SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 05

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder mange nyheder fra indland og udland. Der er flere artikler om afgørelsen hvor Skatterådet har fastslået, at skattekursen altid kan anvendes ved en gaveoverdragelse af aktier eller anparter til børn, fx som led i generationsskifte. Skattekursen kan anvendes, selvom der som forudgående led i gaveoverdragelsen er foretaget transaktioner, hvor andre og højere regnskabsmæssige værdier af aktiverne er lagt til grund skattemæssigt.

Desuden har Regeringen sendt et lovforslag i høring med henblik på at indføre en international omgåelsesklausul, regler om beskatning af stiftere af trusts og at ændre reglerne for bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Lovforslaget er en udmøntning af regeringens aftale med et flertal af Folketingets partier om at styrke indsatsen mod skattely

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Selvstændige kan melde fra overfor SKAT
Gratis bog om generationsskifte af virksomheder
Værdiansættelse af warrants
Selskaber med gamle aktietab kan handles
Gaveoverdragelse af ikke-børsnoterede aktier
Work performed in Denmark - Tax residency for home owners
Ny QI (Qualified Intermediary) aftale
Lav gaveafgift ved overdragelse til skattekurs på aktier - spaltning og succession på grundlag af højere regnskabsmæssige værdier
BEPS Action 6: Tax Treaty Abuse
The Agency Permanent Establishment in BEPS Action 7: Treaty Abuse or Business Abuse?
Some Fiscal Issues of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial Ownership
Location Savings: International and Indian Perspective
Andorra: Exchange of Information and New Tax System in the Context of the OECD?s and EU?s Initiatives
Music and Taxation
Green Growth Knowledge Platform (GGKP) 2015 annual Conference
Elektronisk regnskabsmateriale
Indberetning af fradrag

Bindende svar
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Gruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige
Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR
Ejendomsværdi - ændret benyttelseskode
Om skattepligt i forbindelse med sandsugning på kontinentalsoklen
Aktieombytning, nytegning af kapital, holdingkrav
Skattepligt - sportsudøver - landskampe

Kendelser
Opgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg
Anmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A
Beskatning efter KSL §§ 48 E-F
Bindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen
SKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende anmodning om aktindsigt
Anmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT
Genoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst

Domme
Skattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde
Driftstab - fradragsret - advokat
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 6

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150126' AND [SkatteraadChanged] <= '20150201') OR ([LSRChanged] >= '20150126' AND [LSRChanged] <= '20150201') OR ([ByretChanged] >= '20150126' AND [ByretChanged] <= '20150201') OR ([LandsretChanged] >= '20150126' AND [LandsretChanged] <= '20150201') OR ([HojesteretChanged] >= '20150126' AND [HojesteretChanged] <= '20150201')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Selvstændige kan melde fra overfor SKAT

Selvstændige, der ikke ønsker en årsopgørelse med et fortrykt resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet, kan nu blive fri herfor, hvis de i perioden 3. – 25. februar giver SKAT skriftlig besked herom.

BDO

Gratis bog om generationsskifte af virksomheder

Vi har udgivet en lille bog om de mange overvejelser, som ejere af især mindre og mellemstore virksomheder bør gøre sig, inden de gennemfører et generationsskifte.

BDO

Værdiansættelse af warrants

Skatterådet vil ikke anerkende, at der ved værdiansættelse af optioner eller tegningsretter til aktier i ikke-børsnoterede selskaber kan tages hensyn til illikviditet – altså at aktierne ikke handles så ofte.

BDO

Selskaber med gamle aktietab kan handles

De særlige regler om, at selskaber ikke kan fremføre gamle skattemæssige underskud i tilfælde af ejerskifte, gælder ikke i forhold til såkaldte kildeartsbegrænsede tab, herunder gamle tab på aktier.

BDO

Gaveoverdragelse af ikke-børsnoterede aktier

Skatterådet har fastslået, at værdien af unoterede aktier ved gaveoverdragelser kan ansættes efter de særlige skattekursregler, selvom aktierne i andre sammenhænge værdiansættes efter andre regler.

BDO

Work performed in Denmark - Tax residency for home owners

A new surprising ruling allows a professional athlete and home owner to work under certain conditions in Denmark more extensively than previously accepted by the Danish tax authorities without inducing Danish tax residency.

Deloitte

Ny QI (Qualified Intermediary) aftale

Ny QI (Qualified Intermediary) aftale.

