SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 08

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er heller ikke så omfattende. Der er dog en ny SKAT-meddelelse om at SKAT skal orientere modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag. Som min kollega i Taxcon, Lars Gosvig, siger, er det ganske interessant. For sagen er jo, at hvis SKAT selv er så meget i tvivl om den rigtige afgørelse, at man indhenter ekstern bistand - så er en ellers måske klar afgørelse ikke så klar alligevel - og sagen dermed mere klagemoden end andre.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hvad skal SKAT beskæftige sig med?
Depechen nr. 4 - 2017
Skattetips til håndværkere
Danish rules on thin capitalisation are non-compliant with EU law
Holiday homes – Danish tax implications
tax:watch no. 2 - 2017
Bulletin for International Taxation: 2 - 2017
Energi & Forsyning - Februar 2017
International Transfer Pricing Journal: 1- 2017
Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

SKAT-meddelelser
Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

Bindende svar
BS Overgang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat
Fast driftssted - bygge- og anlæg
Lån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld
Fri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil
Anpartshaveres indskud af anparter i fond

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst.
Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

Domme
Korrektion – berigtigelse - hjemmel
Vurderingslovens § 18 – fastsættelse af værdien af råjord
Fuld skattepligt til Danmark - fraflytning

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170220' AND [SkatteraadChanged] <= '20170226') OR ([LSRChanged] >= '20170220' AND [LSRChanged] <= '20170226') OR ([ByretChanged] >= '20170220' AND [ByretChanged] <= '20170226') OR ([LandsretChanged] >= '20170220' AND [LandsretChanged] <= '20170226') OR ([HojesteretChanged] >= '20170220' AND [HojesteretChanged] <= '20170226')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
28-02-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Februar 2017
28-02-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Februar 2017
01-03-2017 Moms i 2016 Moms for 2. halvår 2016
01-03-2017 Moms i 2016 Moms for 4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Hvad skal SKAT beskæftige sig med?

Af en stort opsat artikel i dagbladet Børsen forleden fremgik det, at SKAT ikke siden 2012 har foretaget målrettet kontrol af de mange og store håndværkerfradrag, som næsten 600.000 danskere benyttede sig af alene i 2015.

BDO

Depechen nr. 4 - 2017

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab.

BDO

Skattetips til håndværkere

En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS’ere og murere.

BDO

Danish rules on thin capitalisation are non-compliant with EU law

According to a recent preliminary ruling by the Court of Justice of the European Union, the Danish rules on thin capitalisation where found to be non-compliant with EU law.

BDO

Holiday homes – Danish tax implications

Liberalisation of pensioner’s application of Danish holiday homes initially seemed to have adverse tax implications for pensioner’s living abroad. However, new guidelines will neutralise these effects.

BDO

tax:watch no. 2 - 2017

The second issue of tax:watch 2017, a newsletter about Danish Tax and VAT

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 2 - 2017

I denne udgave BL.A.:

  • O Brave New World: The Looming Rethink of International Taxation in the United States
  • Comments on Professor David Rosenbloom’s Lecture “O Brave New World: The Looming Rethink of International Taxation in the United States”
  • A Comparative Analysis of the Indirect Foreign Tax Credit in Latin America and in the United States - Part II

EY

Energi & Forsyning - Februar 2017

I denne udgave kan du blandt andet læse om den skattemæssige forrentning af indskudskapital i varmeselskaber. Vi kigger dels på sammenhængen mellem skattefritagelse og udlodning og dels på de skattemæssige konsekvenser af at få tilladelse til forrentning. Derudover kan du læse om hhv. energiproduktion i vandselskaber og om løsningsmodellerne i "Analyse af skatteforhold i vandsektoren".

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 1- 2017

I denne udgave bl.a.:

  • The Evolving World of Global Tax Planning: Part I
  • The BEPS Report on Risk Allocation: Not So Functional
  • Appropriate Application of the Berry Ratio as a Profit Level Indicator

Revisorgruppen Danmark

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

SKM2017.113.SKAT

Vedrører: -

Denne meddelelse indeholder retningslinjer for orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag.

