SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 17

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. 3 nye styresignaler, bla. vedrørende virksomhedsskatteordningen.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Foreign source income and relief for double taxation
Tax exemption when working abroad
Når iværksætterens virksomhed giver underskud
Danske domstole skal fortolke EU-konformt
Beskatning af fri bil eller splitleasing for hovedaktionæren?
Rigsrevisionens årsrapport 2015
Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider mv.

Styresignaler
SKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer
Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

Bindende svar
Virksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab
Stakingaftale - beskatning af gevinst
Uafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum

Afgørelser
Klage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.
Bindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud

Domme
Grundværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn - fejl i skønserklæring
Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - underskudssaldo
Ejendomsavance - parcelhusregel - skovdrift
Skattepligt - fraflytning - bevisbyrde

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160425' AND [SkatteraadChanged] <= '20160501') OR ([LSRChanged] >= '20160425' AND [LSRChanged] <= '20160501') OR ([ByretChanged] >= '20160425' AND [ByretChanged] <= '20160501') OR ([LandsretChanged] >= '20160425' AND [LandsretChanged] <= '20160501') OR ([HojesteretChanged] >= '20160425' AND [HojesteretChanged] <= '20160501')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Foreign source income and relief for double taxation

A recent verdict by the High Court may result in an increased total tax burden for some taxpayers earning foreign source income.

BDO

Tax exemption when working abroad

An employee paid by the hour for work performed abroad including transportation time to and from his home in Denmark was granted tax exemption on the salary.

Hulgaard Advokater

Når iværksætterens virksomhed giver underskud

At underskud ved virksomhed kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst er efterhånden en sandhed med mange modifikationer.

Plesner

Danske domstole skal fortolke EU-konformt

EU-Domstolen fastslår, at EU-retten er direkte anvendelig mellem private og skærper krav til de nationale domstole om at fortolke EU-konformt.

Rigsrevisionen

Rigsrevisionens årsrapport 2015

Ud over årsregnskabet og revisionspåtegningen indeholder årsrapporten en kort beskrivelse af vores aktiviteter i 2015 med hovedfokus på, hvordan vi har anvendt vores resurser, vores målopfyldelse og vores forventninger til 2016.

Rigsrevisionen

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider mv.

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider mv.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om etableringen af Skatteankestyrelsen har bidraget til at opfylde for­målet om en mere effektiv klagestruktur.

SEGES

Beskatning af fri bil eller splitleasing for hovedaktionæren?

Som hovedaktionær i dit eget selskab overvejer du måske, hvad der er smartest mht. placering af bil – i eller uden for selskabet. Dit valg har stor betydning både for beskatning og for likviditetsbehovet.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer

SKM2016.174.SKAT

Vedrører: Forvaltningsloven § 22, § 24 og § 25

Folketingets Ombudsmand (FOB) har udtalt, at SKATs behandling af klager over pålagte rykkergebyrer er en forvaltningsafgørelse. Det betyder, at klager over gebyrer skal behandles skriftligt, og der skal træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

 

Styresignal: Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

SKM2016.173.SKAT

Vedrører: Kursgevinstloven § 14, stk. 1 Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning: Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.

 

Styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

SKM2016.171.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 - 9

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab

SKM2016.172.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers påtagelse af en selvskyldnerkaution for et realkreditlån med pant i en ejendom, der ejes af spørgers selskab, ikke vil blive betragtet som en sikkerhedsstillelse omfatte af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6.

 

Bindende svar: Stakingaftale - beskatning af gevinst

SKM2016.170.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Lov om afgifter af spil § 1, stk. 3.

Sagen omhandlede de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med staking (at satse på/betale til et spil/en spiller) for Staker (den, der satser) hhv. spilleren.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spilleren ikke blev beskattet af den andel af buy-in og fee (betaling for at deltage i en turnering), som blev betalt af Staker.

For så vidt angår spil, som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Stakers andel af gevinst og tab vundet eller tabt i en aftaleturnering var skatteansættelsen uvedkommende for Staker. Skatterådet kunne dog bekræfte, at Staker alene skulle beskattes af den andel af gevinsten, som Staker var berettiget til i henhold til Stakingaftalen. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at Spillerens andel af gevinst og tab vundet eller tabt i en sådan aftaleturnering var skatteansættelsen uvedkommende.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte en række spørgsmål, som vedrører turneringer, der ikke udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.

