SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 13

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder ingen nye regler. På artikelsiden kan læses om lempelser af generationsskifte og om skattefrie godtgørelser i foreninger mv.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Herren giver. Herren tager.
Deadline for filing the tax return for 2016 for companies
Permanent establishment – Home of a sales manager
Forældrekøbslejlighed
Lempelser af generationsskifte
Nedsættelse af bo- og gaveafgiften
Analyse: “Ny skattekontrollov – har SKAT stadig adgang til fortrolige teleoplysninger”
Forbedret genoptagelsesmulighed for lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven
Fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Brexit og indkomstskat under IFRS
Lavere afgift ved generationsskifte
Skattefrie godtgørelser i foreninger

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - skatteaftale - Øresund

Bindende svar
Fast driftssted, indkomstopgørelse

Domme
Periodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist
Skattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse
Skønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto
Genoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 10
Grund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn
Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170327' AND [SkatteraadChanged] <= '20170402') OR ([LSRChanged] >= '20170327' AND [LSRChanged] <= '20170402') OR ([ByretChanged] >= '20170327' AND [ByretChanged] <= '20170402') OR ([LandsretChanged] >= '20170327' AND [LandsretChanged] <= '20170402') OR ([HojesteretChanged] >= '20170327' AND [HojesteretChanged] <= '20170402')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Herren giver. Herren tager.

Politisk enighed om en ny Nordsøaftale med A.P. Møller-Mærsk

BDO

Deadline for filing the tax return for 2016 for companies

A return to the ordinary rules is now a fact

BDO

Permanent establishment – Home of a sales manager

When a foreign enterprise hires a Danish resident sales person

Beierholm

Forældrekøbslejlighed

Børns videresalg af forældrekøbslejlighed

Beierholm

Lempelser af generationsskifte

Forslaget om lempelser af generationsskifte er nu fremsat – efter en indledende høringsproces.

Dansk Revision

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Som vi skrev i vores nyhed i december 2016, så har skatteministeren ønsket at gennemføre en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Høringsfristen er nu udløbet af ministeren har derfor fremsat det endelig lovforslag.

JUSTITIA

Analyse: “Ny skattekontrollov – har SKAT stadig adgang til fortrolige teleoplysninger”

Som en del af skatteminister Karsten Lauritzens (V) Retssikkerhedspakke III indgår et forslag om revision af skattekontrolloven, der bl.a. indebærer en ændring af skattekontrollovens § 8D, hvorefter SKAT hidtil har kunnet kræve personfølsomme oplysninger om borgere og virksomheder som bl.a. teleoplysninger udleveret til brug for skattekontroller

PwC

Forbedret genoptagelsesmulighed for lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven

Den 29. marts 2017 har skatteministeren fremsat et lovforslag om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven

PwC

Fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Den 29. marts 2017 har skatteministeren fremsat et lovforslag vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften, herunder stramning af successionsreglerne

PwC

Brexit og indkomstskat under IFRS

Når Storbritannien træder ud af EU, vil der være forskellige skattefradrag og skatteunddragelser gældende for britiske selskaber og andre EU-selskaber, som muligvis ophører. Det er endnu uvist, hvordan eventuelle nye skatteregler, som træder i kraft for disse, vil komme til at virke. Vi adresserer disse problemstillinger i den seneste udgave af PwC In brief.

Revisorgruppen Danmark

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter

SEGES

Skattefrie godtgørelser i foreninger

I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - skatteaftale - Øresund

17-0021281

SKAT præciserer forståelsen af den dansk-svenske Øresundsaftale (Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål af 29. oktober 2003, jf. bekendtgørelse nr. 36 af 28/10/2004)

 

Bindende svar: Fast driftssted, indkomstopgørelse

SKM2017.232.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 2, 2. pkt. Ligningsloven § 2. Skattekontrolloven § 3 B

Skatterådet bekræfter, at grundlaget for allokering af indkomst til A's danske filial, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 2, 2. pkt., skal fortolkes i overensstemmelse med art. 7 i OECD's 2008 Modeloverenskomst som uddybet i OECD's rapport af 17. juni 2008 om indkomstopgørelsen i faste driftssteder.

