SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 07

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en Højesteretsdom, der endnu ikke er offentliggjort hos SKAT. Højesteret afgør at SKAT skal genoptage skatteansættelse da selskabets skattepligtige indkomst i selvangivelse ved fejl fra revisors side var opgjort efter selskabsskattelovens regler i stedet for tonnageskatteloven.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Rådets forslag til direktiv om skatteundgåelse
BoligJobordning - Grøn omstilling - Nyhedsbrev
Bulletin for International Taxation: 1/2 - 2016
Genindførelse af skattefrie medarbejderaktier sendt i høring
Høring af udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1
Høring af udkast til ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven
Høring af udkast til styresignal om omlægning af indkomstår
Høring over ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde
International Transfer Pricing Journal: 1 - 2016
Hvad skal du være opmærksom på ved kontantbetalinger?

Bindende svar
Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen

Domme
Ejendomsavance - bolig - ejerperiode
Ejendomsvurdering - grundværdi - råjordspris
Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto
Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160215' AND [SkatteraadChanged] <= '20160221') OR ([LSRChanged] >= '20160215' AND [LSRChanged] <= '20160221') OR ([ByretChanged] >= '20160215' AND [ByretChanged] <= '20160221') OR ([LandsretChanged] >= '20160215' AND [LandsretChanged] <= '20160221') OR ([HojesteretChanged] >= '20160215' AND [HojesteretChanged] <= '20160221')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-02-2016 Moms i 2016 Moms for januar måned 2016
25-02-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Januar måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Rådets forslag til direktiv om skatteundgåelse

Europa-Kommissionen har den 28. januar præsenteret dets nye forslag til en Anti Tax Avoidance Package, der skal bekæmpe visse former for skattetænkning.

Beierholm

BoligJobordning - Grøn omstilling - Nyhedsbrev

Folketinget har netop vedtaget lovforslag (L95) om ændring af BoligJobordningen. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2016 og opdeler fradragsberettigede udgifter mellem serviceydelser i hjemmet og grøn istandsættelse samt tilslutning til bredbåndsforbindelse i hjemmet og/eller i fritidsboligen. Ordningen gælder for indkomstårene 2016 og 2017.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 1/2 - 2016

I denne udgave:

 • Special Issue - Preface
 • Special Issue - Preface
 • Very Small General Report
 • Tax Litigation in the Federal Court of Australia
 • The Court of Cassation as the Supreme Body of the Judiciary in Belgium
 • An Overview of the Supreme Court of Canada
 • The French Supreme Administrative Tax Court
 • The German Federal Fiscal Court: An Overview
 • Tax Litigation before the Italian Supreme Court of Cassation: An Overview
 • Tax Litigation in Last Instance in the Netherlands: The Tax Chamber of the Supreme Court
 • Tax Litigation before the Spanish Supreme Court
 • The Swedish Supreme Administrative Court: Adjudicating in Tax Matters
 • Tax Litigation before the Swiss Supreme Court
 • Tax Appeals in the UK Supreme Court
 • The United States Tax Court: A Court for All Parties
 • Seeking New Directions in Dispute Resolution Mechanisms: Do We Need a Revised Mutual Agreement Procedure?
 • The Compatibility of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Proposals with EU Law
 • Final Report on Action 6 of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: Prevention of Treaty Abuse

DELACOUR

Genindførelse af skattefrie medarbejderaktier sendt i høring

Skatteministeriet har den 2. februar 2016 sendt et lovforslag i høring, som blandt andet indeholder skattefrihed for tildelingen af medarbejderaktier.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal om omlægning af indkomstår

Omlægning af indkomstår som følge af brancheændring i datterselskab

Efter FSR – danske revisorers opfattelse lægger SKAT op til en meget snæver fortolkning af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, hvorefter der ikke længere mulighed for at få omlagt indkomståret som følge af brancheændring i et datterselskab, fordi sådanne forhold ifølge SKAT ikke vedrører selskabet.

Denne snævre fortolkning vil medføre, at administrationsselskaber, der alene besidder aktier i datterselskaber, vil have meget vanskeligt ved at begrunde en omlægning af indkomståret. Ligeledes vil selskaber, der indgår i sambeskatning med et administrationsselskab påvirkes, da datterselskabet skal følge administrationsselskabets indkomstår. FSR stiller sig uforstående over for en sådan fortolkning, idet det vil tilføre selskaberne væsentlige administrative gener, såfremt de indgår i sambeskatning med selskaber, hvor valget af indkomstår ikke har nogen betydning.

