SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 45

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en del nyheder fra udlandet og fra EU. Desuden er der en række nyhedsspots om aktuelle danske emner. På afgørelsesområdet er de mest interessante at finde blandt de afgørelser der ikke er offentliggjorte på SKATs hjemmeside.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 3 - 2016
Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2016
Asia-Pacific Tax Bulletin: 5 - 2016
Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2015
Ophørsbeskatning - andelsboligforening
Udbetaling af overskydende skat for 2015 ved betaling af 2. acontoskatterate
Fradrag for renteudgifter til SU-lån
Tax Risk og Opportunity Management
Arbejdsgivers betaling af gebyr til medarbejders arbejds- og opholdstilladelse
Arv fra udlandet – dansk beskatning?
International Transfer Pricing Journal: 5 - 2016
Beskatning af tilbagebetalt andelskapital som følge af konkurs
Beskatning af tilbagebetalt andelskapital som følge af konkurs
Beskatning af andelskapital betalt tilbage til andelshaveren efter konkurs
Beskatning af andelskapital betalt tilbage til andelshaveren efter konkurs
Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Bindende svar
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
Dobbeltdomicil - hjemmehørende

Domme
Skattepligt - Indbetalinger på konti - pengeoverførsler udlandet
Privat forbrug - Mellemregning - skøn
Afvist - anke - fristoverskridelse
Beslaglæggelse af køretøj - erstatningskrav - forældelse

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161107' AND [SkatteraadChanged] <= '20161113') OR ([LSRChanged] >= '20161107' AND [LSRChanged] <= '20161113') OR ([ByretChanged] >= '20161107' AND [ByretChanged] <= '20161113') OR ([LandsretChanged] >= '20161107' AND [LandsretChanged] <= '20161113') OR ([HojesteretChanged] >= '20161107' AND [HojesteretChanged] <= '20161113')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-11-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (oktober 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 3 - 2016

I denne udgave:

 • On the Source and Taxation of Royalties in Hong Kong

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2016

I denne udgave:

 • A Different Take on Transfer Pricing in Asia
 • Copyright Law and Taxation of Software in India
 • Finance Act 2016 - A Shot in the Arm for India’s Finance Sector
 • Transfer Pricing under the New BEPS Paradigm: A Korean Perspective

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 5 - 2016

I denne udgave:

 • Country-by-Country Reporting: Another Step in Global Tax Transparency
 • A Strategic Consideration of China’s Measures in Response to FATCA
 • AMP Expenditure, Location Savings and Guarantee Fee Aspects of Transfer Pricing
 • The Canon of Ejusdem Generis - A Useful Servant or a Bad Master for the Pakistani Income Tax Statute?
 • High Court Denies Disclosure of Documents Exchanged under New Zealand-Republic of Korea Tax Treaty

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2015

I denne udgave:

 • The Taxation of Trusts in Hong Kong
 • Indian Taxation of a Foreign Satellite Owner’s Income from Transmission of Television Programmes

Beierholm

Ophørsbeskatning - andelsboligforening

Det har i mange år været god latin for andelsboligforeninger med udlejning af usolgte andele at have en lejlighed tilbage og derved undgå ejendomsavancebeskatning. Med forventning om stigende vurderinger kan det dog være en fordel at sælge den sidste lejlighed, inden det nye vurderingssystem træder i kraft.

Beierholm

Udbetaling af overskydende skat for 2015 ved betaling af 2. acontoskatterate

Vi er blevet gjort opmærksom på en uheldig formulering på 2015 årsopgørelsen for selskaber:

Deloitte

Fradrag for renteudgifter til SU-lån

Renterne, der løber på i studieperioden, er fradragsberettigede, når renterne forfalder til betaling.

Deloitte

Tax Risk og Opportunity Management

Skab et framework for skatterisici og muligheder, herunder kortlægning af indsamling, monitorering og visualisering af skatterisici og -muligheder.

Deloitte

Arbejdsgivers betaling af gebyr til medarbejders arbejds- og opholdstilladelse

Alle arbejdsgiverbetalte goder – uanset om fordelen har en anden form end penge – er som udgangspunkt skattepligtige for en medarbejder.

Deloitte

Arv fra udlandet – dansk beskatning?

Når der sker skifte af et dødsbo her i landet, skal der betales boafgift (tidligere hed det arveafgift).

DLA Piper

Beskatning af tilbagebetalt andelskapital som følge af konkurs

Konkursboer er ofte ikke skattepligtige, og kapitalindskuddet modtages derfor skattefrit uagtet aktieavancebeskatningslovens § 18.

