SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 17

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder på regelsiden det vedtagne lovforslag L 167 om skattelypakken og et styresignal om fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession.

PÅ afgørelsessiden er der kommet et bindende svar, hvor Skatterådet underkender SKAT på A/B modeller: Skatterådet fastslår, at en A/B-model ikke skal anses for en samlet transaktion, hvorfor vedtægtsændringen i modellen ikke skal udløse afståelsesbeskatning

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattelypakken
Bindende svar fra SKAT ikke altid bindende
Skattefradrag med tilbagevirkende kraft
International hiring-out of labour tax - foreign truck drivers
An international anti-abuse clause has been adopted in DK tax law
Varebiler (gulpladebiler) 2015
Digital selvangivelse for selskaber
Taxing Virtual Currency: Challenges and Solutions
Transfer-Pricing and Game Theory
Proportionality and Fair Taxation
Tax Havens and Tax Shelters: Volume 2 - The Hidden Money
IPOS and the Italian Financial Transaction Tax
Vodafone Transfer Pricing Decision: A Mistake of Judgment
Beskatning af lejligheder i Frankrig
Rentesatser for selskabsskat

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal for genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten

Styresignaler
Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal

Bindende svar
Generationsskifte - A/B-model - vedtægtsændring
Skattepligtens indtræden - bopæl - ophold
Bindende svar - Ikke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti
Retmæssig ejer/beneficial owner, gennemstrømning
Reduktion af skattefri godtgørelse

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 18
1 dom

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge
World Trade Organization (WTO)

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
29-04-2015 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 April 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Bindende svar fra SKAT ikke altid bindende

Folketinget har vedtaget den såkaldte ”skattelypakke”, der trods navnet ikke kun indeholder initiativer mod brugen af sådanne, men også et tiltag, der betyder, at SKAT ikke altid skal være bundet af deres egne afgørelser.


BDO

Skattefradrag med tilbagevirkende kraft

Selvom vi er kommet et godt stykke ind i 2015, er det faktisk stadig muligt at ”købe” sig til et fradrag på selvangivelsen for 2014. Det kan ske ved at sætte penge ind på en etablerings- eller iværksætterkonto.


BDO

International hiring-out of labour tax - foreign truck drivers

In a recent ruling, the Danish National Tax Tribunal determined that a Danish haulage company was obligated to withhold taxes from remuneration paid to foreign resident truck drivers for work performed in Denmark.


BDO

An international anti-abuse clause has been adopted in DK tax law

In a new bill passed by the Danish parliament, an international anti-abuse clause has been adopted in Danish tax law. The clause takes effect from 1 May 2015.


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2015

"Varebiler (gulpladebiler)" er nu ajourført med de aktuelle oplysninger for 2015.


Intertax

Taxing Virtual Currency: Challenges and Solutions

Virtual currency is a relatively new phenomenon. Its most prominent example, Bitcoin, appeared in 2009 at the height of the financial crisis, came to widespread prominence in 2013 and has been in the headlines ever since. The aim of this article is to outline the main challenges that virtual currency has created for the tax administrations and give some recommendations on how to tackle them. It also provides an overview of the diverging views of tax authorities on the taxation of virtual currency.


Intertax

Transfer-Pricing and Game Theory

This article examines the complex nature of the transfer-pricing problem to determine how strategic considerations of organizations guide the application of different types of game-theoretic models for a profit-split transfer-pricing method. The article proposes a conceptual framework that links strategy with specific game-theoretic models in transfer-pricing decision-making.


Intertax

Proportionality and Fair Taxation

This article is a summary of the findings of the book Proportionality and Fair Taxation published by Kluwer International in 2014, in which the author investigated the role of proportionality principle coupled with the standard of reasonableness in assessing specific tax issues and the overall fairness of particular taxes and tax systems. Among those issues, the author points out equality and non-discrimination, retrospective taxation, tax penalties and sanctions, specific and general anti-avoidance rules, as well as the application of proportionality in tandem with reasonableness to Double Tax Conventions, human rights, and tax related rules of international trade.


