SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 04

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en oversigt over beløbsgrænser og satser, biludgifter for 2017 og nyheden om at lovforslag om lempelse af generationsskiftereglerne er på vej.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKAT skal ikke prøve grænser af
Skal vandselskaber nu være skattefrie?
Lempelse af generationsskiftereglerne
Overskydende skat for 2016 udbetales den 11. april 2017
Reimbursement of litigation costs
Tax refunds for 2016 are paid on 11 April 2017
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017
Arbejdsgiverbetalt parkering i lufthavn er skattefri
3. rate aconto selskabsskat skal betales senest 1. februar 2017
Skatteministeriets længe ventede rapport om vandsektorens skatteforhold
Energi & Forsyning - Januar 2017
The Platform for Collaboration on Tax invites comments on a draft toolkit designed to help developing countries address the lack of comparables for transfer pricing analyses
Ny lov om registrering af fast ejendom
Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?
Biler - skat og moms 2017
FACITlisten 2016/2017

Afgørelser
Spørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.
Bindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord
Spørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver
Spørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.
Spørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.
Spørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret
Spørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode
Spørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter
Bindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.
Spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension
Spørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.

Domme
Skattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170123' AND [SkatteraadChanged] <= '20170129') OR ([LSRChanged] >= '20170123' AND [LSRChanged] <= '20170129') OR ([ByretChanged] >= '20170123' AND [ByretChanged] <= '20170129') OR ([LandsretChanged] >= '20170123' AND [LandsretChanged] <= '20170129') OR ([HojesteretChanged] >= '20170123' AND [HojesteretChanged] <= '20170129')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-01-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Januar 2017
31-01-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Januar 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

SKAT skal ikke prøve grænser af

Ved Højesteret verserer der i øjeblikket en meget principiel skattesag. Den handler om, hvorvidt virksomheder altid har fradrag for deres lønomkostninger.

BDO

Skal vandselskaber nu være skattefrie?

Da vandsektorloven så dagens lys tilbage i 2009, stod det klart, at alle vandselskaber og spildevandsselskaber blev skattepligtige pr. 1. januar 2010, såfremt de blev omfattet af vandsektorloven.

BDO

Lempelse af generationsskiftereglerne

Regeringen er langt om længe på vej med det lovforslag, der skal nedsætte gave- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder. Afgiften nedsættes over fem år fra de nuværende 15 % til 5 % fra og med 2020.

BDO

Overskydende skat for 2016 udbetales den 11. april 2017

Tirsdag før påske bliver dagen, hvor SKAT sætter en eventuel overskydende skat for 2016 ind på din Nemkonto. Størrelsen af beløbet kan du se på din årsopgørelse, som du allerede får mulighed for at se den 13. marts 2017.

BDO

Reimbursement of litigation costs

A bill recently adopted by the Danish parliament reintroduces reimbursement of litigation costs for companies in cases concerning tax matters.

BDO

Tax refunds for 2016 are paid on 11 April 2017

Most individuals, who are to receive a tax refund for 2016, can expect the refund to be transferred to their “NEM-bank account” on 11 April 2017. The tax statement issued on 13 March 2017 will show whether a refund is due.

Beierholm

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder for medarbejdere, som rejser i Danmark eller i udlandet. Medarbejdere, som er udstationeret, kan også ofte anvende reglerne, ligesom dette kan være tilfældet for medarbejdere, der pendler over landegrænser.

Beierholm

Arbejdsgiverbetalt parkering i lufthavn er skattefri

SKAT har i et bindende svar bekræftet, at arbejdsgiver kan betale for medarbejderens parkeringsudgifter i en lufthavn, når medarbejderen skal flyve til arbejdet eller i øvrigt på en erhvervsmæssig rejse, uden at medarbejderen skal beskattes heraf.

Dansk Revision

3. rate aconto selskabsskat skal betales senest 1. februar 2017

Selskaber har mulighed for at foretage frivillige aconto indbetalinger af selskabsskat i 3 rater.

Deloitte

Skatteministeriets længe ventede rapport om vandsektorens skatteforhold

Forligskredsen bag vandsektorforliget vedtog for længe siden, at Skatteministeriet skulle udarbejde en analyse om vandsektorens skatteforhold.