 

Bindende svar: BS Overgang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat

SKM2017.114.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 5 D. Pensionsafkastbeskatningsloven § 1, § 4a § 7 - § 9, § 15, § 17, §18, § 20 og § 25. Ligningsloven § 33 og § 33 F

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den specielle successionsregel i pensionsafkastbeskatningslovens § 18 fandt anvendelse og gik forud for den generelle regel i selskabsskattelovens § 5 D ved Spørgers overgang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til almindeligt selskabsskattepligtigt livsforsikringsselskab i relation til skattepligt efter selskabsskatteloven. Skatterådet kunne således ikke bekræfte, at den skattemæssige afskrivningssaldo, der hidtil var opgjort efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, blev videreført selskabsskattemæssigt, når selskabet blev selskabsskattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1.

Skatterådet bekræftede i relation til skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven, at successionsreglerne i pensionsafkastbeskatningslovens § 18 også omfattede de tilfælde, hvor en skattepligtig institution omdannede sig fra at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, nr. 7, der opgør beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7, til at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, nr. 10, der opgør beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at der ikke skete beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger, idet pensionsafkastbeskatningslovens § 18, stk. 6, anfører, at er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution, og at aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes, anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution

Skatterådet kunne bekræfte, at beregningen af Spørgers lempelse for udenlandske skatter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 i det pensionsafkastpligtige beskatningsgrundlag (der opgøres for det afkast, der relaterer sig til de ufordelte reserver) ikke skulle ske med fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres. Skatterådet fandt dog, at beløb, der hensættes individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger og relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, skulle fradrages efter principperne i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres, i overensstemmelse med den før 2010 gældende praksis.

Skatterådet bekræftede, at beregningen af selskabsskattepligtige livsforsikringsselskabers lempelse for udenlandske skatter i det selskabsskattepligtige beskatningsgrundlag (der opgøres af det overskud, der relaterer sig til egenkapitalen) ikke skulle ske med fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres.

 

Bindende svar: Fast driftssted - bygge- og anlæg

SKM2017.106.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a). BKI nr. 158 af 6. december 1996. Bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, artikel 5 og artikel 7

Skatterådet bekræftede, at den tyske virksomhed A´s aktiviteter i Danmark ikke vil udgøre et fast driftssted i Danmark i henhold til artikel 5, stk. 3, i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, når henses til, at A påtænker at udføre det som projekt 2 beskrevne byggearbejde, og at A tidligere har udført det som projekt 1 beskrevne byggearbejde på samme ejendom og for samme ordregiver.

Der er ved besvarelsen lagt til grund, at byggepladsen må anses for opgivet i perioden mellem projekt 1 og projekt 2, og at der ikke mellem parterne er indgået en rammeaftale vedrørende arbejder på ordregivers ejendom.

Perioden mellem projekt 1 og projekt 2 findes ikke skulle medregnes, når det skal vurderes, om A får fast driftssted i Danmark.

Projekt 2 omfatter en aktiv byggeperiode på 6 - 7 måneder og en planlagt pause på 3 måneder.

Allerede fordi byggeperioden ikke overstiger 12 måneder, får A ikke fast driftssted i Danmark, såfremt projekt 2 iværksættes.

BKI nr. 158 af 6. december 1996 - Bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, artikel 5 og artikel 7.

 

Bindende svar: Lån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld

SKM2017.109.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1, stk. 1, § 6, § 25, stk. 1 og § 26

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger kunne fratrække betalingen af et engangsbeløb til en Bank på DKK 20 mio. ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2016. Engangsbeløbet indgik i opgørelsen af det afståede lån.

 

Bindende svar: Fri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil

SKM2017.108.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag for leasede biler, der er over 36 måneder, da det er leasingselskabets faktiske anskaffelsessum, som skal anvendes.

Skatterådet bekræfter, at der skal være samtidighed ved indgåelsen af den 1. leasingaftale mellem købet af bilen og indgåelsen af leasingaftalen.

Skatterådet bekræfter endvidere, at ved efterfølgende nye leasingaftaler vedrørende den samme bil, der tilsvarende er mere end 36 måneder, skal den vurderede markedspris anvendes, da der i sådanne tilfælde ikke foreligger en aktuel fakturapris.

 

Bindende svar: Anpartshaveres indskud af anparter i fond

SKM2017.100.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven §§ 4 A, 8 og 12. Ligningsloven § 16 A, stk. 2, nr. 1

Skatterådet bekræfter, at anparterne i A ApS kan indskydes som apportindskud i en nystiftet fond, uden at dette udløser beskatning hos anpartshaverne eller disses ultimative ejere.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst.