Skatterådet bekræfter, at finansieringsudgifter betalt til uafhængige parter kan medregnes i den danske indkomstopgørelse, at interne lån kan medregnes i den danske skattebalance, mv.

 

Dom: Periodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

SKM2017.230.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Skatteyderen var blevet beskattet i indkomståret 2006 af maskeret udlodning i forbindelse med købet af en ejerlejlighed af et selskab, hvori han var ultimativ ejer.

Skatteyderne bestred, at han skulle beskattes af maskeret udlodning, og gjorde i stævningen i øvrigt gældende, at beskatningen i givet fald skulle være sket i det forudgående indkomstår, indkomståret 2005. Under skriftvekslingen nedlagde Skatteministeriet i duplikken subsidiært påstand om beskatning i indkomståret 2005.

Byretten fandt, at skatteyderen skulle beskattes af maskeret udlodning, men henførte beskatningen til indkomståret 2005. Skatteministeriet fik dermed medhold i den subsidiære påstand.

For landsretten var tvisten mellem parterne alene, om den ændrede ansættelse var varslet senest 6 måneder efter, at myndigheden var kommet til kundskab om det forhold, der begrunder den ændrede skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2.

Landsretten fandt, at der i den foreliggende sag efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, sammenholdt med disse bestemmelsers forhistorie og forarbejder, ikke var grundlag for at regne fristen i § 27, stk. 2, fra noget tidligere tidspunkt end byrettens dom, hvorved det blev fastslået, at den maskerede udlodning skulle henføres til indkomståret 2005.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet. ( SKM2016.513.BR )

 

Dom: Skattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse

SKM2017.234.BR

Vedrører: Ligningslovens § 33 A. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren var fraflyttet Danmark i indkomstårene 2007-2008 og dermed havde opgivet sin skattepligt til Danmark. I anden række handlede sagen om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over periodiseringen af sagsøgerens lønindkomst, og hvorvidt skattemyndighederne havde været berettigede til at genoptage sagsøgeren indkomst som følge af grov uagtsomhed, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Retten lagde til grund, at sagsøgeren i de pågældende indkomstår havde fuld rådighed over sin og hustruens helårsbolig i Danmark, hvor hans hustru og børn fortsat boede, og hvor han opholdt sig, når han var i Danmark. Spørgsmålet var herefter, om han har løftet bevisbyrden for, at han til trods herfor havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Retten udtalte, at det ikke kunne lægges til grund, at familien rent faktisk besluttede at flytte til England og tog initiativ hertil. Det var således f.eks. ikke godtgjort, at de besluttede at sætte huset til salg, at de påbegyndte flytningen, at huset rent faktisk blev sat til salg, at de så på skoler og boliger i England, eller at familien på anden måde handlede, som om de ville flytte til England. Dertil kom, at sagsøgeren i hele perioden boede på at lejet hotelværelse, når han opholdt sig i England, og at han ikke flyttede folkeregisteradresse eller oplyste de engelske myndigheder, herunder de engelske skattemyndigheder, om, at han havde taget ophold i England, ligesom familiens bohave forblev i Danmark i hele perioden. Sagsøgeren blev som følge heraf anset for ikke at have opgivet sin fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Retten fandt endvidere, at sagsøgeren ved sin manglende selvangivelse af indtægterne fra England havde handlet groft uagtsomt. Der blev herved lagt vægt på, at sagsøgeren de forudgående år havde selvangivet sin indtægt i Danmark, og at han således var bekendt med reglerne, samt at han måtte have indset, at han ikke ville flytte til England på det tidspunkt, hvor han havde pligt til at selvangive sine indtægter for 2007-2008.

Endelig fandt retten det ikke godtgjort, at betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A var opfyldt, eller at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over periodiseringen.

Skatteministeriet blev som følge heraf i det hele frifundet.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto

SKM2017.233.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder var skattepligtig af indsætninger på sin bankkonto i 2011. Der var i 2011 indsat i alt 299.266 kr. ved 4 kontante indsætninger og 1 bankoverførsel.

Skatteyderen gjorde gældende, at indsætningerne vedrørte tilbagebetaling af to udlån fra skatteyderens brødre, og at bankoverførslen var refusion af udgifter, som han havde afholdt for en ven. Under sagens forberedelse fremlagde skatteyderen erklæringer om optagelse og tilbagebetaling af lån samt afholdelse og refusion af udgifter.

