SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 19

Kære Læser

I denne uge er lovforslaget om genindførelse af medarbejdeaktier vedtaget. Desuden er der kommet nyt styresignal om fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2015. Endelige er der kommet en række afgørelser, herunder ikke-offentliggjorte kendelse vedrørende skattefri befordringsgodtgørelse.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier genopstår
Udgifter til parkering og skattefri befordringsgodtgørelse
Skat
Lempelse for skat ved arbejde i udlandet
Nyt om skatteregler for medarbejderaktier
Ny afgørelse om skattefri rejsegodtgørelse og hjemmekontor
Rusland fortsætter processen med at indføre BEPS initiativer
Sidste frist for indskud på etablerings- og iværksætterkonto er fredag den 13. maj

Styresignaler
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2015

Bindende svar
A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret
Hjælpende og forberedende karakter - eksportleder ansat i Danmark
Kooperationsbeskatning ikke opretholdt
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
Skattekredit - udviklingsomkostninger
Virksomhedsordningen - overdragelse med succession
Udbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt

Afgørelser
Klage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.
Klage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.

Domme
Selvstændig virksomhed - franchise - regning og risiko - ikke overdraget
Skattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus
Omgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem
Subjektiv skattepligt - fraflytning - udlandsophold over 180 dage
Skattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - provision - overførsel til privat konto

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160509' AND [SkatteraadChanged] <= '20160515') OR ([LSRChanged] >= '20160509' AND [LSRChanged] <= '20160515') OR ([ByretChanged] >= '20160509' AND [ByretChanged] <= '20160515') OR ([LandsretChanged] >= '20160509' AND [LandsretChanged] <= '20160515') OR ([HojesteretChanged] >= '20160509' AND [HojesteretChanged] <= '20160515')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
17-05-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (april 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier genopstår

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lovforslag L149B om genindførsel af reglerne om medarbejderaktier. Den nye bestemmelse, der indsættes i ligningslovens § 7P, finder anvendelse på aftaler om tildeling, der bliver indgået efter den 1. juli 2016.

Deloitte

Udgifter til parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

Kan det være rigtigt, at en medarbejder ikke kan få dækket erhvervsmæssige udgifter til parkering, hvis der samtidig udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil?

Deloitte

Skat

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget et lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger. Den vedtagne bestemmelse i Ligningslovens § 7 P svarer i det væsentligste til den tidligere medarbejderaktieordning omfattet af Ligningslovens § 7 H.

PwC

Lempelse for skat ved arbejde i udlandet

Betalt transporttid mellem arbejdsplads i udlandet og hjemmet i Danmark udelukker ikke anvendelse af ligningslovens § 33 A 

PwC

Nyt om skatteregler for medarbejderaktier

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lovforslaget (L 149 B), der (gen)indfører særregler for beskatning af medarbejderaktier. Den vedtagne lovtekst er i hovedtræk lig med det forslag, der blev fremsat i marts, og nedenstående opsummering af reglernes indhold er således stort set uændret i forhold til, hvad vi tidligere har oplyst om.

PwC

Ny afgørelse om skattefri rejsegodtgørelse og hjemmekontor

En medarbejder, der arbejdede fra hjemmekontor, men jævnligt rejste til arbejdsgiverens kontor, hvor der også var en kontorplads, kunne ikke få skattefrie rejsegodtgørelser.

PwC

Rusland fortsætter processen med at indføre BEPS initiativer

Det russiske Finansministerium har for nylig sendt et lovforslag om indførelse af regler for land for land-rapportering i Rusland i offentlig høring. Kravene er i det store og hele i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiativet.

SEGES

Sidste frist for indskud på etablerings- og iværksætterkonto er fredag den 13. maj

Hvis du vil være selvstændig landmand, bør du overveje at indskyde på etablerings- eller iværksætterkonto.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2015

SKM2016.201.SKAT

Vedrører: Ejendomsværdiskatteloven

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2015. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2015.

 

Bindende svar: A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret

SKM2016.219.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en investering i et nyt selskab ved brug af en A/B-model med forlods udbytte ikke vil have skattemæssige konsekvenser for parterne. Ud fra det oplyste i sagen var det ikke muligt at bekræfte, at den anvendte opskrivning af den forlods udbytteret svarede til hvad en uafhængig part ville kræve i afkast.