SKM2017.115.LSR

Vedrører: Skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, dagældende § 3B, stk. 8 (nu stk. 9) og § 5, stk. 3. Selskabsskattelovens § 8, stk. 2. Ligningslovens § 2, stk. 1

Sagen vedrører de kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og dets faste driftssted samt opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det faste driftssted. Landsskatteretten fandt, at SKAT var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til dagældende skattekontrollovs § 3B, stk. 8 (nu stk. 9), og § 5, stk. 3, idet der primært blev lagt vægt på, at der manglede en sammenlignelighedsanalyse i selskabets transfer pricing dokumentation. Landsskatteretten fandt også, at SKATs skøn var i overensstemmelse med OECD Transfer Pricing Guidelines, men at klageren i tilstrækkelig grad havde godtgjort at SKATs skøn skulle ændres.

 

Afgørelse: Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

SKM2017.111.SANST

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, stk. 1, § 54, stk. 1 og stk. 1, nr. 1 og § 55, stk. 1, nr. 1, nr. 2. Skatteforvaltningslovens § 4 a, stk. 1 og 2, § 52, stk. 1, § 55 og § 58 Skattekontrollovens § 4, stk. 5

Der var ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i en sag, som SANST anså for en anmodning om genoptagelse og henviste til behandling hos SKAT. Det forhold, at der var givet klagevejledning i den årsopgørelse, som ønskedes ændret, kunne ikke føre til et andet resultat. Klageren havde heller ikke underskrevet blanketten om omkostningsgodtgørelse. SANST tog ikke stilling til, om honorarkravet på 60.937,50 kr. stod i rimeligt forhold til det udførte arbejde.

 

Dom: Korrektion – berigtigelse - hjemmel

SKM2017.107.ØLR

Vedrører: Retsplejelovens § 221

Sagen drejede sig om, hvorvidt Landsskatteretten ved korrigeret kendelse kunne foretage berigtigelse af Landsskatterettens oprindelige kendelse. Skatteyderen påstod, at den korrigerede kendelse var ugyldig.

Landsskatterettens oprindelige kendelse indeholdt fejl, da de i kendelsen anførte grundværdier - før nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold - ikke var korrekte.

Ved korrigeret kendelse rettede Landsskatteretten fejlen, og grundværdien - efter nedslag i grundværdien blev herefter opgjort. Grundværdien var ubestridt gengivet forkert i Landsskatterettens oprindelige kendelse.

Af byrettens dom ( SKM2015.606.BR ) fremgik det, at byretten bemærkede, at skatteyderen fik medhold i den rejste klage for Landsskatteretten, og at den korrigerede kendelse ikke ændrede herpå.

Byretten fandt, at Landsskatteretten var berettiget til at berigtige kendelsen som sket, og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en åbenbar fejlskrift ved angivelsen af grundværdien før nedslag, og at berigtigelsen ikke ændrede på afgørelsens materielle indhold, der var i overensstemmelse med skatteyderens påstand under sagen. Grundværdien efter nedslaget var således alene gengivet forkert som følge af, at grundværdien før nedslag for dårlige jordbundsforhold var gengivet forkert.

Byretten fandt endvidere, at skatteyderen ikke kunne have en berettiget forventning om, at nedslaget i grundværdien skulle være andet end et nedslag i grundværdien, som skatteyderen var eller måtte være bekendt med.

Byretten bemærkede derudover, at det forhold, at der hengik 1½ år fra den oprindelige kendelse til den korrigerede kendelse forelå, ikke kunne føre til et andet resultat, også henset til at Landsskatteretten berigtigede fejlen umiddelbart efter at være blevet opmærksom herpå. Byretten bemærkede endvidere, at det ikke var godtgjort, at korrektionen havde medført en forøget beskatning, eller at den havde betydning for beskatningsgrundlaget for årene efter genoptagelsesårene.

På den baggrund frifandt byretten Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, da landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, idet Landsretten bemærkede, at korrektionen ikke havde medført en forhøjet beskatning i forhold til den korrekt opgjorte grundværdi efter nedslag.