EY

Energi & Forsyning - Januar 2017

I denne udgave har vi fokus på cybersikkerhed og persondatalovgivningen. Læs også om seneste nyt i skattesagerne i vandsektoren, PSO-afskaffelsens betydning for varmepumper mm.

Horten

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter. Denne opgave har ellers ligget hos SKAT siden 2005 og har i de seneste år givet mange frustrationer til kommunerne.

OECD

The Platform for Collaboration on Tax invites comments on a draft toolkit designed to help developing countries address the lack of comparables for transfer pricing analyses

Responding to a request by the Development Working Group of the G20, the Platform for Collaboration on Tax – a joint initiative of the IMF, OECD, UN and World Bank Group – has developed a draft toolkit designed to assist developing countries in an important area of international tax policy: transfer pricing.

Plesner

Ny lov om registrering af fast ejendom

Den offentlige registrering af fast ejendom skal nu effektiviseres. Det er målet med en række netop vedtagne lovændringer, som bl.a. medfører en ny afgift på registrering af ejerlejligheder, og at Geodatastyrelsen fremover skal stå for al grundlæggende registrering af fast ejendom.

Ret&Råd Advokater

Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.

Revisorgruppen Danmark

Biler - skat og moms 2017

Få overblik over reglerne!

Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2016/2017

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.

SKM2017.70.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, § 5 og § 15, stk. 3

Landsskatteretten fandt, at en begrænset skattepligtig persons obligationsbeholdning og bankindestående, der hidrørte fra salg af en virksomhed med fast driftssted her i landet, og som var placeret i virksomhedsordningen, måtte anses for erhvervsmæssige aktiver, således at der ikke var grundlag for at anse midlerne for privat hævet i virksomhedsordningen.

 

Afgørelse: Bindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord

SKM2017.68.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 24, stk. 1. Personskattelovens § 13 a, stk. 1 og 5

Landsskatteretten fandt, at en betingelse i en frivillig kreditorordning om den beløbsmæssige opgørelse af restkravet mod skyldner måtte anses for at være en suspensiv betingelse, hvorfor de skattemæssige virkninger af aftalen ikke indtrådte på aftaletidspunktet, men på et senere tidspunkt, hvor betingelsen ville blive opfyldt.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver

SKM2017.66.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 2, stk. 1 og stk. 5, § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. Kildeskattelovens § 1 og § 2, stk. 1, nr. 6.

Klager optog et rentefrit lån hos et selskab i udlandet, hvori han var hovedanpartshaver. Klager blev beskattet som maskeret udlodning af den fordel han herved opnåede. Renten blev fastsat til 6 pct., svarende til hvad der kunne opnås på det almindelige lånemarked.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

SKM2017.64.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens § 1, § 12 B, stk. 1-stk. 4 og § 26. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. og § 27, stk. 2.

Landsskatteretten fandt, at et earn out beløb ikke kunne anses som en løbende ydelse omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 12 B. Udbetalingen skulle henføres til afståelsessummen for tegningsoptionerne på overdragelsestidspunktet. Klageren ansås endvidere for at have udvist grov uagtsomhed ved ikke at have selvangivet gevinst på aktierne.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.

SKM2017.63.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningslovens § 1, § 14, stk. 2, nr. 4 og § 21. Virksomhedsskattelovens § 9 og § 22a.

En landbrugsejendom, der gav underskud i en årrække, ansås ikke for erhvervsmæssigt drevet. Udlejning af en bygning til ikke nærtstående var erhvervsmæssig. Lejeren skulle foretage forbedringer på det lejede og skulle som følge heraf ikke betale leje i to år. Værdien heraf for udlejer fastsattes til 10.000 kr. pr. år i medfør af statsskattelovens § 4 b.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret

SKM2017.62.LSR

Vedrører: Registreringsafgiftslovens § 1. Lov om registrering af køretøjer § 2. Dagældende registreringsafgiftslovs § 5a, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at en autocamper opfyldte betingelserne for nedsat afgift efter registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, uanset at en rosette til fastgørelse af et bord ikke var fastmonteret i køretøjets bund, idet udstyret befandt sig i køretøjet og kunne fastgøres ved en simpel montering ved hjælp af medbragt værktøj, jf. Den Juridiske Vejledning 2016-z, afsnit E.A.8.1.4.1 .