 

Bindende svar: Uafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum

SKM2016.169.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, stk. 1. Pensionsbeskatningsloven § 2, § 16, § 19 og § 53 A. Lov om tilsyn med firmapensionskasser (LBKG nr. 1561 af 19/12/2007)) § 1. Ligningsloven § 7 O. Afskrivningsloven § 40

Skatterådet bekræfter, at den indgåede tillægsaftale af 1. januar 20xx til ansættelseskontrakten, mellem A A/S og direktør B, som præciseret ved tillægserklæringer af xx. november 20xx og xx. december 20xx, skattemæssigt for begge parter konkret kan kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning. Derudover kan det bekræftes, at en evt. afløsningssum (engangsvederlag) kan udbetales efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2. Endeligt kan det bekræftes, at den skattepligtige del af afløsningssummen kan indskydes - helt eller delvist - på en livrente (løbende, der ikke er ophørende) med bortseelsesret.

 

Afgørelse: Klage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.

SKM2016.178.LSR

Vedrører: Erhvervsvirksomhedsloven § 2, stk. 1 og § 6. Forvaltningsloven § 19. Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2, § 32, stk. 1, nr. 4 og § 35a, stk. 2

I forbindelse med ophør af et I/S, der momsmæssigt anses for en selvstændig afgiftspligtig person, modtog klager, der var tidligere interessent, først ved udlægsforretningen meddelelse om den skønsmæssige fastsættelse af I/S momstilsvar, der blev gjort gældende mod klager. Bl.a. henset hertil og til, at SKAT ikke ved udførelsen af skønnet havde anvendt det korrekte ophørstidspunkt, fandt LSR, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i SFVL § 32, stk. 1, nr. 4, var opfyldt.

 

Afgørelse: Bindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud

SKM2016.177.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 9 D

Henset til den fremlagte lægefaglige vurdering, og til, at klageren var godkendt til invalidevogn, fandt LSR, at klager var ude af stand til at anvende offentlig befordring og derfor var berettiget til det særlige befordringsfradrag efter LL § 9 D.

 

Dom: Grundværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn - fejl i skønserklæring

SKM2016.181.ØLR

Vedrører: Vurderingsloven § 13

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes grundværdiansættelse for 2003, 2004 og 2006, som var sket efter byggeretsværdiprincippet på grundlag af en bebyggelsesprocent for ejendommen på 40.

Grundejeren gjorde gældende, at Landsskatteretten ikke havde foretaget et konkret og individuelt skøn, at skønnet var udøvet på et forkert grundlag, og at skønnet var åbenbart urimeligt. Grundejeren henviste bl.a. til, at konkrete forhold ved grunden ikke var inddraget, og at grunden ikke kunne bebygges med 40 %.

Under byretssagen blev der foretaget syn og skøn ved en statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Ejendomsmægleren vurderede som skønsmand, at grunden kun kunne bebygges med ca. 30 %, og at grundværdien var betydeligt lavere end skattemyndighederne havde skønnet.

Under landsretssagen blev der foretaget et supplerende syn og skøn ved en arkitekt. I sin skønserklæring anførte arkitekten bl.a., at 30 % var den højst opnåelige udnyttelsesgrad/bebyggelsesprocent. Under afhjemlingen i landsretten forklarede arkitekten, at det ville være muligt at bebygge 40 % i et plan, men med et andet layout end bebyggelsesplanen i lokalplanen.

Af de grunde, som byretten havde anført vedrørende muligheden for at bebygge grunden med op til 40 %, henset til den yderligere bevisførelse for landsretten i form af det foretagne syn og skøn samt skønsmandens forklaring og indholdet af Landsskatterettens kendelse i sagen, fandt landsretten, at grundejeren ikke havde godtgjort, at vurderingsmyndighederne ikke havde foretaget et skøn, at den skønsmæssige ansættelse af grundens værdi hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at værdiansættelserne måtte anses for åbenbart urimelige.

