SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 48

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel om hovedaktionærers private rådighed over firmabil. Desuden kommer EY med 10 gode skatteråd inden nytår

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde
Tag bare en taxa hjem på firmaets regning, det er skattefrit
Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017
Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016
Hovedaktionærers private rådighed over firmabil
Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016
Energi & Forsyning - November 2016
10 gode skatteråd inden nytår
Nyt ejendomsvurderingssystem - lavere boligskatter?
Tax revenues continue to rise, but scope remains for increased tax mobilisation in emerging Southeast Asian economies
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017
FACIT december 2016

Udkast til styresignal
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 1

Styresignaler
Amortisationsrenten for 2017
Fordeling af

Bindende svar
Fast driftssted ved teknisk service på vindturbiner
Udskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
Boligjobordningen
Skattepligts indtræden – bopæl - ophold - dobbeltdomicil
Fradrag for gaver – godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS

Afgørelser
Afgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.
Spørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.
Afgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161128' AND [SkatteraadChanged] <= '20161204') OR ([LSRChanged] >= '20161128' AND [LSRChanged] <= '20161204') OR ([ByretChanged] >= '20161128' AND [ByretChanged] <= '20161204') OR ([LandsretChanged] >= '20161128' AND [LandsretChanged] <= '20161204') OR ([HojesteretChanged] >= '20161128' AND [HojesteretChanged] <= '20161204')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde

Normalt er kørslen mellem hjem og arbejde en privat sag, som ikke kan dækkes med skattefri befordringsgodtgørelse af arbejdsgiveren, men der gælder en undtagelse – den særlige 60 dages-regel - som kun få kender til.

BDO

Tag bare en taxa hjem på firmaets regning, det er skattefrit

I nogle virksomheder er det kutyme, at medarbejderne kan tage en taxa til eller fra jobbet på firmaets regning, fx hvis de skal møde meget tidligt, eller hvis de først har fri meget sent. Et sådant personalegode er skattefrit.

BDO

Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017

Udgifter til parkering tages ud af beregningsgrundlaget for kørselsgodtgørelsen. Det fører sammen med de lavere brændstofpriser til en nedsættelse af kilometersatsen fra nytår, men ikke med så meget som frygtet.

Beierholm

Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016

Følgende hovedpunkter på skatte- og afgiftsområdet er noteret i den nye regerings fælles oplæg:

Beierholm

Hovedaktionærers private rådighed over firmabil

SKAT har i øjeblikket stor fokus på hovedaktionærers private rådighed over biler, som er ejet af hovedaktionærens selskab. I de seneste afgørelser har der været særlige forhold, som betyder, at der er en formodning for, at bilen har stået til rådighed for privat brug. Dermed pålægger hovedaktionæren sig selv skærpede dokumentationskrav.

Beierholm

Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016

Følgende hovedpunkter på skatte- og afgiftsområdet er noteret i den nye regerings fælles oplæg

EY

Energi & Forsyning - November 2016

I denne udgave har vi bl.a. ændring af praksis for valg af V- eller E-formel og økonomisk regulering af elnetvirksomheder på programmet. Endvidere sætter vi fokus på konsekvensen ved en eventuelt afskaffelse af "hvile i sig selv"-princippet.

EY

10 gode skatteråd inden nytår

Årets sidste bankdag er fredag den 30. december 2016. Inden du fejrer nytår, er der en række valg, du kan overveje i forhold til din privatøkonomi. Her er 10 gode råd, der forklarer, hvilke regler der gælder for indbetaling til pension, frivillig indbetaling af skat og fradrag for velgørenhed, gaver og salg af aktier.

EY

Nyt ejendomsvurderingssystem - lavere boligskatter?

Ejendomsvurderingerne er af afgørende betydning for, hvor meget man som ejer af en bolig- eller erhvervsejendom skal betale i boligskatter. Med det nye system forventes der generelt en stigning i vurderingerne, hvilket som udgangspunkt vil medføre højere boligskatter.

