SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 26

Kære Læser

I denne SkatteMail kan du bl.a. læse om at SKAT vil øge kontrollen med hovedaktionærselskaber. SKAT oplever, at hovedaktionærernes bestemmende rolle i selskaber i mange tilfælde medfører en forkert beskatning af hovedaktionærerne. Denne forkerte beskatning ses bl.a. i relation til beskatning af frie goder, ved overdragelser mellem selskaber og hovedaktionærer, som ikke fortages på markedsmæssige vilkår, samt hvor selskabet afholder aktionærens private udgifter. Den øgede kontrolindsats medfører 5.000 årlige kontroller hvert år til og med 2017, hvilket er mere end en fordobling i forhold til kontroller i 2014.

Nu er det ved at være tid til sommerferie. Vi vil bl.a. bruge sommerferien til at flytte vores data til en ny server, og benytter chancen til at opgradere lidt hist og pist. Der vil være en periode fra medio juli, hvor vores websites ikke vil være tilgængelige og håber på forståelse herfor...

God fornøjelse med læsningen og god sommer!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Øget kontrol af selskaber med hovedaktionærer
Taxation when working in Norway
Social security when working in different European countries
Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Høring over bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven
Ny afgørelse om skattepligt ved opsætning af solceller
Indberetning til SKATs underskudsregister - deadline den 1. september 2015
Fradrag for småfornødenheder når man er ”på rejse”
Eftergivelse af gæld på non-recourse vilkår er skattefri ifølge ny praksis fra Landsskatteretten
Renter på skattekontoen
Husk selvangivelen, restskatten og alt det andet

Udkast til styresignal
Udkast til Styresignal om genoptagelse som følge af SKM2014.538.ØLR om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien

Bindende svar
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Køb og salg af fast ejendom, ekspropriationserstatning
Aftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning

Afgørelser
Bindende svar angående arbejdsudleje
Rette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom
Fritagelse for beskatning af dødsbo
Hæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi
Fri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist
Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - solcenter
Genoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning
Genoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150622' AND [SkatteraadChanged] <= '20150628') OR ([LSRChanged] >= '20150622' AND [LSRChanged] <= '20150628') OR ([ByretChanged] >= '20150622' AND [ByretChanged] <= '20150628') OR ([LandsretChanged] >= '20150622' AND [LandsretChanged] <= '20150628') OR ([HojesteretChanged] >= '20150622' AND [HojesteretChanged] <= '20150628')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Øget kontrol af selskaber med hovedaktionærer

SKAT oplever, at hovedaktionærernes bestemmende rolle i selskaber i mange tilfælde medfører en forkert beskatning af hovedaktionærerne. Denne forkerte beskatning ses bl.a. i relation til beskatning af frie goder, ved overdragelser mellem selskaber og hovedaktionærer, som ikke fortages på markedsmæssige vilkår, samt hvor selskabet afholder aktionærens private udgifter.

BDO

Taxation when working in Norway

It can be difficult to get an overview of which tax rules that apply when working abroad. This is emphasised by a recent ruling from the Danish Supreme Court.

BDO

Social security when working in different European countries

A case before the Court of Justice of the EU has given rise to concern among business travellers and their employers in relation to social security coverage. Fortunately, the case has no implications for most business travellers.

FSR - danske revisorer

Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Indledningsvist skal FSR opfordre til, at skatteministeren udsteder de nødvendige vejledninger og fortolkningsbidrag i så godt tid som muligt i forhold til tidsfristerne for implementering, og at disse sendes i høring hos alle relevante parter inden udstedelsen.

Endvidere bedes Skatteministeren oplyse, hvorvidt der eksisterer den nødvendige lovhjemmel til, at informationer påkrævet i henhold til forpligtelserne om passende omhu indhentes fra kontohavere fra ikke-deltagende jurisdiktioner, som ikke er omfattet af EU’s databeskyttelseslovgivning, og med hvilke Danmark ikke (endnu) har indgået en aftale med, som indeholder bestemmelser om databeskyttelse.

Der er i udkastet til bekendtgørelsen fastsat beløbsgrænser i DKK, der svarer til pågældende beløb i USD, ved en omregningskurs på ca. 6,38. Skatteministeren bedes oplyse, hvordan Finansielle Institutter skal forholde sig, hvis omregningskursen for den aktuelle rapporteringsperiode afviger fra denne kurs?