Byretten havde vedrørende muligheden for at bebygge grunden med op til 40 % lagt vægt på, at den omstændighed, at der i lokalplanen var fastsat en bebyggelsesprocent på op til 40, i sig selv skabte en formodning for, at det var muligt at bebygge grunden med op til 40 %, og at denne formodning ikke var afkræftet ved det foretagne syn og skøn ved statsautoriseret ejendomsmægler.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom ( SKM2015.380.BR ), hvorved Skatteministeriet blev frifundet.

 

Dom: Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - underskudssaldo

SKM2016.180.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 og 2 samt § 26, stk. 2

Sagen vedrørte dels spørgsmålet om, hvorvidt et selskab var berettiget til ekstraordinært at få genoptaget sin skatteansættelse for indkomstårene 2006 og 2007, dels spørgsmålet om, hvorvidt SKAT var berettiget til at korrigere selskabets underskudssaldo for indkomstårene 2008 og 2009. For så vidt angår spørgsmålet om genoptagelse, gjorde selskabet for indkomståret 2007 gældende, at der forelå særlige omstændigheder, fordi SKATs skønsmæssige ansættelse af selskabets indkomst for det pågældende indkomstår var åbenbart urimelig, og fordi der var begået fejl fra selskabets revisors side. Selskabet gjorde endvidere gældende, at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var iagttaget, idet det fornødne kendskab til omstændighederne, der begrundede genoptagelsesanmodningen, ikke forelå, før selskabets nye revisor fik lejlighed til at gennemgå sagen, subsidiært at der forelå de fornødne særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt. For så vidt angår spørgsmålet om korrektion af selskabets underskudssaldo for indkomstårene 2008 og 2009, gjorde selskabet gældende, at der var tale om en ændring af skatteansættelsen, som SKAT kun kunne foretage under iagttagelse af fristreglerne i skatteforvaltningsloven. Retten fandt, at selskabet ikke var berettiget til at genoptagelse af skatteansættelsen for 2006, idet selskabet ikke havde fremført nogen anbringender til støtte for påstanden om genoptagelse, og idet en opgørelse fra selskabets nye revisor ikke i sig selv dokumenterede, at der var fejl i selskabets oprindelige selvangivelse. Retten fandt videre, at selskabet ikke var berettiget til ekstraordinær genoptagelse, allerede fordi fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ikke var iagttaget. Retten henviste i den forbindelse til, at det var ubestridt, at selskabet havde modtaget SKATs forslag til afgørelse og den i henhold hertil udarbejdede årsopgørelse, samt at alle faktuelle oplysninger har været til stede hos selskabet eller dets revisor. Det forhold, at selskabet i 2010 eller 2011 blev uenig med den tidligere revisor, kunne ikke føre til et andet resultat. Endelig fandt retten, at en korrektion af en underskudssaldo ikke var en ændring af skatteansættelsen, og at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 og 2, ikke var til hinder for den ændring, der var foretaget af skattemyndighederne.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsavance - parcelhusregel - skovdrift

SKM2016.179.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk.1 og § 9, skt. 1

Den skattepligtige havde opnået en fortjeneste fra en køberetsaftale vedr. sin faste ejendom. Spørgsmålet i sagen var, om fortjenesten var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 eller om ejendommen var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 1 om ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvist benyttes til landbrug. Da udgangspunktet er, at ejendomsavance er skattepligtig, påhvilede det den skattepligtige at godtgøre, at ejendommen var omfattet af § 8, stk. 1. Retten lagde vægt på, at på det tidspunkt, hvor den skattepligtige havde tilplantet ejendommen med skov, havde det været hans intention at drive skoven professionelt, idet dette var en forudsætning for et tilskud, som var modtaget fra Skov- og Naturstyrelsen. Denne intention underbyggedes af, at skoven var drevet i en enkeltmandsvirksomhed, der var omfattet af virksomhedsordningen. Der var ikke oplysninger om, at driften af skoven efterfølgende havde undergået forandringer. Grundet træernes langsomme vækst kunne det heller ikke tillægges afgørende betydning, at der ikke i skatteyderens ejertid var foretaget fældning og salg af træer. Efter en samlet vurdering fandt retten det derfor ikke godtgjort, at ejendommen ikke delvist blev benyttet til skovdrift, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.

