SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 11

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikel om 15% reglen ved generationsskifte. Højesteret har ved kendelse den 8/3 gjort det klart, at SKAT skal acceptere 15 %-reglen ved generationsskifte af fast ejendom.

God Påske!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Personalegoder 2016
Tysklandsguide
Ændringer i virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelser
Selskab havde krav på at blive tonnagebeskattet
Energi & Forsyning - Marts 2016
Afgørelse om 15 %-reglen
SKATs kontrolaktiviteter i 2016
FACIT marts 2016
Skat på indestående og lån i udenlandsk valuta

Udkast til styresignal
Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1
Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C
Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

Styresignaler
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal

Bindende svar
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri
Tab på fordring / erstatningskrav
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren
Styresignal om omlægning af indkomstår
Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.
Afgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.
Afgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.

Domme
Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse
Domstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør
Maskeret udlodning - omgørelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160314' AND [SkatteraadChanged] <= '20160320') OR ([LSRChanged] >= '20160314' AND [LSRChanged] <= '20160320') OR ([ByretChanged] >= '20160314' AND [ByretChanged] <= '20160320') OR ([LandsretChanged] >= '20160314' AND [LandsretChanged] <= '20160320') OR ([HojesteretChanged] >= '20160314' AND [HojesteretChanged] <= '20160320')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Beierholm

Personalegoder 2016

Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til dennes medarbejdere, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode.

Beierholm

Tysklandsguide

I samarbejde med Nielsen Wiebe & Partner i Flensborg har vi udarbejdet en guide, der kan anvendes som inspiration, når overvejelserne går i retning af at søge arbejde i Tyskland, enten som grænsependler eller udstationeret.

Dansk Revision

Ændringer i virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelser

I slutningen af februar måned 2016 fremsatte Skatteministeren lovforslag til ændringer i virksomhedsskatteordningen. Ændringerne retter sig mod dele af det indgreb, der blev foretaget i virksomhedsskatteordningen i 2014 og som siden da har medført en del kritik. Ændringerne vedrører primært de skattemæssige konsekvenser ved at stille sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.

DELACOUR

Selskab havde krav på at blive tonnagebeskattet

Selskab havde krav på genoptagelse af skatteansættelse - da selskabets skattepligtige indkomst i selvangivelsen ved en fejl fra revisors side ikke var opgjort efter tonnageskattelovens regler.

DLA Piper

Afgørelse om 15 %-reglen

Højesteret tydeliggør, at SKAT skal acceptere 15 %-reglen ved generationsskifte af fast ejendom, men med modifikationer.

DLA Piper

SKATs kontrolaktiviteter i 2016

SKAT offentliggjorde den 3. marts 2016 planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2016, der indeholder både nye og videreførte tiltag i skattekontrollen.

EY

Energi & Forsyning - Marts 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på lovforslag om skattefri virksomheders el- og varmeproduktion og vores seminar om prisloftregulering.

 • Lovforslag om skattefri virksomheders el- og varmeproduktion. Skatteministeren fremsatte den 23. februar 2016 det lovforslag, som indeholder de varslede ændringer som vil muliggøre en mindre el- og varmeproduktion, hos blandt andet forsyningsvirksomheder, uden ophævelse af skattefritagelse.
 • Skal en kommune kræve garantiprovision?. En vederlagsfri garanti stillet af en kommune for et forsyningsselskab vil ofte være i strid med EU's statsstøtteregler, da den vederlagsfrie garantistillelse giver forsyningsselskabet en fordel på markedet og dermed skaber konkurrenceforvridning.
 • Ændring af registreringer ved indførsel af engrosmodellen i elafgiftsloven. Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og denne ændring af elmarkedet medfører, at mange virksomheder nu skal ændre deres registrering for elafgift. Indførslen af engrosmodellen betyder, at mange opgaver flyttes fra netselskaberne til elhandelsselskabet. I dag modtager mange elkunder både elregninger fra elhandelsselskabet og fra netselskabet.
 • Hvornår har offentlige vareindkøbs- og tjenesteydelseskonktrakter klar grænseoverskridende interesse?. Når en vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt har en kontraktværdi under tærskelværdierne for EU-udbud i henholdsvis forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven, skal det inden tilbudsindhentningen vurderes, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Vurderingens udfald har stor betydning for, hvordan det videre forløb frem til kontraktindgåelsen skal forløbe i henhold til udbudslovens procedureregler.
 • Deltag i diskussionerne i vores 3 nye ERFA-grupper for vand og spildevand, varme og affald samt el
 • Aktuelle seminarer

Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

 • Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte
 • Revisors erklæringer - forskelle og ligheder
 • Brug af sociale medier - hvor går grænsen?
 • Omvendt momsbetalingspligt

SEGES

Skat på indestående og lån i udenlandsk valuta

Når skatten af indestående eller lån i udenlandsk valuta gøres op, er der forskel på, om ejeren er en fysisk person eller et selskab. Men det gør ingen forskel, om kontoen er i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

15-3271723

Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning:

 1. Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler.
 2. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.

 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

15-2386704

Vedrører: Skattekontrolloven § 3 C. Selskabsskatteloven § 11 B

I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3 - 14. Samspillet mellem disse regler og reglerne om fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter i selskabsskattelovens § 11 B beskrives tilsvarende i styresignalet.

SKAT har foretaget en vurdering af, hvilken kurs (ultimokurs eller gennemsnitskurs)der skal anvendes ved kursomregning i relation til en række niveauer ved skatteberegningen.

Det er SKATs opfattelse, at den skattepligtige indkomst før modregning af fremført underskud efter selskabsskattelovens § 12 ikke skal kursomregnes. Dette skyldes, at beløbet allerede er opgjort i den valgte fremmede valuta.

Den skattemæssige værdi af koncernens aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Det er dermed SKATs opfattelse, at de fremførelsesberettigede underskud ultimo indkomståret, der medregnes ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, skal kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Grundbeløbet på 21,3 mio. DKK i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, skal tilsvarende kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Den skattepligtige indkomst efter årets fradragsbeskæring i medfør af selskabsskattelovens § 11 B skal kursomregnes til DKK i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret. Det står i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, jf. stk.

 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

14-5229685

SKAT har genovervejet fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 33.

Ved lov nr. 925 af 18. september 2012 blev skatteforvaltningslovens § 33 omskrevet. Betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger blev ved denne omskrivning ændret væsentligt.

Det er en betingelse for genoptagelse af en vurdering, at den pågældende vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2.

Denne betingelse har virkning for anmodninger om genoptagelse, som SKAT har modtaget fra og med den 1. januar 2013.

 

Styresignal: SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal

SKM2016.123.SKAT

Vedrører: Persondataloven. Offentlighedsloven. Forvaltningsloven

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser hvor anmelder ønsker at være anonym (konsekvensændring som følge af nedlæggelse af anmeldetjenesten).

 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb

SKM2016.138.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14 og § 17

Spørger var kommanditist i et kommanditselskab. Den tidligere administrator havde uberettiget taget penge fra selskabet. Efter hidtidig praksis ansås et sådant tab ikke for omfattet af KGL § 17. Et tab relateret til drift af en virksomhed, som ikke kunne anses for en driftsomkostning, kunne ikke blive omfattet af KGL § 17. Skatterådet fandt, at et tab der er opstået i forbindelse med drift af en virksomhed, ikke kunne omfattes af KGL § 14. Spørgesmålet kunne derfor ikke bekræftes.

 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri

SKM2016.136.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger "investerede" i 2012 og 2013 via internettet i sølv- og guldoptioner samt aktier. Efterfølgende viste det sig, at der var tale om bedrageri. Spørger ønskede fradrag for tabet efter kursgevinstlovens § 14. Tab ved bedrageri relateret til privatsfæren var først og fremmest omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Tabet var ikke omfattet af kursgevinstlovens § 14, og Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet kunne fradrages efter kursgevinstlovens § 14. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at Spørger kunne få fradrag efter andre skatteregler, dvs. efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri

SKM2016.137.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger indbetalte i 2013 penge til en virksomhed, som han have læst om på internettet og talt med. Virksomheden tilkendegav, at de investerede i binære optioner i råvarer og ædelmetaller. Efterfølgende viste det sig, at der var tale om bedrageri.