 

Afgørelse: Spørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode

SKM2017.61.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt. og 2. pkt.

En ansat i et bilfirma købte af sin arbejdsgiver biler, som han senere solgte til arbejdsgiveren med en betydelig fortjeneste. Fortjenesten ansås for skattepligtig som yderligere løn.

 

Afgørelse: Spørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter

SKM2017.60.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 4 og § 6, stk. 1, litra a. Ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, § 9, stk. 4 og § 9 B

Landsskatteretten fandt ikke, at der var ført tilstrækkelig kontrol med udbetaling af kørselsgodtgørelse fra et selskab til hovedanpartshaveren i indkomståret 2012. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at hovedanpartshaveren havde modtaget kørselsgodtgørelse i hele indkomståret 2012 med den forhøjede sats for alle kørte kilometer. Hele kørselsgodtgørelsen ansås herefter for skattepligtig.

 

Afgørelse: Bindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.

SKM2017.59.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 48E, stk. 3, nr. 3

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar, hvorefter forskerskatteordningen ikke kunne anvendes i forskellige påtænkte situationer vedrørende lønaftaler og barselsorlov.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension

SKM2017.58.LSR

Vedrører: Forældelseslovens § 1 og § 3, stk. 1. Skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, 1. pkt., § 20, stk. 2 og § 26, stk. 1. Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten fandt, at klageren, der havde en verserende klagesag for indkomståret 2009, på tidspunktet for SKATs praksisændring vedrørende lempelsesberegning, jf. SKATs styresignal, SKM2013.920.SKAT , var berettiget til lempelsesberegning vedrørende udenlandsk pension efter den ændrede praksis for indkomståret 2009.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.

SKM2017.55.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2. Skattekontrolloven § 1, stk. 1, 1. pkt. Ejendomsværdiskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt. og § 4. Statsskatteloven § 4, litra b, 2. pkt.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om ekstraordinær genoptagelse, der var begrundet med, at klageren som følge af salg af bolig ikke skulle have betalt ejendomsværdiskat for indkomstårene 2008-2011. Det fandtes ikke godtgjort, at der var begået fejl fra SKATs side, eller at der i øvrigt forelå særlige omstændigheder, der berettigede til ekstraordinær genoptagelse.

 

Dom: Skattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse

SKM2017.44.BR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Statsskattelovens § 4. Skatteforvaltningslovens § 26 og § 27, stk. 1, nr. 5. Art. 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz

Sagen angik dels spørgsmålet om ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelse for 2007, dels spørgsmålet om hvorvidt sagsøgeren havde opgivet sin bopæl i Danmark i 2007.

Sagsøgeren havde siden 2002 været ansat i en schweizisk virksomhed. Han frameldte sig sin danske folkeregisteradresse ultimo november 2006 og indgik i den forbindelse en udlejningsaftale med naboen, som flyttede ind i hans hus. Af lejekontrakten fremgik det, at den var uopsigelig i 3 år fra sagsøgerens side. Tre dage efter kontraktindgåelsen, spurgte sagsøgeren SKAT om, hvorvidt hans bopæl måtte anses for opgivet, hvis han udlejede sin ejendom til sit barn. I 2007 havde sagsøgeren en ekstraordinær lønindtægt på 6,5 mio. kr., og han benyttede i perioden en professionel skatterådgiver. Sagsøgeren blev opsagt med fratrædelse ultimo juni 2007 og tilmeldte sig pr. 1. januar 2008 sin tidligere adresse.

I forbindelse med selvangivelsen for 2007, som blev indgivet til SKAT i maj 2008, undlod sagsøgeren at oplyse, at han igen var flyttet tilbage til Danmark, og at den uopsigelige lejekontrakt ikke længere var gældende. Retten fandt på den baggrund, at han havde handlet groft uagtsomt, og SKAT derfor var berettiget til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2007.