 

Dom: Skattepligt - fraflytning - bevisbyrde

SKM2016.168.BR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Ligningslovens § 9 E, stk. 2, § 9 A og § 33 A

Sagsøgeren påstod, at han havde opgivet sin skattepligt til Danmark i 2008 og 2009, hvor han til Folkeregistret havde registreret sig som fraflyttet til udlandet. Retten anførte indledningsvist, at i en fraflytningssituation er det skattyderen, der skal bevise, at han har opgivet sin bopæl i Danmark. Retten anførte endvidere, at denne bevisbyrde skærpes, hvis skatteyderen senere flytter tilbage til den samme bolig i Danmark, som han angav, at han opgav ved sin udrejse. Bevisbyrden skærpes også, hvis skatteyderen ikke kan anvise noget andet land, hvor han efter udrejse fra Danmark har etableret ny bopæl på en sådan måde, at han er blevet skattepligtig dertil.

Da sagsøgeren igen tilmeldte sig en adresse i Danmark, var det på samme adresse, som han tidligere havde været tilmeldt, og hvor hans kæreste gennem mange år havde bopæl. Sagsøgeren havde endvidere løbende indbetalt en del af sin løn til sin og kærestens fælleskonto, hvorfra almindelige leveomkostninger, herunder omkostningerne til boligen, blev betalt. Retten lagde endvidere til grund, at sagsøgeren ikke havde etableret nogen egentlig bopæl i udlandet eller havde haft ønske om dette. Sagsøgeren, der havde opholdt sig i England, Norge og Angola i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver, havde derimod forklaret, at han havde ønsket at gøre brug af en ordning, hvor han ikke i skattemæssig henseende blev knyttet til noget land.

På dette grundlag var det ikke godtgjort, at sagsøgeren på noget tidspunkt havde opgivet sin bolig i Danmark, og han var derfor også fuldt skattepligtig til Danmark.

Sagsøgeren, der endvidere påstod at være berettiget til exemptionslempelse for arbejde udført i Norge, havde ikke dokumenteret, at Norge havde beskatningsretten til nogen del af hans indkomst. Allerede af denne grund kunne der ikke ske lempelse efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herefter, og idet sagsøgeren heller ikke havde løftet det skatteretlige dokumentationskrav for, at han efter ligningslovens § 33 A, reglerne om fradrag for udgifter til kost og logi og/eller reglerne om eksportmedarbejderfradrag, var berettiget til nedslag eller yderligere fradrag i sin skattepligtige indkomst, blev Skatteministeriet frifundet.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

Udkastet til styresignal: 15-3223598

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • DI
 • FSR - danske revisorer
 • Revitax
 • SEGES
 •  

  Høringssvar til udkast til styresignal:
  Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

  Udkastet til styresignal: 15-3271723

  Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

  Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning:

  1. Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler.
  2. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.

  Høringssvar:

 • DI
 • FSR - Danske revisorer
 • Grant Thornton
 • SEGES
 • Landbrug og Fødevarer
 •  

  Nyt på inddrivelsesområdet

  SKM2016.176.LSR Klage vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af datterselskabs momsgæld.

  Vedrører: Inddrivelseslovens § 17

  Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT havde foretaget modregning i et holdingselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets momsgæld.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 13/5719227
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører diverse forhøjelser af indkomsten i landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 14-03-2016

  Journalnr: 13/5989287
  Fradrag for renteudgifter
  Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne og forskudsregistrerede renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 01-03-2016

  Journalnr: 14/0049103
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-03-2016

  Journalnr: 14/1273939
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-03-2016

  Journalnr: 13/6762380
  Fri sommerbolig
  Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 07-03-2016

  Journalnr: 13/0249504
  Fri sommerbolig og indsætninger på bankkonto
  Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig og beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 17-03-2016

  Journalnr: 13/0083530
  Indeholdelsespligt
  Klagen vedrører ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 14-03-2016

  Journalnr: 13/0227408
  Indeholdelsespligt
  SKAT har pålagt A/S med virkning fra den 1. april 2013 at indeholde og afregne lønmodtagerskat med 30 % og arbejdsmarkedsbidrag med 8 % af løn for arbejde udført i Danmark for de fra AG indlejede lokomotivførere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-03-2016

