SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 15

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. et nyt styresignal der beskriver de skatteretlige konsekvenser af, at mælkekvoteordningen ophæves. Blandt artiklerne er bl.a. en artikel fra SEGES, der anbefaler konvertible lån ved lån til eget selskab. Desuden er der stillet en række centrale spørgsmål til ministeren om forståelsen af ændringen af virksomhedsskatteloven (L 200).

God fornøjelse med læsningen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Der sælges mange dagsbeviser til gulpladebiler
Arbejdsudlejeskat for udenlandske chauffører
Tjek årsopgørelsen en ekstra gang
Skattefrie gevinster fra hestevæddemål
Reintroduction of the Section 33 A of the Danish Tax Assessment Act
Plea for a New Tax Package
Fiscal State Aids, Tax Base Erosion and Profit Shifting
Improving the Arbitration Procedure under the EU Arbitration Convention (2)
Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issue
European Taxation: 4 - 2015
Indstationerede medarbejdere påvirkes af nyt lovforslag om overførsel af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark
Udlån til eget selskab – pas på!

Udkast til styresignal
Ophævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning
Proces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning
Omkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 16

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
World Trade Organization (WTO)

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150406' AND [SkatteraadChanged] <= '20150412') OR ([LSRChanged] >= '20150406' AND [LSRChanged] <= '20150412') OR ([ByretChanged] >= '20150406' AND [ByretChanged] <= '20150412') OR ([LandsretChanged] >= '20150406' AND [LandsretChanged] <= '20150412') OR ([HojesteretChanged] >= '20150406' AND [HojesteretChanged] <= '20150412')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Der sælges mange dagsbeviser til gulpladebiler

I 2014 blev der i gennemsnit solgt 507 dagsbeviser om ugen, og samlet steg salget med 36 % i forhold til 2013, som var det første år med mulighed for at frikøbe gulpladebiler til privat brug i nogle få dage.

BDO

Arbejdsudlejeskat for udenlandske chauffører

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at en dansk vognmandsvirksomhed skal indeholde skat af vederlag, der betales for udenlandske chaufførers kørsel i Danmark.

BDO

Tjek årsopgørelsen en ekstra gang

Har du i 2014 givet gaver til velgørende organisationer, er der god grund til at tjekke, om du på din årsopgørelse har fået fradrag for donationen. Det forudsætter nemlig, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.

BDO

Skattefrie gevinster fra hestevæddemål

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at gevinster fra hestevæddemål udbudt fra Gibraltar og UK af Bet365.com og Betfair.com er skattefrie i Danmark.

Deloitte

Reintroduction of the Section 33 A of the Danish Tax Assessment Act

The rule is now being reintroduced in connection with the Parliament’s passing of the Budget.

EC Tax Review

Plea for a New Tax Package

Authors: Michel Aujean, Associé Taj – Société d’avocats.

EC Tax Review

Fiscal State Aids, Tax Base Erosion and Profit Shifting

In this article, the author describes the application of State aid rules in reviewing EU Member States' tax measures for multinationals providing possibilities for tax arbitrage (Base erosion and profit shifting - BEPS). The author provides examples of measures favouring tax arbitrage which are identifiable as State aid if analysed from that perspective and explains how the application of State aid rules is theoretically justifiable and even more appropriate from an EU perspective rather than the use national anti-abuse rules. The author suggests that State aid review is a more effective instrument to tackle abusive tax planning in the EU, because a supranational regulator, subject to EU judicature control, manages it. The author considers that the power of the tax administrations to correct the taxpayers' determinations of their taxable income and fix them on the basis of independent criteria is intrinsically discretional and that transfer-pricing corrections may be cast into legal uncertainty. Accordingly, a new procedural framework is required to restore legal certainty to an area of State aid control which puts into question the proper implementation of the transfer-pricing power of correction by the competent tax administrations. With the grant of an advance ruling a tax administration provides advance certainty about the acceptable determination of the taxable income that a taxpayer should follow; which the author considers to be a sui-generis special right within the meaning of Article 106(1) TFEU. The article accordingly suggests that the Commission adopts a directive under Article 106(3) TFEU to define the conditions under which individual rulings can be granted in respect of undertakings enjoying special rights such as the multinationals being the recipients of transfer-pricing adjustments.

