SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 21

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder artikler om den nye beskatning af medarbejderaktier. Desuden er der en række internationale nyheder, bl.a. fra EU. På afgørelsesområdet finder du under ikke-offentliggjorte afgørelser eksempler på kendelser, hvor skatteyderen vinder over SKAT på områder som beforsringsfradrag, fri bolig og ejendomsavance.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
New Danish Transfer Pricing Documentation requirements
Declaration of foreign income and expenses
Høring af udkast til styresignal om ændring af praksis for beskatning af udenlandske studerende
Fondes konsolideringsfradrag
Medarbejderaktier
Medarbejderaktier

Bindende svar
Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial -bindende svar
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D
Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser

Domme
Grundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160523' AND [SkatteraadChanged] <= '20160529') OR ([LSRChanged] >= '20160523' AND [LSRChanged] <= '20160529') OR ([ByretChanged] >= '20160523' AND [ByretChanged] <= '20160529') OR ([LandsretChanged] >= '20160523' AND [LandsretChanged] <= '20160529') OR ([HojesteretChanged] >= '20160523' AND [HojesteretChanged] <= '20160529')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2016
01-06-2016 Moms i 2016 Moms for 1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

New Danish Transfer Pricing Documentation requirements

The Danish tax authorities have issued new requirements of what the transfer pricing documentation should include.

BDO

Declaration of foreign income and expenses

Individual taxpayers may experience problems when trying to declare foreign income and expenses on their Danish tax return.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal om ændring af praksis for beskatning af udenlandske studerende

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

PwC

Fondes konsolideringsfradrag

Nu har skatteministeren fremsat ændringsforslag til lovforslaget om fondes mulighed for at opnå konsolideringsfradrag. Lovforslaget forventes vedtaget den 2. juni 2016.

Redmark

Medarbejderaktier

Folketinget har nu vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og f...

Revisorgruppen Danmark

Medarbejderaktier

Nye skatteregler

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial -bindende svar

SKM2016.242.SR

Vedrører: Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8. Ligningsloven § 33 E, stk. 1 og 2. Selskabsskatteloven § 2 A

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at genbeskatningssaldoen vedrørende det x-landske datterselskab A ikke udløses, hvis produktionen i X-land ophører, og en tilsvarende produktion startes op i et koncernforbundet selskab i Y-land.

Det y-landske selskab anses efter x-landsk skatteret for at være transparent, og selskabets indkomst medregnes derfor til den skattepligtige indkomst i A.

Det Y-landske selskab anses efter dansk skatteret for at være en selvstændig juridisk enhed.

Overdragelse af produktionen fra A til et koncernforbundet y-landsk selskab udløser fuld genbeskatning.

Skatterådet kunne bekræfte, at genbeskatningssaldoen vedrørende det x-landske datterselskab A ikke udløses, hvis produktionen ophører i X-land, og en tilsvarende produktion startes op i en filial af A i Y-land.

En intern overdragelse indenfor samme juridiske enhed udløser ikke fuld genbeskatning.

Hjemmel

Ligningsloven § 33 E, stk. 1 og 2, Selskabsskatteloven § 2 A

 

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

SKM2016.241.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, hos et antal pengeinstitutter i Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt, dispositionsret eller på anden måde kan råde over kontoen/depotet direkte eller gennem andre fysiske eller juridiske personer eller i øvrigt har en relation eller er registreret i relation til kontoen/depotet, og hvor de nævnte kontohavere enten er stiftet/etableret af eller har/har haft tilknytning/forbindelse til en række nærmere angivne rådgivningsfirmaer/service providers eller afdelinger heraf.

 

Bindende svar: Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil

SKM2016.239.SR

Vedrører: Ligningsloven § 9 B, stk. 1, og § 16, stk. 1 og 4

Parkeringspladser, hvor en tjenestebil blev afhentet/stillet blev ikke anset for arbejdsplads for spørgeren i relation til ligningslovens § 9 B. Der var derfor ikke tale om kørsel mellem arbejdspladser, når spørger kørte mellem arbejdsplads og parkeringsplads. Det forhold at en del af spørgers administrative arbejde blev udført i tjenestebilen medførte ikke, at bilen kunne anses for en arbejdsplads.