  Journalnr: 13/0173796
  Låneomkostninger og kursgevinst
  Klagen vedrører nægtet fradrag for låneomkostninger og beskatning af kursgevinst af frigjort gæld. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-03-2016

  Journalnr: 14/4012665
  Skat vedrørernde ejendom
  Klagen vedrører diverse skatteforhold ved udlejningsejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-03-2016

  Journalnr: 14/0381378
  Yderligere overskud af virksomhed
  Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-03-2016

  Journalnr: 12/0272836
  Yderligere overskud af virksomhed - Money Transfer
  Klagen skyldes forhøjelse af overskud baseret på pengeoverførsler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-03-2016

   

  Nyt fra EU-domstolen

  Nye sager for domstolen

  C-98/16 Kommissionen mod Grækenland

  Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og artikel 40 i EØS-aftalen, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som fastsætter en gunstig skattesats for donationer til foreninger, der drives uden gevinst for øje, etableret i andre medlemsstater i EU/EØS med forbehold for gensidighed.


  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

  Bilag

  Bilag 9

  Henvendelse af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen

  Spørgsmål og svar

  Spm. 6

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

  Bilag

  Bilag 6

  1. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 5

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om der kan indføres en model, hvor overskydende skat på 200 kr. eller derunder, som trods flere forsøg over en periode på 3 måneder ikke har kunnet blive udbetalt til skatteyderen via Nemkontosystemet, kan overføres til den kommende årsopgørelse, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, hvad de økonomiske og administrative omkostninger vil være, hvis der indføres en model som skitseret i spørgsmål 6, til skatteministeren

  L 149 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

  Bilag

  Bilag 5

  1. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 7

  2. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

  L 149 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

  Bilag

  Bilag 5

  1. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 7

  2. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

  L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

  Bilag

  Bilag 5

  1. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 7

  2. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

  L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om distributionstariffen ikke stiger i forbindelse med et salg af DONG’s gasdistributionsnet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 178

  Orientering om Danmarks Nationale Reformprogram 2016

  Bilag 180

  Henvendelse af 26/4-16 fra Jessie Schreiber om flexydelse

  Bilag 181

  Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde, KOM (2016) 0026 af 28. januar 2016 (Skatteundgåelsesdirektivet)

  Bilag 182

  Præsentation af 27. april 2016 fra Dansk Byggeri vedrørende interessentmøde om arbejdsgruppe om sort arbejde

  Bilag 183

  Orientering om oplysninger udleveret i forbindelse med en aktindsigtsanmodning på udbytteområdet

  Bilag 184

  Henvendelse af 11/4-16 fra Jan Georg Forsdahl om borgeres retssikkerhed i den offentlige forvaltning

  Bilag 185

  Foreløbigt program for EECD Forum, den 31. maj – 1. juni i Paris

  Spørgsmål og svar

  Spm. 313

  MFU spm. om kommentar til artiklerne ”SKAT takker nej til tre millioner” og ”Henriks Diner fik nej til afdragsordning” (begge artikler publiceret i Fy...  Svar  

  Spm. 315

  Spm. om, hvad det koster at lette skatten på aktieindkomst pr. procent fra det nuværende niveau ned til 25,5 procent, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 319

  MFU spm. om saldoeffekten af en stigning i topskatteydernes produktivitet også udregnes under forudsætning af et fastholdt realt offentligt forbrug, j...  Svar  

  Spm. 321

  Spm. om at oversende en udtømmende liste over fradrag, som relaterer sig til personbeskatning, og angive hvilket provenu det vil generere at afskaffe ...  Svar  

  Spm. 322

  Spm. om, hvad den samlede årlige udgift for staten som følge af de særlige skatte- og afgiftsfritagelser, som anerkendte trossamfund er omfattet af er...  Svar  

  Spm. 327

  Spm. om, i hvilket omfang den indgåede aftale med Panama om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager kan modvirke den form for brug af skattel...  Svar  

  Spm. 329

  Spm. om at opgøre, hvor mange gange SKAT har anvendt informationsudvekslingsaftalen med Panama siden dens indgåelse, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 331