EC Tax Review

Improving the Arbitration Procedure under the EU Arbitration Convention (2)

This article analyses the functioning of the arbitration procedure under the European Union (EU) Arbitration Convention and whether improvements to this procedure are possible. This article constitutes the second part of the article of which the first part was published in issue 2015-I of EC Tax Review. Part I thereby focused on the formal aspects of the arbitration procedure, namely the establishment of the advisory commission and the process of appointment of its members, as well as the secrecy obligation and costs of the procedure. Part II of this article will analyse in more detail the functioning of the advisory commission and the content of the opinion to be rendered. The article thereby takes into account previous improvements to the arbitration procedure, as implemented by the (revised) Code of Conduct on the effective implementation of the EU Arbitration Convention, as well as current discussions within the EU Joint Transfer Pricing Forum relating hereto.

EC Tax Review

Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issue

uthors: Anna Gunn, Member of PwC’s State Aid Working Group.Joris Luts, Researcher at the KU Leuven (BE) and a tax consultant at Deloitte Belastingconsulenten (Brussels).

European Taxation (ET)

European Taxation: 4 - 2015

I denne udgave:

 • Luxembourg Reshapes Its Transfer Pricing Landscape
 • Secondary Establishments in EU VAT and Treaty Law
 • BEPS Impact on EU Law: Hybrid Payments and Abusive Tax Behaviour
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • Opinion Statement FC 15/2014 on Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties
  (BEPS Action 15)
 • Has the Pension Reform in Armenia Solved the Existing Problems or Merely Created a New, Bigger One?
 • Belgian Ruling Commission’ s Opinion on the Concept of “Employer” within the Meaning of Article 15 of the OECD Model
 • Corporate Income Tax Act Changes
 • New CFC Rules

PwC

Indstationerede medarbejdere påvirkes af nyt lovforslag om overførsel af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark

I et forsøg på at opnå ensartet praksis og øget retssikkerhed foreslås det i et nyt lovforslag, at en del af kommunernes opgaver i forhold til social sikring overføres til Udbetaling Danmark. Lovforslaget forventes vedtaget 1. maj 2015.

SEGES

Udlån til eget selskab – pas på!

Mange selskabsejere yder i svære tider lån til deres selskaber. Eksempelvis et lån på 5 mio. kr. med en forrentning på 5 pct. (markedsrente). Dette er der intet ulovligt i – men er det en god idé, eller burde aktionæren i stedet gøre noget andet?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ophævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C

15-0584464

Styresignalet beskriver de skatteretlige konsekvenser af, at mælkekvoteordningen ophæves.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning

SKM2015.237.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af kloak-, varme- og vandforsyningsledninger internt på skatteyderens ejendom. Spørgsmålene i sagen var, om skatteyderen havde dokumenteret, at denne havde afholdt udgifter til anlæg af forsyningsledningerne, samt om ledningerne havde karakter af fradragsberettigede hovedanlæg.

Skatteyderen fik medhold i, at skatteyderen var berettiget til fradrag for de interne forsyningsledninger, dog med undtagelse af vejafvandingsledningerne på grunden. Retten fandt det således tilstrækkeligt dokumenteret, at skatteyderen havde afholdt udgifterne til anlæg af forsyningsledningerne, og at forsyningsledningerne udgjorde hovedanlæg. Retten lagde herved vægt på, at ledningernes placering på grunden sammenholdt med de muligheder, som der ville være for brug af ledningerne, hvis ejendommen var blevet anvendt til parcelhusbebyggelse eller lignende, medførte, at ledningerne var værdiforøgende for grunden i ubebygget stand.

