SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 24

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. to styresignaler om Udenlandske studerendes ophold i Danmark og at SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Desuden er der en række gode artikler om de nye skatteregler der blev vedtaget inden Folketinget gik på sommerferie.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Virksomheders fradrag for lønudgifter
Nedsat konsolideringsfradrag for fonde
Fondes konsolideringsfradrag nedsættes
Styresignal: Forældelsesfristen for krav på refusion af udbytteskat nedsættes
Er din medarbejderaktieordning ”up to date”? – Folketinget genindfører skattebegunstigede medarbejderaktier
Free Zones, Foreign Ownership and Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Qatar
Har I aktiviteter i Polen? Så skal I være OBS på nye krav til data og systemer. Ny standard inden for skattekontrol i Polen træder i kraft 1. juli 2016
Ny lov giver skattefritagelse for visse selskaber og foreninger med mindre solcelleanlæg
Nye regler om tilbagesalg til investeringsinstitutter
L 123 vedtaget – Virksomhedsordningen
L 123 er vedtaget – Maksimering af genbeskatning af underskud under skyggesambeskatning
Nedsat skat på udbytter til udlandet
Ny definition af datterselskabsaktier – L 123 vedtaget
FACIT juni 2016

Styresignaler
Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal
SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal

Domme
Money Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse
Rådighed over sommerbolig - hovedanpartshaver - direktør - skiftende forklaringer
Begrundelse - skøn - ugyldighed

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160613' AND [SkatteraadChanged] <= '20160619') OR ([LSRChanged] >= '20160613' AND [LSRChanged] <= '20160619') OR ([ByretChanged] >= '20160613' AND [ByretChanged] <= '20160619') OR ([LandsretChanged] >= '20160613' AND [LandsretChanged] <= '20160619') OR ([HojesteretChanged] >= '20160613' AND [HojesteretChanged] <= '20160619')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Virksomheders fradrag for lønudgifter

Østre Landsret har fastslået, at SKAT ikke uden varsel kan ændre hidtidig praksis, hvorefter virksomheder altid har fradrag for almindelige lønudgifter til egne ansatte. Og ændringen kan kun ske med fremadrettet virkning.

BDO

Nedsat konsolideringsfradrag for fonde

Det endte ikke med en fuldstændig afskaffelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde, men dog med en markant nedsættelse. Den særlige transparensregel gælder derimod uændret.

Bech-Bruun

Fondes konsolideringsfradrag nedsættes

Folketinget har den 2. juni 2016 vedtaget en ændring af fondsbeskatningsloven. Lovændringen medfører, at fondes adgang til at opnå konsolideringsfradrag for uddelinger til almennyttige formål nedsættes. De kongelige fondes særlige konsolideringsfradrag afskaffes samtidig. Loven har med visse undtagelser virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Bech-Bruun

Styresignal: Forældelsesfristen for krav på refusion af udbytteskat nedsættes

SKAT har den 13. juni 2016 offentliggjort et nyt styresignal. Ifølge det nye styresignal nedsættes forældelsesfristen på krav af refusion af for meget indeholdt udbytteskat fra 5 år til 3 år. Dette er en klar skærpelse af den tidligere fortolkning af bestemmelsen i Kildeskattelovens § 67A.

DELACOUR

Er din medarbejderaktieordning ”up to date”? – Folketinget genindfører skattebegunstigede medarbejderaktier

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lov (L149 B) om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

Global Trade and Customs Journal

Free Zones, Foreign Ownership and Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Qatar

Qatar offers specific Free Zones in order to encourage Foreign Direct Investment, as Free Zones Enterprises can be fully owned by non-Qataris, which is not the case of companies located in Non-Free Zones areas in Qatar. In fact, Free Zones offer huge tax incentives and do not provide any regulatory or legal restrictions to repatriate profits and investments. As Non-Free Zones are governed by a different law than the one applicable in Free Zones areas, taxation is slightly less favorable (corporate income taxes of 10% apply for ordinary companies) even if lots of activities are still tax exempted. The most significant difference lies in the ownership restrictions of Qataris companies. The present contribution is aiming at presenting the main tax and legal aspects of these two different options in Qatar, notably given the growing importance of Free Zones in this region.

PwC

Har I aktiviteter i Polen? Så skal I være OBS på nye krav til data og systemer. Ny standard inden for skattekontrol i Polen træder i kraft 1. juli 2016

Den 9. marts 2016 vedtog Polen et nyt regelsæt, som stiller særlige krav til de dokumenter og data, man som virksomhed skal kunne levere til de polske myndigheder i forbindelse med en skatte- eller momskontrol.

