SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 34

Kære Læser

En uge uden de store nyheder på skatteområdet - i hvert fald hvad angår nye regler og afgørelser...

Dog er der nogle gode nyhedspots om bl.a. Skattefradrag ved istandsættelse af forældrelejligheder, skat ved køb af ferieboliger i udlandet og skattefri kantineordninger.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattefradrag ved istandsættelse af forældrelejligheder
Skat ved køb af feriebolig i udlandet
Skattefrie kantineordninger – verdens bedste personalegode
Hvordan beskattes et ”profit-sharing-lån”?
Danish tax implications of owning a home located abroad
Reimbursement of litigation costs for companies
Energi & Forsyning - August 2016
Skat i Spanien
Udskiftning af stråtag kan ikke anses for at være isolering

Bindende svar
Anmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.

Domme
Skattepligt - lempelse - nedslag - dokumentation
Fristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
2 nye sager

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160822' AND [SkatteraadChanged] <= '20160828') OR ([LSRChanged] >= '20160822' AND [LSRChanged] <= '20160828') OR ([ByretChanged] >= '20160822' AND [ByretChanged] <= '20160828') OR ([LandsretChanged] >= '20160822' AND [LandsretChanged] <= '20160828') OR ([HojesteretChanged] >= '20160822' AND [HojesteretChanged] <= '20160828')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-08-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 August 2016
01-09-2016 Moms i 2016 Moms for 1. halvår 2016
01-09-2016 Moms i 2016 Moms for 2. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Skattefradrag ved istandsættelse af forældrelejligheder

Det kan ofte betale sig at planlægge istandsættelsen af den nyerhvervede forældrelejlighed. Skattemæssigt gælder der nemlig særlige regler for fradrag for sådanne udgifter i de første 3 år.

BDO

Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Mange danskere har allerede en feriebolig i udlandet, og endnu flere drømmer om at få det. En ødegård i Sverige, et byhus i Provence eller et casa i Spanien. Vi beskriver de skattemæssige konsekvenser.

BDO

Skattefrie kantineordninger – verdens bedste personalegode

Hvis medarbejderne af egen lomme betaler mindst 15 kr. om dagen eller 300 kr. om måneden, er frokostordningen skattefri, selvom arbejdsgiverens faktiske udgift til kantineordningen er langt højere.

BDO

Hvordan beskattes et ”profit-sharing-lån”?

Skatterådet ville i en konkret sag ikke svare præcist på, hvordan en medarbejder skulle beskattes, hvis han eller hun lånte penge ud til sin arbejdsgiver mod at få del i virksomhedens overskud.

BDO

Danish tax implications of owning a home located abroad

Not everyone is aware that owning a home located abroad will have tax implications in Denmark - regardless of the individual circumstances.

BDO

Reimbursement of litigation costs for companies

An initiative recently launched by the Minister of Taxation seeks to strengthen the rule of law by implementing rules for reimbursement of litigation costs for companies.

EY

Energi & Forsyning - August 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på vedligeholdelsesfradrag i vandsektoren og høringsudkastet til vejledning om tilknyttet virksomhed i vandselskaber.

  • Analyse: Fokus på kerneydelsen parallelt med kontinuerlig effektivisering
  • Vedligeholdelsesfradrag i forsyningssektoren
  • Notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber
  • Udbud - hvordan sikres den rette vægtning af et underkriterie? 
  • Høringsudkast til vejledning om tilknyttet virksomhed i vandselskaber
  • Bliv Årets Offentlige Bestyrelse 2016
  • Opdateret lovsamling for vandsektoren (pdf, 5 MB)

Ret&Råd Advokater

Skat i Spanien

Mange klienter overvejer at flytte ud af Danmark og bosætte sig permanent i Spanien. De bedste argumenter handler om livskvalitet - mere lys og varme og bedre generel sundhed. Nogle overvejer om det kan betale sig økonomisk at flytte.

SEGES

Udskiftning af stråtag kan ikke anses for at være isolering

Når man udskifter sit stråtag, er der ikke tale om isolering af taget. Derfor kan man ikke få fradrag for sine udgifter efter boligjobordningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Anmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene

SKM2016.365.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1, § 21, § 24, stk. 2-3, og § 25, stk. 2-3

Skatterådet afviste at give bindende svar, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene, og da det ikke er fundet hensigtsmæssigt, hvis Skatterådet kunne bruges som en ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.