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår som følge af andre forhold i datterselskabet

FSR påpeger, at den ændrede fortolkning vil medføre, at administrationsselskaber vil binde den samlede koncern til et indkomstår, der kan være særdeles uhensigtsmæssigt for de driftsaktive selskaber i koncernen. Det er FSRs opfattelse, at omlægning af indkomstår herefter udelukkende kan ske i forbindelse med ændring af koncerntilhørsforholdet.

Ligeledes fører den ændrede fortolkning af selskabsskattelovens § 10, stk. 2 til usikkerhed om, hvorvidt ”nye forretningsforbindelser og koncerntilhørsforhold” kun skal ses i forhold til de selskaber, der måtte indtræde i en allerede bestående sambeskatning. FSR har bedt SKAT kommentere dette.

Sammenfattende bemærkninger

FSR anser den ændrede fortolkning for overordentlig restriktiv, idet den i en række tilfælde vil umuliggøre velbegrundede regnskabsomlægninger. FSR finder det afgørende vigtigt, at der opretholdes mulighed for, at den enkelte virksomhed kan tilrettelægge sin administration på den for den pågældende virksomhed mest hensigtsmæssige måde.

FSR - danske revisorer

Høring over ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

FSR – danske revisorer er positive over for, at der indføres klarhed over den skattemæssige kvalifikation af danske værdipapirfonde. Dog mener FSR ikke, at denne klarhed bør komme til udtryk i et styresignal, men derimod ved lovgivning, således at den skattemæssige kvalifikation af danske værdipapirfonde ikke kan anfægtes.

Hjemstedserklæring

Endvidere foreslår FSR, at det i styresignalet angives, at SKAT vil udstede hjemstedserklæringer til danske værdipapirfonde, således at disse opnår beskyttelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Transparens

Samtidig beder FSR om, at SKAT i styresignalet anfører, at hvis en dansk værdipapirfond, der er kontoførende eller er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning efter ligningsloven §16C, ikke opfylder betingelserne i selskabsskatteloven § 1, stk. 7 og 8, anses den for transparent i dansk skattemæssig henseende.

Udenlandske enheder

FSR påpeger endvidere, at udenlandske investeringsinstitutter i bl.a. Sverige, Luxembourg og Storbritannien ikke, i medfør af lovgivningen i deres respektive hjemlande, anses for selvstændige skattesubjekter. I den forbindelse anmoder FSR om, at SKAT præciserer, at et udenlandsk investeringsinstitut kun kan omfattes af de nævnte bestemmelser i høringsudkastet, såfremt det udenlandske investeringsinstitut i henhold til lovgivningen i sit hjemland er et selvstændigt retssubjekt. FSR anser det for problematisk, hvis Danmark behandler de udenlandske enheder anerledes end de behandles i hjemlandet, hvorfor FSR foreslår, at det bør fremgå klart af styresignalet, at sådanne enheder skal anses for transparente i dansk skattemæssig henseende.

Ledelsens sæde

FSR bemærker, at der ikke er hjemmel til, at udenlandske enheder kan anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, idet et investeringsinstitutter omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19 ligeledes omfattes af selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 19.

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 1 - 2016

I denne udgave:

 • Canada and BEPS: A Progress Report
 • Mandatory Automatic Exchange of Information on Tax Rulings: Political Agreement Reached in ECOFIN Council
 • International Tax Disputes: A Ray of Hope from Japanese Experience
 • Federal Court Hands Down Transfer Pricing Decision in Chevron Australia Case
 • Intangibles in a BEPS World and How the Netherlands Is Complying with OECD Rules
 • Transfer Pricing Aspects of Cash Pooling Arrangements in Light of the BEPS Action Plan
 • Provisional Measure Increases Taxation for Companies under the Deemed Profit Regime Regarding Author, Image Right and Similar Income
 • New Transfer Pricing Documentation Requirements for Companies: Routes to Simplification?
 • Transfer Pricing of Accounts Receivables in the Case of an Extended Credit Period: An Indian Perspective
 • Ireland’s New Knowledge Development Box
 • Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?
 • Regulatory Documentation and Country-by-Country Reporting Requirements
 • APA Developments
 • Transfer Pricing Actions under the OECD BEPS Project: Impact on Turkey and Attitude towards the Project’s Outcomes
 • Black-Listed Jurisdictions as Anti-Avoidance Tool for Transfer Pricing Purposes

SEGES

Hvad skal du være opmærksom på ved kontantbetalinger?

