SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 08

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række gode artikler om nyt fra ind- og udland, bl.a. om nedsættelse af selskabskatten og ny boligjobordning.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hovedaktionærer skal have en rimelig løn
Selskabsskat i 2016
Country-by-country reporting and three-tiered TP documentation
Corporate tax for 2016
Personalegoder 2016
Håndværkerfradrag 2016-2017
Energi & Forsyning - Februar 2016
Ny praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde
Høring af udkast til styresignal om genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen
The Concept of 'Aggressive Tax Planning' Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning
Reconsidering the Application and Interpretation of Anti-treaty Shopping Rules in the Context of Developing Countries
The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment - Part 3
Responsiveness (Buoyancy) of Union Taxes to GDP in India (1990/91 to 2015/16)
Exchange of Tax Information and Privacy in Estonia
Book Review: Advanced Issues in International and European Tax Law
Beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat (nr. 11/2015)

Styresignaler
Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal

Bindende svar
Lån - Subordinated Capital Securities

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160222' AND [SkatteraadChanged] <= '20160228') OR ([LSRChanged] >= '20160222' AND [LSRChanged] <= '20160228') OR ([ByretChanged] >= '20160222' AND [ByretChanged] <= '20160228') OR ([LandsretChanged] >= '20160222' AND [LandsretChanged] <= '20160228') OR ([HojesteretChanged] >= '20160222' AND [HojesteretChanged] <= '20160228')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
29-02-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Februar 2016
01-03-2016 Moms i 2016 Moms for 2. halvår 2015
01-03-2016 Moms i 2016 Moms for 4. kvartal 2015

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Hovedaktionærer skal have en rimelig løn

Normalt kan skattemyndighederne ikke bestemme, hvor stor en løn en hovedaktionær skal hæve, men hvis denne ønsker udbetalt skattefrie kørepenge mv., må lønnen ikke være ubetydelig.

BDO

Selskabsskat i 2016

Selskabsskatteprocenten nedsættes med virkning for indkomståret 2016 til 22,0 % mod 23,5 % for indkomståret 2015. Første rate af acontoskatten for 2016 skal senest betales mandag den 21. marts 2016.

BDO

Country-by-country reporting and three-tiered TP documentation

Denmark has introduced country-by-country reporting and the three-tiered documentation approach as part of the transfer pricing documentation requirements.

BDO

Corporate tax for 2016

The corporate tax rate in Denmark is reduced from 23.5 pct. in 2015 to 22.0 pct. in 2016. The last day of payment of the first provisional tax rate for 2016 is 21 March 2016.

Dansk Revision

Personalegoder 2016

Vi har opdateret publikationen Personalegoder 2016.

Dansk Revision

Håndværkerfradrag 2016-2017

De nye regler for BoligJobordningen – også kendt som håndværkerfradraget eller servicefradraget er netop blevet vedtaget af Folketinget

EY

Energi & Forsyning - Februar 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på, at ændringer af vandsektorloven er vedtaget samt at Højesteret har truffet afgørelse i sagen om vejbidrag.

  • Ændring af vandsektorloven er nu vedtaget Folketinget vedtog den 11. februar 2016 lovforslag om en række ændringer af vandsektorloven og øvrige relaterede love. Den vedtagne lov er ikke ændret i væsentligt omfang i forhold til det fremsatte lovforslag af 16. december 2015.
  • Højesteret har truffet afgørelse i sagen om vejbidrag . Højesteret har den 5. februar 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt Forsyningssekretariatet kan tage stilling til, om en kommune har fastsat vejbidraget efter betalingsloven for lavt.
  • Kommuner strammer op på garantiprovisioner. Landets 98 kommuner er godt på vej til at ændre praksis og kræve garantiprovision, når de giver lånegarantier til forsyningsselskaber, men der venter sandsynligvis flere konfrontationer mellem kommuner og forsyningsselskaber om opkrævningsmetoden og størrelsen på provisionerne.
  • Energiafgiftssatserne for 2016 og 2017 . Satserne for energiafgiftssatserne ændrer sig, traditionen tro, hvert år ved årsskiftet. Også for 2017 vil der ske en række ændringer.
  • Har jeres virksomhed en politik for repræsentationsudgifter, gaver m.v.? Pressen har i øjeblikket stor fokus på, hvorledes offentlige og private virksomheder anvender midler til repræsentation, gaver m.v.
  • Deltag i diskussionerne i vores 3 nye ERFA-grupper for vand og spildevand, varme og affald samt el
  • Aktuelle seminarer

