis ejendommen blev overdraget fra selskabet til hovedaktionærerne. Landsskatteretten fandt dog, at ligningslovens § 16 E ikke var til hinder for, at et skatteforbehold med det angivne indhold, kunne anvendes til at udligne differencen mellem den oprindeligt aftalte overdragelsessum og en af SKAT fastsat højere handelsværdi, således at der ikke ville foreligge maskeret udlodning til hovedaktionærerne i forbindelse med ejendommens overdragelse.

 

Afgørelse: Anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.

SKM2015.794.LSR

Vedrører: Dagældende forretningsorden for Landsskatteretten § 17, stk. 2. Dagældende skatteforvaltningslov § 54, stk. 1 og § 55 samt Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1

LSR fandt, at bistand fra en advokat i forbindelse med forelæggelse af en sag for EU-kommissionen ikke berettigede til omkostningsgodtgørelse, idet der ikke er hjemmel hertil i skatteforvaltningsloven. Forholdet ansås heller ikke for omfattet af SKATs tidligere nu ophævede praksis om omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.

SKM2015.793.LSR

Vedrører: Afskrivningsloven § 5, stk. 2 og § 9, stk. 1

En landmand påtænkte at afhænde sin 100 pct. ejede vindmølle og i stedet erhverve andele på 33 1/3 procent og 8 2/3 procent i et interessentskab, der skulle drive nye vindmøller. Dispositionen blev anset for ophør af virksomhed og opstart af ny virksomhed med deraf følgende skattemæssige konsekvenser.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.

SKM2015.789.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 38 og § 39

LSR fandt, at aktieavancebeskatningslovens § 39 måtte forstås således, at sikkerhed for en ved fraflytning beregnet aktieavanceskat, kunne stilles med aktier, der ikke var optaget til handel på et reguleret marked, og at den tilbudte sikkerhed i det konkrete tilfælde i øvrigt måtte anses for tilstrækkelig.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.

SKM2015.785.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5. Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra f

Overskud ved backgammonspil var skattepligtig indkomst efter de før 1. januar 2012 gældende regler, idet spillet måtte anses for et færdighedsspil.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør

SKM2015.803.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 5, stk. 3

Sagen drejede sig om en skatteyder, hvis skattepligtige indkomst for 2010 og 2011 var blevet forhøjet skønsmæssigt af skattemyndighederne, idet skattemyndighederne fandt det dokumenteret, at skatteyderen havde arbejdet væsentligt flere timer som opvasker i køkkenet på et hotel, end hans arbejdsgiver havde opgivet til skattemyndighederne.

Retten konstaterede indledningsvist, at det selskab som hotellet havde hyret til at forestå den daglige opvask på hotellet, havde indberettet løntimer til skattemyndighederne, der i antal lå væsentligt under det, som selskabet havde faktureret til hotellet. Endvidere lagde retten vægt på, at det samlede antal fakturerede timer i al væsentlighed var overensstemmende med de i sagen fremlagte timeopgørelser, og at der på disse timesedler i nogle tilfælde var anført sagsøgerens forbogstav.

Retten fandt det således godtgjort, at sagsøgeren havde arbejdet betydeligt mere, end det til skattemyndighederne oplyste.

Retten lagde endvidere vægt på, at SKAT ved skønsudøvelsen i et vist omfang havde taget højde for sagsøgerens indsigelser angående sagsøgerens udlandsrejser, og at sagsøgeren havde undladt at besvare de fremsatte opfordringer, hvorved sagsøgeren havde mulighed for at sandsynliggøre sine påstande om, at han ikke havde udført sort arbejde som antaget af SKAT.

Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af ny spørgsmål

SKM2015.802.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5 og nr. 8, § 27, stk. 2 og § 48

Sagerne omhandlede dels, hvorvidt SKAT var berettiget til at foretage en ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, herunder om SKAT havde overholdt fristerne i § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., og om skatteyderen kunne inddrage et nyt spørgsmål om subjektiv skattepligt under retssagen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, dels om skatteyderen opfyldte betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27. Sagerne blev behandlet sammen.