Homann

Lav gaveafgift ved overdragelse til skattekurs på aktier - spaltning og succession på grundlag af højere regnskabsmæssige værdier

Skatterådet bevarer retten at overdrage aktier ved hel eller delvis gave på grundlag af skattekursen. Det betyder, at gaveafgiften på 15% beregnes på et lavt grundlag. Afgørelsen har også betydning ved udlæg af aktier fra...

Intertax

BEPS Action 6: Tax Treaty Abuse

Action 6 of the BEPS Action Plan identified treaty abuse, and in particular Treaty Shopping, as one of the most important sources of BEPS concerns. In September 2014 the OECD has issued the deliverable for action 6 that consists of three parts: (1) development of model treaty provisions and recommendations regarding the design of domestic rules to prevent the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances, (2) clarification that tax treaties are not intended to be used to generate double non-taxation, and (3) identification of tax policy considerations that countries should consider before entering into tax treaties. In this contribution the authors critically analyse the OECD's output on action 6.

Intertax

The Agency Permanent Establishment in BEPS Action 7: Treaty Abuse or Business Abuse?

The author analysis the four proposals made by the BEPS Focus Group on action number 7: preventing the artificial avoidance of PE status. He demonstrates that some of the proposals are not workable and are not in line with the core of the Agency PE provision, namely the legal framework of agency. The proposal regarding the independent agency provision is analysed with reference to the wording of this provision. The article focusses on the possible impact of these proposals for multinational companies. Commissionaire structures and limited risk distributors (LRDs) are used by many companies and the possible impact of the recommended changes on these structures are discussed.

Intertax

Some Fiscal Issues of the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The principles embodied in the Charter of Fundamental Rights of the European Union also affect daily fiscal life. Their significance increases as the European Court of Justice (ECJ) applies them in judgments on tax matters, including related penalties. The author reacts to some fiscally relevant aspects of the Charter. He concludes that the Charter will become increasingly important in years to come and will be decisive in specific cases.

Intertax

The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial Ownership

'This article argues that application of beneficial ownership test in Articles 10 to 12 of the OECD Model Convention is not a straightforward question of legal or economic approach. Rather, it is a matter of balance between the two that simultaneously ensures legal certainty and does not countenance blatant treaty shopping. Accordingly, the article first explores the legal basis and main drawbacks of the two approaches when applied irrespective of one another. Basing on this analysis, the author advocates a targeted hybrid approach which is to be regulated by the relative abusiveness of the tax structure in question. The hybridity is manifested through the reliance on the economic approach as an exception to the legal approach in egregious cases, i.e., targeted cases. It is submitted that the relevant threshold of abuse can be determined on the basis of the 2014 update to the OECD Commentary on beneficial ownership. This conceptualization cuts through the ostensible inconsistencies of the contemporary jurisprudence and reveals the implicit public rationale guiding actions of tax authorities and court decisions'.

Intertax

Location Savings: International and Indian Perspective

Outsourcing of operations from high cost countries to low cost countries has given birth to the location savings concept. Overtime, a related broader concept of location specific advantages (LSA) has emerged, the exploitation of which gives rise to location rents. The determination and allocation of location savings/LSA and rents is a key TP issue - especially in developing countries. This article outlines the approach expressed on the aforementioned issue, in the US TP regulations (and court practise), OECD TP Guidelines and the UN TP Manual. Thereafter, the approach of the Indian tax administration and Courts is scrutinized in light of the international guidance. Finally, the authors provide their view on the road ahead for determination and allocation of location savings.

Intertax

Andorra: Exchange of Information and New Tax System in the Context of the OECD?s and EU?s Initiatives

Andorra, a microstate located in the Pyrenees, between France and Spain, used to be characterized by strict bank secrecy and the absence of direct taxes on income. However, given the pressure exerted by the European Union and, especially, by the OECD, Andorra finally committed in 2009 to exchanging tax information upon request according to the OECD standards. Since then, Andorra has introduced important legal reforms following these standards, in a process which is still evolving and which may even lead to automatic exchange of information in the near future. Moreover, as a result of the crisis suffered in recent years, Andorra has also undergone a complete reform of its tax system and has approved, for the first time in the history of the country, a corporate and a personal income tax, even though the fiscal pressure is still very low. The aim of this article is to systematically analyse this major transformation of the Andorran legal framework in the context of the initiatives undertaken by the EU and the OECD in tax matters.

Intertax

Music and Taxation

Authors: Dick Molenaar, All Arts Tax Advisers and Erasmsu University Rotterdam, the Netherlands. Mario Tenore, Maisto e Associati, Milan, Italy.