Retten fandt endvidere, at sagsøgeren, som havde bevisbyrden for, at bopælen var opgivet, ikke havde fremlagt overensstemmende dokumentation, som understøttede påstanden om, at bopælen var opgivet. Retten fandt det således ikke godtgjort at sagsøgeren havde haft til hensigt at opgive rådigheden over boligen, ligesom retten ej heller fandt, at det af sagsøgeren fremlagte kontoudtog kunne tjene som tilstrækkelig dokumentation for hans tilstedeværelse i Schweiz.

Da sagsøgeren havde bevaret rådigheden over boligen, og da hans børn boede i Danmark, fandt retten, at midtpunktet for sagsøgerens livsinteresser var i Danmark. Herefter blev Skatteministeriet frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2017.48.LSR Spørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.

Vedrører: Inddrivelsesloven § 17. Forældelsesloven § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 14, stk. 1 og § 30, stk. 1. Danske Lov 5-14-4

Landsskatteretten fandt, at retten havde kompetence til at behandle klage over SKATs afgørelse om at klagerens gæld vedrørende sagsomkostninger til politiet ikke var forældet. Landsskatteretten fandt, at klagerens gæld var forældet, idet SKAT ikke havde udfoldet rimelige bestræbelser for at få kendskab til klagerens opholdssted.

SKM2017.47.LSR Spørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.

Vedrører: Inddrivelsesloven § 17. Retsplejeloven § 1013, stk. 1. Straffuldbyrdelsesloven §§ 90-92, § 111, stk. 2

Landsskatteretten fandt, at retten havde kompetence til at behandle en klage over SKATs afgørelse om modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2015 til dækning af sagsomkostninger til politiet. Det var således Landsskatterettens opfattelse, at straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2, måtte forstås således, at den ikke afskærer borgerens adgang til at klage over SKATs afgørelse om modregning efter inddrivelseslovens § 17, når der klages over SKATs administration.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2017.52.ØLR Straf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning

Vedrører: Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52a, stk. 6, jf. den tidligere § 52, stk. 6. Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1. Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 21.

T var tiltalt for moms- og skattesvig for 2009-2011. For 2011 dog kun for forsøg på skattesvig. T havde drevet erhvervsmæssig virksomhed i 2009-2011 uden at være momsregistreret. T havde derved unddraget for 496.874 kr. i moms og 553.767 kr. i skat og forsøgt unddraget skat for 2011 på 293.095 kr.

T forklarede, at han overordnet set kunne erkende at have overtrådt moms- og skattelovgivningen, men ikke var enig i det beløbsmæssige. I april 2011 kunne han godt gennemskue, at han skyldte i moms. Hans far var død og moren alvorligt syg, så det hele hobede sig op. Han kontaktede derfor SKAT for at få hjælp. Svaret blev ransagningen den 8. november 2011.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momssvig, men frifandtes for forsøg på skattesvig for 2011. Retten lagde til grund at T havde drevet erhvervsmæssig virksomhed i 2009-2011 uden at være momsregistreret og derved unddraget moms og skat. T idømtes 8 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 800.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede strafudmålingen, så fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste under henvisning til den udvidelse af området for samfundstjeneste, der fandt sted ved lov nr. 152 af 18. februar 2015 og tillægsbøden blev forhøjet til 820.000 kr.

SKM2017.51.ØLR Straf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade

Vedrører: Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3 Straffelovens § 171, jf. § 71 og bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 (tidligere nr. 20 af 15. januar 2013) om registrering af køretøjer m.v. § 117, stk. 3, jf. § 70, stk. 2

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven og dokumentfalsk. T havde i perioden 12. november 2013 og frem til 30. april 2014 anvendt en varebil med en identitet tilhørende en anden varebil og havde i den forbindelse gjort brug af en falsk nummerplade for at unddrage registreringsafgift. Ved politiets beslaglæggelse af bilen den 30. april 2014 sad der én falsk og én ægte nummerplade på bilen. Han havde derved unddraget for 33.804 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at bilen var hans, og at han ikke havde betalt registreringsafgift. Han bestilte to nummerplader fra udlandet på internettet efter at have købt bilen af en mand, og disse nummerplader sad på bilen, ved politiets henvendelse den 30. april 2014. Han kunne dog ikke huske, om han satte begge de via internettet bestilte nummerplader på bilen. Han havde alene ejet bilen en måneds tid forud for den 30. april 2014. Han hentede bilen et par dage før den 30. april 2014. Han ejede ikke bilen på tidspunkterne for pålæggelse af parkeringsafgifterne og han havde alene kørt i den et par gange forud for den 30. april 2014.