Retten fandt i den første sag, at betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, om forsæt eller grov uagtsomhed var opfyldt, og at SKAT således havde været berettiget til at foretage en ny ansættelse. Retten lagde endvidere til grund, at SKAT havde modtaget nye oplysninger efter fremsendelse af agterskrivelse, hvorfor SKAT måtte være berettiget til at fremsende en ny agterskrivelse som sket. Herefter havde SKAT både overholdt varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., og afgørelsesfristen i § 27, stk. 2, 2. pkt., da afgørelsen blev truffet inden for 3 måneder. Derudover fandt retten ikke, at det nye spørgsmål om subjektiv skattepligt kunne inddrages under retssagen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, idet dette spørgsmål skulle afgøres efter andre retsregler end de øvrige spørgsmål i sagen.

I den anden sag fandt retten, at skatteyderen ikke opfyldte betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Der forelå således ikke nye omstændigheder, som skatteyderen ikke var bekendt med på selvangivelsestidspunktet, ligesom skatteyderen i øvrigt ikke havde godtgjort, at de pågældende skatteansættelser var materielt forkerte, eller at der i den forbindelse var noget at bebrejde SKAT.

På denne baggrund blev Skatteministeriet frifundet i begge sager.

 

Dom: Klagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde

SKM2015.801.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35 e

Sagen, der blev deldomsforhandlet efter retsplejelovens § 253, vedrørte, om Skatteankestyrelsen havde været berettiget til at afvise sagsøgerens klagesag som følge af, at klagen var ubegrundet.

Retten udtalte, at det efter sagens forløb måtte lægges til grund, at Skatteankenævnet i forbindelse med sagsbehandlingen, uanset sagsøgerens fristoverskridelser, dels tilkendegav, at nævnets forslag til afgørelse forudsatte, at der ikke fremkom nye relevante oplysninger, og at nævnet dels vidste og accepterede, at sagsøgeren, inden en endelig afgørelse blev truffet, ønskede at gøre brug af sin ret til at udtale sig mundtligt over for skatteankenævnet, jf. dagældende skatteforvaltningslovs § 36, stk. 6.

Under hensyn til sagsforløbet, samt det forhold, at et konkret møde den 19. juni 2013 blev aflyst ved sagsøgerens fremmøde, fandt retten, at Skatteankestyrelsen ikke burde have truffet afgørelse om afvisning, før sagsøgeren havde fået mulighed for at udtale sig personligt, jf. den gældende skatteforvaltningslovs § 35 e. Retten hjemviste derfor sagen til Skatteankestyrelsen. Retten fandt ikke, som ellers påstået af sagsøgeren, grundlag for at fastslå, at sagen skulle realitetsbehandles. Retten udtalte, at stillingtagen hertil må bero på vurderingen af, om sagsøgerens klage, på grundlag af de fremlagte bilag og den supplerende mundtlige redegørelse, er begrundet.

 

Dom: Moms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

SKM2015.786.BR

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 2, nr. 1. Momsbekendtgørelsen § 40, stk. 1 (dagældende). Kildeskatteloven § 46, stk. 1 og § 69, stk. 1

Sagen drejede sig om et selskab, der udførte distributionsarbejde med omdeling af reklamer m.v. for en større kunde. Det var ubestridt, at skatteyderen havde udført et væsentligt arbejde med omdeling af reklamer for denne kunde. Skattemyndighederne havde nægtet skatteyderen fradrag for købsmoms for en række fakturaer, der var udstedt af selskaber, som skatteyderen gjorde gældende alle havde fungeret som underleverandører til skatteyderen. Da skattemyndighederne ikke fandt det dokumenteret, at skatteyderen havde anvendt underleverandører til udførelse af det arbejde, der ubestridt var udført, havde skattemyndighederne endvidere anset skatteyderen for indeholdelsespligtig af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for lønnet personale udover det selvangivne.

Skatteyderen gjorde under sagen gældende, at det var dokumenteret, at det udførte arbejde var udført af underleverandører, som skatteyderen havde betalt kontant. Som følge heraf anså skatteyderen sig for berettiget til fradrag for købsmoms for fakturaerne udstedt af disse underleverandører. Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at da det udførte arbejde var udført af underleverandører, var der ikke grundlag for at anse skatteyderen for indeholdelsespligtig af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for lønnet personale udover det selvangivne.

