SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 14

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende pga. Påsken. Den indeholder dog nogle domme fra Højesteret, bla. en dom, hvor en holdingselskabsstruktur som led i forberedelsen af et generationsskifte ikke blev anerkendt som skattefri på grund af selvfinansieringskravet. Hovedaktionæren havde stævnet sin revisor i samme sag. Retten fandt, at revisor havde handlet erstatningspådragende ved ikke at have været opmærksom på det dagældende selvfinansieringsforbud i aktieselskabslovgivningen.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ændringsbekendtgørelse om udvidelse af årsopgørelsesordningen
Styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning
Styresignal om genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 – 2012
Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer
Nyt om social sikring for forretningsrejsende

Domme
Skattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
foreignHogstadomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge
World Trade Organization (WTO)

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150330' AND [SkatteraadChanged] <= '20150405') OR ([LSRChanged] >= '20150330' AND [LSRChanged] <= '20150405') OR ([ByretChanged] >= '20150330' AND [ByretChanged] <= '20150405') OR ([LandsretChanged] >= '20150330' AND [LandsretChanged] <= '20150405') OR ([HojesteretChanged] >= '20150330' AND [HojesteretChanged] <= '20150405')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Ændringsbekendtgørelse om udvidelse af årsopgørelsesordningen

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Styresignal om genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 – 2012

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer

Generelt opfordres der til, at udkastet til styresignal på flere punkter præciseres for, at undgå misforståelser i forhold til muligheden for genoptagelse og de skattemæssige konsekvenser, der vil være forbundet hermed.

FSR antager endvidere, at styresignalet vil blive fulgt op af en ændring af den EU-stridige lovgivning, herunder at reglerne om skyggesambeskatning i lov nr. 426 af 6. juni 2005 ændres med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med principperne i EU-domstolens afgørelse i sag C-48/13, Nordea Bank Danmark A/S. I forlængelse heraf bedes SKAT bekræfte at selskaber, der i dag er omfattet af reglerne om skyggesambeskatning, indtil der fremsættes et lovforslag, ikke omfattes af reglerne om fuld genbeskatning ved koncerninterne overdragelser.

I udkast til styresignal er det angivet i afsnit 1, at styresignalet fastsætter krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse. Afsnit 5.3 synes dog ikke at være fyldestgørende i forhold til klarlæggelse af dokumentationskravet, hvorfor SKAT bedes præcisere, hvilken dokumentation, SKAT skal modtage for at kunne behandle en anmodning om genoptagelse i henhold til styresignalet.

I udkastets afsnit 5 angiver SKAT styresignalets betydning for genbeskatning vedrørende udenlandske datterselskaber. FSR er helt uforstående over for denne argumentation og beder SKAT nærmere redegøre for den EU-retlige analyse, der ligger til grund for denne indskrænkning af styresignalets anvendelsesområde. FSR mener ikke, at SKATs argument om, at genbeskatning vedrørende udenlandske datterselskaber ikke skulle være udtryk for en skattemæssige forskelsbehandling af danske selskaber, der ejer henholdsvis danske og udenlandske datterselskaber, er korrekt.

Genbeskatning vedrørende udenlandske datterselskaber svarer efter FSRs opfattelse i øvrigt til den skattemæssige behandling af et dansk selskab, der genbeskattes efter reglerne om skyggesambeskatning af udenlandske faste driftssteder. FSR mener derfor, at principperne for genbeskatning i sag C-48/13, Nordea Bank Danmark, fuldt ud kan overføres til genbeskatning vedrørende underskud fra udenlandske datterselskaber, og opfordrer til, at styresignalets anvendelsesområde udvides til også at omfatte genbeskatning vedrørende udenlandske datterselskaber.