PwC

Ny lov giver skattefritagelse for visse selskaber og foreninger med mindre solcelleanlæg

Folketinget har den 2. juni vedtaget en lovændring, som betyder, at foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. fremover ikke skal være skattepligtige af indtægter fra begrænset salg af el.

PwC

Nye regler om tilbagesalg til investeringsinstitutter

Lovforslag (L123) er nu vedtaget, og det betyder, at salg til udstedende investeringsselskab skal behandles som udbytte, medmindre særlige betingelser er opfyldt. 

PwC

L 123 vedtaget – Virksomhedsordningen

Med lovændringen af virksomhedsskatteloven i 2014 blev der indført beskatning af erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen, ved sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver, der var placeret i virksomhedsordningen. Ændringen affødte en del kritik og usikkerheder i forhold til de skattemæssige konsekvenser. Folketinget har den 2. juni 2016 vedtaget et lovforslag, som præciserer de skattemæssige konsekvenser.

PwC

L 123 er vedtaget – Maksimering af genbeskatning af underskud under skyggesambeskatning

Med vedtagelsen af L 123 den 2. juni 2016 kom der ændringer i forhold til, hvordan genbeskatning af underskud under skyggesambeskatning sker.  

PwC

Nedsat skat på udbytter til udlandet

vedtagelsen af L 123 den 2. juni 2016 er den skattesats, som udenlandske selskaber skal betale, når de er skattepligtige af udbytte fra danske selskaber, sat ned til 22 %. Der skal dog fortsat indeholdes 27 % udbytteskat.

Ændringen er en følge af, at de danske regler har været i strid med EU-retten, og de nye regler får derfor i visse tilfælde tilbagevirkende kraft.

PwC

Ny definition af datterselskabsaktier – L 123 vedtaget

Med vedtagelsen af L 123 den 2. juni 2016 er definitionen af, hvornår en aktie er en datterselskabsaktie ændret, hvilket har betydning for, hvornår et dansk selskab kan modtage skattefrit udbytte på aktier i udenlandske selskaber, henholdsvis afstå disse aktier uden dansk beskatning.

Ændringen er en følge af, at de danske regler har været i strid med EU-retten, og de nye regler får derfor i visse tilfælde tilbagevirkende kraft.

Revisorgruppen Danmark

FACIT juni 2016

Hvor lov ender ... bør hæder møde frem

I sommerudgaven af FACIT kan du læse om:

 • EU-forordning om persondata 
 • Medarbejderaktier 
 • Hvidvask af penge 
 • Crowdfunding

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal

SKM2016.269.SKAT

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 117 af 29/01/2016, som ændret ved Lov nr. 1884 af 29/12/2015

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende kildeskattelovens § 8, stk. 2 og udenlandske studerendes skattepligt, som følge af det bindende svar SKM2015.685.SR.

 

Styresignal: SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal

SKM2016.263.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 67 A

SKAT ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Praksisændringen sker med fremadrettet virkning.

 

Dom: Money Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse

SKM2016.266.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 nr. 5

Som led i projekt Money Transfer blev det konstateret, at der på skatteyderens bankkonto var blevet indsat i alt godt 10,2 mio. kr. i årene 2004-2009.

Skattemyndighederne skønnede, at beløbet stammede fra selvstændig erhvervsvirksomhed og forhøjede skatteyderens skatte- og momsansættelser med indsættelserne fratrukket et skønnet beløbet til driftsomkostninger.

I den foreliggende situation, hvor der løbende over 9 år var indsat meget store beløb på skatteyderens konto, sammenholdt med oplysningerne om hans indtægtsforhold i de pågældende år, fandt retten, at det påhvilede ham at bevise, at de indsatte beløb stammede fra skattefri indtægter eller skattefri formuebevægelser.

Skatteyderen havde ikke afgivet forklaring for retten og havde ikke fremlagt bilag, der dokumenterede, hvorfra indsættelserne på hans konto stammede. Efter bevisførelsen fandt retten derfor, at han ikke havde løftet sin bevisbyrde.

Da der ikke var fremlagt lønsedler eller andet, der godtgjorde, at midlerne stammede fra lønindtægter, fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter indtægterne måtte stamme fra erhvervsmæssig, momspligtig virksomhed.

Da der endvidere ikke var fremlagt nogen form for bevis for afholdte udgifter, var der heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over, at udgifterne havde været på 10%.

