SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 18

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er primært domineret af nyhedsspots om aktuelle skatteemner fra ind- og udland. Bl.a. er der omtale af virksomhedsskatteordningen efter L 200 og konsekvenser af skattelypakken. På afgørelsesområdet er der ingen afgørelser, der ændrer gældende ret.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Et dynamisk håndværkerfradrag
Selskaber - ny generel selvangivelsesfrist
Lovforslag til implementering af dele af ”skattelypakken”
Bulletin for International Taxation: 4/5 - 2015
European Taxation: 4 - 2015
2015-16. Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension
Rusland ændrer reglerne om indregning af koncerninterne renter
Udskydelse af fristen for indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 og 2015
Folketinget har vedtaget lovforslag om skattely
Ændring af reglerne om bindende svar
Beskatning af trusts
SKATs rentebetalinger skal følge det finansielle klima
Sådan beskattes du i virksomhedsordningen
World Tax Journal: 1 - 2015
Generationsskifte bliver billigere
Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat

Bindende svar
Underskudsbegrænsning, tomt selskab, væsentlig skift i ejerkreds
Arbejdsudleje - direktør - reelle arbejdsgiver
Knowhow - selvskabt - afståelse - anskaffelsessum
Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S

Kendelser
Skattepligt ved fraflytning til udlandet
Bindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri
Spørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession
Anmodning om ændring af boets skattemæssige stilling
En selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse
Betaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus
Erhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
World Trade Organization (WTO)

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150427' AND [SkatteraadChanged] <= '20150503') OR ([LSRChanged] >= '20150427' AND [LSRChanged] <= '20150503') OR ([ByretChanged] >= '20150427' AND [ByretChanged] <= '20150503') OR ([LandsretChanged] >= '20150427' AND [LandsretChanged] <= '20150503') OR ([HojesteretChanged] >= '20150427' AND [HojesteretChanged] <= '20150503')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Et dynamisk håndværkerfradrag

Selvom valget endnu ikke er udskrevet, er valgkampen allerede i gang. Og et af de hedeste emner er håndværkerfradraget. Skal det genindføres for at stimulere væksten og holde det sorte arbejde i ave? Eller er der allerede så meget gang i byggeriet, at en genindførsel vil være spild af penge og bare føre til overophedning i byggebranchen.

Beierholm

Lovforslag til implementering af dele af ”skattelypakken”

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 4/5 - 2015

I denne udgave:

 • President's Welcome
 • Switzerland in a Post-BEPS World
 • Potential Effects of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative on Swiss Transfer Pricing Rules and Swiss Companies
 • Swiss Tax Treaty Policy
 • Transparency and Exchange of Information with Switzerland - The Possibilities and Overview of the Legal Framework
 • Private Tax Rulings in Switzerland
 • The Taxation of Philanthropy in Switzerland: Current Status and Suggestions for Improvement
 • Trusts and Taxation in Switzerland
 • Practical Protection of the Fundamental Rights of Taxpayers
 • The Taxation of High-Net-Worth Individuals in Switzerland
 • Tax Incentives for Research and Development
 • Relocation of a Company’s Business to Switzerland
 • Tax Considerations for M&A Transactions and Restructurings in Switzerland
 • Neutrality and Territoriality - Competing or Converging Concepts in European Tax Law?
 • Neutrality and Territoriality: Competing or Converging Concepts in EU Tax Law? - Comment
 • Public Discussion Draft on Interest Deductions Proposes Worldwide Interest Allocation Rules

European Taxation (ET)

European Taxation: 4 - 2015

I denne udgave:

 • Luxembourg Reshapes Its Transfer Pricing Landscape
 • Secondary Establishments in EU VAT and Treaty Law
 • BEPS Impact on EU Law: Hybrid Payments and Abusive Tax Behaviour
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • Has the Pension Reform in Armenia Solved the Existing Problems or Merely Created a New, Bigger One?
 • Belgian Ruling Commission’ s Opinion on the Concept of “Employer” within the Meaning of Article 15 of the OECD Model
 • Corporate Income Tax Act Changes
 • New CFC Rules

Folketingets Ombudsmand

2015-16. Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale statsafgiften på 40 pct., som var fratrukket ved udbetalingen af hans kapitalpensionsforsikring.