 

Bindende svar: Hjælpende og forberedende karakter - eksportleder ansat i Danmark

SKM2016.217.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015

Skatterådet bekræfter, at A GmbH & Co KG (spørger) ikke får fast driftssted i Danmark i henhold selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og artikel 5 i den dansk - tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Skatterådet finder, at eksportlederens private bopæl udgør et "forretningssted", der er til disposition for spørger, og at aktiviteterne for spørger anses for at være "fast" i tidsmæssig forstand. Det er imidlertid Skatterådets opfattelse, at eksportlederens aktiviteter i Danmark for spørger efter en samlet konkret vurdering anses for at være af forberedende og hjælpende karakter. Der er primært lagt vægt på, at 80 % af eksportlederens arbejde udføres uden for Danmark, at arbejdsopgaverne primært knytter sig til kunder uden for Danmark og at kontakten til danske kunder ikke indebærer nogen forhandlingsposition.

 

Bindende svar: Kooperationsbeskatning ikke opretholdt

SKM2016.216.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A kan fastholde sin kooperationsbeskatning med den nuværende selskabskonstruktion, hvor der sker udlejning af fast ejendom til selskabets 100 pct. ejede datterselskab B, og hvor A udfører administrationsopgaver for B.

 

Bindende svar: Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien

SKM2016.203.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1 og § 5, stk. 7. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 1 og 2. Kildeskatteloven § 65, stk. 4. Ligningsloven § 16 A, stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, nr. 1 Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c, og stk. 3

Skatterådet bekræftede, at A ApS' danske skattepligt ophørte på tidspunktet for flytning af ledelsen og af selskabets hjemsted fra Danmark til Spanien. Skatterådet bekræftede desuden, at A ApS skattemæssigt ville blive anset for at være likvideret i Danmark, såfremt A ApS' skattepligt til Danmark ophørte. På et spørgsmål om, hvorvidt det kunne bekræftes, at A S.A. eller aktionærerne i A. S.A. ikke var begrænset skattepligtige til Danmark af likvidationsprovenu i forbindelse med A ApS' skattemæssige likvidation, idet likvidationsprovenuet skulle behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, svarede Skatterådet "Ja".

 

Bindende svar: Skattekredit - udviklingsomkostninger

SKM2016.199.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 B og § 8 X

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anvende skattekreditordningen efter ligningslovens § 8 X til at tilbagesøge skatteværdien af underskud vedrørende udviklingsomkostninger.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - overdragelse med succession

SKM2016.198.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1 og § 5. Kildeskatteloven § 33 C og § 33 D

Spørger påtænkte at overdrage sin landbrugsejendom med succession efter kildeskattelovens § 33 C til sit barnebarn.

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af berigtigelsen, der bestod i en gave fra spørger, skulle anses som en hævning i spørgers virksomhedsordning. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at en passivpost beregnet efter kildeskattelovens § 33 D, ikke skulle anses som en hævning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke ud over gavebeløbet stort 536.700 kr. var beløb i forbindelse med berigtigelsen af den samlede købesum på 10.891.000 kr., der skulle betragtes som en hævning i virksomhedsordningen for spørger.

Således ville følgende dele af berigtigelsen ligeledes skulle anses hævet i virksomhedsordningen: Sælgerfinansiering i form af udstedelse af rente- og afdragsfrie gældsbreve Købers indrømmelse af beboelsesret til sælger og hustru.

Herudover skulle sælgers betaling af omkostninger i forbindelse med købers hjemtagelse af nye realkreditlån anses for en hævning i virksomhedsordningen.

 

Bindende svar: Udbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt

SKM2016.197.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Kildeskatteloven § 2. Aktieavancebeskatningsloven §§ 4 A og C

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Selskab A, de aktionærer i Selskab A, der skattemæssigt er hjemmehørende i EU/EØS/DBO-land eller Selskab B ikke er begrænset skattepligtige, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af (deres del af) udbytte udloddet fra Selskab C.

Skatterådet lægger vægt på, at pengene konkret er videreudloddet af Selskab A til de bagvedliggende ejere, og at der foreligger misbrug, da det x-landske holdingselskab anvendes til at opnå overenskomstmæssige fordele, således at de med-investorer/porteføljeaktionærer, som Selskab D investerer på vegne af, opnår uhensigtsmæssige skattemæssige fordele og derved undgår kildeskat i Danmark.

Skatterådet bekræfter, at Selskab D ikke er begrænset skattepligtig, selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af deres del af udbytte udloddet fra Selskab C.

Hertil lægger Skatterådet vægt på, at Selskab D er et børsnoteret selskab, og at Selskab D er noteret på Y Stock Exchange.

 

Afgørelse: Klage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.