OECD

Tax revenues continue to rise, but scope remains for increased tax mobilisation in emerging Southeast Asian economies

In 2014, the tax-to-GDP ratios of Indonesia, Malaysia, the Philippines and Singapore were below 17% of GDP compared to Japan and Korea, which both recorded tax-to-GDP ratios above 24%,according to new data released in the third edition of the OECD’s annual publication Revenue Statistics in Asian Countries.

Revisorgruppen Danmark

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Revisorgruppen Danmark

FACIT december 2016

Arbejde for fædrelandet

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 1

16-1322835

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.364.LSR.

 

Styresignal: Amortisationsrenten for 2017

SKM2016.567.SKAT

Vedrører: Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3. Lov nr. 1883 af 29. december 2015 § 4, nr. 2

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.

 

Styresignal: Fordeling af

SKM2016.554.SKAT

Vedrører: Ejendomsvurderingslovens § 33, stk. 5, 6 og 15

SKAT har konstateret, at hvor en ændret anvendelse medfører en ændring af fordelingen af ejerboligværdien efter VUL § 33, stk. 5 og 6, foreligger der ikke en ensartet praksis vedrørende fortolkningen af "ejerreglen", sammenholdt med reglerne om fordeling af ejerboligværdien.

Derfor udsendes dette styresignal, der fastlægger, hvordan VUL § 33, stk. 5 og 6, påvirkes af "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15. Styresignalet tager hermed stilling til hvor stor en del af ejendomsværdien, der skal betales ejendomsværdiskat af efter ændringen.

 

Bindende svar: Fast driftssted ved teknisk service på vindturbiner

SKM2016.568.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland - Bekendtgørelse 1996-12-06 nr. 158, Art. 5

Skatterådet svarede, at et tysk selskabs aktiviteter i Danmark med vedligeholdelse og teknisk service på to vindturbiner i en vindkraftpark udgjorde et fast driftssted efter art. 5, stk. 1 eller stk. 3 i den Dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der var indgået en femårig kontrakt om vedligeholdelsesarbejde, og det tyske selskab forventedes at være til stede i vindmølleparken 120-150 dage om året.

 

Bindende svar: Udskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere

SKM2016.566.SR

Vedrører: Ligningslovens § 16. Statsskattelovens § 4

Skatterådet bekræfter, at medarbejdere, der deltager i Share Deferral Programme og modtager et individuelt antal Conditional Share Rights ("CSRs"), som giver ret til at modtage aktier under visse betingelser, skal beskattes af aktiernes værdi ved udløb af de respektive vesting perioder på henholdsvis 3 og 5 år. I de første 3 år efter tildeling af CSRs er det et krav for deltagelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet. Hvis ansættelsen ophører i løbet af denne periode, bortfalder tildelingen. Efter udløb af henholdsvis den 3-årige og den 5-årige vesting periode foretages en risiko regulering, som kan reducere antallet af tildelte CSR til 0. Reguleringen baseres på, om tildelingen er rimelig i forhold til bl.a. selskabets finansielle resultater og position, forholdene på aktiemarkedet, medarbejderens forhold, og andre omstændigheder så som ændringer i regnskabsmæssige principper.

Medarbejdere, der deltager i Share Matching Programme, skal beskattes af værdien af Matching Shares ved udløb af Perfomance Period på 3 år og 3 måneder. Efter Share Matching Programme omregnes en procentdel af den for det forudgående år opgjorte bonus til et antal Deferral Rights (DRs). Alternativt indskyder medarbejderen et antal egne aktier ("Contribution Shares" eller "CSer"). DRer/CSer giver medarbejderen ret til at modtage et antal Matching Shares ved målopfyldelse efter 3 år og 3 måneder (Performance Period).

Skatterådet afviser spørgsmålene om indberetning, da indberetning falder udenfor det område, hvorom der afgives bindende svar. Det skyldes, at indberetningsspørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for spørgeren eller for andre af en disposition, som spørger foretager.

