SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 42

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke særligt omfattende. Der er afgørelser vedrørende udenlandske skatteforhold og bindende forhåndsbesked om skattepligt ved ophold i Danmark.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love
Lovprogram for folketingsåret 2015/16, skatteministeriets del med fokus på retssikkerhed og lempelser i erhvervslivet

Bindende svar
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde

Afgørelser
Tvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet
Spørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet
Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151012' AND [SkatteraadChanged] <= '20151018') OR ([LSRChanged] >= '20151012' AND [LSRChanged] <= '20151018') OR ([ByretChanged] >= '20151012' AND [ByretChanged] <= '20151018') OR ([LandsretChanged] >= '20151012' AND [LandsretChanged] <= '20151018') OR ([HojesteretChanged] >= '20151012' AND [HojesteretChanged] <= '20151018')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

RSM plus

Lovprogram for folketingsåret 2015/16, skatteministeriets del med fokus på retssikkerhed og lempelser i erhvervslivet

Skatteministeren har planlagt 24 lovforslag til behandling i det kommende folketingsår. En central del deraf er Regeringsgrundlaget "Sammen for Fremtiden", og det fremsatte forslag til finanslov med genindførelse af formueskattekursen, erhvervsbeskatningsreform, sænkning af skatten på arbejdsindkomster og annullering af reklameafgiften før den træder i kraft. Vi har plukket i lovkataloget. Klik her for at læse hele nyhedsbrevet.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattepligts indtræden - bopæl - ophold

SKM2015.656.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1.

Spørger bor i A-land og arbejder på A-universitet i A-land. Spørger er professor og udfører forskningsprojekter. To af forskningsprojekterne er støttet af henholdsvis X-råd i Danmark og Y-fond i Danmark.

Skatterådet bekræfter, at der ikke indtræder fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørgers ægtefælle og børn tager bopæl i Danmark og spørger i weekends og ferier blot besvarer sporadiske mail og sms.

Skatterådet finder, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger under sine ophold hos familien i Danmark, deltager i møder, i sin egenskab af professor i forbindelse med forskningsprojekterne.

Skatterådet finder videre, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger under sine ophold hos familien i Danmark deltager i konferencer, afholder foredrag og interviews, i sin egenskab af professor.

Endelig finder Skatterådet, at der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, der medfører fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, når spørger vejleder ph.d.-studerende i Danmark i sin egenskab af professor.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det er uden betydning for spørgers skattepligt, selvom antallet af arbejdsdage i Danmark holder sig under 10 dage inden for en 12-måneders periode.

 

Bindende svar: Skattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde

SKM2015.653.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1, § 2, stk. 1, nr. 5 og § 7, stk. 1

Skatterådet kan bekræfte, at spørger vil blive begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, hvis spørger erhverver fast ejendom i Danmark.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis spørger under kortere ferieophold i Danmark udfører enkeltstående og sporadiske arbejdsopgaver via mail og mobil, når der er tale om akutte situationer, der ikke er påregnelige og arbejdet ikke følger et fast mønster. Dette gælder også såfremt spørger deltager i et enkeltstående leverandørmøde, når der ikke er tale om fast tilbagevendende leverandørmøder og antallet af møder holdes indenfor praksis for arbejde af enkeltstående karakter.

 

Afgørelse: Tvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet

SKM2015.649.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A (dagældende), § 1, stk. 1, § 6 A og § 6 A, stk. 4. Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 7

Klageren solgte i 2008 en landbrugsejendom med avance og erhvervede i 2009 en ejendom i Y2, som blev bortforpagtet. Forhandling herom blev indledt i februar 2009, hvor der blev indgået en “Agent Agreement", men endelig erhvervelse fandt først sted i november 2009. Da købet var sket efter 22. april 2009, hvor nye regler om bortforpagtet jord trådte i kraft, kunne der ikke ske genanbringelse af avancen.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet

SKM2015.648.LSR

Vedrører: Personskatteloven § 13, stk. 5. Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 3

En skatteyder, der drev virksomhed i flere lande, skulle opgøre sin virksomhedsindkomst under ét, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3. Da den samlede virksomhedsindkomst var negativ kunne der ikke gives credit i dansk skat for betalt skat i et af landene.