Det sker, at landmænd sælger eller køber varer eller maskiner mod kontantbetaling. Men lovgivningen er skrap for at forhindre sort arbejde og hvidvask af penge, så vær opmærksom på reglerne, uanset om du er sælger eller køber.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen

SKM2016.96.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger fra sin udlejningsvirksomhed under virksomhedsordningen kunne stille ejerpantebrev i udlejningsejendom til sikkerhed for lejer Malermester G A/S´ bankgæld, uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5, når pantsætningen skete i en ejendom, der udlejedes til Malermester G A/S og tillige var domicil for selskabet.

Skatterådet bekræftede, at der ikke ville ske beskatning efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, hvis spørger kautionerede for kr. 1 mio. vedrørende stillede arbejdsgarantier i det af ham 100 pct. ejede selskab, Malermester G A/S.

 

Dom: Ejendomsavance - bolig - ejerperiode

SKM2016.95.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1 og § 5, stk. 1 og 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgerens ejendom havde tjent til hans bolig ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, i perioden fra en foretaget udstykning og til salget af ejendommen.

Sagsøgeren og dennes familie fraflyttede ejendommen i juli 2008 på grund af sagsøgerens utroskab. Sagsøgeren flyttede alene tilbage til ejendommen i august samme år. Der var i juni 2008 taget skridt til udstykning, således at arealkravet ville blive opfyldt. Udstykningen blev gennemført i oktober 2008. Med skødedato den 3. december 2008 solgtes ejendommen med overtagelse den 1. januar 2009, hvorefter sagsøgeren igen flyttede sammen med sin familie i en lejebolig.

Retten fandt, hovedsageligt på grund af de afgivne forklaringer, at bopælsbetingelsen var opfyldt.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - råjordspris

SKM2016.94.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 6, § 13, § 17 (dagældende) og § 18 (dagældende)

Sagen vedrørte, om der var grundlag for at tilsidesætte den af Landsskatteretten fastsatte råjordspris for boligforeningens ejendom. Vurderingsankenævnet og Landsskatteretten havde fastsat råjordsprisen på baggrund af bl.a. købsprisen samt den råjordspris, som var fastsat for en ejendom i samme område. Konkret var råjordsprisen ansat til en værdi, der oversteg grundværdien.

Retten fandt, at afgørelserne var truffet på baggrund af saglige og relevante parametre, og at boligforeningen ikke heroverfor havde godtgjort, at det udøvede skøn ikke skulle være korrekt, eller at der skulle være grundlag for at tilsidesætte skønnet.

Retten fandt endvidere, at det forhold, at den skønnede råjordspris oversteg den samlede grundværdi, hvilket kunne synes i modstrid med det forudsatte ved beregning af en grundværdi, ikke kunne føre til et andet resultat. I den forbindelse bemærkede retten, at grundværdien ikke havde været påklaget.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto

SKM2016.90.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skattekontrolloven § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2007.

Sagsøgeren gjorde under sagen blandt andet gældende, at han havde anvendt midler, stående på en mellemregningskonto til sit private forbrug i 2007.

Retten fandt, at sagsøgeren har bevisbyrden for, at der har været anvendt midler fra mellemregningskontoen til dækning af det negative privatforbrug i 2007. Retten fandt, at der under de foreliggende omstændigheder, påhvilede sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for rigtigheden af de anførte afholdte udgifter og for privatforbruget af de kontante hævninger, der er foretaget på mellemregningskontoen.

Retten fandt endvidere, at de afgivne forklaringer skal være bestyrket ved objektive kendsgerninger i form af kvitteringer, kontoudskrifter eller andet.

