SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 35

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er selvfølgelig præget af indholdet af regeringens vækstplan. Desuden er der kommet en række ikke-offentliggjorte kendelser, hvor skatteyderne har fået medhold i sager om fx befordringsfradrag.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
De skattemæssige elementer i regeringens vækstplan
Udkast til styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel
Skatteelementerne i regeringens plan ”Et stærkere Danmark - Vækst 2016”
Omstruktureringer - hvad er mulighederne?
Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter
Regeringens planer – Helhedsplan og finanslov 2017
Paying Taxes 2016: Skattebetaling i Europa

Bindende svar
Foundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv
Kommunal institution - skattefritagelse
Underskudsbegrænsning - transparensreglen
Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

Domme
Anke - afvist - overskredet ankefrist

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160829' AND [SkatteraadChanged] <= '20160904') OR ([LSRChanged] >= '20160829' AND [LSRChanged] <= '20160904') OR ([ByretChanged] >= '20160829' AND [ByretChanged] <= '20160904') OR ([LandsretChanged] >= '20160829' AND [LandsretChanged] <= '20160904') OR ([HojesteretChanged] >= '20160829' AND [HojesteretChanged] <= '20160904')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Dansk Revision

De skattemæssige elementer i regeringens vækstplan

Regeringen har netop fremlagt sit udspil til sin vækstplan ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016”. I denne artikel kommer vi ind på de centrale skatteelementer i planen, herunder også Jobreformen som er et væsentligt element i den samlede plan.

DLA Piper

Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter

Der er tale om et betydeligt katalog af forslag, der skal gøre det mere attraktivt at investerer i aktier og mere attraktivt for virksomheder at foretage equity investeringer frem for lånefinansiering. Videre forslås det at indføre en særlig lempelig beskatning for iværksætterselskaber i perioden umiddelbart efter deres etablering.eringens helhedsplan 2025 og de særlige incitamenter for erhvervslivet.

EY

Udkast til styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel

I forbindelse med fremkomsten af forskellige former for deleøkonomi har SKAT den 30. juni 2016 udsendt et udkast til styresignal, som bl.a. beskriver de momsmæssige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel.

EY

Skatteelementerne i regeringens plan ”Et stærkere Danmark - Vækst 2016”

Regeringen har den 30. august 2016 fremlagt planen ”Et stærkere Danmark” og finanslovforslaget 2017. Med planen vil regeringen sikre vækst, og at virksomhederne får lettere adgang til kapital.

EY

Omstruktureringer - hvad er mulighederne?

Går du som virksomhedsejer og tænker på at tilpasse strukturen for din koncern eller dit ejerskab af virksomheden, men tænker du, at dette er så godt som umuligt - eller blot besværligt? Så fortvivl ikke, der findes en lang række effektive værktøjer, som gør det muligt at foretage omstruktureringer - uden at der udløses skat til betaling.

PwC

Regeringens planer – Helhedsplan og finanslov 2017

Som varslet i pressen blev regeringens ”Helhedsplan – For et stærkere Danmark” offentliggjort på Statsministeriets hjemmeside d. 30. august kl. 10. Den offentliggjorte version giver et overordnet indtryk af regeringens planer. Et lidt mere detaljeret indtryk af planerne kan imidlertid fås i de to rapporter ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016” og ”Jobreform”, som regeringen også har udsendt.  

PwC

Paying Taxes 2016: Skattebetaling i Europa

Paying Taxes 2016 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken/ IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 189 lande for kalenderåret 2014. Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Foundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv

SKM2016.374.SR

Vedrører: Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 1, 3, stk. 6 og § 4, stk. 1. Boafgiftsloven § 9, stk. 2. Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1

Skatterådet bekræftede, at A Foundation efter dansk skatteret i forhold til K ansås for at være en transparent enhed, idet A Foundations bestyrelse havde mulighed for ved en intern beslutning at nedsætte kapitalen og dele den op til henholdsvis en ny almenvelgørende fond i Danmark og stifterens datter samt at ændre bestyrelsessammensætningen, således at familien fik den fulde rådighed over midlerne i fonden.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke havde skattemæssige konsekvenser, når en person - her K - stiftede en dansk almenvelgørende fond.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at den danske almenvelgørende fond ikke ville være skattepligtig af en gave, når gaven ikke anvendtes til uddeling, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, jf. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet bekræftede videre, at ved udbetalingen af den resterende formue i A Foundation til K var der tale om en formue, der allerede tilhørte hende, hvorfor dette ikke havde nogen skattemæssige konsekvenser.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål om Ks skatteansættelser og evt. genoptagelse heraf, da spørgsmålet ikke omhandlede en handlings skattemæssige konsekvens, og dermed ikke var af en sådan karakter, at det kunne besvares i form af et bindende svar.