 

Bindende svar: Investeringsforening - andelsklasser - opdeling

SKM2016.564.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 19. Aktieavancebeskatningsloven § 30. Ligningsloven § 16 C

Resumé: Skatterådet bekræftede, at investeringsbeviserne ikke ansås for afstået, hvis en afdeling i en investeringsforening blev opdelt i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at der i den ene andelsklasse var lavere omkostninger, som følge af at investor havde en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. og den anden andelsklasse derimod havde højere omkostninger. Det gjaldt uanset om investeringsforeningen var minimumsbeskattet, jf. LL § 16 C, eller var et investeringsselskab, jf. ABL § 19.

Skatterådet bekræftede desuden, at investeringsbeviserne ikke ansås for afstået, hvis en afdeling i en investeringsforening med andelsklasser i EUR og DKK blev opdelt i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at der i den ene andelsklasse var lavere omkostninger, som følge af at investor havde en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. og den anden andelsklasse derimod havde højere omkostninger. Det vil sige, at der endte med at være 4 andelsklasser. Det gjaldt uanset om investeringsforeningen var minimumsbeskattet, jf. LL § 16 C, eller var et investeringsselskab, jf. ABL § 19.

 

Bindende svar: Boligjobordningen

SKM2016.558.SR

Vedrører: Ligningslovens § 8 V

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterer sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kan fradrages efter reglerne i ligningslovens § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning er så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel heraf, der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kan derimod bekræfte, at spørger kan fordel ydet kontantrabat for tilslutning til fjernvarme på ikke fradragsberettigede ydelser, idet der ikke knytter sig omkostninger til disse ydelser. Det er dog en forudsætning, at der ikke sker en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der betales overpris for ydelser, der indeholder arbejdsløn.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at fradragsretten efter Boligjobordningen ikke påvirkes af, at spørger tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, der afdrages over en nærmere aftalt periode.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at fradrag efter Boligjobordningen indrømmes på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og indgåelse af finansieringsaftalen. Der vil derimod være fradrag på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og betaling til Fjernvarmeværket.

 

Bindende svar: Skattepligts indtræden – bopæl - ophold - dobbeltdomicil

SKM2016.557.SR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA af 15. marts 2000, artikel 4

Spørger bor i USA sammen med sin hustru og børn. Spørger skal starte i et ansættelsesforhold hos et dansk selskab. I den forbindelse får spørger stillet bolig til rådighed i Danmark af sin danske arbejdsgiver. Spørgers familie bliver boende i USA.

Skatterådet bekræfter, at spørger i forbindelse med påbegyndelse af ophold i Danmark og ansættelse hos det danske selskab, indtræder i fuld dansk skattepligt i henhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Skatterådet bekræfter også, at spørger bliver skattemæssigt hjemmehørende i USA i henhold til artikel 4 i DBO mellem Danmark og USA. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at spørger har bibeholdt boligen i USA, hvor også hustru og børn fortsat bor.

 

Bindende svar: Fradrag for gaver – godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS

SKM2016.556.SR

Vedrører: Ligningslovens § 8 A. Skattekontrollovens § 8 Æ

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gaver til en organisation, der var godkendt som velgørende institution i adskillige EU-lande, var fradragsberettigede i Danmark. Organisationen havde ikke ansøgt SKAT om godkendelse som almenvelgørende forening i henhold til ligningslovens § 8 A.

 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.

SKM2016.562.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 25, stk. 1 og § 33, stk. 1 og stk. 2. Skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1 og § 26, stk. 1, stk. 2 og stk. 7

Det kunne ikke antages at skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, omfattede situationer, hvor lagerprincippet med urette ikke var anvendt ved opgørelse af gevinst og tab på renteswap. Genoptagelse kunne derfor ikke ske ved anvendelse af denne bestemmelse.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.

SKM2016.560.LSR

Vedrører: Vurderingslovens § 9 og § 13, stk. 1. Dagældende vurderingslovs § 17 og § 18. Skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, 1. pkt.