PwC

Nyt om social sikring for forretningsrejsende

En ny sag ved EU-domstolen kan skabe vanskeligheder for din virksomheds forretningsrejsende i form af betaling af bidrag til arbejdslandene. Medarbejderne kan samtidig miste retten til fx arbejdsløshedsforsikring. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt, at du har A1-dokumentationen for social sikring på plads.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar

SKM2015.226.HR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2 (dagældende). Aktieselskabsloven § 115, stk. 2 (dagældende)

Højesteret fastslog, at etablering af en holdingselskabsstruktur som led i forberedelsen af et generationsskifte som udgangspunkt udgør en forretningsmæssig begrundelse, der opfylder betingelserne for, at der kan gives tilladelse til skattefri aktieombytning, men at skattefriheden ikke kunne opnås ved en konstruktion, hvor der som led i det planlagte generationsskifte skete en aktietegning, der var finansieret i strid med en central, ufravigelig og strafbelagt selskabsretlig lovbestemmelse om forbud mod selvfinansiering. En sådan konstruktion må anses for at have som sit hovedformål eller som et af sine hovedformål at unddrage kapitalgevinstbeskatning. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til at tilbagekalde tilladelsen efter at være blevet bekendt med den ulovlige selvfinansiering.

Hovedaktionæren havde stævnet sin revisor i samme sag. Landsretten fandt, at revisor havde handlet erstatningspådragende ved ikke at have været opmærksom på det dagældende selvfinansieringsforbud i aktieselskabslovgivningen. Dette måtte betegnes som en klar og ansvarspådragende fejl. Erstatning blev fastsat skønsmæssigt, jf. UfR 2007, 1104 H. Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse af erstatningsansvaret med den tilføjelse, at der skulle betales procesrente fra den 13. oktober 2009.

 

Nye straffesager

SKM2015.230.ØLR Straffesag - skattesvig - sort løn - socialt bedrageri

Vedrører: Skattekontrolloven § 16. Straffeloven § 289a

T var tiltalt for med forsæt til at unddrage skat indenfor fristen at have undladt at meddele SKAT, at skatteansættelserne for 2006-2008 var for lave med ikke under 300.000 kr., hvorved han havde unddraget for 193.296 kr. i skat i alt. T var tillige tiltalt for socialt bedrageri ved i perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2009 forsætligt i samarbejde med sine arbejdsgivere at have afgivet urigtige oplysninger overfor kommunen om sin arbejdsevne og antal arbejdstimer til brug for afgørelser om betaling af løntilskud, idet han fortav at han kunne og reelt arbejdede fuld tid, hvilket formåede kommunen til at udbetale i alt 397.769 kr. til hans arbejdsgiver. T var i fleksjob. Arbejdsgiveren førte en særlig "bog" over overarbejdstimer og "sort løn" blev udbetalt i naturalier.

T forklarede at han var i fleksjob på grund af dårlig ryg og at han ikke arbejdede længere end de aftalte 22 timer om ugen. Han huskede ikke hvordan timesedlerne var udfyldt. Der var ingen aftale om, at man kunne få trukket sine private køb i stedet for løn. Man skulle betale senere og han havde ikke anden mulighed end at betale kontant.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig og socialt bedrageri. Den lagde til grund at T i indkomstårene 2006-2008 har modtaget værdier for ikke under 300.000 kr., der blev modregnet i T's løntilgodehavende for merarbejde og ferietillæg, uden at der blev berigtiget A-skat. T idømtes en fængselsstraf på 4 måneders betinget fængsel og en bøde på 250.000 kr. Der blev herved lagt vægt på hans gode personlige forhold og at han ikke tidligere var straffet.

T ankede byretsdommen vedrørende socialt bedrageri.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede frihedsstraffen til 8 måneders betinget fængsel og bøden til 260.000 kr. Den lagde herved vægt på karakteren og omfanget af det sociale bedrageri.

SKM2015.229.ØLR Straffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81

T var tiltalt for som direktør i et selskab for perioden 1. april 2011 - 31. september 2011 at have undladt at angive størrelsen af selskabets udgående og indgående moms, for perioden 1. oktober 2011 - 31. december 2011 at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med selskabets momsangivelser og for perioden 1. januar 2012 - 31. marts 2012 at have undladt at angive størrelsen af selskabets udgående og indgående moms. Han havde derved unddraget for 5.433.065 kr. i moms i alt. Selskabet handlede med elektronisk udstyr.

T påstod frifindelse.

Byretten frifandt T. Selvom T blev registreret som direktør, var det ikke ham der stod for driften, som hovedsagelig blev varetaget af en anden. T havde således intet at gøre med selskabets handler, og det var heller ikke ham, der havde foretaget momsangivelserne.