Spørger har meldt bedrageriet til politiet i Danmark, de relevante myndigheder i USA og til tilsynsmyndighederne i henholdsvis Australien og England.

Spørger ønsker fradrag for tabet efter KGL § 14. Tab ved bedrageri relateret til privatsfæren er først og fremmest omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Tabet er ikke omfattet af KGL § 14, og kan derfor ikke fradrages efter KGL § 14. Skatterådet kan derfor ikke bekræfte, at tabet kan fradrages efter KGL § 14.

 

Bindende svar: Tab på fordring / erstatningskrav

SKM2016.135.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1, stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 1, § 25, stk. 1 og § 26, stk. 2. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Skatteyderen havde forudbetalt et beløb til et personligt ejet håndværksfirma for diverse arbejder på skatteyderens ejendom. Håndværksfirmaet udførte imidlertid ikke det arbejde, som skatteyderen havde betalt for, og skatteyderen fik derved en fordring på håndværksfirmaet. Herudover fik skatteyderen ved dom ret til en erstatning for skader på ejendommen. Hverken fordringen eller erstatningskravet blev betalt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen fra starten havde ret til en privat naturalydelse, som ikke var omfattet af kursgevinstloven, men af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og at transaktionen forblev i denne bestemmelse. Skatterådet fandt derfor, at tabet som udgangspunkt ikke var fradragsberettiget.

Skatterådet fandt dog, at skatteyderen som følge af den hidtidige praksis havde ret til fradrag for tab på den del af fordringen, som skatteyderen havde forudbetalt, men ikke fået ydelser for. Skatterådet fandt derimod, at tab på den del af fordringen, der vedrørte erstatningskravet, måtte anses for et ikke fradragsberettiget formuetab.

Skatterådet fandt endvidere, at tabet ikke kunne anses for endeligt konstateret som følge af, at skyldneren havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten.

Hjemmel

Kursgevinstloven § 1, stk. 1, nr. 1 Kursgevinstloven § 14, stk. 1 Kursgevinstloven § 25, stk. 1 Kursgevinstloven § 26, stk. 2 Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a.

 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren

SKM2016.134.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger indgik i 2010 en entreprisekontrakt med et polsk selskab om istandsættelse af spørgers og ægtefællens private bolig. Spørger forudbetalte hele entreprisebeløbet. Det udførte arbejde havde fejl og mangler. Ved byretten blev spørger og ægtefællen tilkendt erstatning. Den tilkendte erstatning var mindre end det forudbetalte beløb.

I perioden frem til leveringsdatoen havde køberen krav på levering af den aftalte ydelse senest på den aftalte leveringsdato. Da ydelsen fra starten var en privat ydelse, som ikke var omfattet af kursgevinstloven, men var omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at et efterfølgende tab blev fradragsberettiget efter kursgevinstloven, idet transaktionen forblev i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Det betød, at tab ikke kunne fradrages. Fysiske personers tab som følge af forudbetalinger, f.eks. i forbindelse med erhvervsdrivendes konkurs, skulle således ikke bedømmes efter kursgevinstloven, men efter det bagvedliggende kontraktforhold.

SKM2011.847.SR , Skatteministeriets meddelelse i forbindelse med Cimber Sterlings konkurs og beskrivelsen i Den juridiske vejledning bevirkede dog, at der måtte anses for at være en praksis, i det omfang erstatningen var mindre end forudbetalingen.

Da spørger i den konkrete sag havde forudbetalt mere end erstatningen, kunne det bekræftes, at han kunne få fradrag for hele erstatningen. Beløbet kunne dog først fradrages, når tabet ansås for endeligt konstateret.

Det var ikke tilstrækkeligt til at anse tabet for endeligt konstateret, at spørgers danske advokat havde vurderet, at inkasso i Polen var dyrt, og at hans foreløbige undersøgelser tydede på, at der ikke var væsentlige aktiver i det polske selskab. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet var endeligt konstateret. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet på nuværende tidspunkt kunne fradrages.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en privat fysisk persons tab på tilkendte procesrenter kunne fradrages i henhold til kursgevinstlovens § 14, medmindre renteindtægten var beskattet.