Den beløbsmæssige opgørelse blev hjemvist til vurderingsmyndighederne.

 

Dom: Proces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning

SKM2015.236.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Den skattepligtige indbragte en kendelse afsagt af Skatteankestyrelsen for retten. Retten havde først modtaget stævningen efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Da der var vejledt om søgsmålsfristen, og da denne måtte anses for en absolut fristregel, blev sagen afvist.

 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar

SKM2015.232.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 2 og § 57, stk. 3

Sagen angik, hvorvidt SKAT havde lagt vægt på usaglige hensyn, herunder udøvet magtfordrejning, da SKAT, og efterfølgende Skatteankestyrelsen, nedsatte sagsøgerens godtgørelsesberettigede honorar. Sagsøgeren gjorde gældende, at afgørelserne var ugyldige, idet nedsættelsen af honoraret måtte være begrundet i, at sagsøgeren offentligt havde ytret kritik af SKATs sagsbehandling. Af SKATs og Skatteankestyrelsens afgørelser fremgik det, at vurderingen af om honoraret var rimeligt, var foretaget efter de momenter, som følger af forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3. Sagsøgte gjorde gældende, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at SKAT havde foretaget et fejlagtigt skøn, og at det heller ikke var godtgjort, at SKAT havde lagt vægt på usaglige hensyn, herunder udøvet magtfordrejning. Retten fandt, efter en samlet vurdering, at der ikke var grundlag for at forhøje honoraret, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte skatteankestyrelsens afgørelse som ugyldig. Sagsøgte blev herefter frifundet.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-04-2015 - 12-05-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-04-2015 indstilling i C-66/14 Finanzamt Linz
Fiskale bestemmelser

Er artikel 107 TEUF (tidligere artikel 87 EF), sammenholdt med artikel 108, stk. 3, TEUF (tidligere artikel 88, stk. 3, EF), til hinder for en national foranstaltning, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill – hvorved skatteberegningsgrundlaget og følgelig skattebyrden reduceres – ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens en sådan afskrivning på goodwill ikke er lovlig ved erhvervelse af en kapitalandel i andre indkomst- og selskabsskatteretlige situationer?

Er artikel 49 TEUF (tidl. artikel 43 EF), sammenholdt med artikel 54 TEUF (tidl. artikel 48 EF), til hinder for retsforskrifter i en medlemsstat, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens der ved erhvervelse af en kapitalandel i et ikke-hjemmehørende selskab (især ved hjemsted i en anden EU-medlemsstat) ikke må foretages en sådan afskrivning på goodwill?

Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

Den 22-04-2015 dom i C-357/13 Drukarnia Multipress
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

Den 30-04-2015 indstilling i C-105/14 Taricco m.fl.
Fiskale bestemmelser

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser – skattesvig vedrørende moms – medlemsstaternes pligt til at pålægge effektive, forholdsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning – strafferetlige sanktioner – forældelsesfrist for retsforfølgning – begrænsning i henhold til loven af den samlede forældelsesfrist i tilfælde af afbrydelse af forældelsesfristen – nationale forældelsesregler, der i talrige tilfælde kan medføre straffrihed – det strafferetlige legalitetsprincip – forbud mod tilbagevirkende kraft – artikel 325 TEUF – direktiv 2006/112/EF – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (»PIF-konventionen«)

Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-105/14 Taricco m.fl. - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

McDonalds' skattetænkning  

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Politikker

Guidelines for Tax Governance


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold  

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af registrering af underskud m.v. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Oprettelsesdato: 08-04-2015
Høringsfrist: 10-04-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 9. april 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/3-15 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, således at den del af lovforslaget, der vedrører muligheden for, at skattemyndighederne kan se bort fra et bindende svar, udskilles i ét lovforslag, og lovforslagets øvrige elementer indeholdes i et andet, til skatteministeren