SKAT havde udskilt en anmodning om genoptagelse af grundværdien samt den omberegnede grundværdi fra SKATs sag om genoptagelse af vurderingerne vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdien. SKATs afgørelse om fradrag for forbedringer i grundværdien blev påklaget. Landsskatteretten afviste at behandle de punkter i klagen, der angik anmodningen om genoptagelse af grundværdien og den omberegnede grundværdi, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, pkt. 1, modsætningsvis med henvisning til, at de ikke var omfattet af den påklagede afgørelse .

 

Afgørelse: Afgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.

SKM2016.559.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og § 35 a, stk. 2.

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet genoptagelse af ejendomsværdien for en ejendom, idet anmodningen om genoptagelse ansås for indgivet efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, 1. pkt.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.561.HR Modregning med momskrav - konneksitet - skyldig moms - tab på debitorer

Vedrører: Momslovens § 27, stk. 6. Konkurslovens § 42, stk. 1

Sagerne handlede om, hvorvidt SKAT var berettiget til at modregne sit krav på skyldig moms i konkursboernes krav på fradrag for tab på moms på ubetalte uerholdelige fakturaer, jf. momslovens § 27, stk. 6.

SKATs momskrav var stiftet før de pågældende fristdage i konkursboerne. Konkursboernes krav var stiftet efter de pågældende fristdage.

Konkurslovens § 42, stk. 1, udelukker modregning på "tværs" af fristdagen. Modregning er i disse tilfælde alene muligt, hvis kravene er konnekse (nært forbundne).

Spørgsmålet for Højesteret var således, om kravene var nært forbundne, og dermed om kravene var konnekse.

Hertil udtalte Højesteret, at såvel konkursboernes krav som SKATs krav udsprang af de ubetalte moms- belagte fakturaer. Højesteret udtalte også, at såfremt de pågældende fakturaer ikke fandtes, ville konkursboerne ikke have noget krav efter momslovens § 27, stk. 6, ligesom SKATs krav på skyldig moms ville have været tilsvarende mindre. Højesteret fandt derfor, at de beløb, som konkursboerne havde krav på i medfør af momslovens § 27, stk. 6, også indgik i SKATs krav på skyldig moms for den afgiftsperiode, hvor momsbeløbet indgik. Derfor fandt Højesteret, at kravene var nært forbunde, og at den nære forbindelse bestod, uanset om en del af momskravet i afgiftsperioden var betalt.

På den baggrund fandt Højesteret, at SKAT i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor konkursboerne ikke havde fortsat virksomhedsdriften efter konkursens indtræden, kunne foretage modregning.

Højesteret fandt det i øvrigt ikke godtgjort, at der forelå en administrativ praksis, der kunne afskære SKAT fra at foretage modregning.

Ifølge Højesteret kan det ikke føre til et andet resultat, at fradraget efter momslovens § 27, stk. 6, først kan ske, når tabet konstateres, og fradraget dermed ikke sker i samme afgiftsperiode, som SKATs krav på skyldig moms vedrører.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6641174
Fradrag for befordring
Klageren anmodede den 18. marts 2013 om genoptagelse af sine skatteansættelser for 2009-2011, idet han ønskede fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 D. Landsskatteretten godkender fradragene i overvejende grad.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/1447722
Gyldighed af skatteansættelse
Klagen vedrører om SKATs afgørelse af 21. maj 2013 ved indkomståret 2008 er ugyldig, således at skatteansættelsen skal tilbageføres til det selvangivne. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 27-10-2016

Journalnr: 15/2066998
Arbejdsudleje
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt en kontrakt er en kontrakt om arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2016

Journalnr: 13/5472955
Fradrag for udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til specifik virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-09-2016

Journalnr: 14/4371822
Indeholdelsespligt
SKAT har pålagt indeholdelsespligt af skat m.v. i vederlag for leje af udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 13/6303303
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2016