SKM2016.211.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Dagældende vurderingslovs § 17 og § 18. Vurderingslovens § 5, § 13, stk. 1, § 33, stk. 16-18

Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for genoptagelse i henhold til dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2 var opfyldt, idet anmodningen om genoptagelse af den omberegnede grundværdi først var modtaget i SKAT den 22. december 2011. Ansættelsen af den omberegnede grundværdi i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 16-18 ansås ikke at have en nær sammenhæng med ansættelserne efter vurderingslovens § 5.

 

Afgørelse: Klage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.

SKM2016.209.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Vurderingslovens § 5, § 6, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 16 og § 39, stk. 3

Uanset at oplysningerne vedrørende ekstrafundering var fremsat inden SKAT traf afgørelse i en verserende genoptagelsessag, fandt Landsskatteretten at der ikke var grundlag for et pålæg om genoptagelse af grundværdiansættelsen for 2004. Oplysningerne ansås således ikke at kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen for 2004.

 

Dom: Selvstændig virksomhed - franchise - regning og risiko - ikke overdraget

SKM2016.213.BR

Vedrører: Momslovens § 3, stk. 1. Statsskatteloven § 4 og 6

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgerne kunne foretage afskrivninger og fratrække underskud i anledning af en påbegyndt franchise virksomhed. Franchise virksomheden skulle overtage driften af et autoværksted fra et selskab.

Retten fandt - baseret på en lang række konkrete omstændigheder - at sagsøgerne ikke reelt havde drevet erhvervsmæssig franchise virksomhed for egen regning og risiko i den pågældende periode.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Skattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus

SKM2016.212.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1

Sagsøgerne havde i januar 2003 meldt flytning til Schweiz. På tidspunktet for fraflytningen havde sagsøgerne et sommerhus i Danmark. Endvidere havde de i januar 2002 erhvervet en projektlejlighed i Danmark, som var indflytningsklar i marts 2003.

Efter en samlet vurdering fandt byretten, at sagsøgerne ikke havde opgivet deres skattemæssige bopæl i Danmark, og at de i indkomstårene 2003-2007 var skattepligtige til Danmark. Byretten lagde særligt vægt på, at sagsøgerne få måneder efter de havde meldt adresse til Schweiz faktisk rådede over lejligheden i Danmark. Samtidig fandt retten, at sommerhuset var egnet til helårsbenyttelse, og ligeledes var blevet anvendt på denne måde. Byretten tillagde det endvidere betydning, at sagsøgerne allerede i december 2004 erhvervede en større villa i Danmark, som ved den senere flytning til Danmark i 2007 blev deres bolig.

Hertil kom endvidere, at den ene af sagsøgerne havde erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark, ligesom sagsøgerne også havde børn og børnebørn i Danmark.

Byretten fandt også, at der var adgang til ekstraordinær genoptagelse af sagsøgernes skatteansættelse for indkomstårene 2003-2006, idet skattemyndighederne først i efteråret 2010 blev bekendt med omstændighederne omkring brugen af sommerhuset og det præcise tidspunkt for erhvervelsen af projektlejligheden. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Omgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem

SKM2016.218.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 29, stk. 1, nr. 3

Sagen angik, hvorvidt betingelserne for omgørelse i skatteforvaltningslovens § 29 var opfyldt.

Det var ubestridt, at den disposition, der ønskedes omgjort - overdragelse af et varelager til et amerikansk selskab ejet af skatteyderen- ikke var blevet selvangivet.

Uanset at skatteyderen ikke havde forsøgt at skjule overdragelsen, og uanset at avancen fra efterfølgende salg fra varelageret blev selvangivet for en anden virksomhed ejet af skatteyderen, fandt retten, at dispositionen ikke havde været lagt klart frem for skattemyndighederne fra begyndelsen. Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 3, var derfor ikke opfyldt.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skatteyderen var i en vildfarelse om sine dispositioner, eller at skatteyderen efterfølgende fremsendte oplysninger om overdragelsen til skattemyndighederne på skattemyndighedernes forespørgsel.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Subjektiv skattepligt - fraflytning - udlandsophold over 180 dage

SKM2016.196.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Spørgsmålet i sagen var, om en skattepligtig havde godtgjort, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark ved at opholde sig i Kina og Ungarn i ca. 7 1/2 måned, og at han derfor ikke var skattepligtig til Danmark i denne periode.

Den skattepligtige henviste til, at han havde opholdt sig i udlandet i mere end 180 dage, og at han ikke havde haft rådighed over en bolig i Danmark.