 

Dom: Vurderingslovens § 18 – fastsættelse af værdien af råjord

SKM2017.105.ØLR

Vedrører: Vurderingslovens § 13 (Dagældende) og § 18

Landsskatteretten havde skønsmæssigt fastsat værdien af en ejendoms råjord. Dette skøn blev opretholdt af byretten. For Landsretten blev der udmeldt syn- og skøn. Syns- og skønsmandens vurderede, at råjorden i de relevante år havde en værdi, der var ca. 55-60 % lavere end Landsskatterettens skøn.

Landsretten udtalte, at skønmandens værdiansættelser var markant lavere end Landsskatterettens, og fandt, at der, uanset at skønsmandens vurdering var behæftet med en vis usikkerhed, var grundlag for at antage, at der skulle ske nedsættelse af råjordens værdi.

Landsretten hjemviste på den baggrund sagen til fornyet behandling ved vurderingsmyndigheden.

Anke af SKM2015.85.BR

 

Dom: Fuld skattepligt til Danmark - fraflytning

SKM2017.103.BR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Sagen handlede om, hvorvidt et pensioneret ægtepar havde opgivet bopælen i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Sagen handlede endvidere om hvorvidt manden havde skattemæssigt domicil i Danmark eller Spanien i 2008 efter den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ægteparret, som registrerede sig som bosiddende i Spanien fra 2008, havde solgt deres helårshus i Danmark og ejede efter den registrerede fraflytning fortsat et sommerhus i Danmark.

Retten fandt det ikke godtgjort, at ægteparret havde opgivet den skattemæssige bopæl i Danmark. Retten lagde bl.a. vægt på, at det var muligt at bo i sommerhuset, og at manden i 2008-2010 havde boet i sommerhuset i henholdsvis 160 dage, 160 dage og 151 dage, og at hustruen havde boet i sommerhuset i henholdsvis 208 dage, 181 dage og 154 dage i samme periode.

Retten fandt endvidere, at manden havde skattemæssigt domicil i Danmark i 2008, idet retten lagde vægt på, at en stor del af hans familie boede i Danmark, at ægtefællerne sammen boede en stor del af de omhandlede år i sommerhuset, og at manden havde store økonomiske interesser i Danmark. Manden havde således et tættere tilknytningsforhold til Danmark end Spanien.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2017.110.LSR Spørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.

Vedrører: Inddrivelseslovens § 2, stk. 3 og stk. 4, § 5, stk. 1, § 6 samt § 17

SKAT havde sendt en B-skatterate, der var forfalden til betaling, og hvor rykkerskrivelse var fremsendt til skyldner, til inddrivelse hos den del af SKAT, der fungerer som restanceinddrivelsesmyndighed, og som fremsendte en yderligere rykkerskrivelse til skyldner.

Landsskatteretten fandt, at SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed havde været berettiget til at pålægge gælden et rykkergebyr på kr. 140. En efterfølgende indbetaling fra skyldneren blev anset for at dække den følgende B-skatterate, hvorfor det var berettiget, at der til første B-skatterater var opkrævet inddrivelsesrenter, indtil restancen dækkedes ved modregning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 11/0300034
Aktieindkomst
Indkomsten for ApS er blevet forhøjet. Den del af forhøjelsen, der svarer til klagerens ejerandel, anses for at være maskeret udlodning efter ligningslovens § 16A, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2016

Journalnr: 14/0186024
Almennyttig forening
Klagen skyldes, at SKAT ikke har fundet, at klager kan anses som en almennyttig forening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2016

Journalnr: 14/4092727
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-01-2017

Journalnr: 13/6420016
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2016

Journalnr: 14/2739940
Fradrag for almennyttige uddelinger eller hensættelser
SKAT har genoptaget foreningens skattepligtige indkomst og ansat den selvangivne skattepligtige indkomst, idet SKAT har ikke godkendt fradrag for almennyttige uddelinger eller hensættelser, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3, idet SKAT ikke har anset foreningen for almennyttig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 13/6644065
Fradrag for bunus
Klagen vedrører nægtet fradrag for bonus udbetalt til selskabets direktør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2016

Journalnr: 15/1590217
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 16/0191950
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2017

Journalnr: 16/1360621
Hæftelse
Klagen vedrører, om klager hæfter for A-SKAT og AM-bidrag. Landsskatteretten forhøjer hæftelsen som påstået.
Afsagt: 10-01-2017