Intertax

Tax Havens and Tax Shelters: Volume 2 - The Hidden Money

This article is the second in a series of articles on the issue of Tax Havens. In the first article, the cross-border transaction was discussed. In this second article, the focus will be on the hiding of money in tax shelters. Unlike the cross-border transactions, this article will show that the problem of the hidden money shelter is much worse. The hidden money shelter appears to be the key issue. Furthermore, the hidden money shelter appears to be the most difficult issue; hence, the governments around the world view the need of sharing information differently. This article will analyse the issue from a Danish perspective, but the conclusions drawn would be similar in most of the western part of the world - at least in Europe and the United States.


Intertax

IPOS and the Italian Financial Transaction Tax

The Italian Financial Transaction Tax introduced by the 2013 Stability Law applies in general to transfers of the ownership of shares. However, exclusions from taxation and tax debenture reduction are provided for transactions that take place in regulated markets and in multilateral trading facilities, with the clear aim of favouring development of these trading venues. Regarding initial public offerings, it may be observed that an offer for the subscription of newly issued shares in the primary market is not subject to the Italian Financial Transaction Tax (IFTT) while an explicit exclusion is not clearly stated by the regulatory framework in respect to an offer for the sale of existing shares on the secondary market. In this article, the authors analyse the latter issue.


Intertax

Vodafone Transfer Pricing Decision: A Mistake of Judgment

On 10 October 2014, the Bombay High Court exercised its non-appellate jurisdiction to quash a transfer pricing claim in the case of Vodafone, in which the tax authorities sought to apply the arm's length principle to equity financing transactions. This interpretation has been accepted by the Government of India, which has decided not to appeal against the decision of the Bombay High Court. In this contribution, the author critically analyses the controversy to find that not only was the court's interpretation of the law potentially incorrect, but also that it decided the case out of turn, and without allowing for the facts of the case to be adequately examined.


Redmark

Beskatning af lejligheder i Frankrig

Byretten i Hjørring har afsagt en dom om beskatning af en hovedaktionær, der via et fransk selskab ejede to små lejligheder i Frankrig. Hovedaktionære...


Revisorgruppen Danmark

Rentesatser for selskabsskat

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af SKAT

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal for genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten

14-4640314

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i Østre Landsret over for et tonnagebeskattet rederis påstand om, at nedsætte rederiets skattepligtige tonnageindkomst for så vidt angår den del, der vedrører den overskydende bruttotonnage for indlejede skibe efter tonnageskattelovens § 7, stk. 1, idet rederiet ikke har overholdt 1:4 forholdet i bestemmelsen.

SKAT har derfor ændret sin praksis til at være i overensstemmelse med dette resultat tilbage til og med indkomståret 2008.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal

SKM2015.270.SKAT

Vedrører: Virksomhedsomdannelsesloven § 6. Ligningsloven § 15 K. Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 2

Landsskatteretten traf den 19. september 2014 afgørelse i SKM2014.819.LSR , hvorefter et selskab ved skattefri virksomhedsomdannelse kan succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte udgifter til istandsættelse opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 3, da udgifterne anses som et aktiv omfattet af successionen. I styresignalet redegøres for praksis efter Landsskatterettens kendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Generationsskifte - A/B-model - vedtægtsændring

SKM2015.274.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1 og § 30

Skatterådet bekræftede, at en vedtægtsændring i en A/B-model ikke ville have skattemæssige konsekvenser. Skatterådet besvarede spørgsmålet med den forudsætning, at værdiansættelserne i forbindelse med A/B-modellen skete til handelsværdien. Skatterådet bekræftede med den samme forudsætning, at en overdragelse af B-aktier efter opdelingen i A- og B-aktier, først skal anses for afstået på tidspunktet for overdragelsen til børnene.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligtens indtræden - bopæl - ophold

SKM2015.273.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, § 2, stk. 1, nr. 5 og 7, stk. 1. Ejendomsværdiskatteloven § 1, § 2 og § 4