Retten fandt, at skatteyderen skulle bevise, at indsætningerne vedrørte allerede beskattede midler. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten anførte, at de afgivne forklaringer og erklæringer ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger. Videre anførte retten, at skatteyderen for skattemyndighederne og under retssagen havde afgivet skiftende forklaringer om, hvorfra pengene stammede, ligesom brødrenes vidneforklaringer ikke var i overensstemmelse med de af dem afgivne erklæringer.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Genoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 10

SKM2017.229.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35 G, jf. § 27, stk. 2.

SKAT forhøjede i 2009 skatteyderens skattepligtige indkomst for indkomståret 2008 med kr. 5.275.000, idet SKAT fandt, at skatteyderen havde modtaget dette beløb fra sit selskab, uden at beløbet var selvangivet til SKAT. I 2011 blev SKATs afgørelse stadfæstet af Skatte- og Vurderingsankenævnet.

I 2015 anmodede skatteyderen skatteankenævnet om at genoptage sagen fra 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, idet skatteyderen gjorde gældende, at der var fremkommet nye oplysninger, der kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Til støtte for sit synspunkt gjorde skatteyderen for det første gældende, at SKAT havde overtrådt retssikkerhedslovens § 10, og at SKATs afgørelse som følge heraf skulle tilsidesættes som ugyldig.

For det andet gjorde skatteyderen gældende, at forhøjelsen af den skattepligtige indkomst var åbenbart urimelig eller udøvet på et forkert grundlag.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 2, jf. § 27, stk. 2, var overholdt.

Retten udtalte endvidere, at der ikke under sagen var fremlagt andre oplysninger eller dokumenter end dem, der var fremlagt for skattemyndighederne i 2009 og 2011, og at der som følge heraf ikke var grund til at tro, at risikoen for selvinkriminering dengang førte til, at skatteyderen ikke kunne eller valgte at undlade at fremkomme med relevante oplysninger til brug for en korrekt skatteansættelse.

Skatteyderen havde dermed ikke godtgjort, at SKATs afgørelse var ugyldig, eller at en genoptagelse af sagen ville medføre et væsentligt ændret udfald af afgørelsen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Grund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn

SKM2017.228.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 2, § 6, § 13 og § 16

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes grund- og ejendomsværdiansættelse for 2012 af grundejerens ejendom. Der blev under sagen foretaget syn og skøn ved en ejendomsmægler, som vurderede, at ejendommens værdi på vurderingstidspunktet i 2012 var under skattemyndighedernes vurdering. Grundejeren gjorde bl.a. gældende, at skattemyndighedernes vurdering afveg væsentligt fra skønsmandens værdiansættelse.

Retten fandt, at det ikke var godtgjort, at skattemyndighedernes grund- og ejendomsværdiansættelse var foretaget på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at ansættelsen var åbenbart urimelig. I den forbindelse bemærkede retten, at der ikke forelå oplysninger om salg af sammenlignelige ubebyggede grunde i det pågældende område eller i nærliggende sammenlignelige område, at skønsmandens værdiansættelse byggede på indeksering af salgspriser for ubebyggede grunde i Y1-området i 2005, 2006, 2007 og 2014, og at den pris, som sagsøgeren købte ejendommen for på tvangsauktionen den 2. april 2013, efter at den hidtidige ejer var taget under konkursbehandling, ikke kunne tillægges betydning.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder

SKM2017.224.HR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8

Skatteyderen havde i 2004 tilbagebetalt kontanthjælp med kr. 303.853, til en kommune, men på trods af forpligtigelsen hertil, jf. skattekontrollovens § 7D, foretog kommunen ikke indberetning til SKAT om den tilbagebetalte kontanthjælp. På årsopgørelsen for 2004 blev der derfor fejlagtigt blot medtaget et fradrag på kr. 643,- for tilbagebetalt kontanthjælp. Skatteyderen ansøgte primo 2012 om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Det var under sagen ubestridt, at skatteyderen i 2004 havde været berettiget til fradrag for den tilbagebetalte kontanthjælp med kr. 303.853,-, jf. ligningslovens § 8 O.