 

Bindende svar: Kommunal institution - skattefritagelse

SKM2016.373.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kan bekræfte, at en enhed udskilt af staten til selvejende institution under Bornholms Regionskommune skal anses for fritaget for selskabsskatten efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 2, idet den pågældende institution må anses for en kommunal institution.

 

Bindende svar: Underskudsbegrænsning - transparensreglen

SKM2016.371.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 12 D og § 33 A, stk. 3

Skatterådet bekræftede, at der ikke skete ejerskifte eller ændring af råden af stemmerettigheder med mere end 50 pct. med den påtænkte disposition, og at der dermed ikke ville ske underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1 og 2.

Skatterådet lagde vægt på, at transparensreglen i selskabsskattelovens § 12 D, stk. 5, fandt anvendelse, og med gennemførelsen af dispositionen fandt selskabsskattelovens § 12 D, stk. 6, sidste pkt., anvendelse, således at ejerskifte blev målt i forhold til aktionærkredsen, A og B, selvom N A/S kom til at eje mindre end 25 pct. (3 pct.).

 

Bindende svar: Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

SKM2016.370.SR

Vedrører: Kildeskatteloven

Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2016, i lighed med tidligere år, skal behandles således, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 2. november 2016.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

 

Dom: Anke - afvist - overskredet ankefrist

SKM2016.372.ØLR

Vedrører: Retsplejeloven § 372

Byretten havde ved dom af 1. oktober 2015 frifundet Skatteministeriet for skatteyderens påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2003-2005 ekstraordinært skulle genoptages. Skatteyderen ankede byretsdommen ved ankestævning af 29. oktober 2015, der blev modtaget af landsrettens server den 29. oktober 2015 kl. 15.00.33 dansk tid.

Landsretten afviste af egen drift anken, idet stævningen var modtaget efter ankefristen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1 og 2.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0229714
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2016

Journalnr: 12/0189897
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, og herefter beskattet klageren af maskeret udlodning fra ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 14/0072546
Befordringsfradrag
Klagen vedrører befordringsfradrag. Klageren lider af to kroniske gigtlidelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 15/1268995
Befordringsfradrag
SKAT har ved forslag til afgørelse af 17. februar 2015 med efterfølgende årsopgørelser af 6. marts 2015 godkendt fradrag for befordring efter ligningslovens § 9D for indkomstårene 2011-2013. Befordring er godkendt for 28 kilometer dagligt. Landsskatteretten godkender det påståede fradrag.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 13/6724021
Beskatningsret
Klagen vedrører beskatningsretten til lønindkomst optjent på skib. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 14/3639429
Beskæftigelsesfradrag
Klagen vedrører om klager er berettiget til særligt beskæftigelsesfradrag for enlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 14/3337287
Diverse fradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til anlægsgartner, jf. statsskattelovens § 6, fradrag for renteudgifter, skattepligtigt tilskud til selskabet, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra e samt yderligere moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 13/6764859
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen og skat af gevinst
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og beskatning af tegningsretter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 13/6628079
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen og skat af gevinst
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og beskatning af gevinst ved tegningsretter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 13/0093981
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradraget.
Afsagt: 20-07-2016

Journalnr: 14/3511703
Fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 13/0074414
Indkomst fra Østrig
Det klages over, at SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 2002-2009 vedrørende yderligere indkomst fra Østrig. Landsskatteretten foretager mindre ændringer af afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 13/0244279
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-07-2016

Journalnr: 13/0208085
Overførsel af underskud til ægtefælle
Klagen vedrører ændringer af overførst underskud til ægtefælle. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2016

Journalnr: 14/4544424
Rentefradrag
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for 50 % af renteudgifterne vedrørende kreditforeningslån i en ejendom, som ved en bodelingsoverenskomst i 2010 i forbindelse med separation blev overtaget af klagerens nu tidligere ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 14/5156508
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 14/3337965
Skat af fri mv.
Klagen vedrører beskatning af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 og af renteindtægter fra mellemregningskonto, jf. statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2016

