SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 51

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om hvad man skal huske at gøre i forbindelse med årsafslutningen og gode tips og vejledning til optimering af skatten.

Vi fra SkatteMail ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. SkatteMail er tilbage den 1. januar 2016.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Mere om virksomhedsordningen og sikkerhedsstillelse
Selvstændiges indskud på pensionsordninger
If you have income from foreign sources, you should consider reassessing your provisional tax payments for 2015
The Danish 26 pct. tax regime for inbound expatriates – Minimum salary requirement for 2016
Bulletin for International Taxation: 12 - 2015
Splitleasing kan ikke længere anvendes af selvstændige erhvervsdrivende
10 gode skatteråd ved juletid
Derivatives & Financial Instruments: 6 - 2015
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015
Tænk på skatten inden nytår

Styresignaler
Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2016
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2016
Styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2015

Bindende svar
Skattepligt og skattemæssige hjemsted

Domme
Klagefrist overskredet - særlige omstændigheder

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151214' AND [SkatteraadChanged] <= '20151220') OR ([LSRChanged] >= '20151214' AND [LSRChanged] <= '20151220') OR ([ByretChanged] >= '20151214' AND [ByretChanged] <= '20151220') OR ([LandsretChanged] >= '20151214' AND [LandsretChanged] <= '20151220') OR ([HojesteretChanged] >= '20151214' AND [HojesteretChanged] <= '20151220')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Mere om virksomhedsordningen og sikkerhedsstillelse

Skatterådet har højst overraskende fastslået, at der ikke er hjemmel til den beskatning, som SKAT ellers kræver, hvis aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld, men det er nok for tidligt at glæde sig.

BDO

Selvstændiges indskud på pensionsordninger

Selvstændige kan indskyde op til 30 % af virksomhedens overskud på en pensionsordning, men på en ratepension kan der i år højst indbetales 51.700 kr. Overskydende beløb kan indbetales på en livsvarig livrente.

BDO

If you have income from foreign sources, you should consider reassessing your provisional tax payments for 2015

Due to heavy exchange rate fluctuations on certain currencies, you may benefit from reassessing your Danish tax liability for 2015 and pay additional provisional taxes before year-end or early in 2016.

BDO

The Danish 26 pct. tax regime for inbound expatriates – Minimum salary requirement for 2016

A minimum salary requirement must be met in order to utilise the Danish 26 pct. tax regime for inbound expatriates. The salary requirement is adjusted on a yearly basis.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 12 - 2015

I denne udgave:

 • Arm’s Length: Beyond the Guidelines of the OECD
 • Comments on Professor Schoueri’s Lecture “Arm’s Length: Beyond the Guidelines of the OECD”
 • The Tax and Regulatory Limitations on International Remittances of Royalties from Brazil
 • Qatar and International Taxation: Part III - Tax Treaties
 • “Payment Thinking”: A New Tax Collection Strategy or Old Wine in New Bottles?

Dansk Revision

Splitleasing kan ikke længere anvendes af selvstændige erhvervsdrivende

Splitleasing - også kaldet deleleasing - er ofte benyttet, hvis en arbejdsgiver ønsker at stille fri bil til rådighed for den ansatte, men ikke ønsker at den ansatte skal beskattes af fri bil. Ved en splitleasing model aftales det med leasingselskabet, at leasingudgifterne deles mellem arbejdsgiver og den ansatte i et nærmere aftalt forhold.

Deloitte

10 gode skatteråd ved juletid

Af Doris Erlandsen, partner i Deloittes skatteafdeling

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 6 - 2015

I denne udgave:

 • Convertible Bonds and Preference Shares: New Corporate Law Environment and Recent Tax Developments
 • The Application of Tax Treaties to Collective Investment Vehicles: Beneficial Owner Requirement Explained?
 • The Société Générale Decision: ECJ Assesses Dutch Withholding Tax on Dividends of Non-Resident Corporate Portfolio Investors
 • Comparison of the Proposed Changes to the OECD and US Model Conventions
 • Infrastructure Projects, Public Project Partnerships and Taxation of Tax-Preferred Entities
 • Dutch Mutual Funds: To Be or Not to Be?
 • Supreme Court Provides Guidance on Treatment of Foreign Funds Investing into Japan

Redmark

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2015 skal betaling ske inden nytår. Mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af r...