EY

Ny praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis for den skattemæssige behandling af værdipapirfonde. Det har hidtil været SKATs opfattelse, at danske værdipapirfonde er skattemæssigt transparente. Den nye praksis åbner for, at kollektiv investering i værdipapirfonde kan udbydes til danske investorer. Praksisændringen skaber dog samtidig usikkerhed i forhold den danske skattemæssige behandling af visse udenlandske investeringsinstitutter.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal om genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen

FSR – danske revisorer bemærker med tilfredshed, at SKAT erkender, at der ikke er hjemmel til fiktiv beskatning af sikkerhedsstillelser i medfør af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 og dermed som direkte konsekvens af Skatterådets afgørelse SKM2015.745.SR udsender nævnte udkast til styresignal for genoptagelse af sager, hvor beskatning af sikkerhedsstillelser er sket i henhold til den underkendte hjemmel.

FSR er i den forbindelse enig i, at der sker beskatning af sikkerhedsstillelser, som en almindelig hævning efter virksomhedsskattelovens § 5, men anbefaler i samme, at SKAT foranlediger at skatteministeriet lader sikkerhedsstillelser omfattes af tvangshævninger i virksomhedsskattelovens § 4.

Det foreslås desuden, at der ved ophævelse af en sikkerhedsstillelse kan ske tilbageførsel af en eventuel negativ indskudskonto i samme omfang, som indskudskontoen blev nedbragt med sikkerhedsstillelsen.

FSR anmoder om, at det i styresignalet præciseres, at det er det mindste beløb af sikkerhedsstillelsen og gælden, der anses for at være hævet efter virksomhedsskattelovens § 5.

Genoptagelse

FSR bemærker, at virkningstidspunktet bør være den 9. september 2014, såfremt der sker genfremsættelse af lovforslag der tidligere har været i høring (FSRs høringssvar, H261-15), idet der således ses bort fra nye sikkerhedsstillelser opstået i perioden 11. juni til 8. september 2014.

Ydermere bemærkes det, at SKAT hverken forholder sig til, om der skal være adgang til ekstraordinært omvalg af brug af virksomhedsordningen for de personer, der f.eks. er trådt ud af ordningen i 2013, og trådt ind igen i 2014 eller til de skatteydere, som positivt har fravalgt virksomhedsordningen i 2014 på grund af fiktiv beskatning af sikkerhedsstillelser. FSR vurderer, at der bør gives tilladelse til, at disse skatteydere kan opnå adgang til genoptagelse inden for en given frist.

Den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser

Slutteligt påpeger FSR, at hverken tidligere regler eller omtalte styresignal forholder sig til den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen. FSR anmoder SKAT om at klarlægge, hvorvidt en hævning, der anvendt til nedbringelse af sikkerhedsstillelsen, på ny skal beskattes, hvis der allerede er sket beskatning af sikkerhedsstillelsen, eller om nedbringelsen af sikkerhedsstillelsen kan betragtes som et indskud i virksomhedsordningen, når denne tidligere har udløst en hævning.

Intertax

The Concept of 'Aggressive Tax Planning' Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning

In recent years, the need to prevent and combat aggressive tax planning has played a key role not only in the agendas of international organizations and supranational institutions (OECD, EU, G-20, UN), but also in the agendas of national tax administrations. In this context, given the constraints and problems that result from the traditional model of enforcing tax obligations, the OECD is working towards the implementation of a complementary model of cooperative compliance, which shall be regarded as an instrument to improve voluntary tax compliance and to prevent tax fraud, tax evasion and aggressive tax planning. This piece of work addresses the fuzzy concept of aggressive tax planning in the framework of cooperative compliance programs and assesses how the ‘tax paradigm’ shift that is taking place at the international level (BEPS global tax reset) affects the delineation of the border between legitimate tax planning and tax avoidance, thus raising a number of issues and problems for taxpayers insofar as the redrawing of this thin red line has not been conducted in a globally uniform, transparent and consistent manner.

Intertax

Reconsidering the Application and Interpretation of Anti-treaty Shopping Rules in the Context of Developing Countries

The application and interpretation of tax treaties within the particular context of developing countries is still a largely unexplored area. The proposed idea in this article is to reconsider the application and interpretation of anti-treaty shopping rules considering their impact on Foreign Direct Investment (FDI) and the fundamental need of developing countries to attract investment inflows. This article demonstrates that the most common measures to address treaty shopping create administrative costs, uncertainty and are likely to dissuade FDI. Therefore, tax treaties concluded by developing countries should be fundamentally more concerned with promoting FDI than with preventing abuse and therefore legal certainty should be a priority rather than addressing treaty shopping practices.