Retten fandt ikke, at det alene på grundlag af den fremlagte mellemregningskonto og de afgivne forklaringer var bevist, at hovedparten af de hævede beløb reelt er medgået til sagsøgerens privatforbrug. Retten fandt således ikke, at sagsøgeren ved sin egen forklaring eller forklaringen fra revisor, i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at skattemyndighedernes ansættelse er forkert eller foretaget på et fejlagtigt grundlag.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom

SKM2016.89.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 og stk. 6

Sagsøgeren havde ubestridt indbragt en afgørelse til Landsskatteretten en måned efter, at klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, var udløbet. Landsskatteretten afviste klagen under henvisning til, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der blev set bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6. Sagsøgeren gjorde gældende, at der forelå særlige omstændigheder, da han både havde været deprimeret og fysisk syg, hvilket var årsagen til, at han ikke havde klaget rettidigt.

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren gennem hele den relevante periode havde været forhindret i at klage på grund af sygdommene, hvorfor der ikke forelå "særlige omstændigheder". Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at der forelå andre særlige omstændigheder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.93.HR Udlæg - tilskudsmidler - rådighed

Vedrører: Retsplejeloven § 507 stk. 1 og § 516

Sagen vedrører, hvorvidt SKAT kan foretage udlæg i tilskudsmidler, der er blevet udbetalt til en borger efter satspuljeordningen. Tilskuddet blev givet til brug for et projekt, som havde til formål at udvikle og facilitere selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Der var dog ikke etableret en fond eller forening. Tilskudsmodtageren var således borgeren selv.

Tvistepunktet i sagen var, om de af ministeriet udbetalte tilskudsmidler kunne anses for fortsat at tilhøre tilskudsgiver, selvom midlerne blev udbetalt til en bankkonto tilhørende borgeren, ligesom kontoen stod frit og ubehæftet til borgerens frie rådighed.

Det var fogedretten og landsrettens synspunkt, at pengene var udlægsfritaget, fordi tilskuddet stod på en særskilt oprettet konto, ligesom der var pligt til at aflægge regnskab over for tilskudsgiver. Fogedretten og Landsrets flertal fandt som følge heraf, at midlerne fortsat tilhørte tilskudsgiver, således at midlerne ikke var en del af borgerens formue og dermed ikke kunne gøres til genstand for udlæg fra hans kreditorer, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1.

Højesteret gav SKAT fuldt medhold i sine synspunkter. Højesteret fandt, at midlerne på projektkontoen var en del af borgerens formue, således at midlerne kunne gøres til genstand for udlæg hos ham. Herved blev det fastslået, at aftalemæssigt øremærkede midler på skyldnerens bankkonto tilhører skyldneren, når skyldneren har fri og uhindret adgang til kontoen. Midlerne kan derfor gøres til genstand for udlæg, jf. herved retsplejelovens § 507, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0191461
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2015

Journalnr: 14/0187815
Afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist klage over SKATs afgørelse af 10. marts 2011, idet klagen er indgivet for sent, jf. den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 36, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 13/0233921
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for befordring og skat af godtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-01-2016

Journalnr: 13/0234861
Beskatning af bonus
Klagen vedrører beskatning af bonus. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-01-2016

Journalnr: 14/0388101
Beskatning af honorarer
Klagen vedrører beskatning af honorarer i konsulentvirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-01-2016

Journalnr: 14/3898438
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udlejning af ferieejerlejlighed anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-01-2016

Journalnr: 14/0014323
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører hvorvidt udlejning af hotellejligheder kan anses som erhvervsmæssig virksomhed for to ægtefæller. Landsskatteretten ændrer afgørelsen for så vidt angår den ene ægtefælle.
Afsagt: 23-12-2015

Journalnr: 14/0014915
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører hvorvidt udlejning af hotellejligheder kan anses som erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2015

Journalnr: 14/4988878
Erhvervsmæssig virksomhed - gyldighed
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udlejning af ferieejerlejlighed anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen, herunder spørgsmål om gyldighed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-01-2016

Journalnr: 13/0148336
Forhøjelse af indkomsten
SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med 284.821 kr. og for indkomståret 2011 med 704.530 kr. Underskudssaldoen for indkomstårene 2010 og 2011 er ansat til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-01-2016

Journalnr: 13/0195772
Fradrag for kursusudgifter
SKAT har nægtet klageren fradrag for kursusudgifter med 7.385 kr. samt udgifter til konsulentbistand med 19.840 kr. for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 13/5368626
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2016

Journalnr: 13/5466211
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2016

Journalnr: 13/5466273
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2016

Journalnr: 14/3824720
Fradrag for udgift til kvælstofafgift
SKAT har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af indkomstårene 2005 og 2006, men har ikke indrømmet klageren fradrag for en udgift til kvælstofafgift på 3.407.130 kr., idet udgiften ikke er anset for en nødvendig og naturlig driftsudgift, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 23-12-2015