Retten fandt, at den skattepligtige ikke havde godtgjort, at han i den ca. 7 1/2 måneder lange periode havde opgivet sin bopæl i Danmark, og at den skattepligtige derfor også i denne periode var fuldt skattepligtig til Danmark.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Skattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - provision - overførsel til privat konto

SKM2016.194.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4

Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 650.000 kr., der var overført til skatteyderens bankkonto fra to polske virksomheder, skulle medregnes som en del af hendes skattepligtige indkomst for indkomståret 2001. For indkomståret 1999 havde skatteyderen vedrørende samme faktiske forhold anlagt sag ved domstolene. I denne sag fandt Højesteret i U.2010.415/2H ( SKM2010.70.HR ), at beløbet fra de polske virksomheder var skattepligtig indkomst for skatteyderen.

I nærværende sag fandt byretten, at beløbet for indkomståret 2001 også udgjorde skattepligtig indkomst. Således havde skatteyderen ikke ved den fremlagte bogføring og de i øvrigt fremlagte bilag løftet sin bevisbyrde for, at hun ikke var skattepligtig af det opgjorte beløb.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0167024
Arbejdsmarkedsbidrag og A-skat
Klagen vedrører ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Landsskatteretten faststår af afgørelsen ikke er ugyldig og klager er omfattet af indeholdelsespligt.
Afsagt: 16-03-2016

Journalnr: 14/0235205
Fradrag for befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring jf. LL § 9 D. Landsskatteretten godkender fradraget.
Afsagt: 07-04-2016

Journalnr: 14/3510671
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 15/3123902
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-04-2016

Journalnr: 13/0193829
National Insurance Contributions
Klagen vedrører nægtet fradrag for National Insurance Contributions betalt til Storbritannien, jf. ligningslovens § 8M, stk. 2. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 08-04-2016

Journalnr: 13/6636095
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6636786
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6636885
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6636951
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6636986
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637019
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637220
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637249
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637417
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637485
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637612
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637688
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637748
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637889
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6637967
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638028
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638091
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638252
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638321
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638596
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638659
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/6638755
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 12/0270246
Skat af fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2016

Journalnr: 14/3248819
Sømandsfradrag
Sagen vedrører klage over et bindende svar om sømandsfradrag i henhold til søfolksskattelovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2016

Journalnr: 14/0036356
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-04-2016

Journalnr: 15/2024497
Eftergivelse af gæld
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om hel eller delvis eftergivelse af den offentlige gæld. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 7148 2016 INIT: RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. maj 2016 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))  

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 11

Henvendelse af 11/5-16 fra Investeringsfondsbranchen vedrørende præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16

Bilag 12

Henvendelse af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening

Bilag 13

Henvendelse af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

Bilag 14

Henvendelse af 13/5-16 fra Ernst & Young P/S

Bilag 17

Henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA vedr. anmodning om foretræde for skatteudvalget den 19. maj

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer fsva. justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

L 149 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel, til skatteministeren

L 149 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel

Bilag 11

Henvendelse af 10/5-16 fra Kromann Reumert

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel

Bilag 11

Henvendelse af 10/5-16 fra Kromann Reumert

Bilag 12

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 11. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om distributionstariffen ikke stiger i forbindelse med et salg af DONG’s gasdistributionsnet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorledes Energinet.dk finansierer købsprisen på 2,3 mia. kr. for gasdistributionsnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange ekstra år der vil gå, før gastariffen på Sjælland og i Sydjylland bliver reduceret, nu hvor den nye ejer Energinet.dk skal finansiere de 2,3 mia. kr., der er købssummen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministerens holdning til det forhold, at gaskunderne i områderne var stillet i udsigt, at gastariffen vil falde efter 2023, når restgælden er betalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad det kommer til at betyde for distributionstariffen for de 122.000 gaskunder på Sjælland og i Sydjylland, at DONG Energy opnår en fortjeneste på 1,5 mia. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, efter hvilke regler Energinet.dk kan indregne ekstraomkostninger ved ejerskifte som ”nødvendige omkostninger” i tariffen for gaskunderne, når aktiviteten er non-profit, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 194

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 25. maj 2016, som er relevante for udvalget

Bilag 195

1. udkast til beretning om svindel med refusion af udbytteskat

Spørgsmål og svar

Spm. 345

Spm. om ministeren kan for hver af de 18 beskatningssituationer angive den gennemsnitlige aktieindkomst og den gennemsnitlige kapitalindkomst for pers...  Svar  

Spm. 346

Spm. om ministeren kan redegøre for konsekvenserne for borgerne, statskassen og arbejdsudbuddet ved en ændring i beskatningen af fri bil i perioden 20...  Svar  

Spm. 347

Spm. om ministeren kan redegøre for konsekvenserne for borgerne, statskassen og arbejdsudbuddet ved en ændring i beskatningen af fri bil i perioden 20...  Svar  