Journalnr: 13/0217355
Lempelse
Sagen vedrører beregning af exemption-lempelse for udenlandsk pension. Landsskatteretten finder, at exemption-lempelse skal beregnes efter retningslinjerne i SKM2013.920.SKAT. Beregningen af nedslaget overlades til SKAT, jf. § 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1516 af 13. december 2013 om Skatteankestyrelsen.
Afsagt: 28-11-2016

Journalnr: 14/4170852
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har meddelt selskabet afslag på anmodning om omgørelse af privatretlige dispositioner i form af overførsler mellem selskabet og anden personligt ejet virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2016

Journalnr: 14/0186188
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af overskud i virksomhed - udenlandsk håndværker. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2016

Journalnr: 14/0184816
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i indkomståret 2009 er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. SKAT har endvidere truffet afgørelse om, at klageren ikke er berettiget til creditlempelse efter ligningslovens § 33. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-12-2016

Journalnr: 15/0760521
Udenlandsk pensionsudbetaling
Klagen vedrører beskatning af pension fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2017

Journalnr: 14/4067591
Yderligere løn
Klagen vedrører ansættelse af yderligere løn til hovedanpartshaver i selskab, hvis aktivitet er drift af et vikarbureau. Klageren sidder både i bestyrelsen og er direktør i selskabet. Klagerens ægtefælle sidder også i bestyrelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2016

Journalnr: 12/0227295
Modregning
SKAT har foretaget modregning i klagerens erstatning for uberettiget frihedsberøvelse efter retsplejelovens § 1018 a til dækning af gæld vedrørende restskat, AM-bidrag, moms og daginstitutionsrestancer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Fair Taxation: Commission welcomes new rules to prevent tax avoidance through non-EU countries

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.

Nyt fra Skatteministeriet

Regeringen støtter udvidet EU-indsats mod skatteundgåelse over for tredjelande


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om at oplyse, i hvilket omfang modellen er anvendt i forbindelse med henholdsvis solcelleprojekter og vindmølleprojekter, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort et provenu ministeren vurderer, at Danmark mister årligt ved gældende lovgivning, hvor fradraget af underskud kan foretages i Danmark, mens beskatningen af eventuelt overskud fra investeringen deles med andre lande i de tilfælde, hvor virksomheden er beliggende i udlandet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor stor en andel af de investeringer, der foretages i 10-mandsprojekter, vedrører vedvarende energianpartsprojekter i Danmark, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at redegøre for, hvorfor der i gældende lovgivning er fastsat en specifik sondring mellem projekter med flere end 10 deltagere og projekter med 10 deltagere eller derunder, til skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 23. februar 2017

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 128

Henvendelse af 23/2-17 fra Hvidovre Kommunes Økonomiudvalg vedrørende tilbagebetaling af 38.9 mio.kr. på grund af fejlvurdering af SKAT

Bilag 129

Godkendt rejserapport fra Skatteudvalgets udvalgsrejse til Oslo den 29.-30. januar 2017

Bilag 130

Henvendelse af 23/2-17 fra Ranja Bjerring, Odense C, vedrørende håndværkerfradrag/bolig-jobordningen

Spørgsmål og svar

Spm. 189

Spm. om, hvad provenuet vil være ved at genindføre udligningsskatten på store pensionsudbetalinger ved kombinationer af henholdsvis en sats på 3 pct. ...  Svar  

Spm. 191

Spm. om en opdatering af provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 (folketingsåret 2014-15, 1. samling), til skatteministeren  Svar  

Spm. 192

MFU spm. om, hvorvidt den danske regering eller danske myndigheder har taget kontakt til de relevante myndigheder i Dubai med henblik på at få den påg...  Svar  

Spm. 196

Spm. om at opgøre, hvor mange husstande i Danmark, der har en værdi på 500.000 eller derunder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 197

Spm. om at opgøre, hvor meget en boligejer med en bolig til henholdsvis 200.000 kr., 300.000 kr., 400.000 kr. og 500.000 kr. vil få i skattelettelse v...  Svar  

Spm. 198

Spm. om at opgøre, hvor meget det vil koste statskassen at indføre et minimumsnedslag på 100.000 kr. for alle ejendomme vurderet til 500.000 kr. eller...  Svar  