Intertax

The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment - Part 3

This three-part article discusses the compatibility of exit tax legislation applicable to corporate taxpayers in France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom with the EU freedom of establishment, especially in the light of the ECJ’s landmark National Grid decision. In part 1, which was published in Intertax volume 44, issue 1, the authors scrutinized whether a company transferring its tax residence or effecting an outbound cross-border conversion has access to Articles 49 and 54 TFEU under the laws of the Member State. It also addressed whether these laws restrict Article 49, and, if so, whether the restriction can be justified and is appropriate to ensure the attainment of its objective. Part 2, which was published in the previous Intertax issue, provided a general overview of the proportionality test in connection with exit tax legislation under Articles 49 and 54 TFEU, and subsequently discussed whether the exit tax legislation in France, Germany, Italy and the Netherlands is proportional. Finally, this part 3 reviews whether the exit tax legislation in Portugal, Spain and the United Kingdom is proportional, addresses which other transactions the ECJ’s exit tax principles apply to, and provides conclusions and recommendations.

Intertax

Responsiveness (Buoyancy) of Union Taxes to GDP in India (1990/91 to 2015/16)

Changes in tax receipts of government take place with changes in Gross Domestic Product (GDP). Such changes in tax receipts may be the result of two factors: (1) there may be automatic changes in the tax yield when tax parameters are held constant. Such automatic changes are referred to as elasticity or built-in flexibility. (2) Increasing tax receipts may also necessitate imposition of new taxes, changes in rate structure of existing taxes, expansion of tax base, changes in scheme of exemptions, etc., or briefly referred to as discretionary changes. The overall responsiveness of tax revenues to discretionary changes in tax scheme (including automatic responses) is called responsiveness or buoyancy of the tax system and it is measured as the percentage change in tax receipts over percentage change in GDP.

Intertax

Exchange of Tax Information and Privacy in Estonia

Authors: Ants Soone, Employed as an investment services compliance officer by one of the largest financial institutions in Baltic.

Intertax

Book Review: Advanced Issues in International and European Tax Law

Authors: Luca Cerioni, Lecturer in Tax Law, University of Edinburgh.

Rigsrevisionen

Beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat (nr. 11/2015)

Beretningen handler om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs forvaltning af refusion af udbytteskat og Skatteministeriets tilsyn hermed har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen har derfor bl.a. undersøgt:

  • om SKAT har haft tilstrækkelige interne kontroller
  • om Skatteministeriet har forholdt sig til de oplysninger, ministeriet fik gennem sit almindelige tilsyn, og om ministeriet har reageret på andre indikationer på problemer i forhold til refusion af udbytteskat.

Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om SKAT har opgjort det fulde omfang af den formodede svindel med refusion af udbytteskat.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2015 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal

SKM2016.98.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 19 og § 33. Ligningsloven § 16 C. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2, nr. 5 c, stk. 6 og § 3, stk. 1, nr. 19. Skattekontrolloven § 10 E

Styresignalet indeholder en beskrivelse af, at værdipapirfonde fremover skal anses for selvstædige skattesubjekter. Derudover indeholder styresignalet en beskrivelse af, at udenlandske værdipapirfonde, der administreres af et dansk investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, får ledelsens sæde i Danmark.

 

Bindende svar: Lån - Subordinated Capital Securities

SKM2016.97.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1. Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra d. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

A A/S vil udstede Subordinated Capital Secirities (hybride obligationer) med forventet løbetid på 5 år, men med en endelig fastsat indfrielse efter 1.000 år. Skatterådet bekræfter, at renterne på Subordinated Capital Secirities er fradragsberettigede renteudgifter. Skatterådet bekræfter også, at rentebetalingerne til obligationsindehaverne ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.100.VLR Udlæg - konkurs - forældelse

Vedrører: Forældelseslovens § 17, stk. 1 og 2 samt § 20, stk. 4. konkurslovens § 241 (daværende). Straffelovens 97a, stk. 4

Forældelse af konfiskationskrav, herunder spørgsmål om ejendomsret for staten og konkursens afbrydende virkning.

Vestre Landsret har i en kendelse af 7. december 2015 truffet afgørelse om, hvorvidt et konfiskationskrav fra 2001 var forældet efter den dagældende bestemmelse i straffelovens § 97a.