Spm. 354

MFU spm. om at vurdere effekten i 2025 af en nedsættelse af selskabsskatten, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 363

Spm. om at oplyse, hvad det månedlige inddrivelsesprovenu af restancer var i de 12 måneder før EFI blev lukket, og i samtlige måneder efter EFI blev l...  Svar  

Spm. 364

Spm. om, hvilke oplysninger der i dag er tilgængelige for banker, hvis en kunde skifter til en anden bank, til erhvervs- og vækstministeren  Svar  

Spm. 365

Spm. om, hvilke krav der på nuværende tidspunkt stilles til bankerne om, over for myndighederne at dokumentere, hvilke såkaldte offshore-selskaber de ...  Svar  

Spm. 366

Spm. om der den nuværende lovgivning er mulighed for, at få dokumentation for, hvilke selskaber bankerne samarbejder med i skattely m.v., erhvervs- og...  Svar  

Spm. 367

MFU spm. om, hvilke positioner hvert af de øvrige EU-medlemslande har i forhold til, om land-for-land rapportering skal være offentligt tilgængeligt, ...  Svar  

Spm. 368

MFU spm. om, hvorledes hvert af de øvrige EU-medlemslande har valgt at håndtere de såkaldte praktiske vanskeligheder for datterselskaber i EU i forhol...  Svar  

Spm. 369

MFU spm. om at oplyse hvert af de øvrige EU-medlemslandes regulering på skatteområdet i forhold til åbne land-for-land rapporteringslister, og den øko...  Svar  

Spm. 370

MFU spm. om at kommentere på PwC-rapporten ”General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under CRD IV” fra se...  Svar  

Spm. 389

Spm. om talepapir fra samrådet den 21. april 2016 om regeringens udskydelse af forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem, til skatteministere...  Svar  

Spm. 392

Spm. om at redegøre for, hvordan Skatteministeriet forventer at kunne foretage vurderinger af ældre ejendomme, som ikke har været solgt i flere år og/...  Svar  

Spm. 426

Spm. om at tilsende udvalget talepapiret fra samrådet den 28. april om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, til skatteministeren  Svar  

Spm. 439

Spm. om at redegøre for det aktuelle skøn for 2016-skattetrykket målt i procent af disponibel bruttonationalindkomst (dispBNI) i faktorpriser, til ska...  Svar  

Spm. 441

Spm. om ministeren kan oplyse omkostningen ved nedsættelse af skattesatsen for beskatning af kapitalindkomst fra 42 pct. til 20 pct. med spring på 2 p...  Svar  

Spm. 442

Spm. om, ved en nedsættelse af skattesatsen for beskatningen af aktieindkomst og kapitalindkomst fra det nuværende niveau til 20 procent for begge ska...  Svar  

Spm. 444

Spm. om at redegøre for om forslaget vedrørende udveksling af informationer om de reelle ejere af selskaber m.v., også vil omfatte trusts, til skattem...  Svar  

Spm. 445

Spm. om, hvornår Skatteministeriet og/eller SKAT fik oplysninger om PanamaPapers-lækagen, hvilke oplysninger der blev modtaget, og hvor de kom fra, ti...  Svar  

Spm. 446

Spm. om regeringen vil arbejde for en lavere beløbsgrænse end den af kommissionen foreslåede, i forhold til hvilke selskaber der skal aflægge land-for...  Svar  

Spm. 447

Spm. om at redegøre for land-for-land rapporteringerne i den finansielle sektor, herunder hvilke finansielle virksomheder der skal udarbejde land-for-...  Svar  

Spm. 448

Spm. om at redegøre for de foreløbige erfaringer med land-for-land rapporteringer i den finansielle sektor, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til...  Svar  

Spm. 453

Spm. om at opgøre den samfundsøkonomiske gevinst og de fordelingsmæssige effekter, såfremt den analyserede reduktion af personfradraget bevares uændre...  Svar  

Spm. 456

Spm. om at kommentere Landsskatterettens afgørelse af den 14. marts 2016 i sag 14-3248819) vedrørende en klage over et bindende svar om sømandsbeskatn...  Svar  

Spm. 458

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige marginalløn i kroner og ører for en ekstra times arbejde før og efter skat for hvert indkomstdecil i 2016-p...  Svar  

Spm. 459

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet den 7/4-16 om udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1068

Vil ministeren kommentere artiklen i Jyllands-Posten den 30. april 2016 med overskriften »Når skatten overstiger 100 pct.« og oplyse, om det beskrevne...

Samrådsspørgsmål

Spm. AA

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 25. maj 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til sk...