Heri fik skatteyderen ikke medhold. Retten konstaterede således indledningsvist, at det end ikke fra skatteyderens side var sandsynliggjort, eksempelvis via vidneforklaringer, at de underleverandører, skatteyderen gjorde gældende at have benyttet sig af, reelt havde leveret ydelser til skatteyderen. Endvidere gjorde det forhold, at der alene var anvendt kontant betaling, at det efter rettens opfattelse var svært at drage en anden konklusion, end at skatteyderen havde benyttet sig af sort arbejdskraft og dermed havde unddraget skattemyndighederne moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det var derfor berettiget, at skattemyndighederne havde nægtet skatteyderen fradrag for købsmoms og havde anset skatteyderen for indeholdelsespligtig af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for lønnet personale udover det selvangivne.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Nye straffesager

SKM2015.807.VLR Straffesag - registreringsafgift - parallelimporterede biler - fiktive fakturaer

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 27. Straffeloven § 289

T var tiltalt i forening med 2 andre som daglig ansvarlig leder/direktør og medindehaver af selskabet H1 at have unddraget registreringsafgift med 1.186.626 kr. idet de med forsæt til unddragelse anvendte købsfakturaer på lavere beløb end køretøjernes indkøbspris som beregningsgrundlag til SKAT.

Byretten fandt, at sagen omhandler parallelimport af biler fra USA, hvor der ikke var en kendt pris for bilerne i Danmark, hvorfor registreringsafgiften skal beregnes som de faktiske købspriser for bilerne tillagt en mindsteavance på 9 %.

Byretten fandt, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte, som var professionelle bilhandlere, var klar over, at formålet med de flere sæt fakturaer var at opgive de lave fakturabeløb til SKAT for at G1 Biler kunne opnå en betydelig besparelse i den registreringsafgift, der skulle beregnes ud fra den oplyste købspris.

Straffen til T blev fastsat til 10 måneders fængsel, hvoraf 2 måneder blev gjort ubetinget, og en tillægsbøde på 575.000 kr.

Retten fandt ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget på grund af lang sagsbehandlingstid idet kompleksiteten og omfanget af efterforskningen navnlig var begrundet i den måde, forholdene blev begået og søgt skjult, og i forbindelserne til andre sager og udlandet.

Efter retsformandens bestemmelse henskydes erstatningskravet til eventuelt civilt søgsmål.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Som følge af ændrede regler om anvendelse af samfundstjeneste blev straffen gjort betinget.

Landsretten tog SKATs erstatningskrav til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-496/15 Eschenbrenner

Er det foreneligt med reglerne i primær og/eller sekundær EU-ret (navnlig artikel 45 TEUF (tidligere EF-traktatens artikel 39) og artikel 7 i forordning (EU) nr. 492/2011 ), at der for så vidt angår en arbejdstager, der i første omgang var beskæftiget i Tyskland, der bor i en anden medlemsstat, der ikke er indkomstskattepligtig i Tyskland, og for hvis vedkommende insolvensydelse [»Insolvenzgeld«] i henhold til de bestemmelser, der gælder for ham, ikke er underlagt skat, i tilfælde...


Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

om skatteafgørelser og det luxembourgske formandskab for Økofin: en upassende sammensætning

om skatteafgørelser og det luxembourgske formandskab for Økofin: en upassende sammensætning

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodning fra spillehaller  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for rimeligheden i den fordelingsmæssige og geografiske skævvridning, som regeringens fastfrysning af grundskylden forårsager, jf. svar på L 1 – spørgsmål 147, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan regeringens fastfrysning af grundskylden i 2016, der begunstiger boligejere i velhavende kommuner i områder, hvor prisudviklingen har været ganske gunstig jf. svar på L 1 – spm. 170, stemmer overens med regeringens angivelige hensigt om at understøtte udviklingen uden for de største danske byer og i landdistrikterne, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at redegøre for rimeligheden i, at regeringen har valgt at fastfryse grundskylden på ejerboliger, alt imens lejere og andelshavere forbigås, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 71

Statsministeren decemberredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2015-16

Bilag 73

Henvendelse af 17/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd vedrørende materiale til foretræde den 16/12-15

Bilag 74

Orientering om skatteankestyrelsens produktion, fra skatteministeren

Bilag 75

Orientering vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-471/15, fra Skatteministeren

Bilag 76

kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 126

Spm. om ministeren er enig i, at udformningen af § 11 i udkast til forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., kan...  Svar  

Spm. 127

Spm. om, efter en eventuel fremsættelse af udkast til forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., at yde teknisk b...  Svar  