Baggrunden for sagen var en straffedom i en af de såkaldte selskabstømmersager, hvor Vestre Landsret den 28. november 2001 idømte A 5 års ubetinget fængsel og hos A konfiskerede kr. 20.417.563, herunder indestående på tre specifikke konti i Bank of Scotland, Isle of Man. Disse konti var tidligere beslaglagt af politiet i 1994.

A blev taget under konkursbehandling den 4. august 2011, bl.a. på baggrund af konfiskationskravet, hvilken konkursbehandling ophørte den 13. marts 2014 i medfør af konkurslovens § 143. På tidspunktet for sagens afgørelse var der endnu ikke sket udbetaling af noget beløb fra Isle of Man, og en retssag herom på Isle of Man var sat i bero på spøgsmålet om, hvorvidt konfiskationskravet var forældet i Danmark.

A gjorde særligt gældende, at SKAT ikke havde opnået et udlæg for konfiskationskravet inden udløbet af den dagældende 10 års-frist i straffelovens § 97a (bortfaldsregel), og således inden den 28. november 2011. Et forgæves udlæg gennemført af SKAT for kravet den 9. september 2014 måtte således være uden retsvirkning, idet konfiskationskravet var forældet og dermed bortfaldet, hvilket A fik medhold i ved fogedrettens afgørelse.

Det blev for landsretten af SKAT gjort gældende, at der for så vidt konfiskationen af de individuelt bestemte pengebeløb på konti på Isle of Man er tale om en genstandskonfiskation, og dermed ejendomsret for staten med virkning fra beslaglæggelsen (1994). Dette er fast antaget i teorien, men der forelå indtil denne sag ingen kendt retspraksis herom. På denne baggrund kunne der ikke være tale om nogen forældelse af denne del af konfiskationen.

Endvidere blev det gjort gældende, at den mellemkommende konkurs havde en forældelsesmæssig afbrydende virkning, herunder også i forhold til værdikonfiskationskravet (en fordringsret) efter straffelovens regler, jf. hertil den tidligere gældende bestemmelse i konkurslovens § 241, nu forældelseslovens § 17. Dette er ligeledes fast antaget i teorien, men en særlig landsretspraksis i tilknytning til straffelovens § 97a kunne tale for en anden virkning på straffelovens område (bortfald efter 10 år).

Landsretten fandt, at der efter straffedommens ordlyd var tale om en værdikonfiskation for hele beløbet på kr. 20.417.563, Samtidig var den del af beløbet, der kunne dækkes af indeståenderne på de angivne bankkonti, tydeligt individualiseret som en bestemt fordring på indeståender på konkrete bankkonti. Ejendomsretten for den danske statskasse til indeståenderne blev således endeligt fastslået ved straffedommen og var dermed ikke forældet. Landsretten fandt endvidere, at værdikonfiskationskravet i sin helhed ikke var forældet, idet forældelsen var afbrudt ved indgivelse af en på fordringen støttet konkursbegæring i juni 2011, jf. hertil forældelseslovens § 17, stk. 1 og 2, tidligere konkurslovens § 241 . En lovændring af straffelovens § 97a i 2013 medførte, at konfiskationskrav, der ikke allerede var forældet, overgik til forældelseslovens 10-årige forældelse.

Da konkursen ophørte i marts 2014 havde SKAT foretaget et udlæg inden et år efter ophøret, jf. forældelseslovens § 20, stk. 4, hvorefter SKATs konfiskationskrav ikke var forældet på tidspunkt for den forgæves udlægsforretning den 9. september 2014.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Fighting tax evasion: The European Union and the Principality of Monaco initial new tax transparency agreement

 

Nyt fra Parlamentet

Svar på spørgsmål E-014910/15, E-015656/15  

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2016/242 af 12. februar 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Kommissionens henstilling (EU) 2016/136 af 28. januar 2016 om gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster (meddelt under nummer C(2016) 271)

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Varsling af udetid på FTPS GW på eKapital den 5. marts 2016, kl. 09.00 - 15.00