Landsretten fandt T skyldig i momssvig. T kunne ikke have været helt uvidende om det passerede, men havde accepteret risikoen for, at selskabet blev drevet med ham som direktør uden at reglerne om afregning af moms blev fulgt. Selskabet var blevet oprettet med T som direktør, T var i banken og fik en bankkonto han kunne disponere over og selskabet fik hjemmeadresse hos ham. T holdt sig ikke helt ude af selskabet, men stillede spørgsmål og fik forelagt enkelte udenlandske fakturaer, ligesom T talte med et par leverandører. T idømtes fængsel i 1 år og 6 måneder, men blev gjort betinget under henvisning til T's beskedne rolle i selskabet og til, at T ikke aktivt har medvirket i gerningsindholdet. T blev tillige idømt en tillægsbøde på 5.425.000 kr. samt at skulle betale erstatning til SKAT på 5.433.065 kr.

SKM2015.228.ØLR Straffesag - skattesvig - lønindkomst - ansat på ambassade

Vedrører: Skattekontrolloven § 16

T var tiltalt for skattesvig for 2009 og 2010, hvor han havde undladt at oplyse, at indkomsten var ansat for lavt, idet honorarindtægter fra ambassadeansættelse ikke var medtaget. Han havde derved unddraget for 374.284 kr. i skat i alt.

T nægtede sig skyldig. T forklarede, at han havde dobbelt statsborgerskab. Ambassaden trak ikke skat. Ansatte på ambassaden skulle selv kontakte kommunen, som sørgede for, at de som B-skatteyder fik girokort til at indbetale skatten. Han havde ikke hvert år fra 1991-2009 modtaget girokort til indbetaling af B-skat. Han har betalt nogle af de girokort han modtog men ikke i alle årene. Fra 2005 til 2009 hørte han ikke fra SKAT. Han havde været ude for en dyb personlig krise og led af en svær depression. I en periode fik han ikke åbnet breve eller kontaktet SKAT og var ikke i stand til at lave sine selvangivelser. SKAT har hele tiden vidst, at han var ansat på ambassaden og kendte hans indtægt. Han har på intet tidspunkt forsøgt at unddrage SKAT penge. Han gik ud fra, at når han ikke havde indsendt sin selvangivelse, så fastsatte de hans indtægt baseret på det den var de tidligere år.

Byretten frifandt T med dissens. Rettens flertal var ikke sikre på at T's manglende indgivelser for netop disse år, var udtryk for, at T forsætligt ønskede at unddrage skat. Han kunne meget vel have undladt at selvangive sin indtægt i tillid til, at han ville blive skønsmæssigt ansat korrekt, som i forudgående år.

Landsretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. T idømtes en ubetinget fængselsstraf på 60 dage samt en tillægsbøde på 350.000 kr. Retten lagde til grund, at T var skattepligtig til Danmark af honorarindtægterne, da han har været hjemmehørende i Danmark i hele perioden, var ansat på x ambassade i Danmark og er dansk statsborger. T havde ikke reageret på de fremsendte årsopgørelser for 2009 og 2010, selvom han udtrykkeligt i de fremsendte opgørelser var gjort opmærksom på sin pligt hertil. T havde i en længere periode forud for de omhandlede indkomstår været i kontakt med SKAT omkring sine skatteforhold. Det kunne ikke ændre herved, at han heller ikke i de forudgående år havde indberettet sine indtægter fra ambassaden til SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0186177
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2006, 2007 og 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 20-01-2015

Journalnr: 13/0201160
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører afslag på ekstraordinær genoptagelse. SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets og dets sambeskattede datterselskabers skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 13/6636260
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har opgjort avance ved udløb af køberet til en ejendom, i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2015

Journalnr: 14/0037832
Erhvervsmæssig virksomhed - udlejning af fast ejendom
Klagen vedrører om udlejning af fast ejendom kan anses som erhvervsmæssig, brug af VSO og opgørelse af lejeindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2015

Journalnr: 14/0037847
Erhvervsmæssig virksomhed - udlejning af fast ejendom
Klagen vedrører om udlejning af fast ejendom kan anses som erhvervsmæssig, brug af VSO og opgørelse af lejenindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2015

Journalnr: 13/0106998
Fradrag - retssag
SKAT har nedsat klagerens personlige indkomst med 37.670 kr. vedrørende udgifter til førelse af retssag imod klagerens tidligere arbejdsgiver. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at klagerens fradrag forhøjes med 29.710 kr. fra 37.670 kr. til 67.380 kr.
Afsagt: 29-01-2015