Landsretten udtalte, at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, efter sin ordlyd, placering og forarbejder må antages at have et snævert anvendelsesområde.

Den manglende indberetning angående tilbagebetalt kontanthjælp skyldtes ikke fejl begået af skattemyndighederne, ligesom skatteyderen, som det efter skattekontrollovens §§ 1 og 16 påhvilede at kontrollere rigtigheden af det fortrykte tal i årsopgørelsen for 2004, ikke reagerede på, at fradraget var indberettet med et åbenlyst forkert beløb, ligesom han allerede på dette tidspunkt og frem til 2012 var i besiddelse af de samme faktiske oplysninger, som gjorde ham i stand til at opdage fejlen.

Uanset dette opdagede skatteyderen ikke fejlen inden for den ordinære genoptagelsesfrist den 1. maj 2008, men først primo 2012, da han fandt anledning til at gennemgå sin økonomi. Skatteyderens private forhold, herunder at han flere gange afsonede fængselsstraffe og var under uddannelse m.v., kunne ikke begrunde, at han fra 2004 til den 1. maj 2008 havde været forhindret i at ansøge om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Herefter fandt landsretten, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatterettens kendelser i de såkaldte kirkeskattesager havde efter landsrettens opfattelse ikke relevans for bedømmelsen af nærværende sag.

Retten omgjorde derfor Landsskatterettens afgørelse og gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke kunne ske ekstraordinær genoptagelse.

Højesteret stadfæstede dommen af de af landsretten anførte grunde.

 

Nye straffesager

SKM2017.227.ØLR Straf - prøvesag - transfer pricing dokumentation

Vedrører: Skattekontrollovens § 17, stk. 3, jf. stk. 4, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18 og § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Selskabet var tiltalt for ikke at have indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner vedrørende indkomstårene 2009, 2010, 2011 og 2012 inden den af SKAT fastsatte frist på 60 dage, der udløb 5. november 2013. Selskabet indsendte fyldestgående dokumentation efter fristens udløb, og SKAT meddelte ved brev af 12. august 2014, at dokumentationen ikke gav anledning til at foretage korrektion af de interne afregningspriser.

Selskabet forklarede at det ikke indsendte de krævede oplysninger inden fristens udløb, da SKATs brev af 3. september 2013 blev væk internt i koncernen. Brevet var modtaget, men kom ved en fejl aldrig frem til koncernens hovedkvarter. Da de blev opmærksom på sagen, kontaktede de revisor. De regnskabsoplysninger, som SKAT ville have, forelå før SKAT bad om oplysningerne. Revisor skulle samle oplysningerne og svare på supplerende spørgsmål.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet burde have været i stand til at opfylde tidsfristen og handlede groft uagtsomt ved ikke at indsende den skriftlige dokumentation rettidigt. Selskabet idømtes en bøde på 500.000 kr. svarende til de sparede omkostninger på skønsmæssigt 125.000 kr. for hvert af de fire indkomstår.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 250.000 kr. Selskabets undladelse af rettidigt at indsende dokumentationen for de fire indkomstår måtte anses for én overtrædelse vedrørende fire år og en bødefastlæggelse på grundlag af antallet af år ville føre til en uforholdsmæssig høj bødestraf. Der var ikke oplyst hvorfor SKAT havde anmodet om dokumentation for flere år ad gangen og om det var SKATs praksis.