Hjemmel

Ligningsloven § 9 B, Ligningsloven § 16

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser

SKM2016.234.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10 stk. 6, 7 og 9

Skatterådet kunne bekræfte, at rentetilskrivning efter 10. juni 2014 på et sikret lån under afvikling ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 om overførsel af beløb, når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at træk og overtræk efter 10. juni 2014 på en række sikrede bankkonti med og uden trækningsret ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. Træk og overtræk kan i perioden 11. juni 2014 - 31. december 2017 afhængig af kursværdien af den samlede sikrede gæld være omfattet af stk. 9 om skattefri udskiftning af den pr. 10. juni 2014 eksisterende sikkerhedsstillelse.

 

Dom: Grundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme

SKM2016.240.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 5, stk. 1, § 13, stk. 1,§ 21 og § 17. Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 2

Sagen angik om en andelsboligforening var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til tilslutning til fjernvarme. Landsskatteretten havde nægtet fradrag, henset til den usikkerhed der både var om størrelsen af det konkret betalte tilslutningsbidrag, og den andel af det betalte bidrag, der vedrørte udgifter, der kan fradrages efter vurderingslovens dagældende § 17.

Andelsboligforeningen havde under domstolsprøvelsen fremlagt et byggeregnskab, hvoraf de samlede udgifter til tilslutningsafgifter fremgik, og en råbalance, hvor de samlede udgifter til tilslutningsafgifter, hvis størrelse stemte overens med det tilsvarende beløb i byggeregnskabet, var udspecificeret i forhold til de enkelte afgiftstyper, herunder fjernvarme. Retten fandt det på denne baggrund godtgjort, at andelsboligforeningen havde betalt tilslutningsafgift for fjernvarme.

Retten fandt endvidere efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at andelsboligforeningen havde tilvejebragt et tilstrækkeligt sikkert grundlag, ud fra hvilket vurderingsmyndighed kan foretage et skøn, herunder over dels hvor stort et beløb, der faktisk er betalt, dels hvor stor del heraf, der er fradragsberettiget.

Retten bemærkede herudover, at retten i modsætninger til de omstændigheder, der gjorde sig gældende i SKM2015.404.VLR , i denne sag lagde til grund, at der var betalt en afgift for tilslutning til fjernvarme, ligesom retten fandt, at der i denne sag var fremlagt et mere sikkert grundlag for, at vurderingsmyndigheden kan foretage et skøn.

Retten tog på denne baggrund andelsboligforeningens påstand til følge, og sagen blev hjemvist til vurderingsmyndigheden.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0000183
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2016

Journalnr: 14/0000184
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2016

Journalnr: 15/0047981
Genoptagelse - dødsbo
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af dødsboets skattemæssige status. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2016

Journalnr: 14/0300669
Befordringsfradrag
Klagen vedrører om klager er berettiget til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9D eller § 9C. Landsskatteretten godkender fradrag efter § 9D.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/4340781
Beskatning af goder
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri jagt som løn, fri jagt som udbytte og fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/4918340
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring, børnebidrag og renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/5274989
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring, børnebidrag og renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 15/1424057
Ejendomsavance
Landsskatteretten genoptager klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2004 og 2005 og nedsætter ejendomsavance til nul.
Afsagt: 27-04-2016

Journalnr: 13/0232675
Ejendomsavance og fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører opgørelse af ejendomsavance og fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 27-04-2016

Journalnr: 15/2546295
Fradrag - pilot
Klagen vedrører nægtet fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter - flytypecheck og for dobbelt husførelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/0736988
Fradrag for lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for pilots udgifter til flytypecheck mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/4014438
Fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 27-04-2016