Retten fandt, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt. Det var derfor berettiget, at SKAT havde foretaget forhøjelserne af skat og moms i medfør af henholdsvis skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 32, stk. 1, nr. 3. Videre fandt retten, at SKAT havde overholdt varslingsfristerne i de to bestemmelsers stk. 2.

Retten fandt endvidere, at skatteyderen havde modtaget SKATs agterskrivelser, inden afgørelserne blev truffet, og at der således var foretaget korrekt partshøring.

SKATs afgørelser indeholdt ikke begrundelse, men da der i afgørelserne var henvist til agterskrivelserne, som indeholdt udførlig begrundelse, var afgørelserne ikke ugyldige på grund af manglende begrundelse.

Skatteministeriet blev således frifundet.

 

Dom: Rådighed over sommerbolig - hovedanpartshaver - direktør - skiftende forklaringer

SKM2016.265.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A

Sagen angik beskatning af værdien af fri sommerbolig efter dagældende ligningslovs § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 5, samt § 16, stk. 1, jf. § 16, stk. 5.

Sagsøgeren var blevet beskattet af værdien af to sommerboliger, der var ejet af selskab X, som udlejede sommerboligerne til søsterselskabet, selskab Y. Selskab Y kunne ikke lovligt anvende sommerboligerne som led i dets virksomhed, og der var ikke fremlagt dokumentation for, hvordan sommerboligerne var blevet anvendt.

Sagsøgeren var hovedanpartshaver og enetegningsberettiget direktør i begge selskaber.

Retten fandt på den baggrund, at sagsøgeren havde rådighed over sommerboligerne, hvilket han var skattepligtig af, jf. dagældende ligningslovs § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 5, samt § 16, stk. 1, jf. § 16, stk. 5.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Begrundelse - skøn - ugyldighed

SKM2016.264.ØLR

Vedrører: Forvaltningsloven § 24

Spørgsmålet i sagen var, om Landsskatterettens afgørelse vedrørende fradrag for tilslutningsafgift i henhold til vurderingslovens dagældende § 17 var ugyldig som følge af begrundelsesmangler.

Landsretten udtalte bl.a., at myndighedernes anvendelse af ordet "tilslutningsafgift", dels for den samlede tilslutningsafgift bestående af tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag, dels for tilslutningsbidraget, alene kunne give anledning til misforståelse vedrørende beregningen af det skønsmæssige fradrag. Imidlertid fremgik det af Landsskatterettens kendelse, at Landsskatteretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte det skønsmæssigt opgjorte beløb til stikledninger, og at fradraget derefter skønsmæssigt var opgjort til 50 % af restbeløbet.

Da Landsskatteretten således i sin kendelse havde redegjort for retsgrundlaget og sagens væsentlige, faktiske omstændigheder samt havde tiltrådt de hovedhensyn, der var bestemmende for det af vurderingsankenævnet udøvede skøn, fandt landsretten, at begrundelsen i Landsskatterettens kendelse opfyldte kravene i forvaltningslovens §§ 22 og 24 og kravene i § 17, stk. 1, i den dagældende forretningsorden for Landsskatteretten.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindende dom ( SKM2015.342.BR ).

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - udkast til styresignal

Udkastet til styresignal: 13-0095074

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende kildeskattelovens § 8, stk. 2 og udenlandske studerendes skattepligt, som følge af det bindende svar SKM2015.685.SR.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • DI
 • FSR - danske revisorer
 •  

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 14/5066807
  Befordringsfradrag
  Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten godkender større fradrag end SKAT men mindre end påstået af klager.
  Afsagt: 27-05-2016

  Journalnr: 15/3140391
  Diverse forhøjelser
  Klagen vedrører skat af værdi af fri bil, indsætning på bankkonto, bil der er ud udtaget til for lav pris, hævninger på selskabs bankkonto og gæld til selskab ved dets opløsning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 15/3140397
  Rette indkomstmodtager
  Klagen vedrører rette indkomstmodtager af vederlag, jf. konkrete fakturaer, beskattet som personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 13/5282198
  Rette indkomstmodtager
  Klagen vedrører spørgsmål om rette indkomstmodtager af vederlag og beskatning. Landsskatteretten skærper afgørelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 14/5333781
  Rette indkomstmodtager og skønnet vederlag
  Klagen vedrører rette indkomstmodtager af vederlag, jf. konkrete fakturaer, beskattet som personlig indkomst og skønnet vederlag fra fakturaer, hvor disse ikke har været fremlagt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 15/1123494
  Skat af fratrædelsesgodtgørelse
  Klagen vedrører beskatning af fratrædelsesgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 27-05-2016