  Spm. om at tage initiativ til at forøge antallet af medarbejdere i SKAT til afdækning af sager vedrørende midler placeret i skattelyselskaber eller -k...  Svar  

  Spm. 332

  Spm. om, i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 312 bedes ministeren - eventuelt i fortrolig form - oversende oplysninger vedrørende de 12 ...  Svar  

  Spm. 350

  MFU spm. om, hvilke personrettede afgifter, der blev indført eller forhøjet som følge af ”Forårspakke 2.0 – Vækst, klima og lavere skat” fra februar 2...  Svar  

  Spm. 351

  MFU spm. om at oplyse de direkte indkomstmæssige konsekvenser (fordelt på familietyper), hvis PSO-afgiften og den grønne check, herunder også den supp...  Svar  

  Spm. 395

  Spm. om at oplyse, om § 13 i skattekontrolloven reelt bliver anvendt til at sanktionere personer, der bevidst køber sort arbejde, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 396

  Spm. om at oplyse, om der er udarbejdet en analyse af mulighederne for at samkøre registreringer af arbejdstilladelser og skatteindbetalinger med kont...  Svar  

  Spm. 398

  Spm. om at oplyse, om der er overvejelser i skatteministeriet om, hvordan oplysninger om og konsekvenser af sort arbejde kan blive bredt anerkendt og ...  Svar  

  Spm. 399

  Spm. om at oplyse, om udviklingen af kontrolindsatsen i form af omkostninger og arbejdstimer mod sort arbejde er faldet over de seneste 10 år, til ska...  Svar  

  Spm. 400

  Spm. om at oplyse, hvordan det tværgående myndighedssamarbejde mod bekæmpelse af sort arbejde er organiseret og forankret, hvordan bevillingerne til a...  Svar  

  Spm. 401

  Spm. om at beregne effekten på den strukturelle offentlige saldo m.v., til skatteministeren  Svar  

  Spm. 402

  Spm. om, hvornår ministeren forventer, at dialogen og overvejelserne om behovet for mulige præciseringer vedrørende deleleasing-ordningen er afsluttet...  Svar  

  Spm. 403

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/4-16 fra Jessie Schreiber om flexydelse, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 404

  Spm. om at oplyse velstandsniveauet i Danmark og de øvrige OECD-lande i 2015 eller senest sammenlignelige år, til finansministeren, kopi til skattemin...  Svar  

  Spm. 405

  Spm. om, hvad OECD regner for det mest retvisende mål til sammenligning af velstandsniveauer mellem lande, til finansministeren, kopi til skatteminist...  Svar  

  Spm. 406

  Spm. om, hvad produktivitetsniveauet var i Danmark og de øvrige OECD-lande i 2015 eller senest sammenlignelige år, til finansministeren, kopi til skat...  Svar  

  Spm. 407

  Spm. om, hvor meget de sociale udgifter (”social expenditure/spending”) udgjorde som andel af BNP i Danmark samt de øvrige OECD-lande i 2015 eller sen...  Svar  

  Spm. 408

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”public social spending” og velstand (målt ved henholdsvis bruttonationalprodukt per indbygger (USD, løbende pri...  Svar  

  Spm. 409

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”net total social spending” og velstand - målt ved henholdsvis bruttonationalprodukt per indbygger (USD, løbende...  Svar  

  Spm. 410

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”public social spending” og produktivitetsniveauet - målt ved BNP per arbejdstime (USD, løbende priser, løbende ...  Svar  

  Spm. 411

  Spm. om at oplyse sammenhængen mellem ”net total social spending” og produktivitetsniveauet - målt ved BNP per arbejdstime (USD, løbende priser, løben...  Svar  

  Spm. 412

  Spm. om at be- eller afkræfte, at velstanden generelt er højere i lande, hvor de offentlige og samlede sociale udgifter er høje, til finansministeren,...  Svar  

  Spm. 413

  Spm. om at be- eller afkræfte, at produktivitetsniveauet generelt er højere i lande, hvor de offentlige og samlede sociale udgifter er høje, til finan...  Svar  

  Spm. 414

  Spm. om, hvad den samlede effektive gennemsnitsskat på arbejdsindkomst og den samlede effektive marginalskat på arbejdsindkomst var i Danmark og de øv...  Svar  

