SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 33

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2016, som er med i nyt styresinal fra SKAT.

Desuden er der kommet 2 bindende svar vedrørende Virksomhedsordningen. Den ene fortæller at kaution for selskabs bankgæld ikke skal betragtes som en hævning og den anden, at den del af berigtigelse i forbindelse med skattemæssig succession, der bestod i passivpost eller overtaget latent skattebyrde, ikke skulle anses for en hævning i virksomhedsordningen.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
European Taxation: 8 - 2016

Styresignaler
Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2016

Bindende svar
Selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau
Virksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld
Fast driftssted, indkomstopgørelse
Kantineordning
Overdragelse med succession - virksomhedsordningen

Domme
EF-voldgiftskonventionen - adfærdskodeks-minimumsinformation - mangelfuld

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160815' AND [SkatteraadChanged] <= '20160821') OR ([LSRChanged] >= '20160815' AND [LSRChanged] <= '20160821') OR ([ByretChanged] >= '20160815' AND [ByretChanged] <= '20160821') OR ([LandsretChanged] >= '20160815' AND [LandsretChanged] <= '20160821') OR ([HojesteretChanged] >= '20160815' AND [HojesteretChanged] <= '20160821')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-08-2016 Moms i 2016 Moms for juli måned 2016
25-08-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Juli måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

European Taxation (ET)

European Taxation: 8 - 2016

I denne udgave:

  • Article 4 of the EU Anti Tax Avoidance Directive in Light of the Questionable Constitutionality of the German “Interest Barrier” Rule
  • In for a Penny, in for a Pound: Anti-Tax Avoidance Initiatives and Dispute Resolution
  • IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law - Part I
  • Commission
  • Council
  • Parliament
  • Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters (and Related Decisions of the European Court of Justice)
  • Incentives for High-Tech Manufacturing Enterprises
  • Transition from VAT to Sales Tax: A Unique Experience?
  • Amendments and Developments Involving Netherlands Tax Incentives Promoting R&D Activities

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2016

SKM2016.358.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 9 og § 9a. Lov nr. 1354 af 21. december 2012 § 20. Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 2

Kapitalafkastsatsen for 2016 er 1 pct. Rentekorrektionssatsen for 2016 er 4 pct.

 

Bindende svar: Selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau

SKM2016.357.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Skatterådet kunne bekræfte, at det arbejde, spørger udførte via et rekrutteringsbureau, ville blive betragtet som personligt arbejde i tjenesteforhold. Spørger skulle anses for at udføre personligt arbejde i tjenesteforhold for rekrutteringsbureauets kunde.

 

Bindende svar: Virksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld

SKM2016.356.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at en kaution ikke betragtes som en overførsel efter virksomhedsskattelovens regler.

 

Bindende svar: Fast driftssted, indkomstopgørelse

SKM2016.353.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 2, 2. pkt.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers indkomstallokering er foretaget korrekt.

Skatterådet fandt, at spørgers indkomstallokering, en "fordeling af resultat", ikke var i overensstemmelse med den direkte metode - det separate foretagende princip i art. 7 i den x-land-danske dobbeltbeskatningsoverenskomst og resultatet heraf var desuden ikke i overensstemmelse med de i det faste driftssted udførte funktioner, anvendte aktiver mv.

Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at spørgers indkomstallokering er foretaget korrekt.

 

Bindende svar: Kantineordning

SKM2016.350.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3

Skatterådet bekræfter, at spørgers medarbejdergrupper ikke er skattepligtige af spørgers tilskud til spørgers kantineordning, der fungerer som en buffetordning med selvbetjening.

Kantinedriften er udliciteret, og leverandøren fastsætter det daglige udvalg i buffeten mv. og antallet af de enkelte måltidstyper.

Spørger yder tilskud dels ved prissubsidiering af de enkelte måltider, dels ved at stille køkkenfaciliteter mv. til rådighed for leverandøren og dels ved at yde et generelt tilskud, som dog primært medgår til øvrige funktioner hos spørger, men som også i et vist omfang må anses for at medgå til kantinedriften.

Skatterådet finder efter en samlet vurdering, at kantineordningen, som den er beskrevet, opfylder kravene, som opstillet i SKM2010.162.SKAT , således at medarbejderne mv. ikke er skattepligtige af spørgers tilskud til ordningen.