Efter § 103, stk. 2 er Finansielle Institutter forpligtet til, at udfolde rimelige bestræbelser for at indhente skatteydernummeret (-numrene) og fødselsdatoen for allerede eksisterede konti ved udgangen af det andet kalenderår efter det år, i hvilket allerede eksisterende konti identificeres som indberetningspligtige konti. FSR skal bede Skatteministeren om at oplyse, hvordan ”forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser” skal fortolkes i praksis. Endvidere bedes Skatteministeren oplyse, hvorvidt der i en overgangsperiode ved implementering af CRS fra OECD-side findes et ”god tro” hensyn i forhold til de finansielle institutioner, som kendt fra den amerikanske implementering af FACTA.

FSR - danske revisorer

Høring over bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven

Ændringerne i bekendtgørelsen er en følge af lov nr. 1376 af 16. december 2014 (L9, 2014/2015), herunder reglerne om indberetning af selskabers køb af egne aktier, indberetning af værdipapirer ejet i sameje samt generelt indberetning af selskabers deponering, køb eller salg af aktier.

I forslaget foreslås en udvidet indberetningspligt for moms på flere områder, eksempelvis ved sameje, udbytte af danske aktier mv. I forlængelse heraf beder FSR, Skatteministeriet uddybe behovet for en sådan ændring i forhold til gældende regler.

Horten

Ny afgørelse om skattepligt ved opsætning af solceller

Skatterådet har i februar 2015 afgivet et nyt, bindende svar vedrørende de skattemæssige konsekvenser af produktion af egen energi via solceller. Skatterådet fastslår, at et vandværks opsætning af solceller til eget forbrug udløser skattepligt for vandværket.

PwC

Fradrag for småfornødenheder når man er ”på rejse”

Mange medarbejdere tror de opfylder betingelserne for at få fradrag for ”småfornødenheder”, når de arbejder langt væk fra hjemmet. Spekulationerne er bl.a. opstået, efter at et TV-program i marts 2015 bragte et indslag med udtalelsen: ”Er du en af de mange, der har arbejdsdage så langt væk fra din bopæl, at du ikke kan nå hjem igen samme dag, kan du muligvis få et skattefradrag til såkaldte småfornødenheder på 116 kroner om dagen – også selvom din arbejdsgiver allerede dækker udgifterne til mad og drikke”.

PwC

Eftergivelse af gæld på non-recourse vilkår er skattefri ifølge ny praksis fra Landsskatteretten

Ifølge ny praksis fra Landsskatteretten er eftergivelse af gæld på non-recourse vilkår i visse tilfælde skattefri for debitor. Genoptagelse af skatteansættelsen er relevant, hvis der er sket beskatning af eftergivelse af fysiske personers gæld på non-recourse vilkår. Den nye praksis bør desuden tages i betragtning ved planlægningen af finansieringsforholdene i fremtidige investeringer. Det er oplyst, at sagerne er indbragt for domstolene.

Revisionsinstituttet

Renter på skattekontoen

Husk at renter på SKAT´s skattekonto er skattepligtige og fradragsberettigede

SEGES

Husk selvangivelen, restskatten og alt det andet

Omkring 1. juli er der en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med selvangivelsen for 2014.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til Styresignal om genoptagelse som følge af SKM2014.538.ØLR om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien

14-4053030

I styresignalet gennemgås retningslinjerne for genoptagelse af sager om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien m.v. som følge af Østre Landsrets dom af 26. juni 2014 vedrørende den tidligere gældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Det er sager, der omhandler anmodning om genoptagelse vedrørende fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold, samt forhold der i forbindelse med genoptagelsen af disse forhold har en nær sammenhæng hermed.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi

SKM2015.437.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 33 stk. 16.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få rettet den omberegnede grundværdi.

 

Bindende svar: Køb og salg af fast ejendom, ekspropriationserstatning

SKM2015.436.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne indgå en frivillig aftale om erstatning for deklarationspålæg efter miljøbeskyttelsesloven § 24, med den følge, at erstatningen i forhold til ejeren af ejendommen sidestilledes med en ekspropriationserstatning efter ejendomsavancebeskatningsloven § 11, stk. 1

 

Bindende svar: Aftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning

SKM2015.435.SR

Vedrører: Personskatteloven § 13 a

Debitor indgår en aftale om frivillig akkord med hovedkreditor i 2012. Det følger af aftalen, at debitor skal indfri yderligere af hovedkreditors usikrede tilgodehavende, hvis der konstateres stigning i panteværdierne i debitors aktiver frem til 2017.