SEGES

Tænk på skatten inden nytår

Hvis du har almindeligt kalenderårsregnskab, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, før 2015 rinder ud. Der er nemlig en række skatteregler, der har ”skæringsdag” ved årsskiftet. Nogle af de vigtigste er omtalt her.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2016

SKM2015.783.SKAT

Vedrører: Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5. § 3, nr. 14 i Lovforslag L45, som vedtaget den 18. december 2015

For 2016 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,3 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 3,4 pct.

 

Styresignal: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2016

SKM2015.782.SKAT

Vedrører: Ligningslovens § 9, stk. 4 og § 9 A

Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2016

 

Styresignal: Styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn

SKM2015.777.SKAT

Vedrører: Lov om vurdering af landets faste ejendomme. Lov om skatteforvaltning

I dette styresignal beskrives ændring af praksis vedrørende fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af støjhegn. Ændringen er en følge af Østre Landsrets dom i SKM2015.493.ØLR .

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Bestemmelserne om fradrag for grundforbedring blev afskaffet ved ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter overgangsbestemmelserne i ændringsloven opretholdes dog fradrag, der var givet på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, ligesom det på visse betingelser er muligt at få fradrag for forbedringsarbejder, der var påbegyndt på det pågældende tidspunkt.

 

Styresignal: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2015

SKM2015.774.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8 - 11. Satserne følger af lov nr. 998 af 30. august 2015.

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2015.

 

Bindende svar: Skattepligt og skattemæssige hjemsted

SKM2015.781.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 4 og § 4

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ikke vil blive anset for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land artikel 4, hvis spørger og dennes ægtefælle bibeholder sin danske bolig.

Spørger skal udføre arbejde i X-land, mens spørgers ægtefælle udsendes af den danske stat til et andet land. Spørgers ægtefælle og børn opholder sig i det andet land under spørgers ophold i X-land.

Såfremt spørger og dennes ægtefælle udlejer eller sælger parrets bolig i Danmark anses spørger ikke for omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 4, da spørger er undergivet indkomstbeskatning i X-land.

 

Dom: Klagefrist overskredet - særlige omstændigheder

SKM2015.775.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 og 6

Sagen drejede om, hvorvidt skatteyderen havde mulighed for at få realitetsbehandlet sin klage over SKATs afgørelse af 3. marts 2014. Klagen var modtaget af Skatteankestyrelsen den 16. juni 2014 og dermed ca. 11-12 dage senere end 3 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3.

Sagen blev behandlet af 3 dommere, som enstemmigt fandt, at Skatteankestyrelsen med rette havde afvist at behandle den for sent indgivne klage. Hverken længden af fristoverskridelsen eller årsagen hertil kunne i sig selv begrunde, at der skulle ses bort fra fristoverskridelsen. Endvidere havde skatteyderen ikke påvist, at der var sandsynlighed for, at skatteyderen ved en klagesagsbehandling ville få medhold i sagens materielle spørgsmål om godtgørelse for toldskyld i medfør af EF-toldkodeksen artikel 239. Således forelå der ikke i sagen en "særlig situation", som er en betingelse for godtgørelse efter EF-toldkodeksen artikel 239.

 

Nye straffesager

SKM2015.779.ØLR Straffesag - moms- og skattesvig - ansvarssubjekt - sort arbejde - underentreprenører - kædesvig

Vedrører: Momsloven § 81. Kildeskatteloven § 74. Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende). Straffeloven § 289, § 21, § 124 og § 276. Skattekontrolloven § 16. Våbenbekendtgørelsen § 44. Lov om euforiserende stoffer § 3.