 

Afgørelse: Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen

SKM2015.647.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2. Skattestyrelsesloven § 35

Landsskatteretten fandt, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var tilstede.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants

SKM2015.646.ØLR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 2 (dagældende). Ligningsloven § 2, § 16 og § 16 A. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5 og stk. 2

H1 A/S blev beskattet af den reelle avance ved overdragelse til underpris af et ApS fra A/S'et til eneaktionærens ægtefælle og børn. H1 A/S havde ikke godtgjort, at overdragelsesaftalen blev indgået, før aftaledokumenterne blev underskrevet. A (eneaktionæren) blev beskattet af maskeret udbytte. A blev endvidere beskattet af værdien af warrants tildelt fra et tredje selskab, hvori han var bestyrelsesmedlem. Skattemyndighederne havde imidlertid urigtigt forudsat, at børskursen på ADR-beviser anvendt i Black-Scholes-modellen umiddelbart gav en korrekt værdiansættelse af warrants.

H1 A/S havde handlet mindst groft uagtsomt ved at antedatere overdragelsesaftalerne. A havde handlet mindst groft uagtsom ved ikke at selvangive hverken det maskerede udbytte eller de tildelte warrants. 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, 1. pkt., var ikke tilsidesat.

For så vidt angår A, blev værdiansættelsen af warrants hjemvist til fornyet behandling ved SKAT. I øvrigt blev byrettens frifindende dom stadfæstet.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.651.VLR Beslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader

Vedrører: Retsplejeloven § 802, stk. 2, nr. 2

SKAT havde beslaglagt en registreringsattest og nummerplader til en personbil, idet man havde begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftsloven. Formålet var at sikre det offentliges krav vedrørende afgift m.v.

SKAT havde vurderet, at bilens værdi var så lav, at det ville være forbundet med for mange omkostninger for det offentlige at beslaglægge bilen. Uden registreringsattesten og nummerpladerne ville A være afskåret fra at sælge bilen og køre i den, og registreringsattesten og nummerpladerne repræsenterede derfor selve bilen værdi.

Byretten fandt ikke betingelserne for beslaglæggelse opfyldt.

Kendelsen blev kæret til Vestre Landsret, som fandt betingelserne for beslaglæggelse for opfyldte.

SKM2015.650.VLR Beslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader

Vedrører: Retsplejeloven § 802, stk. 2

SKAT havde beslaglagt en registreringsattest og nummerplader til en personbil, idet man havde rimelig begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftsloven. Formålet var at sikre det offentliges krav vedrørende afgift m.v.

A ønskede beslaglæggelsen forelagt for retten.

Byretten og Landsretten fandt at øjemedet med beslaglæggelse ville være spildt, hvis man skulle have afventet rettens kendelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2015.652.ØLR Straffesag - momssvig - fiktiv faktura - forhold begået under prøveløsladelse

Vedrører: Momsloven § 81, stk. 4. Straffeloven § 289 og § 50, stk. 2

T var tiltalt for som direktør og daglig leder af et selskab forsætligt at have udstedt 3 fakturaer med et urigtigt indhold, som var egnede til uretmæssigt at danne grundlag for et momsfradrag, idet de urigtigt fremstod som dokumentation for overdragelse af et varelager fra selskabet til et andet selskab for en købesum på i alt 2.418.557,50 kr. og med en deklareret moms på 604.639 kr., selvom handlen var uden realitet, idet det pågældende varelager var værdiløst eller af ringe værdi. Han havde derved unddraget for 604.639 kr. i moms. Forholdet blev begået kort tid efter, at T blev prøveløsladt efter afsoning af en dom for blandt andet groft bedrageri.