Manden – der på grund af invaliditet gennem en årrække havde haft præmiefritagelse i tilknytning til pensionsordningen – mente, at han var omfattet af en særlig regel om afgiftsfrihed i pensionsbeskatningsloven. Det fulgte af reglen, at der ikke skulle betales afgift af den del af udbetalingerne fra en pensionsordning, der svarer til indbetalinger, som der ikke har været fradragsret for.

Skattemyndighederne havde lagt vægt på, at manden på grund af præmiefritagelsen ikke havde foretaget indbetalinger (dvs. betalt præmier), som der ikke havde været fradragsret for, og at bestemmelsen derfor ikke fandt anvendelse.

Det var mandens synspunkt, at de præmier, som han havde indbetalt på ordningen, i årene indtil han fik præmiefritagelse, dækkede forsikringsselskabets risiko ved tilsagnet om præmiefritagelse, og at der derigennem – i bestemmelsens forstand – var foretaget indbetalinger, som der ikke havde været fradragsret for.

Ombudsmanden var ikke enig i dette. Hverken bestemmelsens ordlyd eller dens forarbejder talte efter ombudsmandens opfattelse for en sådan forståelse af bestemmelsen. Formålet med bestemmelsen var at skabe symmetri i beskatningen, ved at indbetalinger uden fradragsret skulle modsvares af afgiftsfri udbetalinger. Da præmiefritagelsesbeløbet ikke var indgået ved opgørelsen af mandens skattepligtige indkomst, ville afgiftsfrihed af udbetalingerne føre til en dobbelt skattefordel, hvilket ikke kunne antages at være meningen med bestemmelsen.

(Sag nr. 14/00848)

PwC

Rusland ændrer reglerne om indregning af koncerninterne renter

Rusland har indført lovændringer, som ændrer reglerne for indregning af renteindtægter og udgifter i forbindelse med gældsforpligtelser fra kontrollerede transaktioner. Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

PwC

Udskydelse af fristen for indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 og 2015

Fristen for indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 og 2015 er nu udsat. Der er også ændret i sanktionen ved manglende indberetning af skattemæssige underskud.

PwC

Folketinget har vedtaget lovforslag om skattely

Folketinget har nu vedtaget skattelypakken. Der er dermed implementeret en omgåelsesklausul i dansk skatteret rettet mod grænseoverskridende transaktioner.

PwC

Ændring af reglerne om bindende svar

Bindende svar fra SKAT er ikke længere bindende.

PwC

Beskatning af trusts

Der er indført nye regler om for at sikre, at trusts ikke bliver anvendt til skatteunddragelse.

PwC

SKATs rentebetalinger skal følge det finansielle klima

Lovforslag om maksimum på skattekontoen og ændring af rentetillæg for selskabers acontoskat og afregning af indkomstskat.

RSM plus

Generationsskifte bliver billigere

I forbindelse med et generationsskifte overvejes det ofte, om de nye ejere skal optages som medejere uden for store kontante indskud eller betalinger – det kan A/B-modeller med fordel anvendes til. Skatterådet har netop efter snart to års ventetid bekræftet, at A/B-modeller fortsat kan anvendes i forbindelse med generationsskifter. Ofte har den unge generation, som er på vej til at overtage ejer- og lederskabet af vores virksomheder, ikke de store økonomiske ressourcer. Ved at lade seniorerne beholde værdien af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte, kan den unge generation komme billigere med, da de så ikke skal betale senior den fulde værdi kontant. Derimod skal den unge generation tåle, at seniorerne får en forlodsudbytteret. Denne giver seniorerne ret til at modtage virksomhedens værdi som udbytte over en periode, uden at der udloddes udbytte til den unge generation. Det betyder, at den unge generation ikke tjener så meget i starten, da indtjeningen går til at betale senior ud via udbytter. Men det har så lettet finansieringen af generationsskiftet meget, og dermed ofte gjort selve generationsskiftet muligt – vi kender jo alle de udfordringer, der eksisterer med at skaffe likviditet til finansieringen.

RSM plus

Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat

Det store rentefald og negativ rente på visse indlånsformer har bevirket, at regeringen foreslår ændringer af rentetillæg for afregning af selskabsskat, idet det forventes, at renten vil være lav i nogle år.

SEGES

Sådan beskattes du i virksomhedsordningen

Når du skal aflægge dit skatteregnskab, kan du vælge, om du vil beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller personskatteloven. Nedenfor er en overordnet beskrivelse af reglerne ved beskatning i virksomhedsordningen.