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om, i hvilket omfang SKAT har ændret skatteansættelsen for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber i forbindelse med SKATs projekt om brug og misbrug af kommanditselskaber, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ministeren kan bekræfte, at svarene på spørgsmål 3 og 4 viser, at der er behov for lovforslaget, så kontrol af udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber sættes i faste rammer, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om ministeren i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 6 vil oplyse, om det forhold, at der ud over deltagelse af de i spørgsmålet anførte grupper, også er set eksempler på deltagere fra Cypern, Seychellerne og Gibraltar, bekræfter, at deltagelse synes at være skatteinitieret, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 6 vil oplyse, om de anførte eksempler på deltagere fra Cypern, Seychellerne og Gibraltar, var i danske kommanditselskaber med egentlig erhvervsmæssig virksomhed, og om de pågældende deltagere var de egentlig ejere, eller om der var tale om mellemselskaber, der udnyttede specielle skatteregler, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om baggrunden for, at Skatterådet kan afgive bindende svar vedrørende udenlandske deltageres skattepligtsstatus ved deltagelse i danske kommanditselskaber uden at kende de pågældende berørte deltageres skattemæssige hjemsted, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om oversendelse af en kopi af SKATs delrapport af 4. februar 2015, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om eksempler på, at der er foretaget investering i egentlig dansk erhvervsvirksomhed af kommanditselskaber, hvor der er tale om udenlandske deltagere, der ikke tidligere har været fuldt skattepligtige til Danmark, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om det skattemæssige hjemsted for de udenlandske deltagere i de seks tilfælde, nævnt i besvarelse af spørgsmål 11, hvor SKAT har anerkendt, at der ikke foreligger fast driftssted for disse udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om sidste del af besvarelsen af spørgsmål 11 skal forstås sådan, at SKAT ikke har foretaget udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder i de i spørgsmålet anførte omstændigheder, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om andre EU-landes bestemmelser om kommanditselskaber er skrappere end de danske, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke muligheder for at drive erhvervsmæssig virksomhed der indskrænkes, hvis kommanditselskabsformen afskaffes, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 550

Spm. om at bekræfte, at hvis en dansker har optjent pension i Tyskland, og vedkommende er bosiddende i Tyskland, så er de første 800 Euro skattefrie, ...   Svar  

Spm. 552

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 2/3-15 fra H.P., til skatteministeren  Svar  

Spm. 574

Spm. om talepapir fra samrådet den 26. marts 2015 om manglende indhentelse af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely, til skattemin...   Svar  

Spm. 584

Spm. om formålet med indførelsen af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, til skatteministeren  Svar  

Spm. 585

Spm., om en selvstændig erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen, kan stille virksomhedsaktiverne til sikkerhed for privat gæld uden s...   Svar  

Spm. 586

Spm., om virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 587

Spm. om, hvilken situation der tænkes på, hvis der tages udgangspunkt i, at A er selvstændig erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen og A ha...   Svar  

Spm. 588

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 589

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 590

Spm., om at der kun i særlige tilfælde vil blive tilladt omgørelse i forbindelse med, at aktiver i virksomhedsordningen stilles som sikkerhed for gæld...   Svar  

Spm. 591

Spm., om det private aktiv, hvori der er stillet sikkerhed, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1014

Vil ministeren gøre noget for at sikre, at Folketinget fremover bliver oplyst om, hvor mange bøder SKAT udskriver i forbindelse med myndighedens besøg...

Spm. S 975

Vil ministeren inden valget fremlægge en plan for alternativ finansiering af Togfonden DK, i lyset af at der er et lavere provenu fra omlægningen af n...

Spm. S 981

Mener ministeren, at det er i orden, at der ved manglende licensbetaling gøres udlæg i folks løn, selv om der er flere sager, hvor det har vist sig, a...

Spm. S 982

Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere gøres til kastebolde mellem DR og SKAT i sager, hvor de har gjort indsigelser imod en afgørelse om li...