OECD

Green Growth Knowledge Platform (GGKP) 2015 annual Conference

The Green Growth Knowledge Platform (GGKP) is holding its Third Annual Conference on the theme of "Fiscal Policies and the Green Economy Transition: Generating Knowledge – Creating Impact". The conference will be held at the University of Venice from 29 through 30 January 2015.

Revisorgruppen Danmark

Elektronisk regnskabsmateriale

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes

Revisorgruppen Danmark

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv!

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2015.82.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.

 

Bindende svar: Gruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige

SKM2015.81.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 - § 5. Pensionsbeskatningsloven § 53 A og § 56

Ifølge et udkast til forlig mellem A og de faglige organisationer for medarbejderne i A, skal A anvende et samlet bonusbeløb 25.195.135 kr., der stammer fra medarbejdernes gruppelivsforsikring og tidligere er udbetalt til A, samt renterne heraf til betaling af fremtidige tillægspræmier og grundpræmier på gruppelivsforsikringen. Da størstedelen af bonusbeløbene fra gruppelivsordningen ifølge de løbende indgåede forsikringsaftaler skal anvendes til forhøjelse af forsikringsdækningen for medarbejderne og da A allerede i 2005 har givet afkald til fordel for medarbejderne på den mindre del af det samlede bonusbeløb, der efter forsikringsaftalen tilkom A, bekræfter Skatterådet, at A kan anvende det samlede bonusbeløb på 25.195.15 kr. og renterne heraf til betaling af fremtidige tillægspræmier og grundpræmier, uden at tidligere, nuværende eller fremtidige medarbejdere i A bliver skattepligtige heraf. Skatterådet bekræfter også, at differencen mellem det samlede forligsbeløb og det resterende bonusbeløb inkl. renter kan anvendes til betaling af parternes omkostninger til advokat- og sagkyndig bistand i forbindelse med forliget, uden at det giver grundlag for beskatning af tidligere, nuværende eller fremtidige medarbejdere i A.

 

Bindende svar: Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR

SKM2015.80.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet genoptager sit bindende svar af 19. marts 2013 ( SKM2013.206.SR ) på grundlag af SKM2014.478.SKAT . Skatterådet bekræfter herefter, at der ikke foreligger arbejdsudleje, når A ApS (spørger) erhverver de i sagen nævnte montageydelser, jf. eksempel kontrakt 3036. Skatterådet finder, at montageydelserne vedrører spørgers forretningsområde, da de vedrører montage inden for produktion- og industriområdet. Skatterådet finder imidlertid, at montageydelserne er udskilte til en selvstændig erhvervsvirksomhed, og underentreprenørens ydelser kan ikke anses for integreret i spørger virksomhed på en sådan måde, at spørger kan anses for at være den reelle arbejdsgiver. Skatterådet lægger til grund, at underentreprenøren bærer ansvaret og den økonomiske risiko for fejl og mangler vedrørende de afgrænsede ydelser, at arbejdet udføres til en fast pris, at vederlaget dækker arbejdsløn, sikkerhedsudstyr og øvrigt materiel, at underentreprenøren udøver instruktion mv over egne ansatte, at underentreprenøren beslutter hvilke medarbejdere, der skal udføre montagen og at underentreprenøren udøver sædvanlige arbejdsgiverbeføjelser.

 

Bindende svar: Ejendomsværdi - ændret benyttelseskode

SKM2015.78.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 33, stk. 2.- Lov om kommunal ejendomsskat § 2

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2007 med henblik på at ændre benyttelseskoden. Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet.

 

Bindende svar: Om skattepligt i forbindelse med sandsugning på kontinentalsoklen

SKM2015.77.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven. Kulbrinteskatteloven. OECD modeloverenskomst

Et selskab, der var fuldt skattepligtig til Nederlandene påtænkte at udføre sandsugning ud fra den danske kyst, med et af rederiets skibe, for herefter at losse sandet i to forskellige danske havne. Selskabet ønskede at få bekræftet, at denne aktivitet ikke ville medføre begrænset skattepligt til Danmark. SKAT indstillede, at Skatterådet bekræftede dette, idet der hverken efter selskabsskatteloven eller kulbrinteskatteloven var skattepligt for den påtænkte aktivitet.