World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 1 - 2015

I denne udgave:

 • Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy
 • Tax Treaty Override and the Need for Coordination between Legal Systems: Safeguarding the Effectiveness of International Law
 • Exposing Unaddressed Issues in the OECD’s BEPS Project: What About the Roles and Implications of Contract Interpretation Law and Private International Law in the Transfer Pricing Arm’s Length Comparability Analysis?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Underskudsbegrænsning, tomt selskab, væsentlig skift i ejerkreds

SKM2015.289.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 12 D, stk. 2

Skatterådet bekræftede, at der ikke ville indtræde underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, hvis samtlige selskabets aktier blev solgt til en ny aktionær i 2015.

Der var to betingelser, som begge skulle være opfyldt for, at der ikke ville indtræde underskudsbegrænsning, dels skulle virksomheden have erhvervsmæssig aktivitet, og dels skulle omfanget af virksomheden ikke være af underordnet betydning.

Den første betingelse var opfyldt, idet virksomheden med udlejningen af ejendommen havde givet overskud og ville også gøre det i fremtiden.

Dermed var det afgørende om den anden betingelse var opfyldt, om virksomhedens omfang var af underordnet betydning, dvs. om aktiviteten var ophørt eller var ubetydelig. Skatterådet lagde vægt på, at selskabets aktiver ikke hovedsageligt bestod af en likvid pengebeholdning og værdipapirer, og at selskabets passiver ikke hovedsageligt bestod af skyldig eller latent selskabsskat samt eventuelle andre skyldige skatter og afgifter.

Endvidere lagde Skatterådet vægt på, at omsætningen i virksomheden efter salget af xx-aktiviteten viste, at omfanget af virksomheden ikke var af underordnet betydning.

 

Bindende svar: Arbejdsudleje - direktør - reelle arbejdsgiver

SKM2015.288.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold, der er omfattet af arbejdsudlejebeskatning i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Spørger er af koncernledelsen blevet pålagt en midlertidig direktør i en kortere periode. Den midlertidige direktør har i denne periode alene opholdt sig i spørgers virksomhed 1 dag. Skatterådet har lagt vægt på, at direktøren reelt ikke har været ansat som direktør i spørgers virksomhed, og at spørger ikke reelt har været arbejdsgiver for den midlertidige direktør.

 

Bindende svar: Knowhow - selvskabt - afståelse - anskaffelsessum

SKM2015.281.SR

Vedrører: Afskrivningsloven § 40. Ligningsloven § 8 B

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gevinst og tab i forbindelse med overdragelse af et udviklingsprojekt skulle opgøres efter statsskattelovens regler. Gevinst og tab var skattepligtige efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2, som afståelse af knowhow.

Skatterådet bekræftede, at udviklingsomkostninger, som i forbindelse med afholdelsen, i henhold til ligningslovens § 8 B havde kunnet fradrages/afskrives over en femårig periode, men hvor fradragsretten ikke var udnyttet (og ikke inden for den ordinære genoptagelsesfrist kunne udnyttes), ville kunne indgå som anskaffelsessum i forbindelse med avanceopgørelsen med hensyn til virksomhedens selvskabte knowhow opstået som følge af den pågældende udviklingsaktivitet.

Skatterådet anerkendte således, at udgifterne ville kunne anses for afholdt med henblik på opnåelse af den særlige viden og erkendelse af økonomisk værdi, der kendetegner knowhow, idet det derved anerkendtes, at opnåelse af den særlige viden ville kunne anses for selve formålet med udgiftsafholdelsen.

Hvorvidt den enkelte udgift kunne indgå, måtte bero på en konkret ligningsmæssig vurdering.

Rådet bemærkede desuden, at alene udgifter, hvis afholdelse konkret har medført knowhow, vil kunne fragå som anskaffelsessum i forbindelse med en efterfølgende afhændelse af den pågældende knowhow. Det er efter almindelige skatteretlige principper op til spørger at påvise sammenhængen.

 

Bindende svar: Fast driftssted for udenlandske investorer i K/S

SKM2015.277.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1.

A ApS påtænker at lancere en equity fund, B K/S. A ApS fungerer i dag som managementselskab. Selskabet A ApS er stiftet af C A/S. Skatterådet bekræfter, at udenlandske kommanditister i B K/S ikke vil få fast driftssted i Danmark som følge af deltagelse i kommanditselskabet.