SKM2017.226.ØLR Straf - kædesvig - momssvig - A-skat

Vedrører: Straffelovens § 289. Momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og§ 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 57, stk. 1, 1. pkt. og stk. 3, 2. pkt., til dels § 81, stk. 1, nr. 2, jfr. § 52a, stk. 6. Kildeskattelovens § 74, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for grov momssvig ved som ejer og direktør i et selskab at have angivet selskabets momstilsvar for lavt for perioderne 3. kvartal 2011 - 2. kvartal 2012 samt 3. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013. For 3. kvartal 2013 havde han undladt at angive selskabets momstilsvar og han havde ladet selskabet fortsætte sine momspligtige aktiviteter i 4. kvartal 2013 og udstede fakturaer med moms, efter at selskabet var afmeldt fra momsregistrering. Han havde endvidere for perioderne september 2011 - juni 2012 samt 1. juli 2012 - 31. december 2013 ladet selskabet udbetale løn uden indeholdelse af AM-bidrag og A-skat til en ubestemt personkreds. Efter at det første selskab blev taget under konkursbehandling stiftede han et nyt selskab. Han afgav urigtige momsangivelser for perioderne 4. kvartal 2013 samt 1. kvartal 2014 for det nye selskab ligesom han udbetalte løn til en ubestemt personkreds uden at indeholde A-skat og AM-bidrag for perioderne oktober 2013 til december 2013 samt januar 2014 til marts 2014. Han havde derved unddraget for 2.785.376 kr. i moms, 4.453.204 kr. i kildeskat og 704.171 kr. i skat i alt.

T forklarede at det var nogle andre, der styrede selskaberne, og at han blev presset til at lægge navn til aktiviteterne. T var alene stråmand for nogle personer, som han ikke ville oplyse nærmere om hvem var.

Byretten fandt T skyldig i momssvig og svig med kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. Ts forklaring fandt retten utroværdig. Retten tillagde det blandt andet vægt, at T deltog aktivt i hævninger af meget store beløb og ikke foretog sig noget for at sikre, at der blev oplyst og afregnet de korrekte beløb i moms, skat og AM-bidrag. T idømtes 1 år og 6 måneders fængsel, tillægsbøde på 7.500.000 kr., rettighedsfrakendelse samt betale 7.942.751 kr. med tillæg af procesrente til SKAT.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2017.225.ØLR Straf - momssvig - frifindelse

Vedrører: Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2008 til de 31. marts 2008 ved som hovedanpartshaver og direktør i et selskab forsætligt at have angivet et negativt momstilsvar på 72.885 kr., selvom det rettelig var positivt med 49.101 kr. T havde derved unddraget for 121.986 kr. i moms.

T forklarede at hun er uddannet jurist og cand.merc. Hun blev direktør i selskabet og indtrådte i bestyrelsen i 2007. Momsregnskab blev lavet af en ansat hos de tidligere ejere. Der var ikke angivet salgsmoms af to fakturaer, der er bogført i kontospecifikationen den 31. januar 2008, fordi køberne har revet fakturaerne i stykker. T har udstedt fakturaerne, men ikke bogført dem. Selskabet har aldrig modtaget betaling i henhold til disse fakturaer. T indberettede ikke salgsmomsen på 146.500 kr. på fakturaerne til SKAT, fordi køberne havde bestridt, at der var en faktura, og køber har det da heller ikke med i sit regnskab. T havde spurgt revisor hvad hun skulle gøre, og han sagde, at hun skulle udfærdige en kreditnota, og hun tænkte, at den så gik i "nul". T lavede en kreditnota, men den blev ikke indberettet til SKAT. Hun havde ikke noget kendskab til momsreglerne. Hun vidste, at moms skal indberettes i det kvartal, fakturaen er udstedt, og at det var hendes ansvar at angive det.

Byretten fandt T skyldig i momssvig. T måtte når henses til hendes uddannelsesmæssige baggrund have været klar over, at der skulle moms af de fakturaer, der i januar 2008 blev udstedt. Det fritog ikke T for ansvar for momsangivelsen for 1. kvartal 2008, at hun senere udsteder en kreditnota, dateret 2. juli 2009. Revisors erklæring om moms i den interne årsrapport for 2009 er dateret 28. juni 2010, og det måtte derfor lægges til grund, at kreditnotaen ikke er skrevet på revisors foranledning i juli 2009. T idømtes en bøde på 180.000 kr.