T1 var direktør og stifter af en virksomhed, der beskæftigede sig med nedrivning og forskellige serviceopgaver. Der var registreret 7 fuldtidsansatte i virksomheden. I perioden 1/10-2009 til 24/8-2011 blev der på virksomhedens konto indsat ca. 23. mio. kr. fra virksomhedens kunder. Virksomheden har på intet tidspunkt angivet moms, ligesom den kun har indeholdt A-skat og AM-bidrag for de få medarbejdere, som man har aflønnet via Dataløn. Der er overført flere millioner til 4 såkaldte underentreprenører. Underentreprenørerne har ikke på noget tidspunkt angivet moms, ligesom de ikke har oplyst om ansatte.

T1, T2, T3 og T4 var tiltalte for som reelle daglige ledere af virksomheden, at undlade at angive moms og opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag og for en periode forsøg herpå. De havde derved unddraget for 5.628.679 kr. i moms, 4.455.602 kr. i A-skat og 703.042 kr. i AM-bidrag. DH, GS, NJ og LM var tiltalte for at have udstedt fakturaer med urigtige indhold for udlejning af mandskab, som var egnede til at danne grundlag for et uretmæssigt momsfradrag på i alt 2.407.695 kr. i moms for virksomheden. T5 var tiltalt for medvirken og forsøg på medvirken til skattesvig med kildeskat, idet hun opgjorde arbejdstimer til brug for lønudbetaling m.m.

Byretten fandt det bevist, at T1, T2, T3 og T4 i fællesskab var ansvarlig for driften af virksomheden og de alle har været fuldt ud bekendt med, at lønningerne blev udbetalt sort, og at der ikke blev angivet og afregnet moms og skat. Den fandt det endvidere bevist, at de udstedte fakturaer fra underentreprenørerne er fiktive. T1, T2, T3, T4, DH, GS, NJ og LM fandtes skyldige i tiltalen. T5 frifandtes. Selvom hun var bekendt med at der udførtes sort arbejde i virksomheden, var hendes tilknytning til virksomheden ikke sådan, at hun kunne straffes for virksomhedens manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

T1 idømtes som fællesstraf fængsel i 2 år og 7 måneder ubetinget samt tillægsbøde 11.675.000 kr.

T2 idømtes som tillægsstraf fængsel i 2 år og 3 måneder ubetinget samt tillægsbøde 11.765.000 kr.

T3 idømtes fængsel i 2 år og 6 måneder ubetinget samt en tillægsbøde på 11.675.000 kr.

T4 idømtes en tillægsstraf af fængsel i 1 år og 9 mdr. samt tillægsbøde 5.350.000 kr.

DH idømtes en tillægsstraf af fængsel i 8 måneder samt en tillægsbøde på 1.100.000 kr.

GS idømtes en tillægsstraf af fængsel i 6 måneder samt en tillægsbøde på 625.000 kr.

NJ idømtes en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder og tillægsbøde på 500.000 kr.

LM idømtes fængsel i 7 måneder samt en tillægsbøde på 925.000 kr.

Endvidere konfiskeredes genstande m.m. hos virksomheden og hos de tiltalte. T1, T2, T3 og T4 skulle betale 3.861.446 kr. med procesrente til SKAT og T1, T2 og T3 yderligere 4.702.064 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men fængselsstraffen for T2 forhøjedes til 2½ år, tillægsbøden for T1, T2 og T3 nedsattes til 9.650.000 kr., kosterne 469, 477 og 402 konfiskeres ikke og T1, T2 og T3 skal betale SKAT yderligere 415.000 kr. med procesrente fra den 29. april 2013.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2416160
Afhændelse af vindmølle mv
Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar i forbindelse med afhændelse af vindmølle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2015

Journalnr: 14/3631302
Afhændelse af vindmølle mv
Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar i forbindelse med afhændelse af vindmølle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2015