Journalnr: 13/6659000
Fradrag for realkreditrente
Sagen drejer sig om, at klageren ønsker fradrag for 100 pct. af realkreditrenterne vedrørende 2 ejerlejligheder, som de nu tidligere ægtefæller ejede i lige sameje samt fradrag for 100 pct. af valutakurstab ved indfrielse af et banklån med sikkerhed i de 2 ejerlejligheder. Klageren ønsker fradrag i virksomhedsindkomsten. Landsskatteretten godkender yderligere fradrag.
Afsagt: 12-02-2015

Journalnr: 13/5907161
Fradrag for udgifter ved udlejning og objektiv lejeværdi
Klagen vedrører ansættelse af fradrag for udgifter ved udlejning og objektiv lejeværdi. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-01-2015

Journalnr: 12/0272281
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed (stutteri), der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-01-2015

Journalnr: 12/0272282
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed (stutteri), der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-01-2015

Journalnr: 11/0301379
Fradrag og avancer
Sagen vedrører nægtet fradrag på indkøb og ansat avance på ydelser. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-01-2015

Journalnr: 13/0090925
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen
Afsagt: 29-01-2015

Journalnr: 13/0185152
Honorar for salg af bil
Klagen vedrører skat af vederlag i forbindelse med afhændelse af Land Rover Discovery på vegne af A/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 14/2901043
Ligningslovens § 9D
Sagen vedrører klage over Bindende svar, om anvendelse af regelsættet i ligningslovens § 9D. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 16-02-2015

Journalnr: 10/0217022
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-02-2015

Journalnr: 13/0146504
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører maskeret udlodning mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-01-2015

Journalnr: 14/3027040
Overdragelsessum for ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om overdragelsessum for ejendom. SKAT har afvist, at den forespurgte pris kan anvendes. Landsskatteretten stadfæster dette, men bemærker, at den seneste offentliggjorte vurdering kan finde anvendelse.
Afsagt: 29-01-2015

Journalnr: 14/0606393
Overdragelsessum for ejendom og genvundne afskrivninger
Klagen vedrører fastsættelse af overdragelsessum for ejendom og genvundne afskrivninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-02-2015

Journalnr: 13/0201308
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2015

Journalnr: 13/0013452
Skat af fri bil
Skatteankenævnet har beskattet klageren af værdi af fri bil for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 med henholdsvis 248.929 kr. for hvert af indkomstårene 2008 og 2009 og 190.446 kr. for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2015

Journalnr: 12/0221152
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2015

Journalnr: 14/2234838
Skat af gevinst på gæld - K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist i et K/S realiserede en skattepligtig gevinst på gæld i fremmed valuta, som konsekvens af at gæld til en anden virksomhed faldt bort ved salg af kommanditselskabets ejendom til en pris, der ikke dækkede gælden til virksomhed, der havde en 1. prioritetssikkerhed i ejendommen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 14/2235265
Skat af gevinst på gæld - K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist i et K/S realiserede en skattepligtig gevinst på gæld i fremmed valuta, som konsekvens af at gæld til en anden virksomhed faldt bort ved salg af kommanditselskabets ejendom til en pris, der ikke dækkede gælden til virksomhed, der havde en 1. prioritetssikkerhed i ejendommen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 14/2235279
Skat af gevinst på gæld - K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist i et K/S realiserede en skattepligtig gevinst på gæld i fremmed valuta, som konsekvens af at gæld til en anden virksomhed faldt bort ved salg af kommanditselskabets ejendom til en pris, der ikke dækkede gælden til virksomhed, der havde en 1. prioritetssikkerhed i ejendommen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 14/2235288
Skat af gevinst på gæld - K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist i et K/S realiserede en skattepligtig gevinst på gæld i fremmed valuta, som konsekvens af at gæld til en anden virksomhed faldt bort ved salg af kommanditselskabets ejendom til en pris, der ikke dækkede gælden til virksomhed, der havde en 1. prioritetssikkerhed i ejendommen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 14/3358554
Skat af gevinst på gæld - K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren som kommanditist i et K/S realiserede en skattepligtig gevinst på gæld i fremmed valuta, som konsekvens af at gæld til en anden virksomhed faldt bort ved salg af kommanditselskabets ejendom til en pris, der ikke dækkede gælden til virksomhed, der havde en 1. prioritetssikkerhed i ejendommen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2015