Journalnr: 13/0031906
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradraget.
Afsagt: 19-01-2016

Journalnr: 13/5687968
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
SKAT har ikke godkendt, at klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravet om dansk arbejdsgiver ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet ikke er opfyldt. Landsskatteretten giver klageren medhold.
Afsagt: 23-12-2015

Journalnr: 13/4960438
Ligningsloven § 33 A
SKAT har givet afslag på klagerens anmodning om skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A, da hendes ansættelse omfattes af en kollektiv aftale. Landsskatteretten giver klageren medhold i, at hendes ansættelse ikke omfattes af en kollektiv aftale, hvorfor hendes anmodning om skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A, ikke kan afvises med den begrundelse.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 15/0305244
Ligningslovens § 9D
Klagen vedrører nægtet fradrag efter ligningslovens § 9D. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 14/0001392
Lønmodtagerudgifter og befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for lønmodtagerudgifter og befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2015

Journalnr: 14/3824799
Nedæsttelse af lønindkomst mv.
Af klagerens årsopgørelse nr. 1 for 2012 fremgår lønindkomst m.v. før AM-bidrag med 266.716 kr. Indeholdt AM-bidrag og A-skat fremgår med henholdsvis 21.331 kr. og 120.271 kr. SKAT har nedsat beløbene til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2016

Journalnr: 14/5145134
Rentefradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2015

Journalnr: 15/2913615
Salg af ejerandel
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt salg af ejerandel af virksomhed har skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2015

Journalnr: 15/2913639
Salg af ejerandel
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt salg af ejerandel af virksomhed har skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2015

Journalnr: 15/2913645
Salg af ejerandel
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt salg af ejerandel af virksomhed har skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2015

Journalnr: 13/6423624
Salg af ejerandel
Klagen vedrører bindende svar om skattemæssige konsekvenser ved salg af ejerandel af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2015

Journalnr: 14/0019198
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2016

Journalnr: 13/0207375
Skattepligt til Danmark
SKAT anser klageren for at være fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2009 og 2010, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og finder samtidig, at klageren skattemæssigt anses for hjemmehørende i Danmark efter art. 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malaysia. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2015

Journalnr: 13/4303129
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten og nedsat fradrag for børnebidrag og renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-01-2016

Journalnr: 13/0177167
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten som følge af, at indsætninger på bankkonto anses for skattepligtigt overskud af virksomhed og skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed på grund af negativt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2015

Journalnr: 13/5793668
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-01-2016

Journalnr: 14/2899698
Yderligere overskud af virksomhed
Klagen vedrører beskatning af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-12-2015

Journalnr: 15/3022061
Aktindsigt
SKAT har ikke imødekommet en anmodning fra om aktindsigt i afslutningsrapporter for SKATs kontrolprojekter. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage afgørelsen, se nedenfor.
Afsagt: 14-01-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

European Commission launches public consultation to identify ways to make life easier for businesses experiencing double taxation problems

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

om redefinering af lovgivningen og reglerne vedrørende tildeling af skattebegunstigelser for "smart working" (fleksibelt og autonomt arbejde)

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Bilag

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 111

Henvendelse af 14/2-16 fra Hans Jørgen Jensen vedrørende lægers pensionsforhold i relation til invalidepensioners undtagelse fra udligningsskatten

Bilag 112

Henvendelse af 14/2-16 fra Poul Otto Hansen vedrørende SKATs jagt på deltidslandmænd

Bilag 113

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2015-16

Bilag 114

Henvendelse af 16/2-16 fra Dansk Skuespillerforbund vedrørende opfølgning på foretræde for udvalget den 11. februar 2016 om kunstneres udfordringer i forhold til skattelovgivningen

Bilag 116

Invitation til Global Parliamentary Conference den 10. - 12. april 2016 i Washington

Bilag 117

Indtægtsliste for august måned 2015

Bilag 118

Henvendelse af 16/2-16 fra Globalt Fokus om dansk implementering af verdensmål for bæredygtig udvikling

Bilag 120

Henvendelse af 7/12-15 fra ApS Korsør Glarmesterforretning vedrørende urimelig ejendomsskat