Spm. 128

Spm. om, hvilke overvejelser der har resulteret i, at man har vurderet, at den eksisterende lovtekst i virksomhedsskatteloven, hvorefter sikkerhedssti...  Svar  

Spm. 129

Spm. om at angive provenueffekten af at ændre § 11, nr. 2, til "beløb, der anses for overført efter 1. pkt., anses for overført efter reglerne i § 5",...  Svar  

Spm. 132

Spm. om, i hvilket omfang ministeren oplever, at det har skabt problemer for selvstændigt erhvervsdrivende, som før i tiden kunne flytte honorarindtæg...  Svar  

Spm. 139

Spm. om ministeren kan fremlægge de konkrete beregninger, som ligger til grund for provenuskønnene i Skatteministeriets ”Analyse af beskatningen af in...  Svar  

Spm. 148

Spm. om at foretage et skøn over, hvor stor en andel af dette samlede provenu, der stammer fra udbytter fra danske aktier og danske investeringsforeni...  Svar  

Spm. 149

Spm. om at opgøre fordelingseffekterne af udligningsskatten på pensioner, herunder opdatere tabellen i svaret på SAU (folketingssamling 2009-10) L 213...  Svar  

Spm. 150

Spm. om at redegøre for det årlige skatteprovenu fra udligningsskatten på store pensionsudbetalinger i perioden 2011-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 151

Spm. om at redegøre for det forventede årlige skatteprovenu fra udligningsskatten på store pensionsudbetalinger i perioden 2015-2020, til skatteminist...  Svar  

Spm. 152

Spm. om, hvor mange af de pensionister, der vil få mindre i boligydelse som følge af finanslovsaftalen (der bortses her fra den såkaldte ”Aftale om pr...  Svar  

Spm. 153

Spm. om, hvilken procent udligningsskatten kan sænkes til, hvis denne sænkning skal svare til provenuet fra de planlagte besparelser i boligydelsen fo...  Svar  

Spm. 155

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd og vurdere provenu og adfærd ved den foreslåede model, til skatteministeren  Svar  

Spm. 157

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken af omprioriteringen af ressourcer fra afdelingen for skattekontrol til afdelingen for gældsind...  Svar  

Spm. 158

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at omprioriteringen af SKATs medarbejdere fra afdelingen for skattekontrol til afdelingen for gældsinddrivelse ...  Svar  

Spm. 159

MFU spm. om, hvorvidt Uber skal være registrerede og pligtige for skat og moms i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 160

MFU spm. om at skønne over omfanget af tabte skatteindtægter som resultat af Uber og andre pirat-taxaers stigende aktivitet i Danmark, til skatteminis...  Svar  

Spm. 161

Spm. om at kommentere de oplysninger, der fremkom i artiklen ”Skatteekspert: »Det er jo skattevæsnets penge, som investorerne har rentefrit til rådigh...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 400

Er ministeren enig i, at det er et alvorligt brud på tavshedspligten, at afgørelsen fra Skatterådet vedrørende kørsel for Socialdemokratiets formand e...

Spm. S 401

Mener ministeren, at dagbladet BT skal have afgørelser fra Skatterådet i hænde, før de borgere og foreninger, som afgørelserne handler om, bliver oply...

Spm. S 402

Er ministeren enig i, at det bør afklares, hvordan lækagen fra Skatterådet er sket i forbindelse med det afgivne bindende svar til Socialdemokratiet v...

Spm. S 404

Hvordan mener ministeren, at det harmonerer med de grundlæggende principper om retssikkerhed på skatteområdet, at en afgørelse fra Skatterådet lækkes ...

Spm. S 405

Er ministeren enig i, at det er en fornuftig fremgangsmåde for et parti, at bede Skatterådet om et bindende svar, når man vil være sikker på, at ens p...

Spm. S 413

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen agter at tage i forlængelse af WHO’s protokol vedrørende illegal handel?

Samrådsspørgsmål

Spm. G

Samrådsspm. om, hvordan regeringen ønsker at finansiere en ændring af forholdene omkring udligningsskatten, til skatteministeren

Spm. H

Samrådsspm. om at bekræfte, at den tidligere VK-regering og Dansk Folkeparti med skattereformen ”Forårspakken 2.0” var enige om at indføre udligningss...

Spm. I

Samrådsspm. om, hvad der har ændret sig siden indførelsen af udligningsskatten, der gør, at regeringen nu ønsker at ændre på reglerne herom, til skatt...