DLA Piper

Beskatning af tilbagebetalt andelskapital som følge af konkurs

Konkursboer er ofte ikke skattepligtige, og kapitalindskuddet modtages derfor skattefrit uagtet aktieavancebeskatningslovens § 18.

DLA Piper

Beskatning af andelskapital betalt tilbage til andelshaveren efter konkurs

Konkursboer er ofte ikke skattepligtige, og kapitalindskuddet modtages derfor skattefrit uagtet aktieavancebeskatningslovens § 18.

DLA Piper

Beskatning af andelskapital betalt tilbage til andelshaveren efter konkurs

Konkursboer er ofte ikke skattepligtige, og kapitalindskuddet modtages derfor skattefrit uagtet aktieavancebeskatningslovens § 18.

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 5 - 2016

I denne udgave:

 • OECD: Multilateral Instrument To Implement BEPS
 • Transfer Pricing Documentation: Evolution into Country-by-Country Reporting
 • WCO Approves Transfer Pricing Case Study
 • Interaction of Transfer Pricing Rules and CFC Provisions
 • The Application of the Arm’s Length Principle to the Allocation of Joint Efficiencies within MNEs
 • Intra-Group Services: Issues, Solutions and Issues in Solutions
 • Taxpayer Alert on Thin Capitalization and Internally Generated Intangibles
 • Transfer Pricing Documentation Law in Force
 • Decree on Submitting Transfer Pricing Data
 • Developments in Transfer Pricing Regime
 • Master File, Country-by-Country Reporting and Local File: Law in the Making
 • Draft Law on Country-by-Country Reporting

Ret&Råd Advokater

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Ja – det skal du måske, men svaret afhænger af de nærmere omstændigheder.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien

SKM2016.497.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1 og § 5, stk. 7. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 1 og 2. Kildeskatteloven § 65, stk. 4. Ligningsloven § 16 A, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 1 Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, og stk. 3

Skatterådet bekræftede, at A ApS' danske skattepligt ophørte på tidspunktet for flytning af ledelsen og af selskabets hjemsted fra Danmark til Spanien. Skatterådet bekræftede, at A S.A. eller aktionærerne i A S.A. ikke var begrænset skattepligtige til Danmark af likvidationsprovenuet i forbindelse med A ApS' skattemæssige likvidation, idet likvidationsprovenuet skulle behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

 

Bindende svar: Dobbeltdomicil - hjemmehørende

SKM2016.496.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Italien af maj 1999, artikel 4 om skattemæssigt hjemsted

Skatterådet kan bekræfte, at spørger, hvis han anses for fuldt skattepligtig til Danmark, vil blive anset for skattemæssigt hjemmehørende i Italien efter den dansk/italienske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 4

 

Dom: Skattepligt - Indbetalinger på konti - pengeoverførsler udlandet

SKM2016.505.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 nr. 5

Sagen drejede sig om, hvorvidt en række beløb, svarende til i alt ca. 11,8 mio. kroner, som i årene 2006-2009 var tilgået en række konti, som skatteyderen havde rådighed over, og herefter var overført til udlandet, med rette var henregnet til den skattepligtige indkomst. Skatteyderen gjorde gældende, at de omtvistede indsætninger ikke tilkom ham, idet han alene havde fungeret som mellemmand ved at videreoverføre penge til udlandet.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at de omhandlede beløb ikke skulle beskattes hos ham som skattepligtig indkomst.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at det alene var skatteyderen, der kunne disponere over indeståenderne på de omhandlede konti, og at han på trods af de meget betydelige beløb og det meget store antal posteringer ikke havde ført regnskaber eller foretaget bogføring, som på objektiv vis kunne underbygge hans forklaring. Herunder anså retten det ikke for dokumenteret, hvem der havde foretaget de enkelte indbetalinger, hvad indbetalingerne vedrørte, eller hvorledes der var forholdt med beløbene efter overførslerne til udlandet.

Retten bemærkede endelig, at skatteyderen ved ikke at selvangive indsætningerne havde handlet i hvert fald groft uagtsomt, og at SKAT derfor havde været berettiget til at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2006 og 2007, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Privat forbrug - Mellemregning - skøn

SKM2016.503.ØLR

Vedrører: Skattekontrolloven § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3

Skatteyderens skattepligtige indkomst blev forhøjet med sammenlagt 950.000,- kr. i indkomstårene 2008 og 2009. Forhøjelserne var begrundet i, at skatteyderen havde et uantageligt lavt eller negativt privatforbrug i de pågældende år.