Spørgsmål og svar

Spm. 192

Spm. om betydningen for vækst, velfærd og beskæftigelse som følge af en yderligere sænkelse af udligningsskatten på pensioner frem mod 2020, til skatt...  Svar  

Spm. 193

Spm. om forhandlingerne om præcisering af finansloven 2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 212

Spm. om, hvad en gennemsnitlig kontrolmedarbejder i SKAT, der arbejder med moms, indbringer til staten, til skatteministeren  Svar  

Spm. 233

Spm. om ministeren kan oplyse, om SKAT kan godkende en skattemodel, hvor nogle af ejerne af et selskab via en forening får aktieudbytte udbetalt skatt...  Svar  

Spm. 234

Spm. om ministeren er enig i, at overskud i et brugerejet selskab kan komme brugerne mere til gode, uden at det vil få skattemæssige konsekvenser, hvi...  Svar  

Spm. 242

Spm. om, hvordan skuespillere og andre kunstnere beskattes og for deres fradragsmuligheder, hvis de er henholdsvis lønmodtagere, selvstændige erhvervs...  Svar  

Spm. 246

Spm. om at oplyse, om det er henholdsvis Skatteministeriets eller Energistyrelsen prognose, der er retvisende, og om Skatteministeriets prognose nu er...  Svar  

Spm. 249

Spm. om, hvordan det kvalitative arbejdsudbud defineres, og hvilken empirisk forskning støtter Skatteministeriet sine antagelser om et kvalitativt arb...  Svar  

Spm. 250

Spm. om at oplyse den isolerede beskæftigelsesvirkning på henholdsvis den private og offentlige sektor ved en lettelse af topskatten på 5 pct.point, t...  Svar  

Spm. 251

Spm. om at oplyse SKATs årlige budget og regnskab i perioden 2005-2016 (2016 p/l), og herunder redegøre for ressortomlægningers andel af ændringerne f...  Svar  

Spm. 252

Spm. om også ejendomme, der er udsat for flystøj og anden støj relateret til lufthavnsdrift, også vil få et nedslag i vurderingen i det kommende ejend...  Svar  

Spm. 253

Spm. om at redegøre for udviklingen i skattegab, momsgab, fejlprocent og compliancegraden for borgere, virksomheder og samlet for perioden 2005-2015, ...  Svar  

Spm. 254

Spm. om at beregne effekten på den strukturelle beskæftigelse og den strukturelle offentlige saldo, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 255

Spm. om at oplyse provenutabet efter adfærd og tilbageløb ved en reduktion af topskatten med henholdsvis 5, 10 og 15 procentpoint, til skatteministere...  Svar  

Spm. 256

Spm. om at oplyse det finanspolitiske råderum korrigeret for pris- og lønudviklingen i årene 2020, 2025, 2030 og 2035, hvis der i perioden indføres nu...  Svar  

Spm. 257

Spm. om at oplyse provenueffekten samt effekt på arbejdsudbud og BNP-vækst efter adfærd og tilbageløb, hvis loftet over beskæftigelsesfradraget fjerne...  Svar  

Spm. 258

Spm. om at oplyse provenueffekten samt effekt på arbejdsudbud og BNP-vækst efter adfærd og tilbageløb forbundet med en nedsættelse af AM-bidraget med ...  Svar  

Spm. 259

Spm. om at oplyse den samlede skattemæssige årlige værdi efter adfærd og tilbageløb af beskæftigelsesfradraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 260

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra ApS Korsør Glarmesterforretning vedrørende urimelig ejendomsskat, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 633

Hvilken holdning har ministeren til, at kommunalt ejede forsyninger fremfor at anmode SKAT om at inddrive kan vælge selv at sikre, at der sker inddriv...

Spm. S 649

Er det Venstres mål med en ny aftale om boligskat, at skatten ikke stiger?

Spm. S 650

Nu hvor regeringen ophæver sin garanti om skattestoppet for boligejere, hvilken type beskatningsmodel forventer regeringen så at tage i brug efter år ...

Spm. S 665

Ønsker ministeren at ændre reglerne for udbetaling af børneydelser, således at de ikke per automatik bliver udbetalt til mødrene, men derimod i stedet...

Spm. S 667

Finder ministeren det rimeligt, at udbetaling af børneydelsen per automatik udbetales til mødrene – i stedet for at forældrene selv får lov at bestemm...