Journalnr: 13/0207019
Ansættelse af indkomst
Klagen vedrører ansættelse af indkomst fra selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende det ene år og forhøjer yderligere det andet år. Samlet nedsættes forhøjelsen.
Afsagt: 18-11-2015

Journalnr: 14/0184641
Fradrag for befordring
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2015

Journalnr: 13/5297828
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-11-2015

Journalnr: 13/6313950
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2015

Journalnr: 14/4325412
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af delvis fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2015

Journalnr: 14/4339749
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af delvis fri bolig. Landsskatteretten giver klageren medhold i, at den skattepligtige værdi skal ansættes til markedslejen, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, da han er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, 13. pkt.
Afsagt: 01-12-2015

Journalnr: 14/0048434
Skat af indsætninger på bankkonto
SKAT har anset indsætninger på klagerens bankkonti for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2015

Journalnr: 14/1543996
Udligningsskat
Klagen vedrører opgørelse af beregningsgrundlaget for udligningsskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2015

Journalnr: 14/2714845
Genoptagelse af rettens afgørelse
Klagerens repræsentant har den 19. maj 2014 bedt Landsskatterettenom at genoptage afgørelsen med sagsnummer [...]. Sagen blev afgjort den 4. februar 2014 med korrigeret afgørelse den 4. marts 2014. Landsskatteretten nægter at genoptage afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2015

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission adopts new rules to help EU tax authorities exchange information

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

National beskatning af europæiske støttebevillinger  

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (2015/2010(INL))  

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana  

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer
Oprettelsesdato: 14-12-2015
Høringsfrist: 01-02-2016

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven
Oprettelsesdato: 14-12-2015
Høringsfrist: 08-01-2016

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for ejer boliger i 2016
Oprettelsesdato: 14-12-2015
Høringsfrist: 08-01-2016

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 15. december 2015

L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Bilag

Bilag 12

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-15 fra Søfartens Ledere, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at bekræfte, at begrebet ”mellem forskellige destinationer” ikke tidligere har været nærmere defineret i hverken tonnageskatteloven, i forarbejderne hertil eller i Europa-Kommissionens godkendelse af den danske ordning, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oplyse, hvordan andre EU-lande som eksempelvis Sverige, Tyskland, Storbritannien eller andre fortolker begrebet ”mellem forskellige destinationer”, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at oplyse, om Europa-Kommissionen fortolker EU’s maritime statsstøtteretningslinjer mindre restriktivt end de danske myndigheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, at destinationskravet ikke gælder for forsyningssejlads, for så vidt angår tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor ”destination” skal fortolkes restriktivt i nettolønsordningen, når ministeren forventer, at EU vil godkende en bredere definition i tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvorfor ”skønnet over skatteudgiften ved tonnageskatteordningen er baseret på en mekanisk opregning af det oprindelige skøn over mindreprovenuet ved indførelsen af ordningen i 2001”, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18711-15 fra Søfartens Ledere, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om regeringen har planer for at udvide DIS til andre områder, til skatteministeren

L 17 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag, der sikrer, at ejendomme, hvor der er hjemfaldspligt (tilbagekøbsklausul), udelukkende vurderes til det, som grunden er værd med denne hjemfaldspligt, og således ikke underlægges SKATs ejendomsvurdering, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om Lovsekretariatet vil vurdere forholdet mellem skatteministerens ændringsforslag, jf. bilag 7, og det såkaldte identitetskrav, jf. grundlovens § 41, stk. 2, til Lovsekretariatet

Spm. 8

Spm. om, hvilke kommuner vil blive berørt af fritagelsen for grundskyld på baggrund af de af ministeren stillede ændringsforslag om hjemfaldspligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke kommuner der har hjemfaldsklausuler på grunde i andre kommuner, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad vil de kommunaløkonomiske konsekvenser være samlet set og fordelt på de enkelte kommuner, til skatteministeren