 

Bindende svar: Styresignal om omlægning af indkomstår

SKM2016.133.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 4, stk. 2 og § 10, stk. 2

Udkastet til styresignal beskriver SKATs ændrede opfattelse af de fortolkninger, der blev beskrevet i styresignalet SKM2015.532.SKAT . SKAT har ændret sin fortolkning af reglerne om omlægning af indkomstår i den situation, hvor et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. SKAT mener nu, at nystiftede selskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, så disse skal give meddelelse eller anmode om omlægning af indkomstår inden indkomstårets udløb. SKAT har desuden ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab uden at anmode om dette. SKAT mener ikke, at en brancheændring i et datterselskab vil være forhold, der gør sig gældende for selskabet, og den kan derfor ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Endelig har SKAT ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT finder ikke, at andre forhold i et datterselskab vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.

 

Bindende svar: Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller

SKM2016.125.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 25 A og § 26 A. Ligningsloven § 8 P. Statsskatteloven § 4. Afskrivningsloven § 5 C

Spørger påtænker at købe 2.000 andele i en af tre vindmøller, hvor hendes ægtefælle med medopstiller af møllerne. Andelene købes uden for det lovpligtige udbud. Andelene købes til kostprisen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan anvende ligningloven § 8 P på vindmølleandelene. Det er Skatterådets opfattelse, at spørger jf. kildeskatteloven § 26A succederer i ægtefællens status som vindmølleopstiller.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

SKM2016.130.LSR

Vedrører: Offentlighedslovens § 28, § 30, nr. 1, § 33, stk. 2 og § 35. Skatteforvaltningslovens § 17

Landsskatteretten pålagde SKAT at imødekomme klagerens (der var journalist) anmodning om aktindsigt i afslutningsrapporter for SKATs kontrolprojekter med de undtagelser, der måtte følge af offentlighedslovens bestemmelser - bortset fra offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 1. Landsskatteretten fandt således, ud fra en samlet vurdering ikke, at klagerens anmodning om aktindsigt ville medføre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug for SKAT.

 

Afgørelse: Afgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.

SKM2016.129.LSR

Vedrører: Dagældende vurderingslov § 17, § 18, § 19 og § 20. Lov nr. 925 af 18. september 2012 § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1 og § 10. Lov om kommunal ejendomsskat § 1, stk. 2. Skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1 og § 33, stk. 3

Landskatteretten fandt, at det var med rette, at SKATs afgørelse om ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af fradrag for forbedringer i grundværdien var truffet efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, således som denne var udformet før 1. januar 2013. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen for Skatterådet.

 

Afgørelse: Afgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.

SKM2016.128.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 Vurderingslovens § 5, § 13, stk. 1 samt dagældende § 17 og § 18

Landsskatteretten pålagde under henvisning til SKM2014.538.Ø SKAT at genoptage ansættelsen af fradrag for forbedringer for vurderingsåret 2003. Oplysninger, der var fremlagt inden SKAT traf afgørelse i genoptagelsessagen, skulle således have indgået i sagen. Fradrag for forbedringer for vurderingsårene 2004, 2006 og 2008 blev stadfæstet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse

SKM2016.132.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Der var klaget over 2006-vurderingen, og ved afgørelse af 1. november 2007 blev der truffet afgørelse om nedsættelse af vurderingen for 2006 med 20%. Med henvisning til denne afgørelse anmodede appellanterne i 2010 om forelæggelse for Skatterådet med henblik på nedsættelse af vurderingen for 2001 og 2002.

Landsretten var enig i byrettens resultat om frifindelse af Skatteministeriet og byrettens begrundelse herfor.

Byretten havde tiltrådt, at der anlægges en restriktiv fortolkning af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Den særlige betydning af 2001- og 2002-vurderingen for grundejerens fremtidige skattebetalinger fandtes at burde inddrages i det samlede skøn. En skønsmæssig fejl eller afvigelse på omkring 20% var dog ikke, selv om afvigelsen kunne få betydning for fremtidige skattebetalinger, i sig selv et så væsentligt forhold, at det alene kunne begrunde ekstraordiner genoptagelse.

 

Dom: Domstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør

SKM2016.124.BR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3

Sagsøgeren havde ved stævning af 20. august 2015 indbragt Motorankenævnet afgørelse af 20. maj 2015. Stævningen blev fremsendt til retten ved e-mail af 20. august 2015, kl. 21.34, og således efter kontortids ophør den pågældende dag.