Landsretten frifandt T. Retten fandt det ikke godtgjort, at det kunne kræves, at de to fakturaer blev medtaget på momsangivelsen for selskabet for 1. kvartal 2008.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1661711
Afskrivninger
Klagen vedrører SKATs afgørelse af 16. september 2016 om bindende forhåndsbesked, hvori der nægtes ret til afskrivninger på lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2017

Journalnr: 13/6653000
Aktieindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst vedrørende salg af unoterede aktier og at udlodning fra selskab anset skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 15/3134222
AM-bidrag
Klagen skyldes at SKAT har konstateret, at foreningen har udbetalt løn uden at indeholde arbejdsmarkedsbidrag og herefter opkræver denne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2017

Journalnr: 13/1444985
Ejendomsoverdragelse
Klagen vedrører bindende svar om de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2016

Journalnr: 14/4525014
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører SKATs ekstraordinære genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2017

Journalnr: 15/2147806
Fradrag for udgifter og lønsumsafgift
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus i form af medarbejdercoaching og fradrag i indkomsten for yderligere pålignet lønsumsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-02-2017

Journalnr: 15/0523957
Fradrag for underskud
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 14/0190119
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2017

Journalnr: 13/0088439
Indeholdelsespligt
SKAT har pålagt selskabet at indeholde AM-bidrag og A-skat af værdi af fri bil, som er stillet til rådighed for 6 ansatte medarbejdere. Herudover har SKAT pålagt selskabet at indberette værdien til e-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 14/5144188
Kildeartsbegrænsning
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren har godtgjort, at en række finansielle kontrakter (valutaterminsforretninger og optioner), jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. har tilknytning til klagerens og klagerens ægtefælles fælles virksomhed. Hvis kontrakterne ikke har tilknytning til erhvervs virksomheden er tabet kildeartsbegrænset. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2016

Journalnr: 16/0278451
Periodisering af renter
Sagen drejer sig om fradrag for renteudgifter i virksomhed, herunder om hvorvidt klageren senest ved indgivelse af selvangivelsen har valgt at fordele renteudgifter og –indtægter over den periode, de vedrører. Landsskatteretten godkender yderligere fradrag.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 13/0088313
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 14/4573602
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 12/0192008
Skat af fri bolig mv.
Klagen vedrører beskatning af fri bolig, fri sommerbolig og aktieindkomst. LandsskatterettenF nedsætter forhøjelsen vedrørende fri bolig og aktieindkomst.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 13/0222707
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2017

Journalnr: 13/0246877
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2017

Journalnr: 14/3295604
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Spørgsmål om gyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 13/0228911
Tab på finansielle kontrakter
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren i medfør af kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt. kan fratrække nettotab på finansielle kontrakter i sin indkomst fra K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 13/0001412
Uudnyttet personfradrag
Klagen skyldes afgørelse om, at klageren ikke kan benytte sin daværende ægtefælles uudnyttede personfradrag, da ægtefællen ikke var fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse således, at klagerens daværende ægtefælle anses for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomståret 2010.
Afsagt: 03-03-2017

Journalnr: 14/4014589
Yderligere løn mv.
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn og af udbetalte kørselsgodtgørelser. Landsskatteretten nedsætter beskatningen af yderligere løn.
Afsagt: 14-12-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-04-2017 - 02-05-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 04-05-2017 dom i C-98/16 Kommissionen mod Grækenland
Fiskale bestemmelser

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og artikel 40 i EØS-aftalen, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som fastsætter en gunstig skattesats for donationer til foreninger, der drives uden gevinst for øje, etableret i andre medlemsstater i EU/EØS med forbehold for gensidighed.

Tidligere dokument: C-98/16 Kommissionen mod Grækenland - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Parlamentet i denne uge: Sikkerhed, skattesvig og MFF

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

’Noget-for-noget’ gælder selvfølgelig også Airbnb


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 118, nr. 1, og § 136, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)  

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 30/3-17 fra Advokatfirma Bech-Bruun

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentarer til henvendelse af 30/3-17 fra Advokatfirma Bech-Bruun, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 168

Henvendelse af 29/3-17 fra Danmarks Frie AutoCampere vedrørende til- og framelding af køretøjer

Bilag 170

Redegørelse om SKATs indsats mod rocker- og bandekriminalitet

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Spm. om at bekræfte, at den seneste regulering af formidlingsprovision, jf. L 159 (folketingsåret 2016-17), kan medføre, at en dansk investor risikere...  Svar  

Spm. 251

Spm. om at oplyse, om det ekstra personale, der bliver allokeret til opgaven vedrørende udbytteskat, er omplaceringer af eksisterende medarbejdere i S...  Svar  

Spm. 252

Spm. om, hvilke forudsætninger der er lagt ind i regnestykkerne vedrørende skatteudgiften for forskerskatteordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 253