Landsretten tiltrådte, at skattemyndighederne havde været berettiget til at udøve et skøn over skatteyderens indkomst, og at det herefter påhvilede skatteyderen at godtgøre, at de skønsmæssige ansættelser er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag, og herunder at føre et sikkert bevis for, at han som påberåbt havde haft tilstrækkelige midler til privatforbrug ved lånoptagning og ved lønhævninger i skat- teyderens selskaber.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, og at heller ikke bevisførelsen for landsretten kunne ændre denne vurdering. Landsretten tillagde det i den forbindelse navnlig vægt, at fremlagte mellemregningskonti med skatteyderens selskaber var udarbejdet mange år efter de omhandlede indkomstår og på et grundlag behæftet med stor usikkerhed. Herudover fandt landsretten, at skatteyderen ikke ved objektive kendsgerninger, der lever op til almindelige skatteretlige dokumentationskrav, havde godtgjort eksistensen af familielån til dækning af privatforbruget.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom ( SKM2015.215.BR ), hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet

 

Dom: Afvist - anke - fristoverskridelse

SKM2016.501.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Retten afviste sagen, idet stævningen var modtaget hos retten 5 måneder efter afsigelsen af landsskatterettens afgørelse. Søgsmålet var derfor ikke iværksat rettidigt inden for fristen på 3 måneder, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt.

 

Dom: Beslaglæggelse af køretøj - erstatningskrav - forældelse

SKM2016.500.BR

Vedrører: Forældelsesloven § 3

Sagen vedrørte, om SKAT var erstatningsansvarlig overfor sagsøgeren som følge af, at SKAT den 17. juni 2009 uretmæssigt beslaglagde og efterfølgende bortauktionerede hans bil, herunder om det eventuelle erstatningskrav var forældet.

Retten fandt, at forældelsesfristen skulle regnes fra den 17. juni 2009, hvor køretøjet blev uretmæssigt beslaglagt. Erstatningskravet var derfor forældet, da sagsøgeren indgav stævning den 26. maj 2015.

Retten lagde på baggrund af en erklæring, som sagsøgeren havde udfærdiget den 29. juni 2009, til grund, at sagsøgeren siden denne dato havde haft de fornødne faktiske oplysninger til at kunne rejse et erstatningskrav mod SKAT. Forældelsesfristen var derfor ikke suspenderet.

Det forhold, at SKAT genoptog behandlingen af afgiftssagen og vurderede, at der ikke havde været grundlag for at opkræve registreringsafgift, kunne efter rettens opfattelse ikke medføre, at sagsøgeren havde befundet sig i en sådan utilregnelighed, som forudsat i forældelseslovens § 3, stk. 2.

Retten fandt endvidere ikke, at der var grundlag for at fastslå, at SKAT havde givet afkald på at gøre gældende, at der var indtrådt forældelse. Retten lagde herved vægt på, at SKAT ikke i de fremlagte dokumenter sås at have givet et udtrykkeligt afkald herpå over for sagsøgeren, men netop i den afgørelse, der vedrørte ham, havde begrundet afgørelsen med, at kravet ansås for forældet.

SKAT blev herefter frifundet.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5735051
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2016

Journalnr: 15/2387382
Beskatning af beløb modtaget fra udlandet
Sagen er en opfølgning fra tidligere indkomstår, hvor klageren blev beskattet af beløb modtaget fra udlandet m.v. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 13/0051601
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 14/3101059
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren at indeholde og indberette A-skat og AM-bidrag af værdi af fri bil til rådighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 14/3789863
Maskeret udlodning
SKAT har i forbindelse med projekt Money Transfer modtaget oplysning om overførsel til og fra udlandet til danske konti. Det fremgår af de modtagne oplysninger, at klager, et ApS, har modtaget penge fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 12/0272983
Maskeret udlodning
Sagen drejer sig om beskatning af maskeret udlodning fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-10-2016

Journalnr: 14/3987870
Omgørelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt der kan tillades omgørelse af en aftalt salgssum på en ejendom, som klageren solgte til klagerens søns 100 % ejede selskab. SKAT har givet afslag på anmodning om tilladelse til omgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2016