For så vidt angår aktiviteten ud fra den danske kyst faldt denne aktivitet udenfor selskabsskattelovens anvendelsesområde, og da aktiviteten ikke kunne anses tilknyttet til kulbrinteindvinding ej heller omfattet af kulbrinteskatteloven. Den øvrige aktivitet kunne ikke anses som fast driftssted.

 

Bindende svar: Aktieombytning, nytegning af kapital, holdingkrav

SKM2015.71.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 2 og 6

Spørger ApS var ejet af én fysisk person. Det var påtænkt, at foretage en aktieombytning. Efter aktieombytningen skulle en 3. mand have indbetalt ny kapital i Spørger ApS, så 3. manden kom til at eje 60 % af selskabet. Skatterådet fandt, at de beskrevne transaktioner indgik i umiddelbar forlængelse af hinanden og som led i et samlet aftalekompleks, og at der reelt var tale om en samlet plan, hvorved bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 ikke var opfyldt.

 

Bindende svar: Skattepligt - sportsudøver - landskampe

SKM2015.61.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Skatterådet kunne bekræfte, at den fulde skattepligt ikke vil indtræde igen, hvis spørger bliver medejer af et hus i Danmark sammen med sin kæreste. Spørger vil kun benytte boligen til ophold i ferier, der er under 3 måneder af gangen og i alt under 180 dage pr. kalenderår, da spørger fortsat er kontraktligt forpligtet i sin håndboldklub i X-land.

Skatterådet kunne bekræfte, at den fulde skattepligt ikke vil indtræde igen, hvis spørger modtager landsholdspenge, som han har tjent med landsholdet i forbindelse med samlinger på dansk grund og landskampe og er medejer af et hus i Danmark.

 

Kendelse: Opgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg

SKM2015.76.LSR

Vedrører: Den kommunale styrelseslov § 60. Ligningsloven § 2. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 5. Skattekontrolloven § 3 B. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2f og 2h og § 5 D. Vandsektorloven § 15

Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet og produktionsanlæg ved apportindskud af aktiverne i den kommunale vandforsyningsvirksomhed i et nystiftet selskab. Der blev endvidere taget stilling til spørgsmålet om forældelse, hvorved det blev lagt til grund, at kommunen måtte anses for en juridisk person.

 

Kendelse: Anmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A

SKM2015.75.LSR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven § 53 A

Klager blev anset for berettiget til beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, idet klagers valg blev anset for truffet "i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet".

 

Kendelse: Beskatning efter KSL §§ 48 E-F

SKM2015.74.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, § 2, § 43, § 48 E og § 48 F

En udstationeret udenlandsk medarbejder, der arbejdede på et byggeri i Danmark, kunne ikke anses omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 48 E-F, da kravene til størrelsen af vederlaget i penge ikke kunne anses for opfyldt.

 

Kendelse: Bindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen

SKM2015.72.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 9 A

Klageren, der var under uddannelse som politielev, blev anset for lønmodtager i relation til ligningslovens § 9 A, stk. 1.

 

Kendelse: SKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende anmodning om aktindsigt

SKM2015.65.LSR

Vedrører: Daggældende forvaltningslov § 9, stk. 1 og § 11

En afgørelse ansås som ugyldig som følge af manglende aktindsigt for det ene af de påklagede indkomstår.

 

Kendelse: Anmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT

SKM2015.64.LSR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 30. Skatteforvaltningsloven § 26, § 27, § 30

LSR pålagde SKAT at genoptage en ansættelse for indkomståret 2006 med henblik på at forøge hensættelserne til senere hævninger af den personlige indkomst fra virksomheden.

 

Kendelse: Genoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst

SKM2015.63.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, § 27 og § 34 b. Skattekontrolloven § 19 A

En forhøjelse af den skattepligtige indkomst, der var en udløber af en straffesag, kunne uanset forældelse gøres gældende inden udløbet af et år efter afgørelsen i straffesagen, jf. skatteforvaltningsloven § 34 b, 2. pkt.

 

Dom: Skattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde

SKM2015.73.ØLR

Vedrører: Ligningsloven § 9, stk. 4 (dagældende) og § 9 B

Sagen drejede sig om, hvorvidt betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i indkomstårene 2007-2009 var opfyldt for en skatteyder, som var eneanpartshaver i det udbetalende selskab.

Landsretten slår indledningsvis fast, at der som følge af interessefællesskabet mellem skatteyderen og selskabet stilles skærpede krav til dokumentationen for, at betingelserne for at udbetale befordringsgodtgørelsen skattefrit var opfyldt.