Spm. om at opstille et skatteregnskab, der viser, hvad skattebetalingen vil være for en medarbejder, der tjener minimumsniveauet for at kunne være på ...  Svar  

Spm. 254

Spm. om det er normalt, at personer på forskerskatteordningen indbetaler til pensionsordning med bortseelsesret, til skatteministeren  Svar  

Spm. 255

Spm. om, hvad medianindkomsten for personer på forskerskatteordningen er, til skatteministeren  Svar  

Spm. 256

Spm. om, hvor mange af de personer, der er på forskerskatteordningen, befinder sig i jobs, der ikke ville have været i Danmark uden forskerskatteordni...  Svar  

Spm. 262

Spm. om at redegøre for den uddannelsesmæssige sammensætning blandt medarbejderne i Skatteankestyrelsen, og beskrive udviklingen heri, til skatteminis...  Svar  

Spm. 263

Spm. om at redegøre for de vurderinger Skatteministeriet lagde til grund for besparelsespotentialerne, da man i sin tid etablerede Skatteankestyrelsen...  Svar  

Spm. 264

Spm. om at fremlægge beregning, hvor kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst med samme progression som i modellen, jf. svar på spm. 209, til ska...  Svar  

Spm. 265

Spm. om at oplyse, hvilke kriterier Skatteministeriet lagde til grund, da man i foråret 2016 ansøgte om en forlængelse af merbevillingen til Skatteank...  Svar  

Spm. 266

Spm. om at udregne, hvor meget en gennemsnitlig boligejer, der har købt bolig efter den 20. august 2011, ville have sparet, hvis man ikke skulle betal...  Svar  

Spm. 282

Spm. om, hvor stor en andel af markedet for rengøring i private hjem, der estimeres at være ”sort”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 283

Spm. om, hvor stort et provenutab staten årligt har på baggrund af manglende skattebetaling for rengøring til private hjem, til skatteministeren  Svar  

Spm. 284

Spm. om, hvilke initiativer ministeren tager for at modgå manglende skattebetaling ved rengøring til private hjem, til skatteministeren  Svar  

Spm. 297

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. marts 2017 om ejendomsværdiskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 308

Spm. om det er realistisk, at der findes en en-til-en sammenhæng mellem øgede udgifter til skattekontrol og en tilsvarende stigning i provenuet fra sk...  Svar  

Spm. 309

Spm. om at opgøre, hvor meget en investering på 10 mia. kr. i øgede ressourcer til SKAT ville kunne indbringe i øget provenu, som følge af at skattega...  Svar  

Spm. 310

Spm. om at opgøre, hvor meget én ekstra ansat i SKAT i gennemsnit ville give i merindtægter til statskassen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 311

Spm. om at opgøre, hvor meget det koster at reducere skattegabet med 20 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 312

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for virksomheder og borgere, hvis man ligger et forventet merprovenu fra skatteopkrævningen på 50 mia. kr. f...  Svar  

Spm. 313

Spm. om det er sædvanlig praksis i Skatteministeriet at indregne et skønnet provenu fra uspecificerede administrative omstruktureringer i SKAT, til sk...  Svar  

Spm. 314

Spm. om at opgøre udviklingen i antallet af ansatte i SKAT siden 2011, til skatteministeren  Svar  

Spm. 315

Spm. om at opgøre antallet af ansatte i SKAT, der beskæftiger sig med inddrivelse, fra 2011 til nu, til skatteministeren  Svar  

Spm. 316

Spm. om at kommentere SAU alm. del – bilag 169 (internt), der handler om sagen i SAU alm. del – bilag 140 (internt), til skatteministeren  Svar  

Spm. 317

Spm. om at redegøre for, hvilken sats det forventes, at kommunerne vil blive kompenseret med som følge af regeringens forslag om fastfrysning af grund...  Svar  

Spm. 318

Spm. om at redegøre for alle aktive former for skatteudgifter og deres årlige provenumæssige virkning, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1010

Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin Facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af de...

Spm. S 1012

Hvorfor mener ministeren, at det er rimeligt, at de nordjyske flypendlere skal behandles ringere end andre lønmodtagere, når de skal transportere sig ...