 

Kendelse: Skattepligt ved fraflytning til udlandet

SKM2015.286.LSR

Vedrører: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, art. 4 Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 Ligningsloven § 33 A Statsskatteloven § 4 Statsskattekontrolloven § 1 Skatteforvaltningsloven § 11, § 26 og § 27, stk. 1, nr. 5

Klager, der i en periode arbejdede i Schweiz, og som i 2007 fik udbetalt et større engangsbeløb af arbejdsgiver, havde udlejet sin bolig i Danmark til sin daværende nabo, men havde frem til 1. januar 2006 selvangivet sig som fuldt skattepligtig i Danmark. Fuld skattepligt til Danmark blev fastholdt for 2007, da han ikke reelt kunne anses at have opgivet sin bopæl her i landet. En påstand om ugyldighed på grund af fristoverskridelse blev ikke taget til følge, idet forholdet ikke kunne karakteriseres som simpelt uagtsomt.

 

Kendelse: Bindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri

SKM2015.285.LSR

Vedrører: Forskelsbehandlingsloven § 2 og § 7

En godtgørelse udbetalt efter forskelsbehandlingsloven i forbindelse med afskedigelse på grund af alder blev anset for skattefri, jf. SKM2014.801.SKAT .

 

Kendelse: Spørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession

SKM2015.284.LSR

Vedrører: Dødsboskatteloven § 29

En anpartskapital i et selskab, der overvejende drev "pengetankvirksomhed" kunne ikke udloddes til en livsarving med succession.

 

Kendelse: Anmodning om ændring af boets skattemæssige stilling

SKM2015.283.LSR

Vedrører: Dødsboskatteloven § 58, stk. 1, nr. 4

Et dødsbo, der var behandlet som et uskiftet bo efter dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget, og behandlingsformen ændredes til bobestyrerbehandling. Landsskatteretten fandt, at den skattemæssige behandling skulle følge den ændrede behandlingsform, som var fastsat ved skifterettens afgørelse.

 

Kendelse: En selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse

SKM2015.276.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 9 A. Statsskatteloven § 6

En billedkunstner blev anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed og kunne derfor foretage fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne i LL § 9 A. Der kunne ikke ske fradrag for udgifter til arbejdsværelse.

 

Kendelse: Betaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus

SKM2015.279.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8. Ejendomsværdiskatteloven § 1, § 4 og § 11

En ejendom, som var vurderet som sommerhus, kunne ikke anses som egnet til beboelse. Der var to bygninger på grunden, et mindre skur og et lille, dårligt vedligeholdt træhus, der ikke i klagers ejertid havde været anvendt til beboelse. Der var ikke køkkenfaciliteter, el, vand, varme eller toilet. Huset anvendtes til opbevaring af havemøbler. Der skulle ikke svares ejendomsværdiskat af ejendommen.

 

Kendelse: Erhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug

SKM2015.278.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

En landmand, der efter frasalg af en del jord var skiftet fra mælkeproducent til producent af kødkvæg, ansås for berettiget til at fratrække underskud for 2 år i forbindelse med den ny produktion henset til tilrettelæggelse og fremdrift i virksomheden, der måtte forventes fremover at kunne opnå et driftsresultat på 0 kr. eller derover.

 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-105/14 Taricco m.fl.

Sagen omhandler:

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser – skattesvig vedrørende moms – medlemsstaternes pligt til at pålægge effektive, forholdsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning – strafferetlige sanktioner – forældelsesfrist for retsforfølgning – begrænsning i henhold til loven af den samlede forældelsesfrist i tilfælde af afbrydelse af forældelsesfristen – nationale forældelsesregler, der i talrige tilfælde kan medføre straffrihed – det strafferetlige legalitetsprincip – forbud mod tilbagevirkende kraft – artikel 325 TEUF – direktiv 2006/112/EF – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (»PIF-konventionen«)

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 4, stk. 3, TEU, artikel 325 TEUF, forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at medlemsstaterne har pligt til at pålægge effektive, forholdsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning, i forbindelse med uregelmæssigheder vedrørende moms.

2) I henhold til artikel 2, stk. 1, i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, undertegnet i Luxembourg den 26. juli 1995, har medlemsstaterne pligt til i forbindelse med momssvig at pålægge strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, herunder, i hvert fald i grove tilfælde af svig, frihedsstraf.