  Journalnr: 13/6733922
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud
  Klagen vedrører beskatning af andel af skønsmæssigt ansat overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 13/6734356
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud
  Klagen vedrører beskatning af andel af skønsmæssigt ansat overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-05-2016

  Journalnr: 13/0107167
  Tilladelse til betaling efter kildeskattelovens § 69A
  Klagen vedrører nægtet tilladelse til betaling efter kildeskattelovens § 69A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 27-05-2016

  Journalnr: 13/5785519
  Tonnagebeskatning
  SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-05-2016

  Journalnr: 13/5785530
  Tonnagebeskatning
  SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-05-2016

  Journalnr: 13/5785565
  Tonnagebeskatning
  SKAT har anset selskabets skib for omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, hvorfor indkomsten ikke er omfattet af tonnageskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 12-05-2016

  Journalnr: 14/4324957
  Udgifter til kropsvedligeholdelse
  Klagen vedrører nægtet fradrag for dansers udgifter til kropsvedligeholdelse, jf. statsskattelovens § 6, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 27-05-2016

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 10039 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion Formandskabets kompromis

  ST 10067 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion Politisk enighed

  ST 9913 2016 INIT: Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) Rapport til Rådet Udkast til Rådets konklusioner

  ST 10340 2016 INIT: Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion Politisk enighed

   

  Nyt fra Parlamentet

  Udkast til betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning  

  om den franske skat på aktiviteter i tilknytning til heste

   

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

  Vurderingsloven
  Satser i vurderingsloven


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Spørgsmål og svar

  Spm. 480

  Spm. om at oplyse, om køb af sort arbejde reelt er straffrit, jf. ministerens oplysninger om, at der ingen straffesager har været siden § 13 blev indf...  Svar  

  Spm. 481

  Spm. om at redegøre for, om der er uddelt bøder m.v. til købere af sort arbejde, og om købere er blevet pålagt solidarisk hæftelse for sælgers manglen...  Svar  

  Spm. 505

  Spm. om ministeren kan beregne provenuet af en gevinstbeskatning på salg af ejerbolig efter samme model som i Sverige, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 506

  Spm. om at opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 363 med de nyeste tal for det månedlige inddrivelsesprovenu af restancer i de 12 måneder før EF...  Svar  

  Spm. 507

  Spm. om at bekræfte, at det er ministerens holdning, at der med den nuværende grænse for revisionspligt er fundet den rette balance mellem byrdelettel...  Svar  

  Spm. 508

  Spm. om, hvordan ministeren vil kompensere for det stigende antal revisionsanmærkninger, der forsvinder i de kommende år i virksomhedernes regnskaber ...  Svar  

  Spm. 509

  Spm. om at oplyse, om det er ministerens plan at intensivere SKATs kontrol af virksomheder, der fravælger revision, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 510

  Spm. om at redegøre for hvilke analyser, der ligger bag ministerens udsagn om, at 10 pct. af de virksomheder, der viser sig at have fejl i indberetnin...  Svar  

  Spm. 511

  Spm. om ministeren kan bekræfte, at SKAT elektronisk registrerer ressourceforbrug, ændringstal m.v. i forbindelse med fuldførelsen af de kontrolprojek...  Svar  

  Spm. 513

  Spm. om, hvor mange årsværk SKAT bruger, og hvad SKATs samlede omkostninger er, til opkrævning og administration af ejendomsvurdering samt opkrævning ...  Svar  

  Spm. 518

  Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om skattesager på ECOFIN-rådsmødet den 17. juni 2016, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AL, til fin...  Svar  

  Spm. 519

  Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AB-AH, til skatt...  Svar  

  Spm. 520

  Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om forløbet i sagen om svindel med refusion af udbytteskat, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI, t...  Svar  

  Spm. 521

  Spm. om at redegøre for, hvor stor sagstilgangen på området for refusion af udbytteskat har været siden 1. januar 2015 og indtil august 2015, hvor svi...  Svar  

  Spm. 522

  Spm. om, hvor mange nyansættelser man har foretaget i SKAT på området for refusion af udbytteskat for at kunne følge med i stigningen i sagstilgangen,...  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 1225

  Mener ministeren, at de nye oplysninger vedrørende prominente Nordea-medarbejderes brug af skattely via Nordeas afdeling i Rusland giver anledning til...