Skatterådet bekræftede, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke blev fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når spørger 1 erhvervede en lejlighed uden bopælspligt i A-by. Spørger 1 ville opholde sig maksimalt 85 dage og spørger 2 under 85 dage over en 12 måneders periode. Ved svaret på spørgsmål 1 lagde Skatterådet til grund, at der ikke blev udført arbejde under ophold i Danmark. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger 2 ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark, efter kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis han under weekend- og ferieophold i Danmark besvarede sporadiske telefonopkald, mails og SMS´er. Skatterådet lagde til grund, at opholdene fordelte sig som beskrevet og, at der med "sporadisk" mentes, at det ikke var påregneligt, at spørger 1 skulle besvare telefonopkald, mails og SMS'er under opholdene. Spørger 2's ophold i Danmark udgjorde dermed kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Endelig bekræftede Skatterådet, at spørger 1 blev begrænset skattepligtig vedrørende fast ejendom i Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bindende svar - Ikke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti

SKM2015.272.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1. Aktieavancebeskatningsloven § 30

Der blev spurgt om påtænkte vedtægtsændringer ville få skattemæssige konsekvenser for A eller dets medlemmer. Ændringen indebar oprettelse af andelskontis tilknyttet medlemmerne.

SKAT indstillede, at der ikke var en tale om en sådan vedtægtsændring, der kunne anses som en afståelse i skattemæssige henseende. Der ville ikke ske nogen formueforskydning og ændringen skete mellem uafhængige parter.

SKAT henviste til et bindende svar fra 2012, hvor der blev foretaget en vedtægtsændring, som medførte en opdeling til flere aktieklasser, således at udbyttet svarede til aktieklassens virksomhed, og videreførte overskuddelingen. Med oprettelsen af andelskontis var der også tale om en videreførelse af medlemmernes ret del af formuen, idet den frie ufordelte kapital ændres til fordelt fri kapital. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Retmæssig ejer/beneficial owner, gennemstrømning

SKM2015.268.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt.

Skatterådet bekræftede, at A Ltd. ikke bliver begrænset skattepligtig til Danmark af udlodninger af både historiske udbytter og fremtidige udbytter, uanset om udlodningen skete fra B og C A/S til A Ltd., eller om udlodningen skete fra B A/S til D B.V. og videre fra D B.V. til A Ltd.

Hertil lagde Skatterådet vægt på efter en konkret vurdering, at B A/S faktisk fungerede som gennemstrømningsenhed for udlodningerne (P 1 og P 2 fordringerne) og uden rådighed over udbytterne, men at der ikke forelå misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet koncernstrukturen havde eksisteret længe, og C A/S siden etableringen i x-år havde betydelig realøkonomisk aktivitet i Danmark, hvormed A Ltd.'s køb af koncernen ikke blot var en såkaldt gennemstrømningsinvestering. Hjemmel

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, 7. og 8. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Reduktion af skattefri godtgørelse

SKM2015.267.SR

Vedrører: Ligningsloven § 9 A

Skatterådet fandt ikke, at man kunne undlade at reducere de skattefri rejsegodtgørelser med 15 eller 30 pct., hvis medarbejderen ikke tåler den serverede mad, hvis kvaliteten er så dårlig at man kan risikere at blive syg eller hvis mængden er for ringe til at blive mæt. Der er i ligningslovens § 9 A ikke hjemmel til at udbetale godtgørelse, hvis der serveres mad den pågældende medarbejder. Bestemmelsen er en standardiseret regel, som ikke åbner mulighed for skønsmæssige vurderinger.

Alternativt har arbejdsgiveren mulighed for at dække udgifterne til fortæring efter regning i stedet for at anvende reglerne om skattefri godtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Ikke offentliggjorte afgørelser

Journalnr: 12/0255279
Forhøjelse af indkomst og skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten og skat af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2015

Journalnr: 13/5842242
Forældelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig på grund forældelse, herunder om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og § 27, stk. 2 er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2015

Journalnr: 14/0231266
Gyldighed
Skatteankenævnet har ikke anset klagerens skatteansættelse for indkomståret 2008 foretaget ved årsopgørelse nr. 3 for ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2015

Journalnr: 12/0209280
Maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte og skat af honorarer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-03-2015

Journalnr: 11/0301840
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 11/0301842
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 11/0301843
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 11/0301844
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 11/0301845
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 11/0301846
Afskrivningsgrundlag
Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for driftsmidler ved indskydelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2015