 

Bindende svar: Overdragelse med succession - virksomhedsordningen

SKM2016.349.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 33 C og § 33 D. Virksomhedsskatteloven § 1 og § 5

Spørger påtænkte at overdrage sin ejendom med succession efter kildeskattelovens § 33 C.

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af berigtigelsen, der bestod i passivpost eller overtaget latent skattebyrde, ikke skulle anses for en hævning i spørgers virksomhedsordning.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den andel af en i forbindelse med overdragelsen ydet gave, hvor gaveafgiften blev reduceret med tinglysningsafgift jf. boafgiftslovens § 29, stk. 2, ligeledes skulle reducere størrelsen af gaven, og dermed hævningen i relation til virksomhedsordningen.

 

Dom: EF-voldgiftskonventionen - adfærdskodeks-minimumsinformation - mangelfuld

SKM2016.354.ØLR

Vedrører: EF-voldgiftskonventionen Bekg nr. 1029 af 24. oktober § 2

Med henblik på at undgå dobbeltbeskatning havde et selskab "parallelt" med prøvelsen af en transfer pricing-forhøjelse anmodet SKAT om, at der blev gennemført mutual agreement procedure efter EF-voldgiftskonventionen. SKAT havde afvist dette under henvisning til, at fristen herfor på 3 år, jf. EF-voldgiftskonventionens artikel 6, var overskredet.

Selskabet havde påklaget SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen, men havde samtidig - i overensstemmelse med SKATs vejledning om sagsanlæg i den omtvistede afgørelse - indbragt afgørelsen for domstolene. Landsretten fandt, at EF-voldgiftskonventionen er omfattet af bestemmelsen i § 2, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 1029 af 24. oktober 2005 om dobbeltbeskatningsoverenskomster. SKATs afgørelse kunne dermed ikke påklages til anden administrativ myndighed, men skulle i stedet - som sket - indbringes for domstolene.

SKAT havde afvist anmodningen om indledning af gensidig aftaleprocedure efter EF-voldgiftskonventionen som ikke rettidig som følge af, at den ikke indeholdt de nødvendige minimumsoplysninger, jf. punkt 5, litra a, ii) i Adfærdskodeks for den faktiske gennemførelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (2006/C 176/02).

Landsretten anså imidlertid ikke anmodningen som mangelfuld i forhold til adfærdskodeks' krav, og fandt ikke, at SKAT havde haft tilstrækkeligt grundlag for at afvise anmodningen som for sent indgivet på grund af manglende oplysninger.

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

FATCA - udsendelse af kvitterings- og svarfiler via FTP


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 254

Orientering vedrørende notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-255/16, Falbert m.fl.

Bilag 255

Henvendelse af 16/8-16 fra Jeanette Borg vedrørende privat skattesag

Bilag 257

1. udkast til beretning om initiativer mod sort arbejde

Spørgsmål og svar

Spm. 579

MFU spm. om at oversende en oversigt over udviklingen i marginalbeskatningen i Danmark siden 1970, og den udvikling som må forventes de kommende år me...  Svar  

Spm. 580

Spm. om, hvordan en sænkelse af topskatten med 5 procentpoint vil fordele sig på henholdsvis køn og skatteydernes geografiske placering på region, til...  Svar  

Spm. 581

Spm. om, hvad omkostningen er for en lettelse af topskatten med henholdsvis 5, 10 og 15 procentpoint med en elasticitet på henholdsvis 0.1, 0.2, 0.3 o...  Svar  

Spm. 584

Spm. om en deadline for, hvornår erhvervsbeskatningsudvalget skal fremkomme med et bud på fremtidens erhvervsbeskatning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 585

MFU spm. om at oplyse om antallet af udsendte rykkerskrivelser for manglende betalinger af regninger til det offentlige er steget siden overgangen til...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1295

Vil ministeren arbejde for, at der politisk kommer en hurtig afklaring af, hvilke udgifter vedrørende anlæg og etablering – herunder lønudgifter og ov...

Samrådsspørgsmål

Spm. AN

Samrådsspm. om at redegøre for om ministerens udtalelser i artiklen ” Minister: Man bliver jo ikke populær af at rydde op i Skat”, bragt i Politiken d...

Spm. AO

Samrådsspm. om, hvor og hvordan ministeren oplever en sådan svigtende opbakning, jf. artiklen ”Minister: Man bliver jo ikke populær af at rydde op i S...