Byretten fandt T skyldig i svig med registreringsafgift og dokumentfalsk. Retten tillagde blandt andet de løbende pålagte parkeringsafgifter på bilen betydning. Retten fandt det bevist, at T fra den 12. november 2013 og frem til den 30. april 2014 anvendte bilen med i hvert fald én falsk nummerplade. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel. Den anså det for en skærpende omstændighed, at den begåede dokumentfalsk var sket med henblik på at undgå betaling af registreringsafgift.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretsdommen vedrørte anke af to domme. Den anden vedrørte spirituskørsel. Der blev udmålt en fællesstraf af fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 18.000 kr. samt frakendelse af førerretten i 10 år.

SKM2017.45.VLR Straf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri

Vedrører: Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1. og § 13, stk. 1. Arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b (nuværende opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2), jf. straffelovens § 3. Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr.

T var tiltalt for svig med hensyn til skat, moms, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere var T tiltalt for socialt bedrageri med hensyn til sygedagpenge, førtidspension og dagpenge, idet han samtidig med at have modtaget ydelserne havde drevet selvstændig virksomhed. T havde for indkomståret 2008 undladt at reagere på en for lav skatteansættelse og for indkomstårene 2009 og 2010 afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sine selvangivelser, idet han ikke havde selvangivet virksomhedsoverskud på 190.653 kr. (2008), 102.798 kr. (2009) og 159.175 kr. (2010).

For perioden 1/1-2008 til 30/9-2010 havde T drevet uregistreret momspligtig virksomhed og udstedt fakturaer med moms uden at angive og afregne momsen til SKAT. For perioden 1/10-2010 - 30/6-2011 havde T angivet 204.879 kr. for lidt i moms. T havde for perioden 1/1-2008 til 31/12-2010 undladt at indeholde og angive A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønudbetalinger til ansatte. T havde derved unddraget for 1.303.000 kr. i skat, 301.989 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 1.108.594 kr. i moms.

T erkendte sig skyldig med hensyn til skattesvig og at have afgivet urigtige momsangivelser, men påstod frifindelse med hensyn til de øvrige forhold. T nægtede at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at være momsregistreret, da han var momsregistreret i den omhandlede periode. Han forklarede at han ikke var arbejdsgiver for de omhandlede personer og derfor ikke var indeholdelsespligtig. Han havde endvidere ret til at udføre bogholderiarbejde i det begrænsede omfang, som han har gjort.

Byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig samt socialt bedrageri, men T frifandtes for overtrædelse af kildeskatteloven. T idømtes 1 år og 9 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 2.700.000 kr., konfiskation af 18.537 kr. samt skulle betale 77.787,97 kr. til A-kassen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-01-2017 - 28-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 15-02-2017 dom i C-317/15 X
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – artikel 64 TEUF – kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører levering af finansielle tjenesteydelser – finansielle aktiver, der besiddes på en schweizisk bankkonto – efteropkrævninger – frist for efteropkrævning – forlængelse af fristen for efteropkrævning i tilfælde af opsparede midler placeret uden for bopælsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-317/15 X - Dom

Den 16-02-2017 indstilling i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Konkurrence – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – spansk skat på byggeri, installationer og arbejder – skattefritagelse for den katolske kirke – afgrænsning mellem den katolske kirkes økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter – aktiviteter, som udøves af den katolske kirke, og som ikke udelukkende har et religiøst formål – aktiviteter, der udgør et led i den katolske kirkes sociale, kulturelle eller uddannelsespolitiske opgave – kirker, religiøse sammenslutninger og religiøse samfund – artikel 17 TEUF – artikel 351 TEUF

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-553/16 TTL

Er en national retsforskrift som DOPK’s artikel 175, stk. 2, nr. 3), hvorefter et indenlandsk selskab, der overfører kildeskattepligtige indtægter, skal betale renter fra det tidspunkt, hvor betalingsfristen for det pågældende skattebeløb udløber, og indtil det tidspunkt, hvor det i en anden medlemsstat registrerede udenlandske selskab godtgør, at betingelserne for anvendelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Republikken Bulgarien foreligger, hvilket også gælder i tilfælde, hvor skatte...