Journalnr: 14/0025617
Overførsler til bank anset som løn
Sagen skyldes, at overførsler til klagerens bankkonto er anset for yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 14/3101030
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 13/5118087
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil i virksomhed under afvikling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 15/3272267
Skattefrie godtgørelser
Klagen vedrører bindende svar på, om en frivillig ulønnet medhjælper m.v. eller ulønnet bestyrelsesmedlem i en idrætsforening kan få udbetalt skattefri godtgørelse med maksimumsatsen (2015 kr. 5.600) uden dokumentation i henhold til ligningslovens § 7M fra flere afdelinger i idrætsforeningen, således at pågældende eksempelvis kan modtage 11.200 kr. skattefrit for et år, hvis pågældende er frivillig ulønnet leder eller bestyrelsesmedlem i 2 afdelinger. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2016

Journalnr: 13/5598114
Skattemæssig anskaffelsessum
Sagen drejer sig om opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum på 10 ejendomme ejet via ejerskab til anparter i 10 kommanditselskaber, opgørelse af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Landsskatteretten forhøjer den opgjort indkomst.
Afsagt: 05-10-2016

Journalnr: 13/4884887
Skattepligt til Danmark mv
Klagen vedrører begrænset skattepligt af vederlag, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 7 og fradrag for renter til indskud på udenlandsk livsforsikring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2016

Journalnr: 13/4885141
Skattepligt til Danmark mv
Klagen vedrører begrænset skattepligt af vederlag, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 7 og fradrag for renter til indskud på udenlandsk livsforsikring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2016

Journalnr: 13/0244944
Ændring af indkomst, moms og hæftelse
Klagen vedrører ændring af selskabets moms og skattepligtige indkomst samt pålæg af hæftelse og betaling af ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-10-2016

Journalnr: 16/0418805
Inddrivelsesrenter og rykkergebyr
SKAT Inddrivelse har fastholdt pålagte inddrivelsesrenter samt et rykkergebyr som blev indfriet ved modregningsafgørelse i klagerens overskydende skat for 2013. Skatteankestyrelsen stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14166 2016 INIT: De kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rådets konklusioner (8. november 2016)

ST 12041 2016 REV 1 COR 1: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen Generel indstilling

ST 12020 2016 REV 2: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen - Generel indstilling

 

Nyt fra Kommissionen

Commission gathers views on future rules to deter promoters of aggressive tax planning schemes

 

Nyt fra Parlamentet

Udkast til betænkning Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen  

Bilag til forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union  

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiver om et fælles selskabsskattegrundlag og et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag  

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU  

om planen om en europæisk skat

om store koncerners skatteundgåelse

om indførelse af et fælles europæisk skatteregistreringsnummer

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat fra møde i Skattekontaktudvalget den 3. oktober 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 26 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor virksomheder i forbindelse med den foreslåede tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform skal indberette oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for muligheden for at pålægge alle erhvervsskibe at benytte el frem for fossile brændstoffer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke i forbindelse med de foreslåede tilpasninger af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform er forslået sanktioner for manglende indberetninger, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 31

Anmodning om udtalelse vedrørende den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 32

Faktaark: Den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 33

EU-note 18 om nærhedstjekket i Folketinget

Bilag 34

Indtægtsliste for juli måned 2016

Bilag 35

Fremmødet under foretræder

Bilag 36

Kapitel V ”Indkomst og formuefordeling” fra ”Dansk Økonomi efterår 2016” fra Det Økonomiske Råds Formandskab

Bilag 37

Fordeling og Incitamenter 2016, fra Skatteministeriet

Bilag 39

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB)

Bilag 40

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB), KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016

Bilag 41

Svar fra Folketingets formand om udvalgenes adgang til dokumenter i sager under efterforskning

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om, hvor stor en sænkelse af skatten en ejer af en villa, der i 2016 er vurderet til 20 mio. kr., vil få i 2021 som følge af regeringens udspil ”...  Svar  

Spm. 15

Spm. om en model for, hvordan lempelser i skatten på arbejde, der kan blive aktuelle såfremt boligskatterne kommer til at give et større provenu til s...  Svar  

Spm. 16

Spm. om, hvorfor regeringen i udspillet ”Tryghed for boligejerne” foreslår en generel nedsættelse af ejendomsvurderingerne (det såkaldte forsigtigheds...  Svar  

Spm. 17

Spm. om, hvordan boligskatter, der ikke indbetales, men indefryses og først betales senere, indgår i forhold til målet om, at boligskatterne samlet se...  Svar  