Skatterådet konkluderer, at det ikke er muligt at udskyde tidspunktet for underskudsbegrænsning ved blot at indsætte en betingelse om et muligt dividendetillæg, som kan føre til, at kreditor indfries fuldt ud.

Der sker herefter nedsættelse af underskud med det beløb, hvormed gælden er nedsat med virkning for indkomståret 2012.

 

Afgørelse: Bindende svar angående arbejdsudleje

SKM2015.448.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

LSR ændrede Skatterådets besvarelse af 2 ud af 3 spørgsmål om arbejdsudleje. I den foreliggende sag var det oplyst, at H1 ville indgå aftaler om levering af konsulentydelser inden for områder, som H1 ikke markedsførte, ikke selv havde viden om og derfor ikke leverede, at underleverandørens ydelse ville være klart defineret og afgrænset, adskilt fra den øvrige del af projektet, og at underleverandøren havde et selvstændigt økonomisk ansvar. Landsskatteretten fandt, at arbejde, der udføres i henhold til aftaler med underentreprenører, under disse omstændigheder ikke skulle anses for en integreret del af H1's virksomhed. Landsskatteretten ændrede derfor svaret på spørgsmål 1 og 2 til "Ja". Det forhold, at H1 havde en dansk projektleder, ændrede ikke besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, forudsat, at projektlederen udelukkende havde en overordnet og koordinerende rolle. Landsskatteretten besvarede derfor spørgsmål 3 med "Nej".

 

Afgørelse: Rette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom

SKM2015.446.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 24 A og § 25 A

Klagerens ægtefælle blev anset for at være den, der i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, havde drevet udlejningsvirksomhed med en lejlighed. Kapitalindkomsten i forbindelse med salg af den pågældende lejlighed skulle herefter medregnes ved opgørelsen af klagerens ægtefælles kapitalindkomst.

 

Afgørelse: Fritagelse for beskatning af dødsbo

SKM2015.444.LSR

Vedrører: Dødsboskatteloven § 6, stk. 1 og § 58, stk. 1, nr. 3-4 og stk. 5. Dødsboskifteloven § 34

Sagen angik om et dødsbo var skattefrit efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1. Landsskatteretten fandt, at længstlevende ikke havde succederet i sin afdøde ægtefælles skattemæssige forhold. Der var alene ved længstlevendes død tale om skifte af ét dødsbo, og der var ikke grundlag for at opdele boet efter længstlevende i to andele. Som følge heraf var boet ikke skattefritaget efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1. Landsskatteretten var enig med SKAT i, at det kun var de skifteretslige uskiftede boer, der var omfattet af styresignalet som SKM2014.46.SKAT .

 

Afgørelse: Hæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser

SKM2015.443.LSR

Vedrører: Bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 1. Dagældende arbejdsmarkedsfondslov § 15, stk. 2, 1. pkt. Dagældende Ligningslov § 9, stk. 5. Kildeskatteloven § 69, stk. 1. Ligningsloven § 9 A, stk. 1 og 3

Et selskab hæftede for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i forbindelse med udbetaling af rejse- og kørselsgodtgørelse, men størrelsen af hæftelsen kunne ikke overstige indkomstmodtagerens samlede ikke betalte restskat og restbidrag m.v.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi

SKM2015.442.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen vedrørte, om der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over en ejendoms råjordsværdi.

Retten bemærkede indledningsvist, at skatteyderen havde købt grunden i 1997 for ca. kr. 176,- pr. kvadratmeter, og at det fremgik af skødet, at denne pris kun i begrænset omfang indeholdt udgifter til byggemodning. Retten fandt det ikke godtgjort, at der var foretaget ekstern byggemodning, der havde påvirket salgsprisen. Retten bemærkede endvidere, at SKAT havde opgjort et fradrag for forbedringer udført i 1978 på kr. 60.000,- samt at der ikke var opgjort yderligere fradrag for forbedringer udført inden 1997.