Journalnr: 13/0025385
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 13/0033694
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-08-2016

Journalnr: 14/0471006
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den personlige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det påståede.
Afsagt: 02-08-2016

Journalnr: 14/4599231
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-08-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-09-2016 - 04-10-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 21-09-2016 dom i C-478/15 Radgen
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – ligebehandling – indkomstskat – fritagelse for indkomst fra en bibeskæftigelse som underviser hos en offentligretlig juridisk person med hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 – lovgivning i en medlemsstat, som udelukker denne fritagelse for indkomst fra en sådan aktivitet, der er udøvet for en offentligretlig juridisk person med hjemsted i Schweiz

Tidligere dokument: C-478/15 Radgen - Dom

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 267

Invitation til Verdensbankens årsmøder oktober 2016

Bilag 268

Henvendelse af 29/8-16 fra Edvard Holme, Bagsværd vedrørende kronik om boligskatter

Bilag 269

Forslag til finanslov for 2017 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Spørgsmål og svar

Spm. 559

Spm. om der på baggrund af Nordeas interne undersøgelse vedrørende medvirken til brug af skattely kommer en undersøgelse af Nordea-koncernens medvirke...  Svar  

Spm. 564

MFU spm. om, hvilket mindreprovenu staten har som følge af skattefradrag m.v. på forældrekøbte lejligheder, som drives efter virksomhedsordningen, til...  Svar  

Spm. 565

MFU spm. om, hvilken kontrol der udføres for at sikre, at reglerne for forældrekøbte lejligheder overholdes, herunder om der betales husleje, til skat...  Svar  

Spm. 566

MFU spm. om, hvilke økonomiske fordele henholdsvis sælger og køber kan opnå, når en forældrekøbt lejlighed efter studietiden sælges til barnet til 15 ...  Svar  

Spm. 568

Spm. om, hvor meget personskatterne blev lettet eller hævet i kroner og øre for hvert indkomstdecil fra oktober 2011 til juni 2015 m.v., til skattemin...  Svar  

Spm. 569

Spm. om kommentar til henvendelsen om betaling af skat af ikke-udbetalt løn, til skatteministeren  Svar  

Spm. 575

Spm. om, hvor stor en andel af de borgere, der i henholdsvis 2014 og 2015 betalte topskat, havde en positiv nettokapitalindkomst over 40.800 kr./41.40...  Svar  

Spm. 578

Spm. om at udarbejde en opgørelse over de fradragsberettigede indbetalinger til pension, til skatteministeren  Svar  

Spm. 586

Spm. om status for SKATs reguleringer i social dumping-regi fra 2012 og til dags dato, til skatteministeren  Svar  

Spm. 587

Spm. om en skematisk oversigt over, hvordan SKATs reguleringer i social dumping-regi fordeler sig, til skatteministeren  Svar  

Spm. 588

Spm. om en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem, til skatteministe...  Svar  

Spm. 606

Spm. om en oversigt over skattetrykket i samtlige OECD-lande opgjort i det senest tilgængelige år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 607

Spm. om, hvilke konsekvenser det har haft for den svenske BNP-vækst og den offentlige velfærd i Sverige, at Sverige har sænket skatten siden 2006, til...  Svar  

Spm. 608

Spm. om, hvor stort råderummet ville være i 2025, hvis reformerne under VK-regeringen, herunder Tilbagetrækningsreformen, Genopretningsaftalen og Forå...  Svar  

Spm. 609

Spm. om regeringen finder det realistisk at holde skattegabet på 2 pct. af skattepotentialet i 2017 som anført i regeringens forslag til finanslov for...  Svar  

Spm. 610

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for henholdsvis saldoen i 2016 og provenuskønnet for 2017, hvis det antages, at det reelle skattegab i 2016 ...  Svar  

Spm. 611

Spm. om at tilsende præsentation som blev anvendt ved de tekniske gennemgange af skatteudgifter og forslag til finanslov 2017 i Skatteudvalget den 2. ...  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. AR

Samrådsspm. om, hvilke stordriftsfordele der er forbundet med at have mere end to børn, som retfærdiggør at øge indkomstuligheden i Danmark, til skatt...

Spm. AS

Samrådsspm. om forringelser i børnechecken er foreneligt med ønsket om, at familier får flere børn og arbejder mere, til skatteministeren

Spm. AT

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at regeringens forslag potentielt kan føre til en markant stigning af børn, der vokser op under trange kår, ...