SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 33

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder primært en lang række ikke-offentliggjorte afgørelser. På artikelsiden er der bl.a. 5 nyttige tips vedrørende forældrelejligheder.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
5 skattetips om forældrelejligheder
Arbejdsgiveren hænger på skatten
Syresignal vedrørende omlægning af indkomstår
Notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning

Styresignaler
Styresignal om subsambeskatningskredse
International sambeskatning - styresignal
Omlægning af indkomstår - styresignal
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal

Bindende svar
Fusion - filialer
Skattefri virksomhedsomdannelse - Udenlandsk fast driftssted - EU-ret
Ejendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer
Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
Sundhedsydelse som abonnementsordning
Virksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse

Domme
Ejendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde
Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger
Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris
Ejendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra andre lande og organisationer
VERO Skat, Finland

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150810' AND [SkatteraadChanged] <= '20150816') OR ([LSRChanged] >= '20150810' AND [LSRChanged] <= '20150816') OR ([ByretChanged] >= '20150810' AND [ByretChanged] <= '20150816') OR ([LandsretChanged] >= '20150810' AND [LandsretChanged] <= '20150816') OR ([HojesteretChanged] >= '20150810' AND [HojesteretChanged] <= '20150816')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Syresignal vedrørende omlægning af indkomstår

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til forslaget.

Rigsrevisionen

Notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • det videre forløb med EF.
  • det samlede afsluttende aktstykke for hele fase 1 og den endelige opgørelse for Skattekontoen – primært med fokus på målopfyldelsen for de 3 resterende afsluttede projekter, hvor målopfyldelsen endnu ikke er opgjort (Skattekontoen, ENS og TastSelv Erhverv).

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning

15-1652478

Styresignalet indeholder en beskrivelse af, hvad der efter SKATs opfattelse kan forstås som "svævende underskud". Desuden indeholder styresignalet en beskrivelse af, hvor i underskudsrækkefølgen underskud i subsambeskatningskredse og svævende underskud skal fremføres.

 

Styresignal: Styresignal om subsambeskatningskredse

SKM2015.535.SKAT

Vedrører: Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 10. pkt.

Styresignalet fastslår, at to datterselskaber, der overføres til en ny koncern, kan udgøre en subsambeskatningskreds, selv om datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner.

 

Styresignal: International sambeskatning - styresignal

SKM2015.534.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 10, stk. 1, § 31, stk. 5, § 31 A, stk. 1, 2, 3, 10 og 11, § 31 B, stk. 3 mm

Styresignalet beskriver valget af international sambeskatning i den situation, hvor et selskab indgår som datterselskab i en international sambeskatning i en del af indkomståret, hvorefter datterselskabet udgår af sambeskatningen og bliver moderselskab for et eller flere udenlandske selskaber i resten af indkomståret. Styresignalet fastslår også, at en international sambeskatning fortsat består i den situation, hvor et udenlandsk fast driftssted med restunderskud sælges ud af den internationalt sambeskattede koncern, mens driftsstedets juridiske ejer fortsat indgår i den internationale sambeskatning.

 

Styresignal: Omlægning af indkomstår - styresignal

SKM2015.532.SKAT

Vedrører: Den juridiske vejledning 2016-1 C.D.2.1.2

I dette styresignal beskrives en række fortolkninger af reglerne om omlægning af indkomstår, som SKAT har foretaget under udviklingen af TastSelv Selskabsskat. Styresignalet indeholder vurderinger af spørgsmål om forlængelse af et nystiftet selskabs første indkomstår, omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i et datterselskab og omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet.