Spm. 18

Spm. om, hvad boligskatternes andel af de samlede skatteindtægter er i dag sammenlignet med, hvad regeringen forventer at denne andel udgør i 2040, ti...  Svar  

Spm. 19

Spm. om, hvad regeringens forslag om et nyt boligskattesystem, som det fremgår i udspillet ”Tryghed for boligejerne”, vil betyde for henholdsvis arbej...  Svar  

Spm. 20

Spm. om den samlede boligbeskatning for en villa i Gentofte, der i 2016 er vurderet til 20 mio. kr. i årene 2017-2025, samt i 2040, til skatteminister...  Svar  

Spm. 21

Spm. om der er en risiko for ”hamstring” på boligmarkedet med kraftigt stigende boligpriser til følge, der vil presse satserne på henholdsvis den almi...  Svar  

Spm. 22

Spm. om, hvordan regeringens samlede forslag inklusiv skatterabat, aflyst grundskyld og lavere beskatningssatser samt grundskyldspromille, som det fre...  Svar  

Spm. 23

Spm. om, hvorvidt den foreslåede ændring af boligbeskatningen vil betyde, at det efter regeringens mening bliver nødvendigt også at sænke beskatningen...  Svar  

Spm. 24

Spm. om, hvor meget en ejerlejlighed på 100 m2, en andelslejlighed på 100 m2 og en lejelejlighed på 100 m2 i henholdvis Nakskov, København, Odense, Aa...  Svar  

Spm. 33

Spm. om, hvordan den samlede årlige statsstøtte til det danske rederierhverv er sammensat, og hvordan den opgøres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 34

Spm. om medregning af udenlandske søfolk ombord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, til skatteministeren  Svar  

Spm. 35

Spm. om udenlandske nationaliteter af søfolk ombord på danske skibe registreret i DIS er medtaget i opgørelsen af statsstøtten, til skatteministeren  Svar  

Spm. 36

Spm. om der indgår andre ændringer i opgørelsesmetoden af den danske statsstøtte til det danske rederierhverv, til skatteministeren  Svar  

Spm. 37

Spm. om størrelsen på statsstøtten i 2016-priser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 38

Spm. om, hvilke tiltag der gennemføres for løbende at kontrollere, at de danske rederier, der udbetaler DIS-nettoløn, fastsætter lønnen som en reel ne...  Svar  

Spm. 39

Spm. om, hvordan EU-kommissionen har kunnet acceptere den danske støtteordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 40

Spm. om, det er en korrekt udlægning af EU-Kommissionens godkendelse af den danske støtteordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 41

Spm. om, ministeren vil fremlægge skriftlig dokumentation for, at EU-Kommissionen har accepteret den danske støtteordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 42

Spm. om opgørelser over de beskæftigelsesmæssige gevinster for dansk arbejdskraft og EU-arbejdskraft hos danske rederier i DIS-skibe, til skatteminist...  Svar  

Spm. 43

Spm. om fremsendelse af en tidslinje for boligskatteudspillet fra nu og frem til og med 2025, til skatteministeren  Svar  

Spm. 44

Spm. om, hvorvidt regeringen påregner skattestigninger eller skattelettelser for erhvervsejendomme sammenlignet med i dag samt et skøn over provenuet ...  Svar  

Spm. 45

Spm. om, hvad den samlede reduktion af boligskatterne i 2021, 2025 og 2040 er sammenholdt med, hvis man lod skattestoppet fra 2001 udløbe og genindfør...  Svar  

Spm. 46

Spm. om, hvordan progressionen i boligbeskatningen ændres med de foreslåede satser for både almindelig sats, høj sats og grundskyld og den nye beløbsg...  Svar  

Spm. 47

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis ejendomspriserne i de store byer og Nordsjælland stiger mere end BNP, som det er sket de sidste 10 år, t...  Svar  

Spm. 48

Spm. om en begrundelse for, at muligheden for at indefryse stigende boligskatter gælder generelt og for alle uanset indkomst, hvis stigningen i boligs...  Svar  

Spm. 49

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil foreslå frem til 2021 for boligejere, der har svært ved at betale stigende boligskatter, til skatteminister...  Svar  

Spm. 51

Spm. om, hvordan kommunerne skal kompenseres i forhold til de foreslåede ændringer i grundskylden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 52

Spm. om, hvorfor opskrivningen af statsstøtten gennem DIS er på omkring 30 pct., således at statsstøtten for udenlandske søfolk udgør ca. 24 pct. af d...  Svar  