Skatteministeriet påstod afvisning med henvisning til, at retssagen var anlagt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Sagsøgeren gjorde heroverfor blandt andet gældende, at det ikke af vejledningen fra Motorankenævnet fremgik, at søgsmålsfristen på tre måneder udløb ved ophør af rettens kontortid, og at hans stævning derfor var indleveret rettidigt.

Retten udtalte, at stævningen ikke blev modtaget inden normal kontortids ophør den 20. august 2015; og at retten derfor først havde registreret modtagelsen af stævningen som ny sag den 21. august 2015. På den baggrund måtte retten anse stævningen for at være indleveret senere end 3 måneder efter Motorankenævnets afgørelse, og søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, var derfor ikke overholdt. Sagen blev som følge heraf afvist.

 

Dom: Maskeret udlodning - omgørelse

SKM2016.126.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16A. Skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1

Sagsøgeren var blevet beskattet af en række overførsler og kontante hævninger fra hans selskabs konto som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16A. Sagsøgeren gjorde gældende, at hævningerne var driftsomkostninger for selskabet i forbindelse med et samarbejde om nogle byggearbejder.

Retten lagde vægt på, at sagsøgerens selskab ved en dom fra Byretten ( SKM2015.37.BR ) var blevet forhøjet med avancen fra byggearbejderne. Byretten havde i den forbindelse ikke fundet, at hævningerne fra kontoen var driftsomkostninger for selskabet. Dommen blev ikke anket.

Retten henviste endvidere til, at der ikke var fremkommet nye oplysninger i forhold til dommen vedrørende selskabet, og at sagsøgerens og et vidnes forklaringer under hovedforhandlingen ikke virkede troværdige.

Da retten heller ikke fandt, at sagsøgeren opfyldte betingelserne for omgørelse i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1-3, blev Skatteministeriet frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.131.BR Konkursloven - frist - domsindbringelse - erstatning

Vedrører: Konkursloven § 28, stk. 1 og § 242a

Sagsøgeren indbragte ved indlevering af stævning den 15. oktober 2014 Skatteankestyrelsens afgørelse af 5. september 2014.

Afgørelsen fra Skatteankestyrelsen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren havde krav på delvis eftergivelse af sin gæld til det offentlige, idet sagsøgeren ønskede at få eftergivet renter af sin gæld til det offentlige pr. 31. marts 2006, hvor han blev erklæret konkurs. Styrelsen fandt ikke grundlag for at eftergive renterne i medfør af gældsinddrivelsesloven.

Sagsøgeren gjorde i øvrigt en række anbringender gældende vedrørende fordringshavermora samt at SKAT havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringen.

Under forberedelsen af sagen for retten frafaldt sagsøgeren prøvelsen af Skatteankestyrelsens afgørelse. Sagsøgeren gjorde i stedet alene gældende, at SKAT havde pådraget sig et erstatningsansvar i medfør af konkurslovens § 28, stk. 1, idet sagsøgeren støttede sit erstatningskrav på, at sagsøgeren er solvent, og at SKAT ikke burde havde indgivet konkursbegæring mod sagsøgeren, hvori SKAT i stedet skulle have benyttet andre retsmidler.

Skatteministeriet gjorde gældende, at sagen ikke var anlagt rettidigt, da erstatningskrav efter konkurslovens § 28 skal fremsættes over for skifteretten eller de almindelige domstole senest 3 måneder efter det tidspunkt, da skylderen blev i stand til at gøre krav gældende, jf. konkurslovens § 242a. Desuden gjorde Skatteministeriet gældende, at betingelserne i konkurslovens § 28, stk. 1, ikke var opfyldt.