 

Styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal

SKM2015.527.SKAT

Vedrører: Afskrivningsloven § 40, stk. 6

Styresignalet omhandler genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow

 

Bindende svar: Fusion - filialer

SKM2015.544.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 2, § 5 og § 15. Momsloven § 8

Skatterådet bekræftede, at en fusion mellem selskab A i X-land og selskab B i Y-land, hvorved de to selskabers faste driftssteder i Danmark sammenlægges, kunne gennemføres skattefrit i Danmark.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at sammenlægningen af de faste driftssteder i Danmark, vil have skattemæssig virkning fra og med den 1. januar 2015, uanset hvorvidt fusionsdatoen i henholdsvis X-land og Y-land måtte blive fastsat til en anden dato end den 1. januar 2015, og uanset hvorvidt fusionsdatoen i X-land og Y-land måtte være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Skatterådet bekræftede, at sammenlægningen af de faste driftssteder i Danmark, vil have skattemæssig virkning som skattefri fusion i Danmark på det tidspunkt, hvor fusionen i henholdsvis X-land og Y-land vil have skattemæssig virkning.

Skatterådet bekræftede, at sammenlægningen af de faste driftssteder i Danmark, kan gennemføres som skattepligtig fusion, uanset om fusionen i X-land og Y-land gennemføres skattefrit efter de der gældende regler.

Skatterådet bekræftede, at sammenlægningen af de faste driftssteder i Danmark, kan gennemføres som skattefri fusion, uanset at fusionen anses som skattepligtig fusion efter reglerne i X-land og Y-land.

Skatterådet bekræftede, at en overdragelse af de samlede aktiviteter fra den danske filial af A i X-land til den danske filial af B i Y-land er at betragte som en momsfri virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

 

Bindende svar: Skattefri virksomhedsomdannelse - Udenlandsk fast driftssted - EU-ret

SKM2015.543.SR

Vedrører: Virksomhedsomdannelsesloven § 1, § 5 og § 6

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kan gennemføres en skattefri virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed med fast driftssted i Tyskland.

Efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven skal virksomhedens aktiver og passiver anses afstået af ejeren på omdannelsestidspunktet til handelsværdierne på dette tidspunkt. Den omhandlende bestemmelse i virksomhedsomdannelsesloven anses ikke at være fællesskabsstridig i forhold til EU-retten.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer

SKM2015.536.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 17, § 18 (som er ophævet pr. 1. januar 2013), § 13 og § 16

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004, 1. oktober 2005, 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 med henblik på at ansætte korrekt fradrag i grundværdien for forbedringer. SKAT har ved en fejl ikke forhøjet fradrag i grundværdien for forbedringer, selvom SKAT i 2005 internt besluttede at forhøje fradrag i grundværdien for forbedringer.

Skatterådet har derudover ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 med henblik på korrekt ansættelse af grundværdien. Grundværdien i 2005 og 2006 er ved en tastefejl ansat med et 0 for lidt i byggeretsværdien.

 

Bindende svar: Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager

SKM2015.533.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A. Personskatteloven § 4 a og § 8 a. Ligningsloven § 33 og § 16 H. Aktieavancebeskatningsloven § 1 og § 2. Selskabsskatteloven § 1, stk. 6, Ligningsloven § 2 og Statsskatteloven §§ 4-6

Skatterådet bekræftede, at spørger er skattepligtig af deklareret udbytte udloddet af overskuddet i 2012 modtaget fra et holdingselskab inkorporeret i x-land, som spørger ejer aktier i. Skatterådet bekræftede, at udbyttet var aktieindkomst for spørger, og at skatten af spørgers aktieindkomst beregnes i overensstemmelse med reglerne i personskattelovens § 8 a, stk. 1 og stk. 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ligningslovens § 33, stk. 1, gav spørger hjemmel til at fradrage skat betalt til x-land af udbytter fra det i x-land inkorporerede holdingselskab i den danske aktieindkomst med maksimalt den i x-land betalte skat, eller den del af den danske skat, der faldt på udbyttet i indkomståret 2012. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at ligningslovens § 33, stk. 2, gav spørger hjemmel til at fradrage det skattebeløb, som x-land i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og x-land havde et ubetinget krav på at opkræve af udbyttet i indkomståret 2012.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at x-land i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og x-land artikel 10, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, litra b, havde et ubetinget krav på at opkræve skat af udbytte betalt af et holdingselskab inkorporeret i x-land, som spørger ejede aktier i.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og x-land artikel 23, stk. 1, litra a, gav spørger ret til lempelse af den danske aktieindkomst med et beløb svarende til den skat, spørger havde betalt til x-land af udbytte modtaget fra holdingselskabet inkorporeret i x-land i indkomståret 2012.