Spm. 60

Spm. om, såfremt aktiver, der ikke afkaster et skattepligtigt overskud, ikke skal medregnes i ACE-grundlaget, hvordan vil den gæld, der eventuelt er m...  Svar  

Spm. 63

Spm. om, at Belgien har et system (notional interest deduction), der minder om ACE fradraget. Der er tanker om at afskaffe fradraget. Ministeren bedes...  Svar  

Spm. 64

Spm. om en kort redegørelse for, hvor få eller hvor mange værnsregler der forventes i forbindelse med et ACE-fradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 65

Spm. om talepapir fra samrådet den 26. oktober 2016 vedrørende børnechecken, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål G-J, til skatteministeren  Svar  

Spm. 69

Spm. om at redegøre for de provenumæssige konsekvenser af et gradueret loft over børne- og ungeydelsen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 74

Spm. om opdatering i 2015-niveau af DUC's skønnede provenu, til skatteministeren  Svar  

Spm. 77

Spm. om at oversende en opdateret liste over Skatteministeriets faste afrapporteringer til Skatteudvalget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 82

Spm. om de borgere, der får foretaget modregning i børne- og ungeydelsen, samtidig modtager en klagevejledning, der oplyser om deres mulighed for at k...  Svar  

Spm. 83

MFU spm. om at redegøre for historikken bag den økonomiske hjælp til børnefamilier i form af først et skattefradrag, derefter en børnecheck, en børnef...  Svar  

Spm. 84

MFU spm. om ministeren vidste, at særligt flerlingsfamilier ville blive ramt af det graduerede loft over børne- og ungeydelsen, da regeringen kom med ...  Svar  

Spm. 85

MFU spm. om, hvordan en familietype bestående af en far, der er tømrer, og en mor, der er ernæringsassistent, med fire børn på henholdsvis 3 år og tri...  Svar  

Spm. 86

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at flerbørnstilskuddet kun gives til børn under 7 år og redegøre for de ændringer i tilskuddet, der blev foretage...  Svar  

Spm. 87

Spm. om, hvad der har ændret sig vedrørende Skatteministeriets tavshedspligt siden 2010-11, 1. samling, hvor den daværende VK-regering svarede på spør...  Svar  

Spm. 89

Spm. om, hvor mange konkrete skattesager de modtagne dokumenter har resulteret i, samt redegøre for, hvor mange forskellige skatteydere der er involve...  Svar  

Spm. 90

Spm. om, hvilke typer af formue de 100 sager handler om, som SKAT har modtaget fra myndighederne i Nordrhein-Westfalen om mulig skatteunddragelse via ...  Svar  

Spm. 91

Spm. om, hvor mange krav SKAT i den anledning har kunnet rejse over for skattepligtige i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 92

Spm. om der i skattelysagerne fra Nordrhein-Westfalen er fundet eksempler på, at danske banker er involveret, til skatteministeren  Svar  

Spm. 93

Spm. om talepapir fra samrådet den 11/11-16 vedrørende statsstøtte til det danske rederierhverv, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål O-T, til skattemi...  Svar  

Spm. 94

Spm. om at redegøre for, om boligejere, der med det nye ejendomsvurderingssystem vil have boliger, der vil blive vurderet til 10 mio. kr. eller mere, ...  Svar  

Spm. 95

Spm. om, hvad skattebetalingen vil være for en ejer af en villa, der med det nye ejendomsvurderingssystem vil blive vurderet til hhv. 10 mio. kr., 12 ...  Svar  

Spm. 96

Spm. om, hvor meget en ejerlejlighed, en andelslejlighed og en lejelejlighed i Nakskov, København, Odense, Aarhus og Aalborg får i samlet lettelse som...  Svar  

Spm. 97

Spm. om at redegøre for, om man vil hæve satserne igen, såfremt renten vil stige i fremtiden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 607

Spm. om, hvilke konsekvenser det har haft for den svenske BNP-vækst og den offentlige velfærd i Sverige, at Sverige har sænket skatten siden 2006, til...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 190

Vil ministeren aktivt opfordre potentielle whistleblowere til at komme frem med oplysninger om kriminelle forhold på skatteområdet?

Spm. S 192

Vil ministeren tage initiativ til, at ansatte, der videregiver oplysninger om mulige kriminelle skatteforhold i den virksomhed, de er ansat i, eller h...

Spm. US 1

Om en boligbeskatningsaftale.

Spm. US 7

Om boligskat og om asylpolitik.