Journalnr: 13/5464512
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-09-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-12-2016 - 03-01-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 21-12-2016 dom i C-593/14 Etableringsfrihed Masco Denmark og Damixa
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – skattelovgivning om tynd kapitalisering af datterselskaber – medregning af renter på lån, der er betalt af et ikke-hjemmehørende långivende datterselskab, i et långivende selskabs skattepligtige indkomst – fritagelse for de renter, der hidrører fra et hjemmehørende långivende datterselskab – afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne – nødvendighed af at forebygge risikoen for skatteunddragelse

Tidligere dokument: C-593/14 Etableringsfrihed Masco Denmark og Damixa - Dom
Tidligere dokument: C-593/14 Masco Denmark og Damixa - Ny sag

Den 21-12-2016 dom i C-20/15 P Statsstøtte Kommissionen mod World Duty Free Group Kommissionen mod Banco Santander og Santusa
Toldunion

Appel – statsstøtte – artikel 107, stk. 1, TEUF – skatteordning – selskabsskat – fradrag – mulighed for virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelse af kapitalandele på mindst 5% i virksomheder, der har skattemæssigt hjemsted uden for Spanien – begrebet »statsstøtte« – betingelsen om selektivitet

Tidligere dokument: C-20/15 P Statsstøtte Kommissionen mod World Duty Free Group Kommissionen mod Banco Santander og Santusa - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13885 2016 COR 1RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

ST 14425 2016 INITUdkast til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen - Vedtagelse

ST 14751 2016 INITAdfærdskodeks (erhvervsbeskatning) Rapport til Rådet Udkast til Rådets konklusioner

ST 14752 2016 INITMeddelelse fra Kommissionen om opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU Udkast til Rådets konklusioner Vedtagelse

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for den del af lovforslaget, der handler om tilbageførsel af merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen ved nedsættelse af beskatningen af uddelingsmodtagerne, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 28. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvad omkostningerne vil være ved at udvide den foreslåede lønsumsafgiftsfritagelse til også at omfatte private erhvervs- og produktionsskoler som f.eks. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland, til skatteministeren

L 92 A Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

L 92 B Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

Almindelig del

Bilag

Bilag 58

Orientering om complianceundersøgelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 78

Spm. om, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, vil få i skat...  Svar  

Spm. 79

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for ejerne af de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 89

Spm. om, hvor mange konkrete skattesager de modtagne dokumenter har resulteret i, samt redegøre for, hvor mange forskellige skatteydere der er involve...  Svar  

Spm. 90

Spm. om, hvilke typer af formue de 100 sager handler om, som SKAT har modtaget fra myndighederne i Nordrhein-Westfalen om mulig skatteunddragelse via ...  Svar  

Spm. 91

Spm. om, hvor mange krav SKAT i den anledning har kunnet rejse over for skattepligtige i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 92

Spm. om der i skattelysagerne fra Nordrhein-Westfalen er fundet eksempler på, at danske banker er involveret, til skatteministeren  Svar  

Spm. 113

MFU spm. om at redegøre for provenueffekterne ved at undtage salg af kunstneriske værker for skat indtil en beløbsgrænse på 375.000 kr., på vilkår der...  Svar  

Spm. 114

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 1/12-16 om skattesager på ECOFIN-rådsmødet den 6. december 2016, til finansministeren, kopi til skattem...  Svar  

Spm. 115

Spm. om, hvad regeringen og myndighederne gør for at sikre, at de omfattende reguleringer af virksomheders indkomst, moms etc., der har fulgt i forbin...  Svar  

Spm. 116

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for Danmark af Europa-Kommissionens to direktivforslag om en fælles (konsolideret) selskabsskatteba...  Svar  

Spm. 605

Spm. om kommentar til Skatteudvalgets beretning om initiativer mod sort arbejde afgivet den 25/8-2016, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 229

Mener ministeren, at udflytningen af statslige arbejdspladser kompenserer for den geografiske skævvridning, som regeringens topskattelettelser, og for...

Spm. S 270

Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at selskabskatten skal sænkes til 12,5 procent, og agter regeringen at fremsætt...

Spm. S 279

Mener ministeren, at det er rimeligt, at det offentlige, herunder SKAT, bruger milliarder af skattekroner på it-leverandører, der bruger skattefinter ...