Skatterådet bekræftede, at artikel 24, stk. 2. litra a og b, jf. notevekslingens punkt (i) - (iv) i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og x-land ikke fandt anvendelse i nærværende tilfælde.

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke var omfattet af ligningslovens § 16 H, stk. 1, og spørgsmål om tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning for indkomståret 2012 bortfaldt.

Skatterådet bekræftede, at spørger, i tilfælde af det i x-land inkorporerede holdingselskabs likvidation, blev beskattet af et i forbindelse med likvidationen eventuelt forbundet udlodningsprovenu efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.

Skatterådet bekræftede, at spørger, i tilfælde af et salg af sine aktier i det i x-land inkorporerede holdingselskab, ville blive beskattet af en given avance eller tab i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven i medfør af denne lovs § 1.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det i x-land inkorporerede holdingselskab ikke var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 6. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at det i x-land inkorporerede datterselskab, der var ejet af det i x-land inkorporerede holdingselskab, ikke var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 6.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en aftale om lønvederlag for arbejde, som spørger udførte for selskabet A, ikke ville blive regulereret i medfør af ligningslovens § 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at indkomst oppebåret af A kun kunne beskattes i x-land, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og x-land artikel 7.

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke kunne anses for værende rette indkomstmodtager, jf. statsskattelovens § 4, for indkomst retmæssigt oppebåret af A i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 7. Dog kunne Skatterådet ikke bekræfte, at spørger ikke var rette indkomstmodtager i forhold til tjenesteydelsesaftalen indgået mellem A og B.

 

Bindende svar: Sundhedsydelse som abonnementsordning

SKM2015.531.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 6. Ligningsloven § 16

Skatterådet bekræfter, at arbejdsgiver kan få fradrag for omkostningerne til en sundhedsordning, der tilbydes medarbejderne. Endvidere bekræfter Skatterådet, at værdiansættelsen af sundhedsordningen som et personalegode for medarbejderne kan ske på grundlag af den abonnementspris, som arbejdsgiver betaler. Dette er under forudsætning af, at abonnementsprisen er udtryk for den faktiske markedspris.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse

SKM2015.528.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 og 7

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke sker beskatning efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, hvis spørger kautionerer for en driftskredit på 5.000.000 kr., som personlig kaution, i et nystiftet anpartsselskab.

 

Dom: Ejendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde

SKM2015.546.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen angik, om skatteyderen var berettiget til fradrag for udgifter forbundet med etablering af fjernvarmeledninger på skatteyderens grund.

Vurderingsankenævnet havde indrømmet skønsmæssigt fradrag for udgifter afholdt til anlæg af fjernvarmeledninger internt på hver af skatteyderens to grunde med henholdsvis 160.000,- kr. og 200.000,-. Inden Landsskatteretten traf afgørelse i sagen indbragte skatteyderen Vurderingsankenævnets afgørelse for domstolene med påstand om yderligere fradrag, idet der efter skatteyderens opfattelse var grundlag for at tilsidesætte ankenævnets skøn.

Skatteministeriet fik medhold i en af ministeriet nedlagt skærpet påstand om, at ingen af fjernvarmeledningerne udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg, og at skatteyderens fradrag for interne varmeledninger derfor skulle nedsættes til kr. 0,-.

Byretten henviste bl.a. til, at ministeriet havde omgjort Vurderingsankenævnets afgørelse. Retten skulle derfor principielt prøve det af ministeriet ansatte fradrag. Bevisbyrden for, at de interne varmeledninger udgjorde fradragsberettigede hovedanlæg, påhvilede ifølge byretten skatteyderen. Denne bevisbyrde fandt retten ikke, at skatteyderen havde løftet. Byretten tog derfor ministeriets principale påstand til følge.