Journalnr: 14/0036389
Fritagelse for AMBI
Klagen vedrører om udbetalt kompensation for nedsat pension er arbejdsmarkedsbidragspligtig og om der er er opnået en retsbeskyttet forventning om, at godtgørelsen er bidragsfri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2016

Journalnr: 14/0607258
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2016

Journalnr: 15/0585448
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2016

Journalnr: 14/4599301
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet fradrag for genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2016

Journalnr: 13/00600338
Indeholdelsespligt
SKAT har anset klageren for pligtig til at indeholde A-skat og AM-bidrag samt at hæfte herfor, idet arbejdsforholdene mellem virksomheden og den udenlandske arbejdskraft er anset for at være ansættelse på lønmodtagerlignende vilkår. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at klageren ikke pålægges hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag.
Afsagt: 18-04-2016

Journalnr: 13/6764863
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/4013829
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 14/4340704
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-04-2016

Journalnr: 13/4960579
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2016

Journalnr: 14/3367511
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 13/5909364
Underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2016

Journalnr: 13/6307631
Underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2016

Journalnr: 14/2220060
Yderligere indkomst - Money Transfer
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten, fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8792 2016 REV 1: Meddelelse fra Kommissionen om en ekstern strategi til effektiv beskatning og Kommissionens henstilling om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster Udkast til Rådets konklusioner Vedtagelse

ST 9452 2016 INIT: Meddelelse fra Kommissionen om en ekstern strategi til effektiv beskatning og Kommissionens henstilling om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster - Rådets konklusioner (25. maj 2016)

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Informationsmøde Årsultimoindberetning 2016 torsdag d. 9. juni 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 22

Henvendelse af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed

Bilag 23

2. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-16 fra Nordea Invest

Bilag 25

Betænkning afgivet den 26. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 36

Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra Nordea Invest, til skatteministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 7

Orientering om høring af forslag til ændring af tre bekendtgørelser som opfølgning på forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).

Bilag

Bilag 22

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 23

3. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 25

Betænkning afgivet den 26. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 26

Spm. om at udarbejde et revideret skøn af det provenu lovforslaget nu forventes at indbringe som følge af de af skatteministeren stillede ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren finder det nuværende konsolideringsniveau i fonde med rent almennyttige formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, for højt, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at kommentere analysen fra Danske Revisorer, som beskrives i artiklen ”Står kulturministeren på mål for kulturen?” bragt i Jyllands-Posten den 11. december 2015, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at sende notat med beregningsgrundlaget for svaret på spørgsmål 7 vedrørende forudsætningerne for provenuantagelsen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvilken årlig stigning i uddelingsniveauet fra 2013 til 2016 er indarbejdet i Skatteministeriets skøn over af provenuet for 2016, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om ministeren kan bekræfte, at det nuværende konsolideringsniveau generelt er på niveau med et enkelt års uddeling, og hvad er ministerens holdning til konsolideringsniveauet i forhold til de årlige uddelinger, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren kan bekræfte, at såfremt en fond med et rent almennyttigt formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, fremover vil minimere skattebetaling med henblik på at kunne uddele mest muligt til almennyttige formål, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 202

2. udkast til beretning om svindel med refusion af udbytteskat

Bilag 203

Henvendelse af 25/05-16 fra Jeanette Borg, København K vedrørende lovbrud foretaget af SKAT

Bilag 204

3. udkast til beretning

Bilag 205

4. udkast til beretning

Bilag 207

Beretning nr. 6 om svindel med refusion af udbytteskat afgivet den 26. maj 2016

Bilag 208

Orientering om Kammeradvokatens notat vedrørende udbyttemodtagerens tilbagesøgning af udbytteskat

Spørgsmål og svar

Spm. 399

Spm. om at oplyse, om udviklingen af kontrolindsatsen i form af omkostninger og arbejdstimer mod sort arbejde er faldet over de seneste 10 år, til ska...  Svar  

Spm. 402

Spm. om, hvornår ministeren forventer, at dialogen og overvejelserne om behovet for mulige præciseringer vedrørende deleleasing-ordningen er afsluttet...  Svar  