C-573/16 Air Berlin

Er en medlemsstats opkrævning af en stempelafgift på 1,5% ved overdragelsen, som beskrevet ovenfor, under de ovenfor beskrevne omstændigheder i strid med en eller flere af følgende:

1) første direk [...]


Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 25. januar 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om at oplyse, de samlede kommune restancer opdelt på kommuner, til skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 102

Orientering vedrørende Borger- og retssikkerhedschefens redegørelse om SKATs samarbejde med politi og anklagemyndighed

Bilag 103

Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-48/16, Fidelity Funds m.fl.

Bilag 105

Program og baggrundsmateriale til udvalgets studietur til Norge den 29. og 30. januar 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 187

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren  Svar  

Spm. 189

Spm. om, hvad provenuet vil være ved at genindføre udligningsskatten på store pensionsudbetalinger ved kombinationer af henholdsvis en sats på 3 pct. ...  Svar  

Spm. 190

Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis grundskyldspromillen på produktionsjord ændres efter to modeller, til skatteministeren  Svar  

Spm. 191

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 (folketingsåret 2014-15, 1. samling), til skatteministeren  Svar  

Spm. 192

MFU spm. om, hvorvidt den danske regering eller danske myndigheder har taget kontakt til de relevante myndigheder i Dubai med henblik på at få den påg...  Svar  

Spm. 193

Spm. om en borger i en ejerforening kan benytte sig af boligjobordningen, hvis ejerforeningen reelt afholder omkostningerne forbundet med forbedringer...  Svar  

Spm. 194

Spm. om en ejerforening kan benytte sig af boligjobordningen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 195

Spm. om at opgøre, hvor meget forskerskatteordningen årligt koster den danske stat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 196

Spm. om at opgøre, hvor mange husstande i Danmark, der har en værdi på 500.000 eller derunder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 197

Spm. om at opgøre, hvor meget en boligejer med en bolig til henholdsvis 200.000 kr., 300.000 kr., 400.000 kr. og 500.000 kr. vil få i skattelettelse v...  Svar  

Spm. 198

Spm. om at opgøre, hvor meget det vil koste statskassen at indføre et minimumsnedslag på 100.000 kr. for alle ejendomme vurderet til 500.000 kr. eller...  Svar  

Spm. 199

Spm. om at opgøre, hvor stor en andel af de danskere, der bor i en ejerbolig til 500.000 kr. eller derunder, der henholdsvis er i beskæftigelse og pas...  Svar  

Spm. 200

Spm. om at redegøre for årsagen for ansættelsesfristen på 6 måneder og oplyse, antallet af sager der genoptages inden for fristen samt antallet af sag...  Svar  

Spm. 201

Spm. om at redegøre for den tyske ordning, hvor enkeltmandsvirksomheder kan få hjælp fra det tyske skattevæsen til at udarbejde deres skatteregnskab o...  Svar  

Spm. 202

Spm. om at tilsende udvalget sit talepapir og præsentationen fra drøftelsen den 26. januar 2017 med udvalget om beretning om sort arbejde, til skattem...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 562

Mener ministeren ikke, at det i visse tilfælde kan være gavnligt at have henholdsvis en udvidet tavshedspligt eller en karensperiode, hvor ansatte, de...

Spm. S 563

Mener ministeren, at det er helt uden problemer, hvis en højtstående embedsmand, som f.eks. arbejder med transfer pricing i SKAT eller Skatteministeri...

Spm. S 645

Vil regeringen genoverveje, trods tidligere afvisninger af Socialdemokratiets ønske herom, at tilføre flere midler til indsatserne mod skattesvig via ...

Samrådsspørgsmål

Spm. Y

Samrådsspm. om regeringens holdning til forhandlingerne om investeringsplanen for skattevæsenet i november 2016, til skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne i beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider o...

Spm. Æ

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er retssikkerhedsmæssigt acceptabelt, når borgere og virksomheder oplever en gennemsnitlig sagsbehandlingstid ...