SKM2016.364.LSR

Vedrører: Ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9. Ligningslovens § 15 J, stk. 1. Afskrivningslovens § 14, stk. 1-2 og § 19, stk. 1

En ejendom, der var vurderet som beboelse, blev delvist anvendt erhvervsmæssigt. LSR godkendte, at der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på den erhvervsmæssigt anvendte del af bygningerne.

 

Dom: Skattepligt - lempelse - nedslag - dokumentation

SKM2016.367.BR

Vedrører: Ligningslovens § 33A og § 9E. Kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1

Sagsøgeren påstod, at han havde opgivet sin skattepligt til Danmark i 2008 og 2009, hvor han til Folkeregistret havde registreret sig som fraflyttet til udlandet. Retten anførte indledningsvist, at i en fraflytningssituation er det skatteyderen, der skal bevise, at han har opgivet sin bopæl i Danmark. Retten anførte endvidere, at denne bevisbyrde skærpes, hvis skatteyderen senere flytter tilbage til den samme bolig i Danmark, som han angav, at han opgav ved sin udrejse. Bevisbyrden skærpes også, hvis skatteyderen ikke kan anvise noget andet land, hvor han efter udrejse fra Danmark har etableret ny bopæl på en sådan måde, at han er blevet skattepligtig dertil.

Da sagsøgeren igen tilmeldte sig en adresse i Danmark, var det på samme adresse, som han tidligere havde været tilmeldt, og hvor hans kæreste gennem mange år havde bopæl. Sagsøgeren havde endvidere løbende indbetalt en del af sin løn til sin og kærestens fælleskonto, hvorfra almindelige leveomkostninger, herunder omkostningerne til boligen, blev betalt. Retten lagde endvidere til grund, at sagsøgeren ikke havde etableret nogen egentlig bopæl i udlandet eller havde haft ønske om dette. Sagsøgeren, der havde opholdt sig i England, Norge og Angola i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver, havde derimod forklaret, at han havde ønsket at gøre brug af en ordning, hvor han ikke i skattemæssig henseende blev knyttet til noget land.

På dette grundlag var det ikke godtgjort, at sagsøgeren på noget tidspunkt havde opgivet sin bolig i Danmark, og han var derfor også fuldt skattepligtig til Danmark.

Sagsøgeren, der endvidere påstod at være berettiget til exemptionslempelse for arbejde udført i Norge, havde ikke dokumenteret, at Norge havde beskatningsretten til nogen del af hans indkomst. Allerede af denne grund kunne der ikke ske lempelse efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herefter, og idet sagsøgeren heller ikke havde løftet det skatteretlige dokumentationskrav for, at han efter ligningslovens § 33 A, reglerne om fradrag for udgifter til kost og logi og/eller reglerne om eksportmedarbejderfradrag, var berettiget til nedslag eller yderligere fradrag i sin skattepligtige indkomst, blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Fristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse

SKM2016.360.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Den 10. februar 2003 forhøjede SKAT en skatteyders skatteansættelse for indkomståret 2000 med en aktieavance på ca. 2,5 mio. kr. I den forbindelse udsendte SKAT en ny årsopgørelse af samme dato til skatteyderen. Skatteyderen påklagede herefter den materielle forhøjelse til Skatteankenævnet. Forinden påklagen havde skatteyderen tillige søgt om omgørelse. SKAT afslog anmodningen om omgørelse, hvilket afslag skatteyderen indbragte for Landsskatteretten.

Ved afgørelse af 9. februar 2007 gav Landsskatteretten skatteyderen tilladelse til omgørelse, og skatteyderen anmodede på baggrund heraf om at få foretaget en ændret skatteansættelse, hvilket skete ved udsendelse af en ny årsopgørelse. Skatteyderen tilbagekaldte sin klage til Skatteankenævnet vedrørende den materielle forhøjelse.

Landsskatterettens afgørelse i omgørelsessagen blev indbragt for domstolene af Skatteministeriet, og Højesteret gav ved dom af 9. november 2011 skatteyderen afslag på omgørelse.