  Spm. 415

  Spm. om, hvad deltagelsesskatten (dvs. den gennemsnitlige, effektive skattesats på overgangen fra ledighed til beskæftigelse som beskrevet på s. 183 i...  Svar  

  Spm. 416

  Spm. om at be- eller afkræfte, at beskæftigelsesfrekvensen er højere i lande, hvor gevinsten ved at komme i arbejde er forholdsvis lav, til finansmini...  Svar  

  Spm. 417

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der er beskatningsadgang i Danmark, når et kommanditselskab er transparent i udlandet, til s...  Svar  

  Spm. 418

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der sker en præcisering vedrørende betingelsen for dansk skattefrihed ved fast driftssted og...  Svar  

  Spm. 419

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at det ikke skal være muligt at opretholde et kommanditselskab uden egentlig erhvervsmæssig sub...  Svar  

  Spm. 420

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at mangel på indsendelse af relevante og nødvendige oplysninger til belysning af kommanditselsk...  Svar  

  Spm. 421

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der ikke indrømmes rentefradrag i Danmark på gæld til kommanditselskaber, hvor der ikke sker...  Svar  

  Spm. 422

  Spm. om ministeren vil indføre lovgivning, der sikrer, at der indføres en subsidiær beskatningsret vedrørende kommanditselskaber, der ejer fast ejendo...  Svar  

  Spm. 423

  Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at registrering for selskabsskat sker på et korrekt grundlag, herunder at fejlregistrering ikke kan anvendes ti...  Svar  

  Spm. 424

  Spm. om ministeren har påtænkt nye lovgivningsinitiativer i forlængelse af rapporten ”Skattely - Brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts 2016...  Svar  

  Spm. 425

  Spm. om, iværksætteren bliver beskattet fuldt ud af en mulig gevinst ved børsnotering m.v., til skatteministeren  Svar  

  Spm. 426

  Spm. om at tilsende udvalget talepapiret fra samrådet den 28. april om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 427

  Spm. om at tilsende udvalget talepapiret fra samrådet den 28. april om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, til erhvervs- og vækstminist...  Svar  

  Spm. 428

  Spm. om at redegøre for, hvilke initiativer regeringen har igangsat for at styrke kampen mod skatteunddragelse, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 429

  Spm. om at fremlægge de faktiske effekter på registreringsafgiftsprovenuet af den sænkede reparationsgrænse i 2011-13 og den midlertidige forhøjelse a...  Svar  

  Spm. 430

  Spm. om at oplyse, om det forventede varige provenutab ved en forhøjelse af reparationsgrænsen til 75 pct. på 110 mio. kr. omtalt i et svar af 4. febr...  Svar  

  Spm. 431

  Spm. om at oplyse, hvad den varige provenumæssige effekt af en forhøjelse af reparationsgrænsen til henholdsvis 85 pct. og 95 pct. samt en total afska...  Svar  

  Spm. 432

  Spm. om at redegøre for, hvilke initiativer der er sat i gang i forhold til bekæmpelse af skattely samt redegøre for status for de enkelte initiativer...  Svar  

  Spm. 433

  Spm. om at fremsende beregninger, som f.eks. er benyttet ved forhandlinger i forbindelse med finansloven, af, hvad ekstra årsværk kan medføre i forhol...  Svar  

  Spm. 434

  Spm. om at fremsende beregninger fra minimum fire forskellige kontrolprojekter, som viser reguleringer i forhold til kontrolmedarbejdernes lønninger, ...  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 1000

  Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 919 oplyse, om han mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt, når det fremgår, at de...

  Spm. S 1001

  Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 919 oplyse, om han mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt, når det fremgår, at ku...

  Spm. S 1003

  Mener ministeren, at det burde være lov, at arbejdsgiver har pligt til at anføre skriftligt, hvad der er indeholdt i A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og A...

  Spm. S 1006

  Vil ministeren arbejde for, at Danmark kommer med i den aftale, som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien har indgået om at etablere ...

  Spm. S 1007

  Hvad er ministerens holdning til konkurrencekommissær Margrethe Vestagers udspil om, at overskud skal beskattes der, hvor overskuddet er blevet skabt?