Landsretten finder, at de for landsretten fremlagte ugesedler ikke opfylder de krav, der stilles i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse, herunder krav til angivelse af kørslens erhvervsmæssige formål og kørslens mål med eventuelle delmål. Som følge heraf havde virksomheden ikke mulighed for i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at kontrollere de oplysninger, der dannede grundlag for udbetalingerne.

Da skatteyderen på den baggrund ikke har godtgjort, at betingelserne for at udbetale befordringsgodtgørelsen for perioden 2007-2009 skattefrit i henhold til ligningslovens § 9 B var opfyldt stadfæster landsretten byrettens dom.

 

Dom: Driftstab - fradragsret - advokat

SKM2015.69.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Appellanten, der var advokat, var ved domstolene blevet dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger til en række købere af andele i en mislykket andelsboligforening som følge af sin ansvarspådragende medvirken til stiftelse m.v. af andelsboligforeningen. Appellantens advokatansvarsforsikring havde nægtet af dække hans tab med henvisning til, at han efter forsikringens opfattelse havde handlet groft uagtsomt.

Spørgsmålet i sagen var, om appellanten havde fradragsret for sine udgifter til betaling af erstatningerne og sagsomkostninger som et driftstab, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, herunder om appellantens tab var udslag af en normal driftsrisiko ved udøvelsen af advokatvirksomhed.

Landsretten fandt på baggrund af de omstændigheder og begrundelsen for erstatningspligten, som fremgik af dommene om erstatning, at appellanten havde handlet groft uagtsomt, og at hans tab ikke kunne anses som en sædvanlig eller naturlig driftsomkostning, der kan danne grundlag for fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Appellanten fik dermed ikke medhold i en indsigelse, som gik ud på, at bevisvurderingen i erstatningsdommene var forkert.

Landsretten bemærkede derudover, at tabet i øvrigt ikke kunne anses for opstået i forbindelse med indkomsterhvervelsen, da der ikke var udstedt fakturaer for arbejdet. Appellanten havde således oplyst, at han ikke havde opkrævet salær for det "arbejde", han var blevet idømt erstatningsansvar i anledning af, og Skatteministeriet havde derfor gjort gældende, at hans tab ikke relaterede sig til indkomsterhvervelsen og allerede derfor ikke var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer

SKM2015.68.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen for vurderingsårene 2001-2006 var berettiget til fradrag for forbedringer efter den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18 for udgifter til vandforsyningsanlæg samt kloakanlæg internt på grunden, herunder både spørgsmålet om, hvorvidt anlæggene kunne anses for at være fradragsberettigede hovedanlæg, samt hvorvidt skatteyderen havde bekostet vandforsyningsanlægget.

Retten fandt, at der ikke på baggrund af bevisførelsen var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering. Det var herefter ikke nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen har godtgjort, at denne havde bekostet vandforsyningsanlægget.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg

SKM2015.67.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen angår, om et boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af et drænanlæg, jf. den dagældede vurderingslovs § 17.

På grundlag af en samlet vurdering fandt byretten ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, hvorefter det pågældende drænanlæg ikke har medført en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.79.BR Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger havde godtgjort at have afholdt udgifter til anlæg af ekstern vej via købsprisen på ejendommen, og om sagen som følge heraf skulle hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Retten fandt, at det var en betingelse for at kunne opnå fradrag for en byggemodningsudgift, at sagsøger kunne godtgøre at have afholdt udgiften hertil. Det fremgik imidlertid hverken af skødet, eller det i øvrigt fremlagte, herunder nogle byggemodningsregnskaber og en e-mail fra Kommunen, at sagsøgeren havde afholdt anlægsudgifterne. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-02-2015 - 03-03-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 03-02-2015 dom i C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Clamping down on corporate tax avoidance: Council adopts anti-abuse clause

Company taxation: European Commission decides to extend mandate of EU Joint Transfer Pricing Forum expert group…  

Company taxation: European Commission decides to extend mandate of EU Joint Transfer Pricing Forum expert group…  

 

Nyt fra Parlamentet

Svar på spørgsmål E-009379/14  

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister  

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)  

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven
Oprettelsesdato: 26-01-2015
Høringsfrist: 24-02-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Bilag

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om bemærkningerne til lovforslaget – afsnit 2.6 – om ændring af procentsatsen for kildeskatten på udbetaling af royalties mv., til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 334

Spm. om en oversigt over de lovbestemmelser, der har været fremme i de sager om Transfer Pricing, som Skat har tabt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 336