Spm. 414

Spm. om, hvad den samlede effektive gennemsnitsskat på arbejdsindkomst og den samlede effektive marginalskat på arbejdsindkomst var i Danmark og de øv...  Svar  

Spm. 415

Spm. om, hvad deltagelsesskatten (dvs. den gennemsnitlige, effektive skattesats på overgangen fra ledighed til beskæftigelse som beskrevet på s. 183 i...  Svar  

Spm. 416

Spm. om at be- eller afkræfte, at beskæftigelsesfrekvensen er højere i lande, hvor gevinsten ved at komme i arbejde er forholdsvis lav, til finansmini...  Svar  

Spm. 425

Spm. om, iværksætteren bliver beskattet fuldt ud af en mulig gevinst ved børsnotering m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 427

Spm. om at tilsende udvalget talepapiret fra samrådet den 28. april om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, til erhvervs- og vækstminist...  Svar  

Spm. 428

Spm. om at redegøre for, hvilke initiativer regeringen har igangsat for at styrke kampen mod skatteunddragelse, til skatteministeren  Svar  

Spm. 429

Spm. om at fremlægge de faktiske effekter på registreringsafgiftsprovenuet af den sænkede reparationsgrænse i 2011-13 og den midlertidige forhøjelse a...  Svar  

Spm. 430

Spm. om at oplyse, om det forventede varige provenutab ved en forhøjelse af reparationsgrænsen til 75 pct. på 110 mio. kr. omtalt i et svar af 4. febr...  Svar  

Spm. 431

Spm. om at oplyse, hvad den varige provenumæssige effekt af en forhøjelse af reparationsgrænsen til henholdsvis 85 pct. og 95 pct. samt en total afska...  Svar  

Spm. 432

Spm. om at redegøre for, hvilke initiativer der er sat i gang i forhold til bekæmpelse af skattely samt redegøre for status for de enkelte initiativer...  Svar  

Spm. 433

Spm. om at fremsende beregninger, som f.eks. er benyttet ved forhandlinger i forbindelse med finansloven, af, hvad ekstra årsværk kan medføre i forhol...  Svar  

Spm. 434

Spm. om at fremsende beregninger fra minimum fire forskellige kontrolprojekter, som viser reguleringer i forhold til kontrolmedarbejdernes lønninger, ...  Svar  

Spm. 436

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-16 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende ejendomsvurderinger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 469

Spm. om talepapir fra samrådet den 19/5-16 om skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet m.v., til finansministeren  Svar  

Spm. 471

Spm. om at redegøre for de konkrete vurderinger, der ligger til grund for ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 80 om, at sænkningen af reparat...  Svar  

Spm. 472

Spm. om ministeren kan oplyse om retssikkerhedschefen har udarbejdet en rapport om udbyttesagen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 473

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 474

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 475

Spm. om, hvad provenutabet vil blive for staten i 2017 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værd...  Svar  

Spm. 476

Spm. om at bekræfte, at der i forbindelse med udviklingen af et nyt inddrivelsessystem vil blive indført en mulighed for at inddrive børnebidrag af sø...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1184

Hvordan forholder ministeren sig til, at kvinder og mænd forskelsbehandles i forhold til udbetalingen af børnecheck, jf. artiklen »Kvinder med høj løn...

Spm. S 1185

Vil ministeren lade diskriminationen i forbindelse med udbetalingen af børnechecken, der rammer ikkegifte kvinder med høj løn, fortsætte, eller vil mi...

Samrådsspørgsmål

Spm. AI

Samrådsspm. om, hvor SKAT fik en udefrakommende oplysning om mistanke om svindel med refusion af udbytteskat, og til den 6. august, hvor SKAT sætter u...

Spm. AJ

Samrådsspm. om, hvordan påvirker skattegabet og SKATs kontrolmuligheder over for disse virksomheder, til skatteministeren

Spm. AK

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at dette billede ændres, så det ikke vil få negativ betydning for skattegabet, der i 2014 blev opgjort t...