Journalnr: 13/4946150
Diverse forhøjelser, hovedaktionær
Klagen vedrører diverse forhøjelse af den skattepligtige indkomst for hovedaktionær. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 20-03-2015

Journalnr: 14/3947146
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2015

Journalnr: 13/5734643
Erhvervsmæssig virksomhed
Sagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens landbrugsvirksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-03-2015

Journalnr: 13/5907555
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-02-2015

Journalnr: 13/6455417
Erhvervsmæssig virksomhed
Sagen vedrører, om klageren har drevet erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed samt udlejningsvirksomhed. Landsskatteretten anser ikke skovbrugsvirksomheden for erhvervsmæssigt drevet, mens udlejningsvirksomheden er erhvervsmæssig.
Afsagt: 10-03-2015

Journalnr: 13/6620580
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed med maskinstation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2015

Journalnr: 14/0621645
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 10-03-2015

Journalnr: 14/2456890
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-03-2015

Journalnr: 13/0095496
Hævninger på pensionsdepot
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt udgifter til rådgivere, herunder advokat og konsulent, i forbindelse med salg af de unoterede aktier i pensionskasse hæves på pensionsdepotkassen, uden at dette betragtes som en disposition der betragtes som en uretmæssig hævning med 60 % afgift til følge. SKAT har svaret nej. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 10-03-2015

Journalnr: 13/0158959
Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
SKAT har pålagt selskabet at indeholde A-skat og AM-bidrag fra den 20. september 2012 for den del af arbejdet der er udført her i landet, da selskabet har beskæftiget udenlandsk arbejdskraft omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2015

Journalnr: 12/0230971
Indtægter fra jagtudleje
Klagen vedrører beskatning af indtægter fra jagtudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-03-2015

Journalnr: 14/2342417
Markedspris - salg af fast ejendom
Klagen vedrører markedsprisen på ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2015

Journalnr: 13/3305882
Objektiv udlejningsværdi
Klagen vedrører ansættelse af objektiv udlejningsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-03-2015

Journalnr: 12/0231025
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører ændring i sambeskatningsindkomst som følge af yderligere jagtlejeindtægt i datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-03-2015

Journalnr: 13/0246819
Skat af befordringsgodtgørelse mv.
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2015

Journalnr: 13/3043318
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-03-2015

Journalnr: 13/0976418
Skat af udbytte
Klagen vedrører beskatning af udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-03-2015

Journalnr: 14/4334085
Skat af yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 20-03-2015

Journalnr: 12/0268623
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark i 2007, og har herefter foretaget ændringer af hans skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2015

Journalnr: 12/0219325
Tab på valutaterminskontrakt
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren kan fratrække tab på en valutaterminskontrakt i schweizerfranc, der løbende er blevet forlænget, i sin indkomstopgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2015

Journalnr: 13/0180371
Tab på valutawap
Sagen drejer sig om, hvorvidt nettotab på rente- og valutaswaps i danske kroner, tjekkiske koruna og schweizerfranc har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed med den virkning, at tabet kan fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens skattemæssige resultat. Landsskatteretten nedsætter skatteankenævnets afgørelse med beskattet gevinst i 2004 på 166.090 kr.
Afsagt: 18-03-2015

Journalnr: 13/0247606
Uddannelsesomkostninger
Klagen vedrører fradrag for udgifter til uddannelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2015

Journalnr: 14/0013252
Udgifter til fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-03-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-04-2015 - 26-05-2015

Indstilling C-105/14 Taricco m.fl.
Dato: 30-04-2015
Fiskale bestemmelser

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser – skattesvig vedrørende moms – medlemsstaternes pligt til at pålægge effektive, forholdsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning – strafferetlige sanktioner – forældelsesfrist for retsforfølgning – begrænsning i henhold til loven af den samlede forældelsesfrist i tilfælde af afbrydelse af forældelsesfristen – nationale forældelsesregler, der i talrige tilfælde kan medføre straffrihed – det strafferetlige legalitetsprincip – forbud mod tilbagevirkende kraft – artikel 325 TEUF – direktiv 2006/112/EF – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (»PIF-konventionen«)

Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Indstilling


Domme
C-357/13 Drukarnia Multipress

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra b) og c), i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter skal fortolkes således, at et kommanditaktieselskab, der er stiftet i henhold til polsk ret, skal anses for et kapitalselskab i bestemmelsens forstand, selv om de i denne bestemmelse fastsatte betingelser alene opfyldes af en del af selskabets kapital eller medlemmer.