Spm. 199

Spm. om at opgøre, hvor stor en andel af de danskere, der bor i en ejerbolig til 500.000 kr. eller derunder, der henholdsvis er i beskæftigelse og pas...  Svar  

Spm. 200

Spm. om at redegøre for årsagen for ansættelsesfristen på 6 måneder og oplyse, antallet af sager der genoptages inden for fristen samt antallet af sag...  Svar  

Spm. 210

Spm. om ministeren til give en fortolkning af begrebet ”almindelige pris” i SKATs vejledning vedrørende beregning af registreringsafgift, til skattemi...  Svar  

Spm. 211

Spm. om, hvor stort provenuet vil være ved afskaffelse af fradraget på ca. 43.000 kr. i positiv kapitalindkomst før beregning af topskat, til skattemi...  Svar  

Spm. 212

Spm. om, hvor stort provenuet vil være såfremt aktieindkomst beskattes med 27 pct. og desuden indgår i topskatteberegningen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 213

Spm. om, hvor stort provenuet vil være såfremt den højeste skat på aktieindkomst hæves fra 42 pct. til et niveau, så marginalskatten på udbetalinger f...  Svar  

Spm. 214

Spm. om, hvor stort provenuet vil være såfremt det særlige skatteloft for positiv kapitalindkomst (pt. 42 pct.) afskaffes dels med øvrige beskatningsr...  Svar  

Spm. 215

Spm. om, hvor stort provenuet vil være såfremt der indføres en formueskat på 0,5 eller 1,0 pct. på alle formuer over 5 mio. kr. uden nedslagsregler, t...  Svar  

Spm. 232

Spm. om i pris- og lønniveau for 2017 at oplyse det samlede budget for SKAT i årene 2017 til 2020, sådan som budgettet ser ud efter vedtagelsen af Fin...  Svar  

Spm. 233

Spm. om, hvordan mange selskaber der ifølge ”Skatteoplysninger for selskaber” på SKATs hjemmeside har en angivet skattepligtig indkomst på f.eks. et t...  Svar  

Spm. 234

Spm. om, hvilke adresser der på side 38 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts 2016, er tale om, til skatteminis...  Svar  

Spm. 235

Spm. om, hvordan ministeren specifikt agter at håndtere problemet med rådgivere, der udbyder kommanditselskabets konstruktion med hensigt på at kanali...  Svar  

Spm. 236

Spm. om ministeren mener, at der som proklameret i konklusionen på s. 53 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts ...  Svar  

Spm. 237

Spm. om at redegøre for, hvordan medarbejderne i SKAT (årsværk) er fordelt på forskellige områder og opgaver, til skatteministeren  Svar  

Spm. 238

Spm. om de to provenuskøn i svarene på spørgsmål 530 og 531 er additive, således at de to provenuvurderinger kan lægges sammen, eller er aktieindkomst...  Svar  

Spm. 243

Spm. om at opdele de knap 8.000 årsværk, der forventes at være ansat i skattevæsenet i 2020, til skatteministeren  Svar  

Spm. 244

Spm. om, hvor mange årsværk, der har været ansat i SKAT Indsats i perioden 2005-2016, opgjort for hvert år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 247

Spm. om at oplyse om alle de gunstige vilkår for eksport af biler er dikteret af EU-regler, eller om der omvendt er en vis fortolkningsramme, der udfy...  Svar  

Spm. 248

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/2-17 fra Hvidovre Kommunes borgmester, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 779

Vil ministeren forholde sig til andelen og omfanget af boliger i København, som har et bundfradrag ved privat udlejning på over 50.000 kr. (grænsen fo...

Spm. S 813

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en boligejer på Lolland vil få en besparelse på 1.600 kr. om året, mens borgere i Rudersdal vil få hele 22.00...

Spm. S 814

Er ministeren enig med sin regeringskollega erhvervsminister Brian Mikkelsen, som udtaler til Finans den 20. februar 2017: »De ting, som sker i USA og...

Samrådsspørgsmål

Spm. AB

Samrådsspm. om det er regeringens politik at sænke selskabsskatten, jf. artiklen ”Regeringen går med tanker om at sænke selskabsskatten” bragt på fina...

Spm. AC

Samrådsspm. om at konkretisere, hvad den kommende selskabsskatteprocent skal være, og hvordan en sænkelse af selskabsskatten skal finansieres, til ska...