Journalnr: 12/0221027
Skattepligt af yderligere lejeindtægt
Sagen vedrører skattepligt af yderligere lejeindtægt. Ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2015

Journalnr: 13/6423628
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører skattepligt til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2015

Journalnr: 14/1493881
Skattepligtig virksomhedsomdannelse
SKAT har anset klagerens omdannelse af personlig drevet virksomhed til anpartsselskab for skattepligtig, da der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed på omdannelsestidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2015

Journalnr: 13/0074166
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Der klages over SKATs skønsmæssige forhøjelse af indkomsten på 800.000 kr. for indkomståret 2008. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-02-2015

Journalnr: 12/0290017
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2015

Journalnr: 12/0233113
Tab på renteswap
Sagen drejer sig om, hvorvidt klagerens tab på en renteswap er kildeartsbegrænset, eller om tabet kan fratrækkes i klagerens skattemæssige resultat af sin udlejningsvirksomhed. SKAT har ikke godkendt fradrag for tab på renteswap på 201.636 kr., idet tabet er anset som kildeartsbegrænset. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2015

Journalnr: 10/0217021
Yderligere avance ved salg af ejerlejligheder
Klagen vedrører yderligere avance ved salg af ejerlejligheder. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-02-2015

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-04-2015 - 05-05-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-04-2015 indstilling i C-66/14 Finanzamt Linz
Fiskale bestemmelser

Er artikel 107 TEUF (tidligere artikel 87 EF), sammenholdt med artikel 108, stk. 3, TEUF (tidligere artikel 88, stk. 3, EF), til hinder for en national foranstaltning, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill – hvorved skatteberegningsgrundlaget og følgelig skattebyrden reduceres – ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens en sådan afskrivning på goodwill ikke er lovlig ved erhvervelse af en kapitalandel i andre indkomst- og selskabsskatteretlige situationer?

Er artikel 49 TEUF (tidl. artikel 43 EF), sammenholdt med artikel 54 TEUF (tidl. artikel 48 EF), til hinder for retsforskrifter i en medlemsstat, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens der ved erhvervelse af en kapitalandel i et ikke-hjemmehørende selskab (især ved hjemsted i en anden EU-medlemsstat) ikke må foretages en sådan afskrivning på goodwill?

Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

Den 22-04-2015 dom i C-357/13 Drukarnia Multipress
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

Den 30-04-2015 indstilling i C-105/14 Taricco m.fl.
Fiskale bestemmelser

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser – skattesvig vedrørende moms – medlemsstaternes pligt til at pålægge effektive, forholdsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning – strafferetlige sanktioner – forældelsesfrist for retsforfølgning – begrænsning i henhold til loven af den samlede forældelsesfrist i tilfælde af afbrydelse af forældelsesfristen – nationale forældelsesregler, der i talrige tilfælde kan medføre straffrihed – det strafferetlige legalitetsprincip – forbud mod tilbagevirkende kraft – artikel 325 TEUF – direktiv 2006/112/EF – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (»PIF-konventionen«)

Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål - Får nogle skattebegunstigelser?

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Nyhedsbrev vedrørende test af indberetning til UFO systemet (FATCA oplysninger)


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/3-15 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, således at den del af lovforslaget, der vedrører muligheden for, at skattemyndighederne kan se bort fra et bindende svar, udskilles i ét lovforslag, og lovforslagets øvrige elementer indeholdes i et andet, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 577

Spm. om, hvorfor ministeren fik forelagt en sag om mulige informationer om skattely i 2012 og ikke ved en lignende sag i 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 578

Spm. om at oversende den ministerforelæggelse, som ministeren blev præsenteret for i 2012, jf. ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y, til skatt...   Svar  

Spm. 579

Spm. om, hvorfor ministeren ikke tog initiativ til, at aftalepartierne omkring brug af oplysninger om skjulte formuer i skattely blev orienteret, til ...   Svar  

Spm. 580

Spm. om, hvilke medarbejdere og hvilke afdelinger der var involveret i de to sager om informationer om skattely, til skatteministeren  Svar