3) Nationale regler om forældelse af retsforfølgning, der som følge af systemets karakter i talrige tilfælde medfører straffrihed for dem, der er skyldige i momssvig, er ikke forenelige med de nævnte EU-retlige bestemmelser. De nationale retter skal i verserende straffesager undlade at anvende sådanne regler.«


C-241/14 Bukovansky

Sagen omhandler:

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – forbindelse mellem aftalen og bilaterale aftaler vedrørende området dobbeltbeskatning – ligebehandling – forskelsbehandling på grundlag af nationalitet – statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union – indtægter fra lønnet beskæftigelse oppebåret i denne medlemsstat – flytning af bopæl til Schweiz – supplerende beskatning

Generaladvokatens indstilling:

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer skal, i medfør af sin artikel 21, stk. 1, fortolkes således, at den ikke er til hinder for en bestemmelse i en bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Det Schweiziske Forbund og en medlemsstat, som fastlægger en form for supplerende beskatning, ifølge hvilken skattemyndighederne i denne medlemsstat hvad angår indtægter, der hidrører fra denne medlemsstat, fortsat kan indkomstbeskatte en arbejdstager, der efter aftalen betragtes som såkaldt »omvendt« grænsearbejder, der er flyttet til Schweiz, men som ikke har schweizisk statsborgerskab, og som i den omhandlede medlemsstat inden flytningen til Schweiz har været fuldt skattepligtig i samlet set mindst fem år, med hensyn til det år, hvor vedkommende er flyttet og de efterfølgende fem år.


Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

HUSK - Frist for indberetning af FATCA oplysninger er den 4. maj 2014


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven
Oprettelsesdato: 27-04-2015
Høringsfrist: 26-05-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at redegøre for andre EU-landes sømandsskatte- og tonnageskatteordninger, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren er enig med konklusionerne i PwC’s rapport ”Corporate taxation in the global offshore shipping industry”, hvor de danske søfartsskatteordninger, i modsætning til nabolande som Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Norge, kategoriseres som forholdsvis restriktive, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for beskæftigelsespotentialet ved en udvidelse af DIS-ordningen med offshore specialskibe, med undtagelse af boreskibe- og rigge, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvilke søfartsordninger der vurderes mere vidtgående end de danske, som allerede i dag er godkendt af Kommissionen, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at orientere om dialogen med Kommissionen vedrørende L 124, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 544

Spm. om at fremsende en liste over personer, som har tjent som minister i perioden 20. november 2001 til 1. marts 2015 med det beløb, som disse person...   Svar  

Spm. 545

Spm. om at fremsende en liste med de tidligere ministre, som har tjent som minister i perioden 20. november 2001 til 1. marts 2015, med det beløb, som...   Svar  

Spm. 599

Spm. om at redegøre for mulighederne for at trække bidrag til velgørende formål fra, når bidragene går til en sammenslutning af velgørende foreninger,...   Svar  

Spm. 640

MFU spm. om at redegøre for, om plejefamilier anses for selvstændige eller lønmodtagere i skattelovgivningens optik samt den nærmere begrundelse herfo...   Svar  

Spm. 641

Spm. om talepapir fra Skatteudvalgets åbne høring den 29. april 2015 om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fokus på udviklings...   Svar  

Spm. 642

Spm. om talepapir fra Skatteudvalgets åbne høring den 29. april 2015 om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fokus på udviklings...   Svar  

Spm. 643

Spm. om, hvor store tekniske problemer der har været for revisorer ved at kunne tilgå klienters tidligere momsindberetninger, til skatteministeren

Spm. 644

Spm. om, i hvilken udstrækning SKAT skal sikre sig, at forslag til afgørelser og afgørelser sendes ud til skatteyderen og kendte repræsentanter, herun...

Spm. 645

Spm. om at oplyse det beløb, som SKAT bruger på at få eksterne revisorer og advokater til at hjælpe sig med at finde ud af, hvilket beløb SKAT har til...

Spm. 646

Spm. om ministeren er enig i, at der gælder en kendelsesfrist på tre måneder både i tilfælde af ordinær og ekstraordinær genoptagelse, som beskrevet i...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1164

Synes ministeren, at det er rimeligt, at SKAT ikke har en maksimumsbegrænsning på sine ressourcer, når det kommer til at føre sager mod skatteydere, o...

Spm. S 1168

Synes ministeren, at det er rimeligt, at SKAT ikke er i stand til at redegøre for, hvilke beløb SKAT mener at have til gode hos en skatteyder, uden at...