Retten konstaterede herefter, at Landsskatteretten i sin afgørelse havde lagt vægt på grundens konstaterede salgspris i 1997, de tidligere vurderinger af ejendommen, ejendommens beliggenhed og udnyttelsen af grunden i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Henset hertil fandt retten ikke, at der var holdepunkter for, at Landsskatteretten ved sin afgørelse alene havde lagt vægt på vurderingen fra 1986, som skatteyderen havde gjort gældende. Da skatteyderen heller ikke i øvrigt havde godtgjort, at Landsskatterettens skøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat, blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Fri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist

SKM2015.441.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 9. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 5

Sagen angik, om skatteyderne var berettiget til yderligere nedslag i beregningsgrundlaget for rådighedsbeskatning af fri bolig, jf. ligningslovens § 16, stk. 9. Skatteyderne fik stillet en ejendom til rådighed af et selskab, hvori de var hovedaktionærer og direktører. Spørgsmålet var, hvordan forholdet var mellem den erhvervsmæssige og private del af ejendommen.

Skatteyderne gjorde gældende, at de omtvistede lokaler udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt.

Retten fandt, at det afgørende for, hvorvidt der skal foretages et nedslag i beregningsgrundlaget, er, om lokalerne kan antages at være stillet til skatteyderens rådighed. Det er således ikke afgørende, hvorvidt lokalerne rent faktisk har været anvendt til private formål af skatteyderen. De påberåbte lokaler måtte herefter anses at være stillet til rådighed for sagsøgerne og således ikke anvendt udelukkende erhvervsmæssigt.

Endvidere angik sagen, om skatteansættelsen var sket rettidigt. Henset til, at sagsøgerne udøvede bestemmende indflydelse over selskabet, og at sagsøgernes anvendelse af selskabets ejendom uden vederlag måtte betragtes som en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens § 3 B, fandt retten, at skatteansættelsen var rettidigt i medfør af den udvidede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - solcenter

SKM2015.440.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a og § 4

Spørgsmålet var, om sagsøgeren havde drevet sit solcenter erhvervsmæssigt i indkomstårene 2009-2011 (begge inkl.).

Retten henviste til, at solcentret for hvert af årene 2005-2012 havde givet underskud.

For så vidt angik indkomståret 2009, hvor solcentret på femte år var underskudsgivende, måtte det ifølge retten være en forudsætning for at anse driften for erhvervsmæssig i skatteretlig henseende, at der var et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden ville udvikle sig således, at den ville kunne give en rimelig fortjeneste, jf. UfR 2000.313 H.

Retten fandt ikke, at sagsøgeren havde tilvejebragt et sådant grundlag. At solcentret i 2013 gav et mindre overskud før driftsherrevederlag og forrentning af investeringen kunne ikke føre til et andet resultat. Heller ikke det forhold, at solcentret ikke havde hobbykarakter kunne - henset til de betydelige underskud - føre til et andet resultat.

Retten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

 

Dom: Genoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning

SKM2015.438.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 og § 30. Tonnageskatteloven § 2

Selskabet havde principalt nedlagt påstand om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009 og subsidiært om ret til at foretage selvangivelsesomvalg for samme indkomstår. Selskabet havde ikke i selvangivelsen valgt tonnagebeskatning og ønskede for indkomståret 2009 at opnå mulighed for at anvende tonnageskattelovens regler.

Landsretten udtalte, at skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, ikke hjemler adgang til at ændre skatteansættelsen i tilfælde, hvor det er den skattepligtiges valg mellem flere muligheder, der ønskes ændret.

Landsretten fandt endvidere, at selskabets valg af beskatningsform først kunne anses for at være truffet i forbindelse med, at selskabet i selvangivelsen for 2009 anvendte selskabsskattelovens bestemmelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og tonnagebeskatning var således ikke valgt.

Endelig fandt Landsretten, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 30 for at foretage omvalg ikke var opfyldt, da skattemyndighederne ikke havde foretaget en skatteansættelse af betydning for selskabets valg. Landsretten fandt heller ikke, at anvendelsen af selskabsskattelovens bestemmelser i selvangivelsen for 2009 udgjorde en sådan fejl, der kunne berigtiges.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Genoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag

SKM2015.433.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2

Sagen angik, om der skulle ske genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2010. Det materielle spørgsmål var, om sagsøgeren havde været berettiget til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C for rejser mellem ...1/...2, Sverige, og forskellige arbejdspladser på ...3.