Retten bemærkede, at kravet kunne være gjort gældende på det tidspunkt, hvor det lå fast, at A ikke var insolvent og ikke havde været det. Retten fandt, at sagsøgerens konkursbo blev solvent i 2002, da et værdipapirdepot blev hjemtaget fra Schweiz. Da A ikke havde fremsat kravet rettidigt, afviste retten sagen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 6949 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Generel indstilling

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage

Tonnageskat - flagfordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage

Indberetning til FATCA - opdateret systemvejledning version 02


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 147

Statsministerens martsredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2015-16

Bilag 151

Orientering om aktstykke om SKATs it-projekt eKapital

Bilag 152

Beretning B 5 afgivet den 17. marts 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 246

Spm. om at oplyse, om det er henholdsvis Skatteministeriets eller Energistyrelsen prognose, der er retvisende, og om Skatteministeriets prognose nu er...  Svar  

Spm. 249

Spm. om, hvordan det kvalitative arbejdsudbud defineres, og hvilken empirisk forskning støtter Skatteministeriet sine antagelser om et kvalitativt arb...  Svar  

Spm. 253

Spm. om at redegøre for udviklingen i skattegab, momsgab, fejlprocent og compliancegraden for borgere, virksomheder og samlet for perioden 2005-2015, ...  Svar  

Spm. 254

Spm. om at beregne effekten på den strukturelle beskæftigelse og den strukturelle offentlige saldo, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 255

Spm. om at oplyse provenutabet efter adfærd og tilbageløb ved en reduktion af topskatten med henholdsvis 5, 10 og 15 procentpoint, til skatteministere...  Svar  

Spm. 256

Spm. om at oplyse det finanspolitiske råderum korrigeret for pris- og lønudviklingen i årene 2020, 2025, 2030 og 2035, hvis der i perioden indføres nu...  Svar  

Spm. 257

Spm. om at oplyse provenueffekten samt effekt på arbejdsudbud og BNP-vækst efter adfærd og tilbageløb, hvis loftet over beskæftigelsesfradraget fjerne...  Svar  

Spm. 258

Spm. om at oplyse provenueffekten samt effekt på arbejdsudbud og BNP-vækst efter adfærd og tilbageløb forbundet med en nedsættelse af AM-bidraget med ...  Svar  

Spm. 259

Spm. om at oplyse den samlede skattemæssige årlige værdi efter adfærd og tilbageløb af beskæftigelsesfradraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 260

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra ApS Korsør Glarmesterforretning vedrørende urimelig ejendomsskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 262

Spm. om Skatteministeriet aldrig udarbejder business cases, når det skal besluttes, om der skal tilføres yderligere medarbejdere til f.eks. indsatsomr...  Svar  

Spm. 265

Spm. om at redegøre for, hvad en reduktion af topskatten med 5 procentpoint vil betyde for den disponible indkomst for hvert indkomstdecil, til skatte...  Svar  

Spm. 266

Spm. om ministerens kommentar til Statsrevisorenes beretning 09/2015 "Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. ...  Svar  

Spm. 267

Spm. om ministerens kommentar til konklusionen i Statsrevisorenes beretning 09/2015 "Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post...  Svar  

Spm. 270

Spm. om at redegøre for omstændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015, hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger o...  Svar  

Spm. 271

Spm. om at redegøre for, hvad det årlige merprovenu ville være, hvis udligningsskatten blev hævet til 6 procent, til skatteministeren  Svar  

Spm. 281

Spm. om at kommentere Statsrevisorerne beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del – ...  Svar  

Spm. 282

Spm. om hvilke konsekvenser ministeren vil drage på baggrund af Statsrevisorernes beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med r...  Svar  

Spm. 283

Spm. om, hvorfor SKAT og Skatteministeriet først den 6. august 2015 satte udbetalinger af refusion af udbytteskat i bero, når SKAT langt tidligere mod...  Svar  

Spm. 284

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke har reageret, når ministeriet er blevet gjort opmærksomt på risici med refusion af udbytteskat, til skattemini...  Svar  

Spm. 285

Spm. om ministeren kan skønne over provenueffekten hvis boafgiften ændres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 286

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvordan betalingen af boafgiften fordeler sig på indkomstdeciler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 287

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvordan betalingen af boafgiften fordeler sig på indkomstpercentil for de 20 øverste indkomstpercentiler, til ska...  Svar  

Spm. 293

Spm. om at oplyse, om der findes en bagatelgrænse for, hvornår arbejde falder ind under betegnelsen sort arbejde. Her tænkes bl.a. på vennetjenester, ...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 68

Om skatter.