 

Dom: Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger

SKM2015.542.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1

I 2005 stiftede A selskabet H1 ApS ved indskud af unoterede aktier og børsnoterede aktier. A fik betaling for de indskudte aktiver i form af anpartskapitalen i H1 samt et stiftertilgodehavende. Med henvisning til at A havde fået en overpris for de unoterede aktier, nedsatte skattemyndighederne stiftertilgodehavendets skattemæssige værdi. Det var for byretten ubestridt, at A havde fået en overpris for de unoterede aktier.

Retten fastslog, at rentebetalingerne på den del af stiftertilgodehavendet, der lå ud over det skattemæssigt ansatte tilgodehavende, måtte anses for maskeret udbytte, med den følge at denne del renterne ikke var fradragsberettigede for H1 ApS.

 

Dom: Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger

SKM2015.541.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1

I 2005 stiftede A selskabet H1 ApS ved indskud af unoterede aktier og børsnoterede aktier. A fik betaling for de indskudte aktiver i form af anpartskapitalen i H1 samt et stiftertilgodehavende. Med henvisning til at A havde fået en overpris for de unoterede aktier, nedsatte skattemyndighederne stiftertilgodehavendets skattemæssige værdi. Det var for byretten ubestridt, at A havde fået en overpris for de unoterede aktier.

Retten fastslog, at H1's afdrag på den del af stiftertilgodehavendet, der oversteg det skattemæssigt fastsatte tilgodehavende, måtte anses for maskeret udlodning, ligesom rentebetalingerne på den del af stiftertilgodehavendet, der lå ud over det skattemæssigt ansatte tilgodehavende, ligeledes måtte anses for maskeret udbytte, alt med den følge at afdragene og renterne skulle kvalificeres som aktieindkomst.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris

SKM2015.539.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen vedrørte, om der var grundlag for at tilsidesætte den af Landsskatteretten fastsatte råjordspris for boligselskabets ejendom.

Landsskatteretten havde fastsat råjordsprisen efter et skøn, hvor der var lagt vægt på handelsprisen af grunden i ubebygget stand, samt ejendommens beliggenhed og udnyttelsen af grunden efter lokalplanens bestemmelser.

Ved Landsskatterettens skøn blev råjordsprisen fastsat til en højere værdi end grundværdien. Retten fandt ikke, at boligselskabet havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over råjordsprisen, der var relevant og sagligt.

Retten bemærkede, at ejendommens grundværdi ikke havde været prøvet af vurderingsmyndighederne og ikke i sig selv kunne føre til, at Landsskatterettens skøn skulle tilsidesættes.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed

SKM2015.537.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt grundejeren i henhold til skatteforvaltningslovens dagældende § 33, stk. 3, havde krav på ekstraordinær genoptagelse af vurderingerne af den omhandlede ejendom for årene 2002-2005.

Landsskatteretten havde afvist grundejerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten havde i sin begrundelse bl.a. lagt vægt på, at grundejeren først havde benyttet sin klagemulighed mere end 2 år efter et afslag på en byggetilladelse, der ifølge grundejeren medførte, at han blev opmærksom på, at grundværdien efter hans opfattelse var for høj.

Landsskatteretten havde desuden anført, at der ikke var fremkommet nye oplysninger til sagen, samt at der ved de omhandlede ejendomsvurderinger var taget hensyn til den manglende mulighed for at udnytte den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent på ejendommen.

Byretten fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt en ejendomsvurdering skal genoptages ekstraordinært, beror på et forvaltningsretligt skøn. Retten fandt i den forbindelse, at de hensyn, der var indgået i Landsskatterettens afgørelse, var relevante og saglige.

Derudover fandt retten, at der ved bevisførelsen ikke var fremkommet nye faktiske oplysninger eller oplysning om omstændigheder i øvrigt, herunder vedrørende objektive fejl eller myndighedsfejl, som gav grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.540.VLR Udlægsforretning - kontant betaling - konkurs - omstødelse

Vedrører: Konkursloven § 71, § 72 og § 74

SKAT foretog den 15. oktober 2012 en udlægsforretning hos H1 A/S. Der var tale om den 9. udlægsforretning det pågældende år, idet SKAT kontinuerligt - med undtagelse af juli måned - havde foretaget udlæg i selskabets udestående fakturaer til sikkerhed for selskabets skatte- og afgiftstilsvar.