T forklarede at han var en god forretningsmand, og derfor kunne sælge varelaget, som han selv var blevet betalt 5.000 kr. for at bortskaffe, videre for 2.4 mio. kr. Der var kun tale om én faktura på 3 sider og ikke 3 fakturaer.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til momssvig. Det fandtes fuldstændigt usandsynligt, at varelageret skulle have en værdi som anført på fakturaen af 2.418.557,50 kr. T var klar over, at varelageret reelt var værdiløst eller af ringe værdi. Der var tale om én faktura på 3 sider og ikke 3 fakturaer. Det lagdes til grund at købesummen ikke blev betalt, varelageret aldrig forlod adressen, men at selskabet gjorde brug af fakturaen til at indsende negativ momsangivelse. At T senere udstedte en kreditnota kunne ikke ændre noget herved. T idømtes fængsel i 4 måneder samt en tillægsbøde på 600.000 kr.

Landsretten stadfæstede med dissens byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Tackling Tax Avoidance: Commission updates information on third countries listed by Member States for tax purposes

 

Nyt fra Parlamentet

om den aftale, der er opnået i Økofinrådet om taxruling – en invitation til at fortsætte den svigagtige praksis med skatteunddragelse

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Guide for individuals

Tax in Denmark

Tax in Denmark


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 12

Orientering om henvendelse fra informant om salg af oplysninger, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 29

Spm. om kommentar til artiklen ”Tusindvis af boligejere opkræves ulovlige ejendomsskatter” bragt i Jyllands-Posten den 12. oktober 2015, til skattemin...  Svar  

Spm. 30

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen ”Politisk aktion skal redde skatteramt autoværksted” bragt i Politiken den 12. oktober, til skatteministere...  Svar  

Spm. 91

Spm. om, hvordan en typisk kontrol fra SKAT i praksis udføres efter gældende regler på en professionel byggeplads, til skatteministeren  Svar  

Spm. 92

Spm. om ministeren vil garantere, at indhentelse af en dommerkendelse i forbindelse med SKATs kontrolvirksomhed på en professionel byggeplads ikke vil...  Svar  

Spm. 93

Spm. om at beskrive de krav eller kriterier, som SKAT i dag skal opfylde for at måtte gå ind i en privat grund eller på en byggeplads og foretage kont...  Svar  

Spm. 94

Spm. om domstolene fremover ved dommerkendelse skal kontrollere, om de krav, der allerede eksisterer i dag for at gå ind på privat grund, er opfyldt, ...  Svar  

Spm. 95

Spm. om at bekræfte, at udkast til lovforslag om "Retssikkerhedspakke 1", vil medføre, at der som udgangspunkt skal indhentes en dommerkendelse først,...  Svar  

Spm. 96

Spm. om, hvilke krav ministeren forventer at indføre for at SKAT kan foretage en kontrol med dommerkendelse med udkast til lovforslag om "Retssikkerhe...  Svar  

Spm. 97

Spm. om at opliste, hvilke offentlige myndigheder der i dag kan udføre kontrolvirksomhed på privat grund uden dommerkendelse, til skatteministeren  Svar  

Spm. 98

Spm. om lovforslaget vil afskære SKAT fra – uden dommerkendelse – at foretage kontrol på en privat grund, hvorpå der opføres et hus til privat bolig/o...  Svar  

Spm. 110

Spm. om ministeren vil fremsende kopi af SKATs løbende afstemning for 2011-2014 af indbetalt udbytteskat på udbytte på danske aktier og godskrivning a...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 76

Hvornår og hvordan vil ministeren sikre, at Nordjyske flypendlere kan fratrække de rent faktiske udgifter efter kilometerprincippet på lige fod med al...

Spm. S 78

Vil ministeren sørge for, at de Nordjyske flypendlere, der er kommet i klemme som følge af daværende skatteminister Kristian Jensens ændring af fradra...

Spm. S 83

Hvorfor prioriterer regeringen at sænke topskatteprocenten fremfor at anvende det økonomiske råderum til forbedringer af kvaliteten i den borgernære v...

Spm. S 87

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at SKATs muligheder for at kontrollere snyd i forbindelse med professionelt byggeri på privat grund beg...