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at uddybe, hvorfor der er behov for en præcisering af, at nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring, når det er en praksis, der allerede benyttes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om dele om lovforslaget kan undværes, såfremt der ansættes flere ressourcer i SKAT, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at be- eller afkræfte, at regeringen vil købe kommunernes fordringer, jf. artiklen ”Regeringen vil købe kommuners tilgodehavender” bragt i Politiken den 9. februar 2016, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe den juridiske uenighed mellem Skatteministeriet og Datatilsynet, som fremgår af høringsskemaet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at hjælpe kommunerne med at foretage restanceforebyggende tiltag inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil bekræfte, at klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restancemyndighed fremover skal indsendes til SKAT, og at SKAT automatisk videresender klagen til Skatteankestyrelsen, såfremt SKAT ikke kan give fuldt medhold i klagen, til skatteministeren

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 125

Statsrevisorernes beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat 11/2015

Bilag 126

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. marts 2016, fra finansministeren

Bilag 128

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde, KOM(2016) 0026

Bilag 129

grund- nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, COM(2016) 25

Bilag 130

Henvendelse af 26/2-16 fra Pelle Jandrup vedrørende ansættelse af personale i enkeltmandsfirma

Spørgsmål og svar

Spm. 195

Spm. om, hvilken provenueffekt det vil have at beskatte kapitalindkomst på samme vilkår som aktieindkomst beskattes i dag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 199

Spm. om ministeren vil fremsende en opgørelse over virkningen af at hæve den kommunale indkomstskat med 1 pct. point i hver af landets kommuner, til s...  Svar  

Spm. 200

Spm. om en opgørelse over virkningen af at hæve den kommunale grundskyldspromille med 10 promillepoint i hver af landets kommuner, til skatteministere...  Svar  

Spm. 219

Spm. om ministeren kan bekræfte, at multinationale selskaber med stor omsætning og fortjeneste i Danmark i mange tilfælde kun i begrænset omfang betal...  Svar  

Spm. 226

Spm. om at oplyse den isolerede årlige besparelse for en gennemsnitlig familie, der bor i en almen bolig i hver af landets fem regioner, hvis grundsky...  Svar  

Spm. 228

Spm. om at oplyse provenueffekten efter adfærd og tilbageløb ved et øget/mindsket årligt personfradrag i intervaller af 2.000 kr. om året mellem 20.00...  Svar  

Spm. 262

Spm. om Skatteministeriet aldrig udarbejder business cases, når det skal besluttes, om der skal tilføres yderligere medarbejdere til f.eks. indsatsomr...  Svar  

Spm. 263

Spm. om, i tabelform i 2016 P/l, at opliste provenuvirkningen af samtlige lettelser og stigninger i skatter og afgifter siden 2001, både i forhold til...  Svar  

Spm. 264

Spm. om, i 2016 P/l, at redegøre for, hvad provenuvirkningen i 2015 ville have været, såfremt samtlige lettelser i skatter og afgifter fra og med 2001...  Svar  

Spm. 265

Spm. om at redegøre for, hvad en reduktion af topskatten med 5 procentpoint vil betyde for den disponible indkomst for hvert indkomstdecil, til skatte...  Svar  

Spm. 266

Spm. om ministerens kommentar til Statsrevisorenes beretning 09/2015 "Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. ...  Svar  

Spm. 267

Spm. om ministerens kommentar til konklusionen i Statsrevisorenes beretning 09/2015 "Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post...  Svar  

Spm. 268

Spm. om at oversende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. marts 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finan...  Svar  

Spm. 269

Spm. om, hvorfor ministeren hverken i forbindelse med Intern Revisions rapport, jf. SAU alm. del – bilag 48, eller svarene på SAU alm. del – spørgsmål...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 649

Er det Venstres mål med en ny aftale om boligskat, at skatten ikke stiger?

Spm. S 650

Nu hvor regeringen ophæver sin garanti om skattestoppet for boligejere, hvilken type beskatningsmodel forventer regeringen så at tage i brug efter år ...

Spm. S 665

Ønsker ministeren at ændre reglerne for udbetaling af børneydelser, således at de ikke per automatik bliver udbetalt til mødrene, men derimod i stedet...

Spm. S 667

Finder ministeren det rimeligt, at udbetaling af børneydelsen per automatik udbetales til mødrene – i stedet for at forældrene selv får lov at bestemm...

Spm. S 742

Vil ministeren forklare, hvorledes ministeren vil reagere på den meget alvorlige kritik, som statsrevisorerne har udtrykt i deres beretning den 24. fe...

Spm. S 743

Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at statsrevisorerne i deres beretning den 24. februar 2016 vedrørende SKATs forvaltning af og Skattemini...

Spm. S 753

Mener ministeren, at han på fyldestgørende og sandfærdig vis har orienteret Folketingets Skatteudvalg, da han i oktober 2015 redegjorde for bankordnin...