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om kildeskat  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v).
Oprettelsesdato: 22-04-2015
Høringsfrist: 06-05-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Fremsat den 22. april 2015

Vedtagne lovforslag

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).
Vedtaget den 21. april 2015

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om ministeren vil vurdere de økonomiske konsekvenser ved følgende ændringsforslag til lovforslaget, til skatteministeren Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 124 - svar på spm 3X

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforsag til 3. behandling stillet den 20. april 2015 af skatteministeren

Bilag 11

Henvendelse af 20/4-15 fra Kromann Reumert

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-15 fra Kromann Reumert, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 167 Svar spm 4 DOK98125033X

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Henvendelse af 23/4-15 fra Dan Automater Struer A/S

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/4-15 fra Dan Automater Struer A/S og herunder netartiklen "Gamblingsites gemmer sig i skattely" bragt på dr.dk den 27/11-13, til skatteministeren

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast til forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.) samt resumé, fra skatteministerenOversendelseskrivelse SAU - ekstern høring [DOK98279816]X
Lovforslag godkendt til tryk hos Schultz - endelig version [DOK98179864].PDF
Resumé af lovforslag [DOK98161295]X

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 567

Spm. om ministeren har overvejet, at kontrol af chaufførers faktiske timeforbrug kunne ske ved tachografudskrifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU (alm del) spm 567  Svar  

Spm. 570

Spm. om at bekræfte, at det er korrekt, at Engberg-udvalget specifikt har fået at vide, at det ikke skal gå ind og se på muligheden for at lægge grund...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 570 om ejendomsskat (20 4 2015) DOK98062705X
[Captia] Svar på SAU alm. del spm. 570 om ejendomsskat (20.4.2015) (DOK98062705)  Svar  

Spm. 573

MFU spm. om, hvor mange girokort på 100 kroner eller derunder SKAT har udsendt til borgere og virksomheder i perioden 2014-2015, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 573  Svar  

Spm. 575

MFU spm. om, i hvilket omfang SKAT's tilsyn med virksomheder er risikobaseret, til skatteministeren
Svar SAU 575 DOK97253994X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 576

MFU spm. om at redegøre for SKAT's uddannelse af sine kontrollanter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 576 DOK96763800  Svar  

Spm. 604

Spm. om at redegøre for den samlede behandling i SKAT og i Skatteministeriet om listerne fra HSBC, til skatteministeren
SAU 604 (SKAT) j nr 15-1379487 DOK98114371X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 605

Spm. om, hvordan det kan ske, at SKAT ”ikke har været opmærksom på den politiske aftale fra 2010” som oplyst i SAU alm. del - spørgsmål 572, til skatt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 605 (SKAT) DOK98114446X  Svar  

Spm. 606

Spm. om at oplyse, om en politisk aftale kan ophæves af SKAT med henvisning til politiske tilkendegivelser m.v., til skatteministeren
SAU 606
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 607

Spm. om, hvorfor man først ”nu” vedrørende bankoplysninger har rettet henvendelse til det land, banken er beliggende i, når man har kendt til sagen si...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 607  Svar  

Spm. 608

Spm. om, hvilke oplysninger og vurderinger ministerforelæggelsen i 2012 indeholdt ud over faktuelle oplysninger, til skatteministeren
Svar på spm. 608
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 609

Spm. om ministeren kan udelukke, at der i Skatteministeriets departement er relevante oplysninger ud over dem, der er indhentet fra SKAT, til skattemi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 609  Svar  

Spm. 610

Spm. om at bekræfte, at spørgsmålet om lækkede oplysninger fra banker i Liechtenstein og Schweiz fyldte meget i den offentlige debat i Danmark i forår...
Svar på spm. 610
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 611

Spm. om, hvilke overvejelser der var i Skatteministeriet i forbindelse med den daværende skatteministers udtalelser i april 2010 om villighed til at k...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 611  Svar  