L 45 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om de fremsendte ændringsforslag, jf. bilag 7, sendes i ekstern høring, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ændringsforslagene, jf. bilag 7, har provenumæssige konsekvenser, til skatteministeren

L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 13. december 2015

Bilag 7

1. udkast til tilføjelse til betænkning

Bilag 8

Tilføjelse til betænkning afgivet den 16. december 2015

L 56 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskelligeandre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 13. december 2015

Bilag 7

1. udkast til tilføjelse til betænkning

Bilag 8

Tilføjelse til betænkning afgivet den 16. december 2015

L 64 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 2

MFU spm. om, hvor meget vil det koste, hvis den foreslåede forhøjelse af brofradraget til 110 kr. for passage af Storebæltsforbindelsen i bil udvides til også at gælde togrejser, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm., om en udvidelse af den foreslåede forhøjelse af brofradraget for passage af Storebæltsforbindelsen til også at gælde togrejser vil øge arbejdsmarkedets fleksibilitet yderligere, i forhold til det som regeringen foreslår, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvilke fordele der er ved at give pendlere en forholdsvis større tilskyndelse til at bruge bil frem for tog, når de pendler over Storebælt, til skatteministeren

L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).

Bilag

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 19

Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 20

Henvendelse af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-15 fra danske fonde, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse, hvorvidt regeringen vil revidere Skatteministeriets hidtidige provenuskøn på baggrund af artiklen ”Staten scorer kassen på fonds-indgreb” bragt på Altinget den 24. november 2015, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9/12-15, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-15 vedrørende materiale anvendt ved foretræde fra Carlsbergfondet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en del af provenuet, som lovforslaget forventes at indbringe, vil komme fra fonde, der alene har et almennyttigt formål, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at ministeren ultimo 2016 vil tage initiativ til at opgøre og evaluere effekten af ændringen af konsolideringsreglen og informere udvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om regeringen vil forpligte sig til enten at tilpasse loven til det forventede provenu eller anvende det overskydende provenu på bevillinger til forskning, kulturområdet, socialt arbejde, klima- og miljøtiltag, såfremt provenuet bliver større end forudsat i lovforslaget og Aftale om finanslov 2016, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for den model for overdragelse af virksomheden til almennyttige fonde uden beskatning, der er anført i afsnittet ”Samspil” i høringssvaret fra danske fonde (bilag 2), til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om det kan bekræftes, at Skatterådet har afgivet bindende svar, der bekræfter det i høringssvaret fra danske fonde anførte om overdragelse fra holdingselskaber, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, i hvilket omfang SKAT de senere år har kontrolleret, at betingelserne for beskatning af udbytte til almennyttige fonde opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om det betydelige fejlskøn, der er foretaget i lovforslaget over merprovenuet, er udtryk for, at SKAT ikke har føling med udviklingen i de store almennyttige erhvervsdrivende fonde, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 12/12-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvor stor en del af lovforslagets provenu, der forventes at stamme fra fonde med et rent almennyttigt formål, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at udarbejde et revideret skøn af det provenu lovforslaget nu forventes at indbringe som følge af de af skatteministeren stillede ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren finder det nuværende konsolideringsniveau i fonde med rent almennyttige formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, for højt, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at kommentere analysen fra Danske Revisorer, som beskrives i artiklen ”Står kulturministeren på mål for kulturen?” bragt i Jyllands-Posten den 11. december 2015, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at sende notat med beregningsgrundlaget for svaret på spørgsmål 7 vedrørende forudsætningerne for provenuantagelsen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvilken årlig stigning i uddelingsniveauet fra 2013 til 2016 er indarbejdet i Skatteministeriets skøn over af provenuet for 2016, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om ministeren kan bekræfte, at det nuværende konsolideringsniveau generelt er på niveau med et enkelt års uddeling, og hvad er ministerens holdning til konsolideringsniveauet i forhold til de årlige uddelinger, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren kan bekræfte, at såfremt en fond med et rent almennyttigt formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, fremover vil minimere skattebetaling med henblik på at kunne uddele mest muligt til almennyttige formål, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 67

Henvendelse af 12/12-15 fra Danske Vingaarde vedrørende foretræde om tidshorisonten for indtjening af overskud som vinavler i Danmark

Bilag 68

Henvendelse af 14/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget i Syddanmark vedrørende foretræde om løsningsforslag om finansiering og generationsskifte i landbruget

Bilag 69

Meddelelse om fremlagt henvendelse af 18/11-15 fra J. Köfer vedrørende privat skattesag

Bilag 70

Skatteøkonomisk analyse - En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark, fra Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 89

Spm. om, ministeren bedes sende en oversigt over udviklingen i udbetaling af børne- og ungeydelsen til EU-borgere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 90

Spm. om ministeren kan oplyse, hvornår de samlede udbetalinger af børne- og ungeydelsen til EU-borgere har nået en økonomisk smertegrænse for regering...  Svar  

Spm. 107

Spm. om, hvilke rekrutteringsbehov SKAT har i de kommende år, herunder hvilke kompetencer, der skal ansættes indenfor, til skatteministeren  Svar  

Spm. 111

MFU spm. om ministeren kan oplyse de indberettede indtægter for udlejning feriehuse m.v., som angives i rubrik 37 i selvangivelsen for årene 2010 til ...  Svar  

Spm. 120

Spm. om det er teknisk muligt at lade allerede tilgængelige databaser omkring støjpåvirkning af boliger fra relevante offentlige myndigheder indgå som...  Svar  

Spm. 121

Spm. om der er udarbejdet økonomiske beregninger af de samfundsmæssige omkostninger af støjplagede boliger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 138

Spm., om personer og selskaber, som har skattemæssigt hjemsted i de 45 lande og jurisdiktioner, der er omtalt i ministerens pressemeddelelse af 4/11-1...  Svar  

Spm. 140

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-15 fra Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget i Syddanmark vedrørende foretræde om løsningsforslag o...  Svar  

Spm. 141

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/12-15 fra Danske Vingaarde vedrørende foretræde om tidshorisonten for indtjening af overskud som vinavler i D...  Svar  

Spm. 142

Spm. om ministeren kan udarbejde et notat, der belyser fordelingseffekten af fastfrysningen af grundskylden dels med det gennemsnitlige beløb fordelt ...  Svar  

Spm. 143

Spm. om at oplyse de gennemsnitlige skatter og afgifter som procent af den gennemsnitlige ubeskattede indkomst for hvert individ i familietypemodellen...  Svar  

Spm. 144

Spm. om at oplyse de gennemsnitlige skatter og afgifter som procent af den gennemsnitlige ubeskattede indkomst for hvert indkomstdecil, til skattemini...  Svar  

Spm. 145

Spm. om ministeren kan redegøre for den årlige danske skattebetaling for disse to familietyper med to voksne og to børn og ens husstandsindkomst på 75...  Svar  

Spm. 146

Spm. om, hvad er skattetrykket som procent af BNP i Grønland og på Færøerne, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 400

Er ministeren enig i, at det er et alvorligt brud på tavshedspligten, at afgørelsen fra Skatterådet vedrørende kørsel for Socialdemokratiets formand e...

Spm. S 401

Mener ministeren, at dagbladet BT skal have afgørelser fra Skatterådet i hænde, før de borgere og foreninger, som afgørelserne handler om, bliver oply...

Spm. S 402

Er ministeren enig i, at det bør afklares, hvordan lækagen fra Skatterådet er sket i forbindelse med det afgivne bindende svar til Socialdemokratiet v...

Spm. S 404

Hvordan mener ministeren, at det harmonerer med de grundlæggende principper om retssikkerhed på skatteområdet, at en afgørelse fra Skatterådet lækkes ...

Spm. S 405

Er ministeren enig i, at det er en fornuftig fremgangsmåde for et parti, at bede Skatterådet om et bindende svar, når man vil være sikker på, at ens p...