SKAT sendte herefter den 13. januar 2012 (endnu) en ny årsopgørelse til skatteyderen, hvilken årsopgørelse var i overensstemmelse med den årsopgørelse, som SKAT havde foretaget den 10. februar 2003. Retssagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKAT ved udsendelse af årsopgørelsen af 13. januar 2012 havde overholdt fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 27, herunder om SKAT havde været forpligtet til at udsende en agterskrivelse forud for udsendelsen af årsopgørelsen af 13. januar 2012.

Retten bemærkede, at årsopgørelsen af 13. januar 2012 alene indeholdt en korrektion som følge af, at Højesteret havde givet afslag på omgørelsen, og at der ikke forelå noget nyt i forhold til ansættelsen fra 2003, der kunne give anledning til høring på ny. Retten fandt derfor ikke, at der herved forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Skatteministeriet blev som følge heraf frifundet

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.368.ØLR Tilbagesøgningskrav anerkendt status som massekrav efter KL § 93.

Vedrører: KL § 93

Den 30. oktober 2013 blev A erklæret konkurs. Den 19. november 2013 anmeldte SKAT et krav på 1.275.308 kr. i konkursboet og forbeholdt sig modregningsadgang. Kurator blev nogenlunde samtidig hermed gjort opmærksom på, at A var blevet skønsmæssigt ansat i skat, og at A's revisor ville søge at ændre skatteansættelserne. Den 3. februar 2014 modtog kurator uden ledsagende besked 507.099 kr. fra SKAT. Udbetalingen skyldtes fejl i forbindelse med ændring af A's skønsmæssige skatteansættelser og fejlagtig modregning i forbindelse hermed. Landsretten fandt, at kurator den 3. februar 2014 burde have indset, at udbetalingen af de 507.099 kr. fra SKAT kunne bero på en fejl, f.eks. som følge af at SKAT havde været uopmærksom på sin adgang til modregning. Landsretten fandt, at betydningen af SKATs fejl i den foreliggende situation måtte vurderes efter principper svarende til dem, som gælder for krav om tilbagebetaling af beløb, der er betalt i urigtig formening om skyld (condictio indebiti), og at disse principper førte til, at betalingen under de nævnte omstændigheder ikke kunne anses for bindende. Dette gjaldt, selv om SKAT havde begået flere fejl ved udbetalingen af beløbet. SKATs krav om tilbagebetaling af beløbet skulle derfor anerkendes som et massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-08-2016 - 27-09-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 21-09-2016 dom i C-478/15 Radgen
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – ligebehandling – indkomstskat – fritagelse for indkomst fra en bibeskæftigelse som underviser hos en offentligretlig juridisk person med hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 – lovgivning i en medlemsstat, som udelukker denne fritagelse for indkomst fra en sådan aktivitet, der er udøvet for en offentligretlig juridisk person med hjemsted i Schweiz

Tidligere dokument: C-478/15 Radgen - Dom

 

Nye sager for domstolen

C-276/16 Prequ' Italia

Er den omhandlede italienske skattelovgivning i strid med det almindelige EU-retlige processuelle kontradiktionsprincip for så vidt som lovgivningen ikke fastsætter mulighed, til fordel for en afgiftspligtig, som ikke er blevet hørt inden toldmyndighedernes vedtagelse af den skattemæssige foranstaltning, for udsættelse af denne foranstaltning som en normal konsekvens af indgivelse af klage?

C-327/16 Jacob

Skal bestemmelserne i artikel 8 i direktivet af 23. juli 1990 fortolkes således, at de, i tilfælde af en aktie- eller anpartsombytningstransaktion, der falder ind under direktivets anvendelsesområde, er til hinder for en ordning for udskudt beskatning, hvorefter det, som en undtagelse til reglen om, at beskatningen af en kapitalgevinst indtræder i løbet af det år, den realiseres, fastsættes, at en kapitalgevinst ved ombytning konstateres og opgøres i anledning af aktie- eller anpartsombytning...


Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Members Activities - Questions - Written Questions - Answer: Principper for skattebetaling i medlemsstater og tredjelande  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Der er udgivet et nyt "Årsbrev 2016 " om indberetning af renter, værdipapirer mv.