For så vidt angik indkomståret 2009 udtalte retten, at der var tale om ekstraordinær genoptagelse. Retten fandt, at SKAT med rette havde nægtet ekstraordinær genoptagelse allerede, idet genoptagelsesanmodningen var fremkommet mere end 6 måneder efter, at sagsøgeren via sin skattemappe kunne få kendskab til omstændighederne.

Retten udtalte endvidere, at både for så vidt angår ordinær og ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse, skal anmodningen indeholde oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre at genoptagelse vil føre til en ændret ansættelse. På baggrund af de faktiske omstændigheder i sagen og sagsøgerens partsforklaring fandt retten ikke, at sagsøgeren havde sandsynliggjort, at en genoptagelse af skatteansættelsen for skatteåret 2010 ville medføre en ændring af ansættelsen. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.439.BR Konkurs - omstødelse - betaling

Vedrører: Konkursloven § 67 og § 74

Sagen omhandlede en betaling på 400.000 kr. til SKAT, der var foretaget ca. 2 mdr. før fristdagen til dækning af et skattekrav ca. 1 måned efter sidste rettidig betalingsdag. Det betalende selskab indgik i en sambeskattet koncern, og betalingen dækkede ca. halvdelen af den samlede koncerns selskabsskat, hvoraf det betalende selskab i henhold til dagældende regler om sambeskatning alene hæftede for ca. 1/3 af det krav som betalingen dækkede, idet 2/3 relaterede sig til søsterselskabets selskabsskat. Samme dag som betalingen fandt sted var der indbetalt 200.000 kr. på det betalende selskabs konto, der efter det oplyste hidrørte fra en anden enhed i koncernen.

Retten fandt, at det betalende selskab hverken i henhold til selskabsskatteloven eller på andet grundlag hæftede for 2/3 af det betalte krav, og at betalingen af dette beløb derfor udgjorde betaling af tredjemandsgæld. For så vidt angår denne del af beløbet var omstødelse efter konkurslovens § 67 allerede udelukket af denne grund.

Retten lagde videre til grund, at beløbet på kr. 200.000 alene blev overført til selskabet for at gøre dette i stand til at betale 400.000 kr. i afdrag på skatterestancen, og at beløbet var øremærket til dette formål.

For så vidt angår den sidste 1/3 af beløbet udtalte retten blandt andet, at selskabet fortsatte driften efter betalingen, at saldoen på firmaets kassekredit havde svinget betydeligt i månederne inden konkursen, at saldoen i tiden efter den omstridte betaling var beskeden, men dog voksede forholdsvist hurtigt, hvorefter saldoen ikke væsentligt afveg fra, hvad den også i andre perioder havde været, og at det pågældende beløb (ca. 1/3 af den samlede betaling) eksempelvis for perioden 23. november 2012 til 12. marts 2013 - dvs. fra tre måneder før fristdagen og frem til konkursdagen - udgjorde under 10 % af de samlede udbetalinger. Retten fandt derfor, at denne del af betalingen ikke afgørende havde forringet selskabets betalingsevne, og der kunne derfor ikke ske omstødelse efter konkurslovens § 67, stk. 1.

I forhold til vurderingen efter konkurslovens § 74 skulle der ses bort fra betalingen på 200.000, som måtte anses overført til selskabet alene for at gøre betalingen til SKAT mulig. Retten udtalte herefter blandt andet, at SKAT ikke havde andre oplysninger om selskabets økonomiske situation, end at selskabsskatten ikke var betalt rettidigt. Betalingen fandt sted til delvis dækning af SKATs krav på selskabsskat og i SKATs egenskab af tvangskreditor. SKAT var derfor ikke i ond tro om insolvensen og omstændigheder, der gjorde betalingen utilbørlig.

SKAT blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/2023236
Arbejdsudleje
Klagen vedrører bindende svar på om aftaler kan anses for ikke at være omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. (arbejdsudleje). Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 18-05-2015

Journalnr: 13/0074188
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 22-05-2015

Journalnr: 13/0079243
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0081302
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0083927
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 12/0273264
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074044
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074045
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074170
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074218
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelserne.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074240
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074383
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074387
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074475
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074180
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 13/0074217
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

Journalnr: 12/0273184
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-05-2015

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Et fair og effektivt system for selskabsbeskatning i Den Europæiske Union: 5 centrale indsatsområder  

om skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i udviklingslandene  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

PAL-skat for personer bosat i Grønland


Indholdsfortegnelse