Spm. om, hvad provenueffekten vil være, hvis grænsen for at straksafskrive driftsmidler i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2 sættes op til 25.000 k...   Svar  

Spm. 337

Spm. om, hvad provenueffekten vil være, hvis anlæg til transmission af radio og tv afskrives som almindelige ”lange aktiver”, jf. afskrivningslovens §...   Svar  

Spm. 338

Spm. om, hvad provenueffekten vil være, hvis der indføres en ny afskrivningskategori af ”korte aktiver”, som saldoafskrives med 50 pct. om året, til s...   Svar  

Spm. 339

Spm. om at ændre reglerne, så PAL-opgørelsen fremsendes til private kunder, før beløbet til skattebetalingen trækkes eller eventuelt samtidig med årso...   Svar  

Spm. 371

Spm. om at oversende en opdateret version af tabel 23 fra SKATs Gennemsigtighedsrapport 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 372

Spm. om, hvor mange af de kontrolbesøg SKAT har gennemført på privat grund, der har ført til henholdsvis bøder, pålæggelse af afgifter eller lignende,...   Svar  

Spm. 410

Spm. om, hvordan statens samlede indtægter fra ejendomsskatten fordeler sig på henholdsvis grundskyld for ejerboliger, grundskyld for andre ejendomme,...   Svar  

Spm. 417

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar – herunder karakter og omfang, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til s...   Svar  

Spm. 418

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar og om tidligere eller verserende sager med spanske myndigheder, danske mynd...   Svar  

Spm. 419

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om danske myndigheders kontrol med Jyske Banks afdeling i Gibraltar, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til sk...   Svar  

Spm. 420

Spm. om at beregne det umiddelbare finansieringsbehov, såfremt den såkaldte BoligJob-ordning gennemføres med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2...   Svar  

Spm. 424

Spm. om at sikre, at de, der har udlignet ulovlige aktionærlån til selskabet i perioden 14/8 2012 - 3/12 2014, får samme retstilling, som dem, der udl...   Svar  

Spm. 426

Spm. om, hvor mange skatteydere der har draget fordel af den praksisændring, som blev en effekt af Stephen Kinnocks skattesag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 431

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige husstandsindkomst for ejere af enfamilieshuse fordelt på landets 98 kommuner, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 571

Hvad er ministerens helt generelle holdning til, hvorvidt der skal være overensstemmelse mellem det, man siger, og det, man gør, og har ministeren ænd...

Spm. S 576

Mener ministeren, at det kan forstås på andre måder, end at der er en direkte sammenhæng mellem indtægter fra Nordsøen – og dermed olieprisen – og fin...

Spm. S 578

Mener ministeren på baggrund af afsløringerne af, at teleselskabet 3 benytter skattely i Luxembourg, at der er brug for yderligere tiltag ud over dem,...

Spm. S 593

Når ministeren har udtalt, at »hvis der bliver behov for en mellemfinansiering, fordi olieprisen lige er anderledes, jamen så håndterer vi det«, hvor ...

Spm. S 596

Når ministeren har udtalt, at den lave oliepris ikke er nogen udfordring for finansieringen af Togfond DK, og at man »bare korrigere for det« – vil de...

Spm. S 599

Hvordan kan ministeren garantere, at alle initiativerne i regeringens Togfond DK bliver gennemført uanset de faldende oliepriser?

Spm. S 601

Når socialdemokraterne på deres nye hjemmeside www.resultaterfordanmark.dk skriver, at de 28,5 mia. kr. til regeringens Togfond DK finansieres »ved at...

Spm. S 602

Hvordan kan ministeren påstå, at der ikke er en direkte afhængighed mellem olieindtægter fra Nordsøen og finansiering af regeringens Togfond DK?

Spm. S 606

Hvad er ministerens svar til kritikken fra Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der er formand for Det Økonomiske Råd, og som har kritiseret finansieringen af...

Spm. S 612

Mener ministeren, at det er rimeligt, at sommerhusejere, der har mistet hus og grund til havet i stormen, fortsat skal betale ejendomsskatter?

Spm. S 613

Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at sommerhus- eller boligejere ikke betaler ejendomsskatter for huse eller grunde, der er styrtet i havet?

Spm. S 628

Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har besvaret spørgsmål nr. 792 og 793, SAU alm. del (2013-14) selv ...

Spm. S 642

Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse først at udsætte besvarelsen af spørgsmål 792 SAU alm. del (2013-14) stillet den 9. september...