Leasing - Informationsmøder om ny selvangiver-ordning

Referat

Referat fra møde i Skattekontaktudvalget den 13. juni 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Orientering vedrørende udbyttesagen

Bilag 260

2. udkast til beretning om initiativer mod sort arbejde

Bilag 261

Brev til Præsidiet vedrørende refusion af udbytteskat

Bilag 263

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 379 om ministeren vil komme med en vurdering af notatet om dynamiske effekter af reduktioner af marginalskatten, udarbejdet af Folketingets Økonomiske Konsulenter

Bilag 264

Henvendelse af 24/8-2016 fra ISS A/S m.fl. om skattemæssig fradrag for lønomkostninger

Bilag 265

Beretning nr. 10 (om initiativer mod sort arbejde) afgivet den 25. august 2016

Bilag 266

Orientering om regeringens investeringsplan ”Et nyt skattevæsen”, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 567

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/6-2016 fra Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse vedrørende unddragelse af skattepligt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 586

Spm. om status for SKATs reguleringer i social dumping-regi fra 2012 og til dags dato, til skatteministeren  Svar  

Spm. 587

Spm. om en skematisk oversigt over, hvordan SKATs reguleringer i social dumping-regi fordeler sig, til skatteministeren  Svar  

Spm. 588

Spm. om en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem, til skatteministe...  Svar  

Spm. 589

Spm. om, hvilke kriterier SKAT lægger til grund, når de skal vurdere, om personer der arbejder via virksomheder som f.eks. virksomheden Happy Helper e...  Svar  

Spm. 590

Spm. om det anvendte arbejdsudbudselasticitet-niveau, som er fundet i studiet ”Overtime Work, Dual Job Holding and Taxation” af Frederiksen m.fl. (200...  Svar  

Spm. 591

Spm. om, hvad de problematiske sager i SKAT om it-systemet EFI, udbyttesvindel og momssvindel vurderes at have medført af tab for staten på nuværende ...  Svar  

Spm. 593

Spm. om ændringerne af forskellige typer af familiers indkomstbeskatning som følge af skattereformen i 2012, og effekten på forskellige typer af famil...  Svar  

Spm. 594

Spm. om, hvordan SF’s forslag om en såkaldt ”Grøn genopretningspakke”, offentliggjort den 16/8-16 på SF’s hjemmeside, vil påvirke antallet af arbejdsp...  Svar  

Spm. 595

Spm. om, hvor mange danskere, der er emigreret i de sidste 10 år, og hvor stor en andel af de emigrerede, der betalte topskat umiddelbart før deres em...  Svar  

Spm. 596

Spm. om, hvor stor en andel af de samlede skatte- og afgiftsindtægter, der betales af topskatteydere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 597

Spm. om oversendelse af en tabel over samtlige skattepligtige personer i Danmark med en skattepligtig indkomst mellem 400.000 kr. og 500.000 kr. om år...  Svar  

Spm. 598

Spm. om oversendelse af graf over antallet af henholdsvis selvstændige og lønmodtagere fordelt efter deres indkomstmæssige afstand til topskattegrænse...  Svar  

Spm. 599

Spm. om, hvad en person med en lønindkomst, der svarer til statsministerens vil få i samlet akkumuleret skattelettelse i antal kr. i perioden 2017-202...  Svar  

Spm. 600

Spm. om, hvor stor en skattelettelse alle ministre i regeringen hver især og samlet set vil få i antal kr. om året i 2016-priser, hvis man sænker tops...  Svar  

Spm. 601

Spm. om, hvor stor en skattelettelse de henholdsvis 1.000 og 10.000 danskere med højest indkomst vil få i antal kr. om året i gennemsnit i 2016-priser...  Svar  

Spm. 602

Spm. om, hvad en person med en lønindkomst på 11,5 mio. kr. om året eksklusiv pension får i skattelettelse i antal kr. om året, hvis topskatten sænkes...  Svar  

Spm. 603

Spm. om, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på 1.480.000 kr. om året og en person med en lønindkomst på 1.000.000 kr. om året...  Svar  

Spm. 604

Spm. om, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på 1.480.000 kr. om året og en person med en lønindkomst på 1.000.000 kr. om året...  Svar  

Spm. 605

Spm. om kommentar til Skatteudvalgets beretning om initiativer mod sort arbejde afgivet den 25/8-2016, til skatteministeren  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. AP

Samrådsspm. om redegørelse for forhøjelsen af beløbet, som Danmark er blevet svindlet for i relation til udbytteskandalen, til skatteministeren

Spm. AQ

Samrådsspm. om, hvad der forårsagede, at der ikke blev grebet ind og udbetalingerne standset allerede i juli måned 2015, da man blev tippet om, at der...