Spm. 612

Spm. om det er korrekt, at SKAT har "uhindret adgang til vores hjem", sådan som det fremgår af Det Konservative Folkepartis helsidesannonce den 15. ap...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 612 DOK98139306X  Svar  

Spm. 623

Spm. om der er sket indskærpelser eller andet over for de personer, der har været ansvarlige for den manglende ministerforelæggelse, jf. svar på spm. ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 623 (2)  Svar  

Spm. 624

Spm. om, hvilken stigning i rådighedsbeløbet det forhøjede personfradrag på 10.000 kr. aftrappet for indkomster mellem 250.000 - 300.000 kr. giver for...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 624 DOK98140695X  Svar  

Spm. 628

Spm. om, hvornår ministeriet planlægger at fremlægge nogle retningslinjer for, hvordan brugte taxaer vil blive vurderet af SKAT, når man tager i betra...
SAU alm. del - svar på spm. 628
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 630

MFU spm. om ministeren vil redegøre for status på de anbefalinger om ejendomsvurdering af fritidslandbrugsejendomme, som ekspertudvalget om ejendomsvu...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU (alm del) 630 DOK98821483X  Svar  

Spm. 631

MFU spm. om ministeren har taget initiativer for at sikre fritidslandbrugsejendomme en mere fair ejendomsvurdering i forlængelse af flere sager, hvor ...
SAU (alm del) 631 DOK98824563X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 632

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig fuldtidsbeskæftiget bidrager med m.v., til skaltteministeren

Spm. 633

Spm. om at redegøre for bestemmelserne for beskatning af ejendomme (grunde), der er udgået af matriklen m.v., til skatteministeren

Spm. 634

Spm. om det er korrekt, at der i to følgende år skal betales ejendomsskat af en ejendom (grund), der er udgået som selvstændig matrikel, til skattemin...

Spm. 636

Spm. om, hvad det samlede årlige statslige provenu har været fra afgifter og skatter som følge af vandsektorloven, til skatteministeren
Svar SAU alm del 636 vedr vandsektorloven DOK101284733X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 637

Spm. om at kommentere artiklen "Skatteklager slår alle rekorder" bragt i Politiken den 11. april 2015 samt redegøre for udviklingen i antallet af sage...

Spm. 638

Spm. om at redegøre for tilgang og afgang af sager i Skatteankestyrelsen, samt for hvor mange sager de 30 nævn har behandlet, til skatteministeren

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1054

Mener ministeren, der er behov for ændringer i SKATs brug af Kammeradvokaten, i og med at Kammeradvokaten bistår SKAT med at erklære virksomheder konk...  Svar  

Spm. S 1056

Finder ministeren det rimeligt, at ydelser som f.eks. rådgivning og støtte inden for relocation og ægtefællesupport til internationale borgere er skat...  Svar  

Spm. S 1057

Er ministeren enig i, at der er tale om konkurrencestridig skatteskævvridning, når relocationydelser er skattepligtige, når de leveres af en privat ud...  Svar  

Spm. S 1058

Mener ministeren ud fra det forhold, at det offentlige i 2012 begyndte at yde tilsvarende ydelser skattefrit, at man bør tage det bindende svar fra 20...  Svar  

Spm. S 1059

Selv om ministeren tidligere i år har forklaret, at beskatning af ydelser leveret af private virksomheder kunne sammenlignes med beskatning af borgere...  Svar  

Spm. S 1060

Er ministeren enig i, at det giver en anden konklusion at sammenligne relocationydelser med hjemmehjælp end med sundhedsvæsenet, og er ministeren enig...  Svar  

Spm. S 1061

Er ministeren enig i, at der skal gøres noget for at afhjælpe den skatteskævvridning, der på området for relocationydelser skaber ulige konkurrencefor...  Svar  

Spm. S 1069

Har det været overvejet eller overvejes det at rejse sag mod HSBC for medvirken til hvidvaskning eller medvirken til skatteunddragelse m.v., ligesom d...  Svar  

Spm. S 985

Hvad er ministerens holdning til, at det i Arbejdstilsynets såkaldte RUT-tilsyn indgår i de interne retningslinjer at føre kontrol inde i borgeres pri...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse