SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 16

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. et nyt styresignal, hvorved SKAT ændrer sin praksis for tilladelse til tilbagefordeling således, at der også kan gives tilladelse til tilbagefordeling til de indkomstår, som børne- og ægtefællebidragene vedrører, når betalingen først sker i et senere indkomstår. Tilsvarende gælder for de særlige børnebidrag i anledning af konfirmation og dåb.

Desuden har Bech-Bruun udarbejdet en analyse om skattechefers fokus på risikominimering. Analysen viser, at halvdelen af skattecheferne i 25 af landets største virksomheder prioriterer risikominimering højere end tidligere. Skattecheferne ser således en forøget skatterisiko, hvorfor en stor andel af skattecheferne bruger op mod eller mere end halvdelen af arbejdsdagen på risikominimering.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Husk de nye skatteregler for små fonde
Indberetning til SKAT af kontante betalinger
50.000 danskere får personalegoder ud over det sædvanlige
EU-Kommissionen vil pålægge multinationale selskaber at offentliggøre skatteoplysninger
Skattechefer: Fokus på risikominimering
Ny Vestre Landsrets dom om lempelse af udenlandsk betalt skat og opgørelsen af udenlandsk indkomst
A BIT Too Much: Or How Best to Resolve Tax Treaty Disputes?
'Avoir Fiscal' and Its Legacy after Thirty Years of Direct Tax Jurisprudence of the Court of Justice
Causality under Tax Treaties
The Key BEPS Action Items Causing Discussion in the United States
The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6
The Modern Marketplace, the Rise of Intangibles and Transfer Pricing
ECHR Melo Tadeu: A Tax Case Which Should Bring on More Carefully Selected Criminal Procedures

Udkast til styresignal
Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

Styresignaler
Skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK

Domme
Maskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed
Genoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning
Grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyning - rette omkostningsbærer

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160418' AND [SkatteraadChanged] <= '20160424') OR ([LSRChanged] >= '20160418' AND [LSRChanged] <= '20160424') OR ([ByretChanged] >= '20160418' AND [ByretChanged] <= '20160424') OR ([LandsretChanged] >= '20160418' AND [LandsretChanged] <= '20160424') OR ([HojesteretChanged] >= '20160418' AND [HojesteretChanged] <= '20160424')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-04-2016 Moms i 2016 Moms for marts måned 2016
25-04-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Marts måned 2016/1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Husk de nye skatteregler for små fonde

Tilbage i 2014 blev kapitalkravene til fonde ændret med den virkning, at mange mindre fonde ikke længere er omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven. De fleste bliver derved reelt skattefrie.

BDO

Indberetning til SKAT af kontante betalinger

Virksomheder, der køber varer eller ydelser for mere end 10.000 kr. mod kontant betaling, er kun berettiget til fradrag for udgiften, hvis købet indberettes til SKAT. Fristen for sådanne indberetninger forlænges nu.

BDO

50.000 danskere får personalegoder ud over det sædvanlige

Omfanget af arbejdsgiveres indberetning af skattepligtige personalegoder er større, end de fleste tror. Reglerne er imidlertid så komplicerede, at næppe alle goder kommer med. De store virksomheder er nok de mest efterrettelige.

Bech-Bruun

EU-Kommissionen vil pålægge multinationale selskaber at offentliggøre skatteoplysninger

Den 12. april præsenterede EU-Kommissionen dets forslag til nye regler om offentliggørelse af multinationale selskabers skatteoplysninger. Forslaget kommer i forlængelse af EU-Kommissionens forslag i januar om indførsel af nye regler om land for land-rapportering for multinationale europæiske koncerner. I det nye forslag tager EU-Kommissionen skridtet videre og pålægger samtlige multinationale selskaber, der er til stede indenfor EU-grænser – med en årlig omsætning på over EUR 750 millioner – at offentliggøre en række finansielle oplysninger.

Bech-Bruun

Skattechefer: Fokus på risikominimering

Halvdelen af skattecheferne i 25 af landets største virksomheder prioriterer risikominimering højere end tidligere. Skattecheferne ser således en forøget skatterisiko, hvorfor en stor andel af skattecheferne bruger op mod eller mere end halvdelen af arbejdsdagen på risikominimering. Det viser en ny analyse Bech-Bruun har udarbejdet.

EY

Ny Vestre Landsrets dom om lempelse af udenlandsk betalt skat og opgørelsen af udenlandsk indkomst

Vestre Landsret afsagde den 1. april 2016 en principiel dom om principperne for opgørelse af nettoindkomsten efter LL § 33 F.

Intertax

A BIT Too Much: Or How Best to Resolve Tax Treaty Disputes?

State to state disputes under tax treaties are increasingly open for mandatory arbitration when intergovernmental negotiations do not reach a timely agreement. The present contribution seeks to understand this procedure. It also examines what institutional architecture ensures the best resolution of such disputes. It argues that the current mechanism works fairly well and that, while some incremental improvements seem warranted, arbitration clauses should be adopted more widely in tax treaties concluded by industrialized countries and countries with emerging economies. It then proposes a more ambitious novel approach which would seek a comprehensive solution binding on all parties involved, i.e., on the states and on the taxpayers. By contrast, the article is very sceptical of the potential of investor-state-arbitration for resolving tax treaty disputes. It contends that such arbitration under international investment agreements is incompatible with the structure and the aim of tax treaties. A clause that excludes such arbitration for tax treaty disputes should therefore be inserted in these treaties.

Intertax

'Avoir Fiscal' and Its Legacy after Thirty Years of Direct Tax Jurisprudence of the Court of Justice

On occasion of the thirty-year anniversary of the Court of Justice of the European Unions (CJEU’s) landmark judgment Commission v. France, 270/83 (‘Avoir Fiscal’), this article reviews the decision of the Court and its lasting impact on EU tax law. It finds that most of the principles developed in that case remain relevant in current doctrine. At the same time, several questions that were left open in 1986 are still unresolved today.

Intertax

Causality under Tax Treaties

This article examines the concept of causality, a somewhat underexposed aspect of categorizing income under the distributive rules of tax treaties. The author gives his views on causality under tax treaties, and suggests a method of approaching this concept.

Intertax

The Key BEPS Action Items Causing Discussion in the United States

In late 2015, the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") released its final Base Erosion Profit Shifting (“BEPS”) Reports. Although the United States has been generally supportive of the general policies surrounding the BEPS proposals, it has been more skeptical than any other country concerning certain suggested recommendations. Also, the United States believes that few or no changes are required under domestic law to be aligned with the BEPS proposals the United States supports, because of strict laws that are already in place. At the same time, the United States Treasury’s main goal is to prevent other countries from taxing what it views to be “its” tax base or “nowhere income” through the BEPS proposals. This article seeks to review the main action items that have been of contention in the United States, namely Actions 7-10, 13 and 15 and the United States Treasury’s position on these items.

Intertax

The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6

In report 6 of the BEPS action plan, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) proposes (amongst others) to include a principal purpose test (PPT) in tax treaties. Under this test a treaty benefit shall not be granted if it is reasonable to conclude that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction (subjective test), unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the treaty (objective test). The subjective test is, from the viewpoint of the tax authorities a relatively ‘easy’ test. The objective test, however, can provide for some relief for taxpayers. In this article the PPT is being investigated and discussed. Especially, attention is given to the objective test. An attempt is being made to develop practical guidance to interpret the PPT, based on Dutch case law and doctrine.

Intertax

The Modern Marketplace, the Rise of Intangibles and Transfer Pricing

Authors: Alvin T’ng, London, United Kingdom.

Intertax

ECHR Melo Tadeu: A Tax Case Which Should Bring on More Carefully Selected Criminal Procedures

The European Court of Human Rights (ECHR) judged in the Melo Tadeu case that the refusal of the authorities to undo the seizure of assets after a criminal acquittal, is disproportional, regardless whether the appeal was too late. The Melo Tadeu judgment implies mainly that the presumption of innocence remains in full force after a criminal acquittal. In this article the author discusses the Melo Tadeu judgment of the ECHR.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

16-0332611

SKAT ændrer med dette styresignal sin praksis for tilladelse til tilbagefordeling således, at der også kan gives tilladelse til tilbagefordeling til de indkomstår, som børne- og ægtefællebidragene vedrører, når betalingen først sker i et senere indkomstår. Tilsvarende gælder for de særlige børnebidrag i anledning af konfirmation og dåb.

 

Styresignal: Skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK

SKM2016.163.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36

SKAT har givet tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK, som har hjemsted i Det Forenede Kongerige. Selskabet stiftes i forbindelse med ombytningen. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Tilladelsen blev givet uden vilkår.

 

Dom: Maskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed

SKM2016.166.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder for indkomståret 2009 skulle beskattes af maskeret udbytte fra sit helejede selskab G1 for nogle udgifter, som G1 havde afholdt. Der var tale om udgifter til etablering af en virksomhed G3 i Brasilien, og udgifter som skulle være afholdt til en tysk entreprenør MR for arbejde udført i Norge.

Retten lagde til grund, at G3 i 2009 var ejet af skatteyderen personligt (99 %). Herefter fandt Retten, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at etableringen af G3 var sket i G1s interesse og ikke i skatteyderens personlige interesse. Den omstændighed, at ejerskabet til G3 på et senere tidspunkt var overdraget til et holdingselskab, fandtes ikke at have betydning for beskatningen.

Endvidere fandt Retten, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at MR havde udført arbejde for G1, eller at de beløb, som skulle være overført til MR, udgjorde betalinger for arbejde udført for G2. Herefter påhvilede det skatteyderen som eneanpartshaver og direktør i G1 at bevise, at udgifterne ikke var afholdt i hans interesse. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten udtalte i den forbindelse, at bevisbyrden herfor ikke kunne løftes alene ved G1s partsforklaring.

Retten frifandt herefter Skatteministeriet

 

Dom: Genoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning

SKM2016.165.HR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 og § 30. Tonnageskatteloven §§ 1-3

A stiftede i 2009 H1 ved indskud af aktiver i form af skibsanparter og dertil knyttet likviditet. Revisor fremsendte herefter selskabsdokumenterne til SKAT med oplysning om, at der var sket omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Revisor fremsendte samme dag personlig selvangivelse for A for 2008, hvori overskydende afskrivninger blev indtægtsført, hvilket er en forudsætning for beskatning efter tonnageskatteloven. I juni 2010 fremsendte revisor selskabets selvangivelse for 2009 til SKAT. Selskabets skattepligtige indkomst blev imidlertid ikke opgjort efter tonnageskattelovens regler, men efter selskabsskattelovens regler. Da revisor opdagede dette i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for 2010, anmodede revisor om genoptagelse og omvalg.

Sagen angik, om H1 havde krav på, at skatteansættelsen af selskabet for 2009 blev genoptaget, eller om selskabet kunne foretage omvalg af selvangivelsen med henblik på, at selskabet blev beskattet efter tonnageskattelovens regler i stedet for selskabsskattelovens regler.

Højesteret lagde til grund, at det utvivlsomt havde været selskabets hensigt, at der skulle ske beskatning efter tonnageskattelovens regler, og at det udelukkende var en fejl fra revisors side, at den skattepligtige indkomst i selvangivelsen for 2009 blev opgjort efter selskabsskattelovens regler. Da SKATs ansættelse af selskabets indkomst for 2009 derfor hvilede på forkerte oplysninger, havde selskabet efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, krav på at få ansættelsen genoptaget med henblik på berigtigelse af fejlen.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

 

Dom: Grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyning - rette omkostningsbærer

SKM2016.164.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48. Vurderingsloven § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt boligselskabet var berettiget til fradrag i grundværdien for forbedringer i henhold til dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18 for udgifter afholdt til varmeforsyning. Landsskatteretten havde nægtet boligselskabet fradrag alene med henvisning til, at det ikke var dokumenteret, at boligselskabet havde bekostet varmeforsyningsanlægget. Under sagens forberedelse for byretten fremlagde boligselskabet en række nye bilag til dokumentation for, at boligselskabet havde bekostet anlægget.

Derudover drejede sagen sig om, hvorvidt der for så vidt angik det eksterne varmeledningsstykke, var tale om et nyt spørgsmål i skatteforvaltningslovens § 48's forstand. Retten fandt, at Landsskatteretten havde forholdt sig til spørgsmålet om det eksterne varmeledningsstykke, og lagde blandt andet vægt på ordlyden af Landsskatterettens afgørelse. Retten fandt derfor ikke, at der var tale om et nyt spørgsmål i skatteforvaltningslovens § 48's forstand.

Retten fandt herefter, at boligselskabet med de fremlagte bilag havde sandsynliggjort, at boligselskabet havde betalt for både det interne- og eksterne varmeledningsstykke, og sagen blev derfor hjemvist til vurderingsmyndighederne til beløbsmæssig ansættelse.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3497116
Fradrag for projektomkostninger
Klagen vedrører bindende svar om fradrag for projektomkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 11/0303803
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag for uddannelsessøgende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 12/0193200
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder manglende selvangivet indkomst og ansættelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 12/0199881
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser, bl.a. skat af fri bil, yderligere løn og indtægter fra mellemregning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/4543027
Driftsudgifter og maskeret udlodning
Klagen skyldes, ikke godkendte driftsudgifter og at rejseudgifter anset for maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 13/0222722
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-02-2016

Journalnr: 13/5297891
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5298594
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5315941
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5376206
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 13/5585726
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2016

Journalnr: 13/5586083
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5599722
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5623045
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 13/5623774
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 13/5648358
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/5906416
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/5927504
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/5966766
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-02-2016

Journalnr: 13/6286015
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/6389381
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 13/6430150
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-02-2016

Journalnr: 13/6433636
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2016

Journalnr: 14/0566301
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 12/0222731
Konsekvensændring
Sagen vedrører konsekvensændringer som følge af forhøjelser af indkomst mv. i sambeskattet selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/4544815
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2016

Journalnr: 12/0222747
Projektudviklingshonorar og refinansieringshonorar
Klagen vedrører nægtet fradrag for projektudviklingshonorar og refinansieringshonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 12/0222743
Projektudviklingsomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for projektudviklingsomkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2016

Journalnr: 13/5734565
Underskud af virksomhed og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og skønsmæssig forhøjelse på grundlag af privatforbruget. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 23-02-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 7960 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

ST 7960 2016 INIT: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

ST 7961 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

ST 7961 2016 INIT: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

ST 7949 2016 ADD 2: ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Analyse af yderligere gennemsigtighed om selskabsskatteoplysninger Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

ST 7949 2016 INIT: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer  

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Analyse af yderligere gennemsigtighed om selskabsskatteoplysninger Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat af møde i Skattekontaktudvalget den 14. marts 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma

Bilag 7

Henvendelse af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab

Bilag 8

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 172

Høringssvar vedrørende beretning om arbejdsgruppe om sort arbejde

Bilag 176

Orientering om tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer

Bilag 177

Henvendelse af 19/4-16 fra Dansk Skuespillerforbund vedrørende opfølgning på foretræde for udvalget den 11. februar 2016 om kunstneres udfordringer i forhold til skattelovgivningen

Spørgsmål og svar

Spm. 198

Spm. om ministeren vil opdatere svar på SAU, alm. del - spørgsmål 356 (folketingsåret 2012-13) for årene 2013, 2014 og 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 301

Spm. om, meromkostninger fordelt på landets kommuner og regioner som følge af RV's forslag vedr. ejendomsværdiskatten og grundskylden, til skatteminis...  Svar  

Spm. 367

MFU spm. om, hvilke positioner hvert af de øvrige EU-medlemslande har i forhold til, om land-for-land rapportering skal være offentligt tilgængeligt, ...  Svar  

Spm. 368

MFU spm. om, hvorledes hvert af de øvrige EU-medlemslande har valgt at håndtere de såkaldte praktiske vanskeligheder for datterselskaber i EU i forhol...  Svar  

Spm. 369

MFU spm. om at oplyse hvert af de øvrige EU-medlemslandes regulering på skatteområdet i forhold til åbne land-for-land rapporteringslister, og den øko...  Svar  

Spm. 370

MFU spm. om at kommentere på PwC-rapporten ”General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under CRD IV” fra se...  Svar  

Spm. 373

Spm. om, hvorfor SKAT ikke reagerer, når arbejdsgivere trækker skatteoplysninger fra SKAT omkring fradrag og trækprocenter på lønmodtagere, men der hv...  Svar  

Spm. 374

Spm. om, hvorvidt det er ulovligt, at fremsende lønsedler til lønmodtagere, hvori det fremgår, at der er indbetalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og ferie...  Svar  

Spm. 376

Spm. om det er lovligt, hvis en dansk bank medvirker til at få udarbejdet en hemmelig fuldmagt, der betyder, at en person, f. eks. en dansker, reelt r...  Svar  

Spm. 377

Spm. om, hvem der i SKAT har ansvaret for, at der er en klar ansvars- og opgavefordeling, og hvordan det sikres, at der er en klar ansvars- og opgave...  Svar  

Spm. 378

Spm. om, hvem der i henholdsvis SKAT og Skatteministeriets departement tidligere havde det overordnede ansvar for, at der blev fulgt op på Intern Revi...  Svar  

Spm. 379

Spm. om, hvordan det kan ske, at SKAT for nogle selskaber har refunderet mere udbytteskat end selskabet har indbetalt, og hvordan SKAT sikrer, at det ...  Svar  

Spm. 380

Spm. om ministeren anerkender, at Skatteministeriets tilsyn med SKATs refusion af udbytteskat har været dybt mangelfuldt, og at Skatteministeriet reel...  Svar  

Spm. 381

Spm. om, hvorfor der ikke var alarmklokker, der ringede i hverken SKAT eller Skatteministeriets departement, når refusionen af udbytteskat steg med 1.300 pct. fra 2010 til 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 382

Spm. om at oplyse, hvem der i ansvarskæden løbende fik forelagt udviklingen over refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 383

Spm. om at oplyse om data, som fremgår af tabel 3, 4, 5, 6 og 7 i Statsrevisorernes beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med...  Svar  

Spm. 384

Spm. om, hvem der i SKAT har ansvaret for, at der løbende laves analyser af et område, og hvordan det sikres, at personerne med ansvar for et område m...  Svar  

Spm. 385

Spm. om, hvorfor hverken Skatteministeriet eller SKAT, herunder SKATs direktion, har fanget, at refusionen af udbytteskat er steget med 200 pct. fra j...  Svar  

Spm. 386

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke har bedt om en forklaring på, hvorfor der var en negativ nettoindtægt i flere måneder, som det fremgår af tabe...  Svar  

Spm. 388

Spm. om at oplyse, hvor stort mindreprovenuet vil være som følge af regeringens beslutning om at forlænge rabatordningen for ejendomsvurderingerne med...  Svar  

Spm. 389

Spm. om talepapir fra samrådet den 21. april 2016 om regeringens udskydelse af forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem, til skatteministere...  Svar  

Spm. 390

MFU spm. om ministeren agter at etablere en særordning i inddrivelseslovgivningen, der har til formål at inddrive børnebidrag og tillæg til børnebidra...  Svar  

Spm. 391

MFU spm. om at oplyse, hvor mange borgere der er berørt af, at SKATs inddrivelsessystem, EFI, er suspenderet, og derved ikke har mulighed for at få in...  Svar  

Spm. 392

Spm. om at redegøre for, hvordan Skatteministeriet forventer at kunne foretage vurderinger af ældre ejendomme, som ikke har været solgt i flere år og/...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1000

Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 919 oplyse, om han mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt, når det fremgår, at de...

Spm. S 1001

Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 919 oplyse, om han mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt, når det fremgår, at ku...

Spm. S 1003

Mener ministeren, at det burde være lov, at arbejdsgiver har pligt til at anføre skriftligt, hvad der er indeholdt i A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og A...

Spm. S 1006

Vil ministeren arbejde for, at Danmark kommer med i den aftale, som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien har indgået om at etablere ...

Spm. S 1007

Hvad er ministerens holdning til konkurrencekommissær Margrethe Vestagers udspil om, at overskud skal beskattes der, hvor overskuddet er blevet skabt?

Spm. S 987

Forventer ministeren, at regeringen vil fremsætte lovgivning inden sommer om en ændring at udligningsskatten på pensioner frem mod 2020, på baggrund a...

Spm. S 989

Er det – i lyset af afsløringerne om »Panamapapirerne« – regeringens holdning at øge kompetencer og ressourcer i de enheder i SKAT og Bagmandspolitiet...