Selskabets bank indleverede den 16. oktober 2012 en konkursbegæring mod selskabet, og selskabet blev på baggrund heraf taget under konkursbehandling den 26. oktober 2012. Selskabet havde forinden indleveret en egenbegæring om konkursbehandling den 27. september 2012, som imidlertid var blevet tilbagekaldt den 1. oktober 2012.

Under udlægsforretningen den 15. oktober 2012 fik SKAT betaling for momstilsvaret for juni 2012 samt A-skat og AM-bidrag for juli 2012, i alt kr. 1.163.144,-, hvilket blev betalt ved en overførsel via selskabets bankforbindelse. Betalingen blev foretaget fra en særlig kredit, der ifølge konkursboet var bevilliget til selskabet med henblik på betaling af nødvendige udgifter, mens virksomheden blev forsøgt solgt til tredjemand. Selskabets bestyrelsesformand, der var indsat på foranledning af banken, skulle godkende alle betalinger fra kreditten, og bestyrelsesformanden rådførte sig med banken, forinden betalingen blev effektueret.

Konkursboet gjorde gældende, at betalingen til SKAT var omstødelig i medfør af konkurslovens § 71, stk. 1, eller en analogi af bestemmelsen, konkurslovens § 72, stk. 1, og konkurslovens § 74.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at omstøde betalingen i medfør af nogen af de påberåbte bestemmelser eller en analogi af konkurslovens § 71, stk. 1, og SKAT blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6423052
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2007-2009, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, vedrørende befordringsfradrag. SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/5384800
Ekstraordinær genoptagelse og befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse og fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-06-2015

Journalnr: 14/0805541
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2006 - 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 13/5734956
Lejeindtægt ved udlejning til datter
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse ved beskatning af lejeindtægter fra udlejning til datter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-06-2015

Journalnr: 11/0298614
Aktieavancebeskatning
Klagen vedrører beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte, herunder fortolkning af EU-retten og af den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2015

Journalnr: 13/5386008
Anskaffelsessum for ejendom
Klagen vedrører fastsættelse af anskaffelsessummen for en ejendom ved overdragelse fra hovedanpartshaverne på armslængdevilkår. Landsskatteretten forhøjer den godkendte sum.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/6637021
Befordringsfradrag
Klager er ansat som purser på indenrigs og udenrigs ture, hvorfor arbejdstiderne er af skiftende karakter. Klager er ofte på arbejde flere dage i træk, dog således at han under mellemlandingerne har fri nogle timer, før han igen skal arbejde på et andet fly. Klagen vedrører ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/6622784
Diverse fradrag
Klager er fra Rumænien og har boet de sidste 5 år i Danmark sammen med sin ægtefælle og sine børn. Klager er fuldt skattepligtig til Danmark. Klagen vedrører fradrag for renter, befordring samt kost og logi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 14/3295266
Diverse fradrag
Klager er fra Rumænien og har boet de sidste 5 år i Danmark sammen med sin ægtefælle og sine børn. Klager er fuldt skattepligtig til Danmark. Klagen vedrører nægtet fradrag for renter, kost og logi samt befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 12/0191058
Diverse fradrag og skat af fri bil
Klagen vedrører diverse fradrag og beskatning af fri bil. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 22-06-2015

Journalnr: 12/0200335
Diverse fradrag og skat af fri bil
Klagen vedrører diverse fradrag og beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-06-2015

Journalnr: 13/05682556
Ekstraordinær genoptagelse og befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen og fradrag for befordring. Landsskatteretten nægter genoptagelse men godkender fradrag i vidt omfang.
Afsagt: 24-06-2015

Journalnr: 12/0272782
Fradrag - vinkøb
SKAT har ikke godkendt fradrag på 17.000 euro for køb af vin i Italien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2015

Journalnr: 13/6622964
Fradrag for driftsomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2015

Journalnr: 14/0183519
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0154425
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0214210
Fradrag for rejseudgifter og befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter og befordringsfradrag. Landsskatteretten godkender delvist fradrag.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 14/3226229
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og afledte konsekvenser. Landsskatteretten godkender, at klagerens udlejningsvirksomhed anses for erhvervsmæssigt drevet og skatteansættelserne foretages som selvangivet.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/4300404
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har nægtet genoptagelse af klagerens indkomstansættelse for indkomståret 2008 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen.
Afsagt: 29-06-2015

Journalnr: 13/0081135
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0082995
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 02-07-2015

Journalnr: 12/0272401
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 12/0273260
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage det omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074042
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074069
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 02-07-2015

Journalnr: 13/0074184
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074238
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074245
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074247
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen, samt for indkomstårene 2008 og 2009 nedsættelse af hævet opsparet overskud. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074248
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074249
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074251
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074288
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074291
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074294
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 24-06-2015

Journalnr: 13/0074328
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074329
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fuldt ud har imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074332
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074334
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074335
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074336
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/0074337
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074338
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074384
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074481
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074482
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074484
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0074492
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074587
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074602
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/0074622
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 12/0273000
Genoptagelse af skatteansættelserne
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud mv. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 01/0196132
Indbetaling til kirke
Klagen vedrører fradrag for indbetaling til kirke. Landsskatteretten godkender fradrag som selvangivet.
Afsagt: 15-07-2015

Journalnr: 13/0232536
Indeholdelsespligt
SKAT har pålagt selskabet pligt til at indeholde A-skat med 30 % og AM-bidrag med 8 % i forbindelse med betaling af vederlag til udenlandske arbejdsgivere, herunder [virksomhed1], for leje af udenlandsk arbejdskraft, samt hæftelse for ikke indeholdte beløb. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår indeholdelsespligten og hæftelsen, idet forhøjelsen dog ændres.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 13/5682832
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
SKAT har ikke godkendt, at klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravet om dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet ikke er opfyldt. Landsskatteretten anser klageren for at have haft en dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforhold og ændrer dermed SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-06-2015

Journalnr: 13/5386494
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning ved overdragelse af hovedanpartshaverens ejendom til overpris til selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/5386536
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning ved overdragelse af hovedanpartshaverens ejendom til overpris til selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-07-2015

Journalnr: 13/5646113
Ret til befordringsfradrag
Sagen vedrører klage over bindende svar om anvendelse af regelsættet i ligningslovens § 9D. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 12/0188800
Skat af modtaget gave
Der klages over, at klageren er beskattet af et kontant beløb, som klageren modtog fra sin onkel i USA i forbindelse med onklens salg af en fast ejendom i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-07-2015

Journalnr: 12/0190769
Skat af renteindtægter
Skat af renteindtægter. Ikke godkendt annullerede låneaftaler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 13/4777928
Skattefrie godtgørelse - idrætsdommer
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om mulighed for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Landsskatteretten ændrer svaret på det ene af de påklagede svar.
Afsagt: 29-06-2015

Journalnr: 13/0249411
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 13/0208652
Tab på finansiel kontrakt
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabets nettotab på valutaterminskontrakter skal medregnes ved opgørelsen af selskabets nettofinansieringsudgifter efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4.
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om nedsættelse af sambeskatningsindkomsten med 265.427.512 kr. vedrørende tab på finansielle kontrakter, som er blevet rentefradragsbegrænset efter selskabskattelovens § 11 B. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-06-2015

Journalnr: 13/0078688
Tab på finansiel kontrakt
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på finansiel kontrakt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 14/5334227
Valg af VSO
SKAT har givet afslag på anmodning om valg af virksomhedsordningen for 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2015

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 5 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.(Genindførelse af BoligJobordningen).

Bilag

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 5

Henvendelse af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at forholde sig til konklusionerne af den evaluering af Boligjobordningen, som konsulentbureauet DAMVAD har udført på foranledning af Skatteministeriet, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvilken beskæftigelseseffekt ministeren vurderer, at Boligjobordningen vil have i 2015 og de kommende år, til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 7 Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).

Bilag

Bilag 6

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om lovforslaget og dets enkelte elementer er i overensstemmelse med Flygtningekonventionen artikel 23, til skatteministeren

Spm. 2

Henvendelse af 8/7-15 fra Institut for Menneskerettigheder

Spm. 3

MFU spm. om ministeren vil fremsende et overslag over lovforslagets økonomiske konsekvenser med hensyn til ekstra sagsbehandlingstid og ekstra økonomiske enkeltydelser, der udløses på baggrund af de reducerede ydelser, lovforslaget lægger op til, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om ministeren er enig i, at nytilkomne flygtninge vil skulle betale det samme for bleer, mad, husleje, flyverdragter og anden påklædning, som mennesker, der har boet i Danmark i lang tid, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om ministeren vil oplyse baggrunden for, at lovforslaget ikke indeholder en vurdering af forholdet til Danmarks konventionsmæssige forpligtelser på menneskerettighedsområdet og forelægge en sådan vurdering hurtigst muligt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at kommentere henvendelsen af 4/8-15 fra Mødestedet, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvordan de vurderer kritikken fra UNHCR af, at de tre lovforslag, L 2, L3 og L 7 ikke lever op til de krav om lige behandling af flygtninge og modtagerlandets egne borgere, der er fastslået i FN’s flygtningekonvention fra 1951, til skatteministeren, beskæftigelsesministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 16

Meddelelse om fremlagte henvendelser fra Helge Bülow af 8. august 2015 vedrørende inddrivelse af skat

Bilag 17

Kopi af SAU alm. del - bilag 162 (2014-15, 1. samling). Invitation til møde om skatteplanlægning og skattesnyd den 17. juni fra TAXE udvalget

Bilag 190

Kopi af SAU alm. del - bilag 162 (2014-15) 1. samling. Invitation til møde om skatteplanlægning og skattesnyd den 17. juni fra TAXE udvalget

Bilag 191

Invitation til møde om skatteplanlægning og skattesnyd den 17. juni fra TAXE udvalget

Bilag 192

Invitation til møde om skatteplanlægning og skattesnyd den 17. juni fra TAXE udvalget

Bilag 193

Invitation til møde om skatteplanlægning og skattesnyd den 17. juni fra TAXE udvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige husstandsindkomst for ejere af enfamilieshuse fordelt på landets 98 kommuner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 9

Spm. om, i hvilken udstrækning SKAT skal sikre sig, at forslag til afgørelser og afgørelser sendes ud til skatteyderen og kendte repræsentanter, herun...   Svar  

Spm. 10

Spm. om at oplyse beløbet, som SKAT bruger på at få eksterne revisorer og advokater til at hjælpe sig med at finde ud af, hvilket beløb SKAT har til g...   Svar  

Spm. 11

Spm. om ministeren er enig i, at der gælder en kendelsesfrist på tre måneder både i tilfælde af ordinær og ekstraordinær genoptagelse, til skatteminis...   Svar  

Spm. 12

Spm. om, hvor mange kontrolbesøg SKAT har gennemført på baggrund af hjemlen til at kontrollere på privat grund uden dommerkendelse i perioden fra førs...   Svar  

Spm. 13

Spm. om, hvor mange klager SKAT har modtaget i relation til kontroller på privat grund uden forudgående dommerkendelse, til skatteministeren  Svar  

Spm. 14

Spm. om SKATs sagsbehandlingstid i sager, hvor SKAT har indefrosset borgerens værdier, til skatteministeren  Svar  

Spm. 15

Spm. om, hvor store de samlede private bidrag til de 175 syddanske folketingspolitikere er selvangivet til år for år, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 41

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en polsk medarbejder, der er ansat 6-7 måneder om året i Danmark, (f.eks. på en campingplads), får børnepenge...

Spm. S 43

Mener ministeren, det er rimeligt, at en tidligere departementschef i skatteministeriet modtager løn af staten, samtidig med at han er ansat i en bran...

Spm. S 46

Mener ministeren, at det er rimeligt, at sager, hvor SKAT indefryser folks værdier og ejendom for at sikre en potentiel skattebetaling, kan vare over ...